Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
mojangbethesdasuitdocs

mojangbethesdasuitdocs

Ratings: (0)|Views: 323 |Likes:
Published by Ben Gilbert

More info:

Published by: Ben Gilbert on Sep 29, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/20/2013

pdf

text

original

 
[7
LA NORDIC
Advokatfirma DLA Nordic KB
Kungsgatan 9
P0 Box 7315SE - 10390 Stockholm, Sweden
T +46 8 701 78 00F +46 8 701 78 99www.dlanordic.se
Stockholms tingsr ttBox 8307
10420 STOCKHOLM
STOCKHOLMSTINGSR TTAvd.5
BESLUT"
L /)
St mning utf rdas1J tredskodom
Iinte tredskodom
c,
Jessic Jem
Tingsnotarie
icl
/7fl7
S
TOffiCJ5- 9N
TINGSR TTAvd. 5
Ink
2011 -09 16
3c:2
AktbU(l.. i)...
Stockholm den 16 september 2011
ANS KAN OM ST MNING INNEFATTANDEYRKANDE OM INTERIMISTISKT F RBUD
K rande:
ZeniMax Media Inc., 1370 Piccard Drive, Suite 120, Rockville,MD 20850, USA
Ombud:
Advokat Kent H gglund och jur.kand. Christopher Buller,Advokatfirma DLA Nordic KB, Box 7315, 103 90STOCKHOLM
Svarande:
Mojang AB, 556819-2388, s gatan 140,11624
STOCKHOLM
Saken:
Intr ng i ensamr tt till gemenskapsvarum rke
1 egenskap av ombud f r ZeniMax Media Inc. (nedan "ZeniMaf) f r undertecknade h rmed
ans ka om st mning p Mojang AB (nedan "Mojang") och framst lla f ljande
U:\71155\71155-001\St mningsans kan(SV).doc
 
C
D7
A NORDIC
1
YRKANDE
1.1
ZeniMax yrkar att tingsr tten vid vite om tv hundratusen (200 000) kronor - eller
annat belopp som r tten finner verkningsfullt - f r varje vertr delse f rbjuder
/
Mojang att i n ringsverksamhet avseende dator och videospel samt d rmed relate-
rade varor och tj nster anv nda k nnetecknet SCROLLS.
1.2
ZeniMax yrkar att tingsr tten vid vite om tv hundratusen (200 000) kronor - eller
annat belopp som r tten finner verkningsfullt - interimistiskt f r tiden intill dess attm let slutligt har avgjorts f rbjuder Mojang att i n ringsverksamhet avseende datoroch videospel anv nda k nnetecknet SCROLLS.
1.3
ZeniMax yrkar att tingsr tten f rpliktar Mojang att till ZeniMax utge ers ttning f rr tteg ngskostnader med ett belopp som senare kommer att anges.
1.4
ZeniMax yrkar att tingsr tten f rpliktar Mojang att bekosta l mpliga tg rder f r
.
att sprida information om domen.
2
GRUNDER
2.1
ZeniMax innehar sedan l nge en v rldsomfattande ensamr tt till att anv nda varu-
m rket THE ELDER SCROLLS, bilaga 1. Inom EU r ZeniMax innehavare till de
registrerade gemenskapsvarum rkena med registreringsnummer 2840098 och
8283161, bilaga 2-3, nedan gemensamt "Varum rkena". Ans kan om det ldsta av
dessa gemenskapsvarum rken ingavs den 4 september 2002 och registrerades den
17 december 2003.2.2
Mojang anv nder olovligen och utan ZeniMax godk nnande det med Varum rkena
f rv xlingsbara k nnetecknet SCROLLS f r varor av identiskt eller liknande slag
som de varor och tj nster Varum rkena omfattar. 1 enlighet med artikel 9 r dets
f rordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om gemenskapsvarum rken
(nedan "F rordningen") beg r Mojang d rigenom varum rkesintr ng.
2.3
Mot bakgrund av det p g ende varum rkesintr nget f religger sk l att utf rda ett
vitesf rbud i enlighet med 8 kap. 3 f rsta stycket varum rkeslagen.
2.4
Trots omfattande diskussioner mellan parterna har Mojang v grat att upph ra medanv ndningen av SCROLLS f r dator och/eller videospel och forts tter att mark-
nadsf ra spelet under detta k nnetecken.
2.5
Det kan sk ligen befaras att Mojang kommer att forts tta att beg intr ng och d r-
igenom f rringa v rdet av Varum rkena. Vidare har s kerhet st llts hos domstolen
2 (12)
U:\71155\71155-001\St mningsans kan(SV).doc
 
C
I
NORDIC
f r den skada som kan tillfogas Mojang. 1 enlighet med 8 kap. 3 andra stycket va-
rum rkeslagen f religger d rmed sk l f r tingsr tten att ven meddela vitesf rbud
f r tiden intill dess att m let slutligt har avgjorts eller annat har beslutats.
3
OMST NDIGHETER 1 SAK
3.1
ZeniMax r ett bolag med en v rldsomfattande verksamhet, d ri inbegripet Sveri-
ge. Under k nnetecknet Bethesda Softworks skapar, publicerar och marknadsf r
ZeniMax interaktivt underh llningsinneh ll f r bland annat TV-spelskonsoler, da-
torer och handburnaltr dl sa enheter. F retaget har en l ng och framg ngsrik histo-
ria inom spelindustrin och ligger bakom flera prisbel nta spel, d ribland den
v rldsber mda spelserien THE ELDER SCROLLS.
3.2
Det f rsta spelet i spelserien THE ELDER SCROLLS lanserades 1994 under k n-
netecknet THE ELDER SCROLLS: Arena och hittills har 12 ytterligare spel och
expansioner sl ppts under k nnetecknet THE ELDER SCROLLS:
1994 THE ELDER SCROLLS: Arena
1996
THE ELDER SCROLLS II: Daggerfall
1997
AN ELDER SCROLLS LEGEND: Battlespire
1998
THE ELDER SCROLLS Adventures: Redguard
2002
THE ELDER SCROLLS III: Morrowind
2002
THE ELDER SCROLLS III: Tribunal
2003
THE ELDER SCROLLS: Bloodmoon
2003 THE ELDER SCROLLS: TRAVELS Stormhold
2004 THE ELDER SCROLLS TRAVELS: Dawnstar
2004 THE ELDER SCROLLS TRAVELS: Shadowkey
2006
THE ELDER SCROLLS IV: Oblivion
2006
THE ELDER SCROLLS IV: Knights of the Nine
2007
THE ELDER SCROLLS IV: Shivering Isles
3(12)
U:\71
1 55\71 155-001 \St mningsans kan (SV)doc

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Tim Vincent liked this