Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Wilson Anne - Sabrosas Recetas de Pollo

Wilson Anne - Sabrosas Recetas de Pollo

Ratings: (0)|Views: 81 |Likes:
Published by mnemonick2017
Blog La Cocina Fácil De Donaida
Blog La Cocina Fácil De Donaida

More info:

Published by: mnemonick2017 on Sep 29, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/06/2013

pdf

text

original

 
Indicacionespracticas
EL'l
CSTa
ohralasmcdidasse
~XjJr~~lllell
gramos~.'litros,
ildIl)1l1~:S.5.~1I1~~plt"lll'r,l~I"hili"
m~did~
--';;01"1,:UpidJ,"l
Ide2.}Oml-tanto
p,lr"il'lg~wljem~
liquidlY>"
~OIlW
'010,1
,Ill
11<""
IIIIII
delos
ItLlC\IO~.
1.
'eml"I"M
ell
lasreceras
l"
de6
1'\,
1..,.1
c;]p~ddad)'I
P,,'II
.I~
1,1',
.111...·
v
1
\','1r!an
I
igcrarnenteseg
in
elpr,
d'.lI;w}'
el
i...
ri.ll!tC,purloque
r<:,,;I}I1It
ntl,III1>"
~'-C
~ef
el
q
Lie
Ildf5
senproxime:~l
i
ndicaden
I;~
r,";tel:l,
~2.50mlCucharada
=
C
ucham
.t'P,-I'.L
I''''''
,'!IIi
i!
ul
I"
1"II
II
(:Lleh~mdil~
~tq~h.lrill.1
di-
"lIL"
I,',,"!~
1111
g
kg
ml
I
=
'~L"'III"
k
ih'flr,lln,,
III.hlm"
lilll'
I
I'
II
III
I
Pa
III
I
II.I~.~
I
j
I
~LILd.J,1IrL~1
nillltlo!illll..11
l'lli.
,III
CI:1
II~Inll'l~
II!IIIII
'r
~I
III
d."
I'
rru
l
HIII.•
II
~lh'lll
I.III
~u
I
II
III
Sabrosas
Recetas
de
OLLO
 
SAB<'ROSA.SHECETASDE~")OLLO
P~Ll!OE~TERO
p~~u~no
1-1,25k~2-J
parcianos
~~--------+-~~
!ii1~i~no
1~'ll5kij
3-01
'porciOI1Ds
~:r31'l~e
2-2,5
Kg
H,porclaoos
I~OUOEr~mO~O~,
1
p~fiCl6n
1
pOI~i611
,PGr~l~n
~plJi{(:l&n
I
ore
IN1
1Pllr~
1
i
illlfOOri
~lilDrCl~n
~portion
L__
_.:_P~O'L:::..:LO:....:C..:..:OC=1mOE~jDAD081
4
MS
apilnX,
1pechUDfIonleta
1-2
mo!llia~
p~J!lhu~s
1-=2
~nW'flu11jn~
~-2I!11~I~
1~ntenluslo
i
m
JSlo
1~chlDJa~esh'!le~a.
1
f2
pechl!ll8i
~~sllue~aUI
ilice
enlm
'h~.I-"
~1'aS
~e
po',~
p
~r
persona.~9JU"la
facet;:!:
lambien
irlfluynatras
factures,.
2.
H
lsmaee
I}OCIl"
!]il
pI}IID~I.':1
_ctlli~itr~md~l
un
\'etd~r~~l'Om~
nj;lt,
Cl.1~.~t(l
po!losanuales
[;HIL'
p~rson~
eraInmediaJma~'HI
alIOS;
~cw~lm~!lt~,t~it'h:)
in~JL:~
se
esrl
tua
~.II,'@cL~cLul.'
J~
losJ~ocis~~re"COiner
pollo
J
1.1
html
d~If!
c~~\:,es
JW)'
pnr
~D~HI1ILCto
(I
e
lu
iJl:[S
(lDtu(li.1Ul'~.y,,~
IIlHI
lc
seIe
()cmr~(J5r~r.n',1una
O!lld,
rr~CI(ln
PM~
pre
jl~
r;trlo_
nil~
11.1.1'4JjIl~r~
II
pennercsdo
~~pi)i!~riL1.~~
purd'l:
adqu
iri
r
imih~
~'ITlO~,llltl-
ruuslos,
pl'<:
11l1W~',
.1I~,
0
il~,cm
uslos-,
II,~tl~H'
{.wi
I
i,[.1
enoruiemerxe
~uprepur~ci6u,TauibienI(J
~II.(fH1U
.lnw~
r:J't,;,ndn:ldo,
),',1
'~~;ll,I1liIlHido0
asadoal
J~r
i
II.
~\'Il.II'~
de
"'L1tl,di'io~(J
~llllUr"
e
I
.I~[}II.()
P()se.~una
c.l.rn~
I!
ltamente
nurrltlvn,ricnenprotcrn~~J'Fodoro
)!
I~dd(j
l:ic(l~(rlk(),~
esad~l.l,1.~S.nafuente
i
mporrauredehierro,La
I~chug:n
~sia
p,l,tt
del
pollo
mAs
pobre
en
g,l'~.s~~;teuiendo
£::11
cuenta
qU
atravesamcs
unos
ailo~
~!1
losquelasdHeras
~F
elcontrol
delcolesrerolesraualaorden
Jd
&a,
qu
i~a~
~~ri~
convenienredespo]er
8.
las
avesde
m1'L'81.
de
hpiel
y
[<Jo(hlagrasaposible
anD1:S
decocinarb.£_
Cualqeieraliruenrorequiereunaserle
de
cuidados
almanipularlo
P~l;l~\'i~L"
poslbles
btoxlc~.do!les,rem
i.~
camedepolloes
,~pp;i~.lrnell~~
ddi,ad~.
lil1'ollo
~1.11
coc.inar
debe
SABROSASRECETASDEPOllO
gi,Jardf,r~~enlapartemils
fda
de
Ia
[~e\'e~8.,£le,8.dl)
delcontacrc
omotros
alimenros
y
uuucnJm81.1tl:::
m85
de
.2
dr~.~__
hmtl'l.gaIE
carue
de
avelejos
de.
CLB!q~Jie~olcr
intense,
[,1
pollo
congclado,
p
ea~l'~crf)oenrrozos,
debe
deseongelsrseen>71
jmeL"lOL'
dela
nevern,v
i
amis
solire
105
fogoncsde;u'cocina,>'aqueun
:3]jjhi~m~
calidoese~lugaridealp~ril
quela~
batre'riM~
llgu[las
deellasperjudlcialespm'~elbombrclsercproduzcen
11
\'do~i
d~d
J~
v~ni~Q.Cuandoadqulerapcllo
COllg,.:bdo,
jH'OCtlre
llevarlo
a
~~$f.
loa
111~5
posible)'no
]0
vuelva~
Ul!l§,>tJM
n
menos
qlJe
este
wdwh
muyfinue,
Siy~haempezadoelpI~O
J~
·dts(:()llg~la.ci6n,
d~i
eql,i~
e~["e
conduyaen
h
uevera,
Una
~!1:Z
cccinado,
'Y
tras
Il1I;l.l~rr!o
n(ri;~.(!(),
podrliII'Itrodudtb
de[~Ue\'O
It'I'1
d
congelndor.
Despuesdetrocear
d
pollc,limpie
b~~[~
os
imtfmner,[{l€
y
el
!~J§,.ar
de
tra
bai
0
OJ'Il
aguamuy
tal
iemt,
Jl·[~~ta'Ido
.t$petild
met"ld6n.ab
mbh
de
rrltlch.u.
POd[!l111l
i
I.1Cl·lI5t~rse
pcquefiostrozosdiecarne
ellII;':;~OL"¢~S'1~,e
loscuchiII
(}.S
OL'[gjj)ili~
en
lamadera,
POt
lo
q
ueconvieueresrregar
la
t8
bl
aa
~U]1~iCIl~i8,
No
i1'I.;l[~~pllle
C8:rJl~
ctlcid~
i'
cruda
8
Iavez~'mmpooo,utilicc
l05mi$11WS
urensllios
tr~su
p,~p~
m,ioll
sin
Ia
varlosprtVl~mellt~"
L~
C~l'IlC
depolloreqniereuna
WP:;iOll
prclcngada,
$1.
al
PlJlCll~
r
'COn
~i~
~'Jl~J(lT
]a
pauem~~
gnlesil
de
la
piozas.n~euu
~ugo
ClS;H:l{>,
conti
Ii
Li~
~~'lc:i~;lJol~
hasta
que
el
.i
LigOseaclare.
l()~
platesqllenovayan
<l
(;QIl5~1.L1li~so:::
d,~
inmediarodeben~nf~hrse
TiLp~Jame,jttrsumerlalabasedelafllem'~
t::11
agunhe~~daparaacelerar
e]Frr~SI))Y~U;t"\.l~r5Cell
In
uevera
0'
elcongelador,AIolargodeestelibro
~11~Omr~rt
muchos
otros
t[lICOS
~t~·tl'i:"a
de
c6".0manipuhL'}';111ll~ceL",81'os
~lLQU::llt"OOS,
Los
plates
que
hiduimo<5
,~]l
este
complerorecerarioes.t~ininspiradosen~acocinadevarlos
VI
isesySc
adaptan~
mu
Itimdd
c
homrlos
y
Si~ll~C!OlleS,
l'o,doiles
~h1l',l
S>Ct~1r
Un~porclondependede
!os
siguientcsf~cwrC5:el
t81'1'1
ai'.o
delpol10..el
mhoaode
ooxioJ)
J.~
gll;l.mici6L~
..e
1
tiro
J~
·~r)1l1
dr,
y
1[;
hora
n
III
queserealiaa
hedaddelcomensal:
anciano,a
du
In")
0
niiio
Losm:imerosqueindironel
tam~FuodBlasavesdeGonall
conasnondena
SII
peso"
1kg10
1,2
kg
12
1,5
~g
~5
1,8
k1J
H!
-
2
~.g
20
Ii
--_.
2,6
f\;g
25-
I!
:3
k1.1
fliO
3,5k@
35
1-----
-
4
k:g
41(1
4,,5kg
415
(1
kgl
GO
Si
d~llI}iIe.1lcu
lar
11~r,Dlltlldl1rl
in~Qm'locllo~,
(I~Ij~
'1'1
illil.;~lllr
I
U,JlO~
'100
[Id
rhldrl
!llmmHI

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->