Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Shikshanache Jadubhare Bet

Shikshanache Jadubhare Bet

Ratings: (0)|Views: 10 |Likes:
Published by Deepak Salunke
An article by Dr Abhay Bang on "Nayee Taleem"
An article by Dr Abhay Bang on "Nayee Taleem"

More info:

Published by: Deepak Salunke on Sep 30, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/30/2011

pdf

text

original

 
1
f'k{k.kkps tknqHkjs csV
MkW- vHk; caxƒubZ rkyhe„ fo|ky;krhy fo|kFkhZn'ksP;k ;k gwjgwj yko.kk`;k vkBo.khae/kwu R;kf'k{k.ki/nrhps fp_k MksG@;kaiq<s vHks jkgrs-eh ygkui.kh t'kk 'kkGsr f'kdyks r'kh 'kkGk] r'kh 'kS{kf.kd la/kh ek>;k eqykyk& vkuanyk & eh vkrk nsvw 'kdr ukgh gh ek>kh vsd eksBh [kar vkgs- ÀvkeP;kygkui.kph xks"Vp vkS
j gksrh] vkrk rlya dkgh jkfgya ukgh€Á v'kh dqjdj gs Egkrk`;k
eukpa y{k.k vkgs gs ekfgr vlwugh eh [kar O;Dr djrks- vla [kjap ek>;k 'kkGsr dk;gksra
?
ek>ak 9 oh i;Zarpa f'k{k.k xka/khthaP;k ubZ rkyhe f'k{k.k i/nrhr >kkya- R;krghpkj o"ksZ rj eh izR;{k lsokxzke vkJekrhy ubZ rkyhe fo|ky;kr f'kdyks- f'k{k.kEg.kts fulxkZiklwu rksMwu pkj fHkarhaP;k vkr clwu ns.;kpk jVkG /kMk ukgh rjfulxkZlkscr jkgwu lektksi;ksxh Hkwfedk djrkauk izkIr gks.kkjk laLdkj] cq/nhpk fodkl odkS'kY; vkgs gk xka/khth&iz.khr ubZ rkyhe f'k{k.k & i/nrhpk eq[; fo'okl] ;kdYiusuqlkj uoh f'k{k.ki/nrh fodflr dj.;klkBh xka/khthaP;k ekx.khojQu johanzukFkVkxksjkauh 'kkafrfudsrue/kwu Jh- ck;Zuk;de@ o Jherh vk'kknsoh ;k lfagyh & caxkyhtksMI;kyk ikBoya- R;keqGs xka/khthaP;k f'k{k.ki/nrhyk johanzukFkkaP;k fulxZ odykizsekph tksM feGkyh- R;kauh gh 'kkGk lqjQ dsyh- ek>ks vkbZ&oMhygh ;k iz;ksxkrlkehy >kkys- ;k 'kkGsrhy f'k{k.k&i/nrh fdrh osxGh gkrh ;kph vqnkgj.ks lkaxrks-izk.;kaph vksG[kous o oU;izk.kh laj{k.k ;kfo"k;h cksy.ka gs vkt pyra uk.ka >kkya vkgs- i.k 27o"kkZaiwohZ tsOgk gs fo"k; pfpZysgh tkr uOgrs] rsOgk ek>;k ;k 'kkGsrhy ikVhy xqjQthauhvkeps ejkBhps oxZ iQ.klkP;k xnZ >kkMkoj p<u iQka|kaoj clwu pkyoys gksrs- R;kauhfrFks vkEgkyk taxyP;k xks"Vh] R;kauh Lor% dsysY;k f'kdkjhP;k xks"Vh] R;kosGh vsdikMl vlysyh gfj.kh gkrwu ekjyh xsY;kus R;kauk >kkysY;k osnuk] R;k Hkjkr canwddk;eph iQsdwu nsvwu jk_kh >k`;kfdukjh >kkMilj p<wu R;kauh ?ksrysys fofo/k izk.;kapn'kZu] R;keqGs R;kauk izFkep fuekZ.k >kkysyh oU; izk.;kafo"k;h vkiqydh] vlY;k xks"VhR;kauh jaxowu lkafxrY;k o dkukr izk.k vk.kwu R;kaP;klkscr >kkMkoj clwu vkEgh R;kvSdY;k- taxykfo"k;h izse o vksG[k ;krwu fuekZ.k >kkyh- jlghu /kMs okp.ka fdaokÀizk.kh Eg.kts i'kwÁ v'kh ikBkarjh dj.ka gh ek>;k eqykph vktph ejkBh f'k{k.kkphvoLFkk vkgs- xMfpjksyh lkj[;k taxykaP;k ftYg@;kr jkgwugh R;kaP;k 'kkGspk otaxykpk nqjQugh laca/k ukgh-
 
2
laresGkokrqdkjkekps vHkax dMw vkS"k/k I;kY;kizek.ks ikB dj.;kph ikGh ejkBh f'k{k.kkrvkeP;koj vkyh ukgh- 'kkGsr vk"kk<h vsdkn'khP;k osGh ÀlaresGkokÁ lktjk Ogk;pk-osxosxG@;k larkaph Hktus laxhrklg clo.ks] R;kaP;k thoukoj ukVds clowu lknj dj.ks]fp_k dk<.ks] ys[k fygwu fo|kF;kZapk gLrfyf[kr vad dk<.ks vlY;k xks"Vhr iw.kZ 'kkGkia/kjk fnol jeysyh vlk;ph- rqdkjkekpk ƒts dka jatys xkatys„ gk vHkax rhuizdkjP;k fofo/k pkyhauh xk;yk eh ;k njE;ku f'kdyks o lkscrp HkSjoh jkx i.kf'kdyks- larkaps dkO;] R;kapk bfrgkl] R;kaps rRoKku gs loZ vkEgh [kksyoj Mqacwu f'kdrgksrks] iQDr f'kd.;koj Hkk"kk] bfrgkl] laxhr fdaok rRoKku vlyh fo"k;kaph yscysuOgrh-iq<s dkgh o"kkZauh ljdkjh 'kkGsr f'kdk;yk xsyks vlrkauk ƒdkO; dqlqekatyh„ukokP;k dforkaP;k gksYMkWy lkj[;k iqLrdkr vsd dfork ƒts dka jatys xkatys„ ghns[khy gksrh- rqdkjke egkjkt Lor%p frFks jatys xkatysys okVr gksrs-vla f'kdyks ouLirh'kkL_kouLirh'kkL_k gs cgqrsd 'kkGkae/ks iqLrdkrhy vkd=R;k fdaok dkpsP;k f'k'khrBsoysys uequs ;kaojQu f'kdorkr- eqGkaps izdkj ikukps izdkj vlyh ekfgrh dVdVhP;kjQikr fo|kFkhZ ikB djrkr o ijh{ksP;k nql`;k fno'kh foljQu tkrkr- ubZ rkyhefo|ky;kr o Hkksorkyh 'ksrh o cxhP;kae/ks fofo/k izdkjph >kkMs gksrh- vkeps f'k{kdvkEgkyk ?ksvwu izFke uqlrs ;k vklearkr HkVdk;ps] fnl.kk`;k >kkMkaph ukos lkaxk;ps oR;kaph ikus] iQqys] iQGs nk[kokps- lkscr cksja] vkoGs] djoan o dS`;k rksMwu [kk.ks ns[khylqjQ vlk;ps- (vlys l[kk| oxZ uarj eh iQDr vesfjdsr ikfgys] i.k frFks oxkZr clwu
pkWdysV o dksdkdksyk gs inkFkZ [kk.ka pkyk;pa€) iQGs [kkrk [kkrk cksj vkf.k vkack
g@;kaph iQGs d'kh lkj[kh vkgsr o ;k M!wi ukokP;k iQyizdkjkph oSf'k"V@;s dk; gs ns[khy
letwu Ogk;pa€ vlY;k HkVd.;krwu o fulxZ&n'kZukrwu
ouLirh'kkL_kkps fofo/k ckjdkosvkEgh f'kdyks- ckWVuhph fFkvjh lxq.k jQikr vkeP;k loZ cktwauk iljyh gksrh- rhc?kk;yk vkEgkyk vkeP;k f'k{kdkauh f'kdoya- R;keqGs ƒikesV Mk;OgtZaV jsfVD;qyj„ gkikukaP;k js"kkapk izdkj dsoG vxMcac uko okVk;pk ukgh] dkj.k lkscr MksG@;kleksj
Lor%P;k ?kjkekxP;k iibZpa iku vqHka jkgk;pa€
ijh{kk Eg.kwu vkeP;k f'k{kdkauh vkEgkyk (oxZ 7 ok) fofo/k izdkjP;k ikuk]iQqykaps oSKkfud vYce cuok;yk lkafxrys- iw.kZ vklear vkEgh Nkuwu dk<yk- vkt 25o"kkZuarjgh lsokxzke ifjljkr ƒikesV Mk;OgtZaV jsfVD;qyj„ ;k izdkjkr eksM.kk`;kikukaph fofo/k >kkMs dqBs dqBs vkgsr gs eh bFkwu c?kw 'kdrks- iq<s dkWyste/ks ouLirh'kkL_kf'kdk;yk dkgh iz;kl djkos ykxys ukgh- ;k fo"k;kr fo|kihBkr izFke vkyks rsOgkvkeps izksiQslj dkSrqd djk;yk ykxys rsOgk eh eukr EgVys] Àlj] eh ouLirh'kkL_kdkWyste/ks ukgh f'kdyks-
lsokxzkeP;k 'kkGsr rs txyks€Á
 
3
thouk'kh laca/k vlysys xf.krƒvsdk gkSnkyk nksu rksV@;k vkgsr- vsdkus ik.kh ;srs] nqljhus xGwu tkrs rj fdrhosGkr gkSn fjdkek gksbZy
?
Á vlY;k izdkjph xf.kra xf.krkP;k iqLrdkr okprkauk usgehiz'u iMrks dh xf.kr f'kdo.;kpk thouk'kh laca/k tksMrkp ;s.kkj ukgh dk
?
'kgk.kkek.kwl izR;sd thoukr gk osGspk fgs'ksc dj.;kvSoth rh xGrh rksVh can djhy o iz'ulksMohy- ubZ rkyhe fo|ky;kr eh ?ku (O;ki) ph dYiuk o xf.kr dla f'kdyks ;kpavqnkgj.k nsrks-njjkst ldkGh 3 rkl vqRiknd dke gk rsFkhy f'k{k.kkpk vfoHkkT; Hkkx gksrks-xka/khthapk ƒczsM yscj„] Lod"Vkph Hkkdjh] pk vkxzg rj R;kekxs gksrkp i.k lkscrpf'k{k.kkrwu lektksi;ksxh dkS'kY; o foKku&f'k{k.k izkIr dj.ks gh fouksckaph n="VhghR;kekxs gksrh- ;kizek.ks eh dkgh fnol xks'kkGsr dke dj.;kl tkr gksrks- uoh xks'kkGkcka/k.ka lqjQ gksra- ek>;k f'k{kdkauh eyk tckcnkjh fnyh dh vsd xk; njjkst ljkljhfdrh cknY;k ik.kh firs gs ekstwu xks'kkGsrhy xk;haP;k fi.;kP;k ik.;kph vsdw.k xjt orso<s ik.kh ekow 'kdsy v'kk VkD;kpseki Bjokos] R;k VkD;kP;k fHkarhauk fdrh foVkykxrhy ;kpk fg'kksc djQu foVk fodr cksyokO;k- gs xf.kr o dke eyk vkBoMkHkjiqjya- ?kursph dYiuk o fofo/k vkdkjkps ?kueki dls dk<kos (cknyh gh fueqGrknaMxksy] gkSn gk ?ku rj R;kaP;k fHkarh gs ?kukP;k i="BHkkxkps {ks_kiQG) ;k xf.krh i/nrheh ;krwu f'kdyks-Lo;aikdkrwu f'k{k.kdkekrwu foKku f'k{k.kkpa nqlja vqnkgj.k Eg.kts vkeph Lo;aikdkph tckcnkjh-'kkGsP;k jlksbZ?kjkr toGikl 100 t.ka tsohr-Lo;aikdkph tckcnkjh ikGhikGhus 8t.kkaP;k VksGhoj ;sbZ- ;k VksGhyk Lo;aikdklkBh izfrek.klh fdrh jQi;kaps ctsV vqiyC/kvkgs gs lkax.;kr ;sbZ- vkgkj'kkL_kkP;k n="Vhus larqfyr] lokZauk vkoM.kkjs i.k vqiyC/kctsVe/ks cl.kk`;k tso.kkph vkBoM@;kHkjkph ;kstuk cuorkauk vkeph /kkany mMs-cVkV@;kph Hkkth LoLr iMs i.k R;kr vkgkjkps rRo dks.krs gs iqLrdkr ikfgY;koj iQDrLVkpZ vkgs gs dGY;kus rh ckn gksbZ- fdeku vko';d rSy inkFkZ fdrh gs vk;-lh-,e-vkj-P;k iks"k.k fo"k;d rDR;kaojQu ikgwu rso<s rsy Vkdys rj rs ctsVP;k ckgsj tkbZ-dq'ky x=fg.khyk vuqHkokus vqiyC/k vlysys 'kgk.ki.k vkEgkyk ulY;kus vkgkj'kkL_k ovFkZ'kkL_kkph lkaxM ?kkywu cuoysyh vkeph tso.kkph ;kstuk cjspnk iqLrdh gksbZ- f'kok;MkG f'ktk;yk ykx.kkjk osG o lji.kkpk fg'kksc ge[kkl pqds- ex jk_khP;kLo;aikdkph HkkaMh ?kklrk ?kklrk vkt gjysY;k y<kbZps t[keh lSfud vq|kP;kLo;aikdkph iquvkZ[k.kh djhr- ;krwu vkgkj'kkL_k] ?kjxqrh vFkZ'kkL_k o Lo;aikd gh rhu'kkL_ks vkEgh f'kdyks- dksfFkachjhe/ks 10600 ;qfuV@l ƒv„ thoulRo vkgs gs vktgh tsek>;k y{kkr vkgs rs iq.ks esfMdy dkWyste/ks10 o"ksZ f'kdY;keqGs ukgh rj 8 ohrLo;aikd ?kjkr ;k i/nrhus dke dsY;keqGs vkgs- f'kok; dqdje/khy vq".krsps o okiQspsinkFkZ foKkugh 'kkGsP;k Lo;aikd ?kjkrp f'kdyks-

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->