Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
SKOPSKI URBANI PRIKAZNI

SKOPSKI URBANI PRIKAZNI

Ratings: (0)|Views: 4,523 |Likes:
Published by artpublic
Skopsko leto 2012
Skopsko leto 2012

More info:

Categories:Topics, Art & Design
Published by: artpublic on Sep 30, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/26/2014

pdf

text

original

 
АлАдАр А
-„Скопјепомеѓу наукатаификцијата“ -билборд поста-веннараскрсницатанаулицитеТеодосијГологанов ибулеварКлиментОхридски.Единственхолистичкиначиндасеизразинепрегледното мноштво од ситуации,амбиентиисудбиништо овојголемистар,но сепаксекогаш полнсо младешкиентузи- јазамград го нуди,епреку испишувањето нанеговото име.Поточно,преку живописува-њето нанеговиотсублиматод значењаивибрациишто патуваатниз бесконечнос-та,насето минато ииднинанаситереалностиификцииисетасвестипаметењекоисефокусираатидисперзираатод еднакогнитивнаплатформа,атоаенеговото име.Скопјееклучотнаоваамалавселенсказагатка,семислинакодот-Скопје,насамото имешто есупститутзасèшто еовојград низ дискурсотнанаукатаификцијата.
ААА Бв
-„Feelingblue“-перформанспредСпомендомнаМајкаТереза.Авторскидизајннадигиталенотпечаток,којнесомненопосочуваконсличностсовизу-елноторешениенаФејсбуклогото,авоедно,прекусамиотнасловговоризаопседнатостаиадиктивностанакорисницитенасоцијалнитемрежи(нанивонасоциолошки,општественикултуролошкифеномен).Акцентотеставеннааспектотнаалиенацијакојштоникогашнебилтолкуизразенкаководенешнотоинформатичкоопштествонасеопштсимулакрум,особенопосочувајќиконFacebookмрежатакојасоздавапривиднанекаквасоцијалнаутопија,кадештосекојможедаоствари(макарвиртуелно)социјалнаинтеракција,дагиизречесвоитеставови,дагиподелисвоитежелби,впечатоци,аспирации-исетоавокомфорностанасвојатафотеља.Идејатанаавторот,овојпате,прекуинвертенпроцесдагопроблематизираодносотпомеѓувиртуелнотовојавното,транспонирајќигинамера-таижелбатаодвиртуелниотпростор,вонивнитееквиваленти-интевенцискитактикиипрактикивореалнотоопкружување.Вовторатафазанареализацијанапроектот,насло-венкакоPossibleCityProjectпубликатадобиваможностзакоавторскасоработка,прекуиндивидуалномапирање,фотографирање,односно„тагирање“наархитектонскиобјекти,локации,илиодредениградскиамбиенти,користејќигипочетнитепараметризададениодавторотсамокакоасоцијативнаосновазаискажувањеличенстав,прекупроцеснаин-тервенцискоделување,каковојавниотградски,такаивовиртуелниотпростор.PossibleCityProjecthttps://www.facebook.com/pages/Possible-City-Project/156068644463538possiblecityproject@gmail.com
ЖАА вАгл
-„EXIT“ -видео,4:30 мин.ВидеопроекцијанаLEDvideo-displayпоставеннастанбенобјектнепосреднодоСо-браниетонаР.Македонија.Главнаинспирацијазареализацијанаовавидеоеамбивалентнатапотребадасепретставимоќтаимагнетизмотнаприроднотоубавоиначовековитесозданијаакуму-лиранивоисторискиартефактиодпоследниотвекодеднастрана,оддругапак,дасепо-тенциранеодминливата,сукцесивнадеконструкцијанасèонаштоесоздаденотокмувооваадимензијанапостоењето.Неопходностаодтрансценденцијанаовојилузорен,ана-видумвеченаспектгодетерминирашеисходотнаовавидео–излезотодcirculusvitiosusпретставенпрекупоимотexit,визуализиранвоформатанаидниот,совршенивеченград,којеистотолкуширокколкуидолгикојеистотолкувисок.Овааинформацискакомпреси- јавсушностеавтореференцијаленпортретнадваграда,напрвиотинапоследниот.Авто-видео-команда2011Извршнипродуценти:ЕвгенијаТеодосиевска,ЗоранЧаневски,ЖанетаВангелиДиректорнафотографија:МарјанОгненовскиМонтажаианимација:ЗоранЧаневскиАвтор:ЖанетаВангелиГолемаблагодарностдо:Македонскателевизија,ВераВесковиќВангели,Министер-ство заодбрананаР.Македонија,ДЛУМСитехеликоптерскиснимкисереализиранисо поддршканаМТВ,Скопје
ЗрА ПП
-„Споменик:1000 Александри“ -јавнапроекцијанаХД ЛЕД ви-део билборд,градскиплоштад,Скопје.1000 АлександрипретставувамултимедијаленспоменикнаситесегашниграѓанкинаСкопјепо имеАлександра,направенод случајно избраниимињанајденинасоцијал-нитемрежи.Конципиранкако јавнапроекцијанаХД ЛЕД видео билборд со површинаод 140м
2
 ицентрално поставеннаградскиотплоштад во Скопје,проектотнесереализирашенапланиранаталокацијапорадиоткажувањево последенмоментод странанакомпанија-таоператорнавидео билбордот,без какво било објаснување.Претходно проектотнедобидозволаод странанаОпштинаЦентарзанеговареализацијакако видео проекцијаврз споменикот„Воиннакоњ“ наградскиотплоштад,со наведувањена„безбедноснипричини“.Редуциранаверзијанапроектотнакрајотбешеприкажанапред Отворенотографичко студио.ПроектитенаЗоранПопоскиво јавниотпросторсепотпираатврз ситуационистичкитактикиво истражувањето наможноститезаколективнаинтервенцијаво урбанатагео-графија.Доведувајќигиво прашањекултурнитеиматеријалнитевредности,конвенциииавторитети,проектитенаПопоскијаславатважностанаобичното изанемаренотопреку тактичкаупотребанаинструментитенасоздавање/глорификацијанаисторискатамеморија.Континуирано повикувајќинаславењенасегашноста,накреативнатамоќнасекојдневнието имноштвото,тиесоздаваатноваурбанаазбуканатопографските,поли-тичкитеиафективнитеидиосинкразиинајавниотпросторво Скопје.
Бр Прв
 -„Симулацијанаосвојувањенајавенпростор“-перформанснатревникотпредМЕПСО,плоштад„Македонија“.„Симулацијанаосвојувањенајавенпростор“епросторнаинтервенцијапрекукојаав-торотгопроблематизирапретенциозното,агресивноосвојувањенајавенпростор,прекуинвертенпроцеснаглорификацијанаеденвид„естетиканаисчезнувањето“.Номадската„скулптура“имазацелда„ослободува“терититории,несамопрекутенденцијазафизичкопридвижување,тукуинизможностазамобилизирањенафантазијатапрекуметаморфозанаформата.Воовојслучај,симулакрумот,прекунизнаспектралникарактеристики,јатрансцедентираидејатазамонументалностистатичност,иодржувајќисеединственонанивонаеферменозначувачнаодреденатопографскаодредница,успевадасемултипли-циранизмноштвотранзиционипатекинаиндивидуалнименталнигеографии.
АлАдАр грЗдАв
 -„City TextureGuide“ -интерактивнааудио-видеоинсталација,Безистен,Стараскопскачаршија(новитеателјеанаДЛУМ).„Водич заградскатекстура“ еаудио-визуеленесеј.Субјективенманифестнаавто-рот,создаденод едноставнапотребадасеодговоринанеартикулиранитеамплитудинанаглото иагресивно (де)формирањенаградскатааудио ивизуелнатекстура.Процесотнаизработкаесимбиозаод аналогнаидигиталнатехнологија.Завизуелнатаархиваекористенааналогна„pinhole“ фото камерасо намерадасеизбегнестрого контролирана-такомпозицијаилогичкото наметнувањенасубјектот,асо тоадасеотворипоголемпро-сторза„случајноста“ во самиоткадар.Аудио текстуритеседобиенипо патнакомпјутер-ско процесирањенадобиенитефотографиисо што секојафотографијагенерирасопстве-наиединственазвучнаслика.Создаденитепарчињазвучнатекстураистовремено сеидел од еднакомплекснамузичкакомпозиција.автор:АлександарГроздановски– www.aleksandargrozdanovski.comдизајн:НиколаДрвошанов – http://vimeo.com/treenickзвук:Херцел – http://soundcloud.com/herzel

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->