Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
bai1

bai1

Ratings: (0)|Views: 2|Likes:
Published by Vũ Thanh Tùng

More info:

Published by: Vũ Thanh Tùng on Sep 29, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/29/2011

pdf

text

original

 
Tài li 
ệ 
u th
ự 
c hành Vi 
đ 
ề 
u khi 
ể 
n Ph
m Hùng Kim Khánh Trang 
 
1
BÀI 1: PH
N M
M MÔ PH
NG PROTEUS
 
M
C
Đ
ÍCH
Giúp sinh viên kh
o sát các v
n
đề
sau:-
 
S
d
ng ph
n m
m Proteus
để
mô ph
ng m
ch
đ
i
n.-
 
Th
c hi
n mô ph
ng ho
t
độ
ng c
a 74LS138 và 74LS373.
 
THI
T B
S
D
NG
-
 
Máy vi tính.-
 
Ph
n m
m Proteus
1.
 
Gi
ớ 
i thi
u.
Ph
n m
m Proteus là ph
n m
m cho phép mô ph
ng ho
t
độ
ng c
a m
ch
đ
i
n t
bao g
m ph
n thi
ế
t k 
ế
m
ch và vi
ế
t ch
ươ 
ng trình
đ
i
u khi
n cho các h
vi
đ
i
u khi
n nh
ư
MCS-51, PIC, AVR, …Ph
n m
m bao g
m 2 ch
ươ 
ng trình: ISIS cho phép mô ph
ng m
ch vàARES dùng
để
v
m
ch in.
Kh
ở 
i
độ
ng ch
ươ 
ng trình
-
 
Start > All Program > Proteus 6 Professional > ISIS 6 Professional
 
Tài li 
ệ 
u th
ự 
c hành Vi 
đ 
ề 
u khi 
ể 
n Ph
m Hùng Kim Khánh Trang 
 
2
-
 
C
a s
ch
ươ 
ng trình sau khi kh
ở 
i
độ
ng:
Các thao tác c
ơ 
b
n
 
S
ử 
d
ng thanh công c
chu
n:
Các thao tác trên thanh công c
chu
n c
ũ
ng có th
th
c hi
n thông quamenu File và menu Edit.Thanh công c
 chn linh kinVùng không gian dùngv
m
ch
đ
i
nCác nút ch
n cho phép b
t
đầ
u, t
m d
nghay k 
ế
t thúc quá trình mô ph
ngThanh công c
 chu
n
Zoom In: phóngto m
ch
đ
i
nZoom All: hi
ntoàn b
m
ch
đ
i
nOpen: m
ở 
m
ch
đ
i
n có s
n New: t
o m
ch
đ
i
n m
ớ 
iSave: l
ư
u tr 
 m
ch
đ
i
nZoom Out: thunh
m
ch
đ
i
nZoom to Area: phóng to m
tvùng m
ch
đ
i
n
 
Tài li 
ệ 
u th
ự 
c hành Vi 
đ 
ề 
u khi 
ể 
n Ph
m Hùng Kim Khánh Trang 
 
3
 
S
ử 
d
ng thanh linh ki
n:
Để
 
đư
a linh ki
n vào vùng thi
ế
t
ế
, ta th
c hiên ch
n linh ki
n
i nh
nchu
t trái trên vùng làm vi
c.
Để
th
c hi
n ch
n linh ki
n, ta th
c hi
n nh
n chu
t ph
i trên linh ki
n,nó s
chuy
n sang màu
đỏ
cho bi
ế
t tr 
ng thái
đ
ang ch
n.Sau khi
đ
ã ch
n linh ki
n, ta có th
di chuy
n linh ki
n b
ng cách th
chi
n thao tác drag-and-drop (nh
n chu
t trái và gi
i di chuy
n chu
t
đế
n v
trí
ế
).
 Nhóm các linhki
n v
a s
d
ngLinh ki
n
đượ 
cch
nCác linh ki
ntrong nhóm N
i dây d
ng bus
Đặ
t tên cho dâyd
n Ngu
n và GNDCác thi
ế
t b
t
otín hi
u sin,vuông, …Các thi
ế
t b
 
đ
od
ng sóngCho phép quaylinh ki
n

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->