Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
14Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Phap Luat Dai Cuong Hoi - Dap

Phap Luat Dai Cuong Hoi - Dap

Ratings:

4.82

(1)
|Views: 2,166|Likes:
Published by api-3730655

More info:

Published by: api-3730655 on Oct 15, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/18/2014

pdf

text

original

 
 Ph¸p luËt ®¹i c−ong hái Ph¸p luËt ®¹i c−ong hái Ph¸p luËt ®¹i c−ong hái Ph¸p luËt ®¹i c−ong hái - -- - ®¸p ®¸p ®¸p ®¸p
C©u 1- B¶n chÊt vµ nh÷ng ®Æc ®iÓm chung cña nhµ n−íc.C©u 2- C¸c nguyªn t¾c tæ cøc bé m¸y Nhµ n−íc céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam ? vÞ trÝthÈm quyÒn cña c¸c c¬ quan trong bé m¸y nhµ n−íc. Ph©n lo¹i c¸c c¬ quan nhµ n−íc.C©u 3- Kh¸i niÖm, ®Æc ®iÓm chung cña ph¸p luËt.C©u 4- B¶n chÊt- chøc n¨ng ®Æc ®iÓm cña nhµ n−íc céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam?C©u 5- Quy ph¹m ph¸p luËt. Kh¸i niÖm, ®Æc ®iÓm c¸c bé phËn cÊu thµnh.C©u 6- Kh¸i niÖm, ®Æc ®iÓm vµ ý nghÜa cña quan hÖ ph¸p luËtC©u 7-ph©n biÖt TH c¸ nh©n lµ chñ thÓ trùc tiÕp trong mét quan hÖ.C©u 8- Kh¸i niÖm,ý nghÜa vµ nh÷ng ®iÒu kiÖn ®Ó mét tæ chøc cã t− c¸ch ph¸p luËt ? ph©n biÖtph¸p nh©n víi thÕ nh©n.C©u 9- B¶n chÊt, dÊu hiÖu vµ ph©n lo¹i ph¹m vi ph¸p luËt .C©u 10- Kh¸i niÖn, ý nghÜa cña c¸c yÕu tè cÊu thµnh tr¸ch nhiÖm ph¸p luËt chñ yÕu.C©u 11- Kh¸i niÖm, ý nghÜa vµ ph©n biÖt lo¹i sù kiÖn ph¸p lý.C©u 12- Kh¸i niÖn,®Æc ®iÓm ý nghÜa cña ý thøc ph¸p luËt .C©u 13- B¶n chÊt, ®Æc ®iÓm cña ph¸p chÔh chñ nghÜa ? c¸c biÖn ph¸p t¨ng c−êng ph¸p chÐXHCN ë n−íc ta hiÖn nay.C©u 14- KhÝa niÖn, ®Æc ®iÓm vµ c¸c lo¹i h×nh thøc ph¸p luËt .C©u 15- Nguyªn t¾c ban hµnh v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËtC©u 16- ý nghÜa cña hÖ thèng ho¸? C¸c ph−¬ng ph¸p hÖ thèng ph¸p luËt .C©u 17- Kh¸i niÖm,®Æc ®iÓm chung cña hÖ thèng luËt cñac¸c kiÓu luËt trong lÞch sö hÖ thènglu¹t quèc gia vµ hÖ th«ngs luËt quèc tÕ trong thêi ®¹i ngµy nay.C©u 18- Kh¸i niÖm, ®Æc ®iÎm ®èi t−îng ®iÒu chØnh vµ n«i dung chñ yÕu cña c¸c nghµnh luËttrong hÖ thèng luËt cña nhµ n−íc ta hiÖn nay.C©u 19- Kh¸i niÖm,®Æc ®iÎm ph©n lo¹i c¸c c¬ quan hµnh chÝnh nhµ n−íc.C©u 20- HÖ thèng v¨n b¶n hµnh chÝnhnhµ n−íc? ph©n biÖt hÖ thèng v¨n b¶n hµnh chÝnh víihÖ thèng v¨n b¶n ph¸p luËt .C©u 21- Kh¸i niÖm, ®Æc ®iÎm ph©n lo¹i viªn chøc nhµ n−íc. Néi dung chñ yÕuc¸c quy chÕ viªncøc nhµ n−íc.C©u 22- Kh¸i niÖn, néi dung ph¹m vi ¸p dông cña tr¸ch nhiÖm hµnh chÝnh.C©u 23- Tæ chøc vµ thñ tôc tµi ph¸n hµnh chÝnh.C©u 24- §Æc ®iÓm quan hÖ tµi s¶n vµ quan hÖ t− nh©n víi t− c¸ch lµ ®èi t−îng ®iÒu chØnh cñaluËt d©n sù.C©u 25- Kh¸i niÖn chung vÒ quyÒn së h÷u, c¸c lo¹i quyÒn së h÷u cña n−íc ta hiÖn nay.C©u 26- Kh¸i niÖn, §Æc ®iÓm cña c¸c hîp ®ång d©n sù? C¸c quyÕt ®Þnh chñ yÕu vÒ giao kÕt vµthùc hiÖn hîp ®ång d©n sù?C©u 27- Néi dung chñ yÕucña chÕ ®é thõa kÕ theo di chóc vµ thõa kÕ theo ph¸p luËt .C©u28-Kh¸i niÖm §Æc ®iÓm cña téi ph¹m? Ph©n biÖt téi ph¹m víi vi ph¹m ph¸p luËt kh¸c.C©u29-Kh¸i niÖm, ®Æc ®iÓm cña h×nh ph¹t ph©n biÖth×nhg ph¹t víi c¸c chÕ tµi kh¸c.C©u 30- Kh¸i niÖm, ®Æc ®iÓm cña téi ph¹m? ph©m biÖt téi ph¹m víi c¸c vi ph¹m ph¸p luËt .C©u 31- Kh¸i niÖm, vµ ®Æc ®iÓm cña h×nh ph¹t víi c¸c chÕ tµi ph¸p luËt kh¸c.
Tai lieu duoc cung cap tu dien dan sinh vien khoa QTKD - Dai hoc Mo Tp.HCM - http://openba.net
 
C©u 1- PhÈm chÊt vµ nh÷ng ®Æc ®iÓm chung cña nhµ n−íc.
TR¶ lêi: Nh n−íc l mét tæ chøc ®Æc ®iÓm cña quyÒn lùc chÝnh trÞ cã bé m¸y chuyªn lm nhiÖm vôc−ìng chÕ v thùc hiÖn chøc n¨ng qu¶n lý ®Æc biÖt nh»m thùc hiÖn c¸c lîi Ých v b¶o vÖ îi Ých cñagiai cÊp thèng trÞ trong x héi cã giai cÊp nh n−íc chØ xuÊt hiÖn v tån t¹i trong x héi giai cÊp.B¶n chÊt chung cña nh n−íc.Nh n−íc l mét bé m¸y chÊn ¸p cña giai cÊp ny ®èi víi giai cÊp kh¸c.Trong x héi XHCN lu«n b¶o vÖ lîi Ých cho giai cÊp c«ng nh©n v nh©n d©n lao ®éng .Nh n−íc cã 5 ®iÒu nhËn biÕt nh− sau:Nh n−íc thiÕt lËp mét quyÒn c«ng n«ng ®Æc biÖt.Nh n−íc ph©n chia d©n c− theo ®¬n vÞ hnh chÝnh lnh tNh n−íc ban hnh ph¸p luËt v thùc thi ph¸p luËtNh n−íc cã quy ®Þnh v thu c¸c lo¹i thuÕ.
C©u 2- C¸c nguyªn t¾c tæ chøc bé m¸y nhµ n−íc céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam . VÞ trÝthÈm quyÒn cña c¸c c¬ quan trong bé m¸y nhµ n−íc? Ph©n lo¹i c¸c c¬ quan nhµ n−íc.
Tr¶ lêi: Bé m¸y nh n−íc ta ®−îc tæ chøc ho¹t ®éng trªn c¬ së c¸c nguyªn t¾c c¬ b¶n sau.:Nguyªn t¾c b¶o ®¶m sù lnh ®¹o cña ®¶ng céng s¶n ViÖt Nam ®èi víi nh n−íc.§¶m b¶o sù lnh ®¹o cña ®¶ng l nguyªn t¾c trong tæ chøc ho¹t ®éng cña bbé m¸y nh n−íc. Sù lnh®¹o cña §¶ng ®¶m b¶o cho nh n−íc ®i theo ®óng ®−êng lèi chÝnh trÞ ®óng ®¾n, thÓ hiÖn b¶n chÊtc¸ch m¹ng khoa häc cña chñ nghÜa M¸c-Lªnin v t− t−ëng HCM, gi÷ v÷ng b¶n chÊt tèt ®Ñp cña nhn−íc, cña nh©n d©n, do d©n v× d©n.§¶ng ®Þnh ra ®−êng lèi chÝnh s¸ch chñ tr−¬ng cô thÓ quan träng cã quan hÖ nhiÒu mÆt, cã ¶nh h−ëngchÝnh trØéng lín cña tæ chøc bé m¸y nh n−íc ®¶ng lnh ®¹o nh n−íc th«ng qua c¸c tæ chøc cñanh n−íc nh−ng ®¶ng v mäi ®¶ng viªn ph¶i ho¹t ®éng trong khu«n khæ cña ph¸p luËt nh n−íc.Nguyªn t¾c quyÒn lùc nh n−íc l thèng nhÊt, cã sù ph©n c«ng v phèi hîp chÆt chÏ gi−a c¸c c¬ quan nh n−íc trong viÖc thùc hiÖn quyÕn lùc.Mét ®Æc ®iÓm c¬ b¶n cña nh n−íc l tÊt c¶ quyÒn lùc nh n−íc thuéc vÒ nh©n d©n; nh©n d©n l chñthÓ v l céi nguån cña nh n−íc, trao quyÒn lùc nh n−íc cho quèc héi (c¬ quan do d©n trùc tiÕpbÇu ra), l c¬ quan ®¹i biÓu cao nhÊt cña nh©n d©n v l c¬ quan quyÒn lùc Nh n−íc cao nhÊt. Nh©nd©n trao quyÒn cao nhÊt, thèng nhÊt vo quèc héi ®ång thêi cã sù ph©n cong v phèi hîp chÆt chÏgi÷a c¸c c¬ quan Nh n−íc v× kh«ng mét c¬n quan Nh n−íc no cã thÓ thùc thi c¶ ba nhiÖm vô ®ã.Nguyªn t¾c ®¶m b¶o sù tham gia cña nh©n d©n vo sù qu¶n lý Nh n−íc.Thu hót ®«ng ®¶o nh©n d©n tham gia c«ng viÖc qu¶n lý Nh n−íc l mét nguyªn t¾c quan trängtrong tæ ch−cs v ho¹t ®éng cña bé m¸y Nh n−íc, nguyªn t¾c ny kh«ng nh÷ng t¹o kh¶ n¨ng ph¸thuy søc lùc trÝ tuÖ cña nh©n d©n vo c«ng viÖc cña Nh n−íc m cßn l ph−¬ng ph¸p cã hiÖu qu¶ ®Òng¨n chÆn vÒ quan liªu, cöa quyÒn cña bé m¸y Nh n−íc. H×nh thøc tham gia cña nh©n d©n vo Nhn−íc rÊt phong phó v c¸c c¬ quan Nh n−íc bÇu nh÷ng ng−êi ®¹i diÖn cña m×nh vo CQNH th¶oluËn, gãp ý.Nguyªn t¾c tËp trung d©n chñ.KÕt hîp sù chØ ®¹o, ®iÒu hnh tËp trung thèng nhÊt cña Trung −¬ng ho¹t ®éng tù chñ, n¨ng ®éngs¸ng t¹o cña ®Þa ph−¬ng v c¬ quan Nh n−íc cÊp d−íi. Nguyªn t¾c ny cßn v c¬ chÕ ho¹t ®éng cñamçi cÊp trong bé m¸y Nh n−íc còng nh− trong viÖc kÕt hîp ho¹t ®éng quyÕt ®Þnh cña tËp thÓ víitr¸ch nhiÖm cña c¸ nh©n, cÇn ph¶i kh¾c phôc nh÷ng biÓu hiÖn lÖch l¹c cña hai ph−¬ng h−íng. TËptrung quan liªu v ph©n t¸n, côc bé.
 
Nguyªn t¾c ph¸p chÕ x héi chñ nghÜa. Nguyªn t¾c ny ®ßi hái viÖc tæ chøc v ho¹t ®éng cña c¸c c¬ quan trong bé m¸y Nh n−íc phØa tiÕn hnh theo ®ungs quy ®Þnh cña ph¸p luËt. Khi thi hnh quyÖnh¹n v nhiÖm vô cña m×nh, nguyªn t¾c ny ®ßi hái ph¶i t¨ng c−êng kiÓm tra gi¸m s¸t xö lý nghiªmminh nh÷ng hnh vi vi ph¹m ph¸p luËt.C¸c c¬ quan Nh n−íc cña n−íc taQuèc héi l c¬ quan quyÒn lùc Nh n−íc cao nhÊt, quèc héi thèng nhÊt tËp trung c¸c quyÒn lùc Nhn−íc lËp ph¸p, hnh ph¸p, t− ph¸p, ®ång thêi cã sù ph©n c«ng phï hîp chÆt chÏ gi÷a c¸c c¬ quanNh n−íc trong viÖc thùc hiÖn c¸c quyÒn ®ã.NhiÖm vô v quyÒn h¹n cña quèc héi cã thÓ chia thnh ba nhãm: quyÒn lËp hiÕn v lËp ph¸p, quyÒnquyÕt ®Þnh viÖc quan träng nhÊt cña ®Êt n−íc quyÒn gi¸m s¸t tèi cao ®èi víi ton bé ho¹t ®éng cñaNh n−íc. NhiÖm kú cña quèc héi l 5 n¨m. §iÒu 101, hiÕn ph¸p 1992 quy ®Þnh: chñ tÞch n−íc lng−êi ®øng ®Çu Nh n−íc thay mÆt n−íc céng ho x héi chñ nghÜa ViÖt Nam vÒ ®èi néi v ®èingo¹i. Chñ tÞch n−íc do quèc héi bÇu ra.ChÝnh phñ l c¬ quan chÊp hnh cña quèc héi, l c¬ quan hnh chÝnh cao nhÊt cña n−íc céng ho xhéi chñ nghÜa ViÖt Nam (®iÒu 109 hiÕn ph¸p 1992)ChÝnh phñ l tr−íc hÕt l c¬ quan chÊp hnh cña quèc héi, do quèc héi thnh lËp, cã nhiÖm vô tæchøc thùc hiÖn hiÕn ph¸p, ph¸p lÖnh, nghÞ quyÕt cña quèc héi. L c¬ quan ®øng ®Çu hÖ thèng c¸c c¬ quan hnh chÝnh Nh n−íc. ChÝnh phñ cã nhiÖm vô qu¶n lý ®iÒu hnh ton bé mäi mÆt ®êi ssèngcña ®Êt n−íc, nhiÖm vô quyÒn h¹n cña ChÝnh phñ ®−îc quy ®Þnh trong hiÕn ph¸p 1992 (®iÒu 112)*Héi ®ång nh©n d©n v UBNDHéi ®ång nh©n d©n l c¬ quan quyÒn lùc Nh n−íc ë ®Þa ph−¬ng ®¹i diÖn cho ý chÝ, nguyÖn väng vquyÒn lm chñ cña nh©n d©n do nh©n d©n ®Þa ph−¬ng bÇu ra. ChÞu tr¸ch nhiÖm tr−íc nh©n d©n ®Þaph−¬ng v c¬ quan cÊp trªn (®iÒu 119, HiÕn ph¸p 1992)NhiÖm vô, quyÒn h¹n cña héi ®ång nh©n d©n bao gåm ba néi dung chÝnh chñ yÕu, quyÕt ®Þnh cñachñ tr−¬ng biÖn ph¸p qu¶n lý.
C©u 3: Kh¸i niÖm, ®Æc ®iÓm chung cña ph¸p luËt.
Kh¸i niÖm: ph¸p luËt l hÖ thèng c¸c quy ph¹m do Nh n−íc ®Æt ra v b¶o ®¶m thi hnh b»ng c¸c tæchøc, biÖn ph¸p mang tÝnh chÊt Nh n−íc, ph¸p luËt cña mçi x héi v l yÕu tè ®iÒu chØnh mangtÝnh chÊt b¾t buéc chung ®èi víi c¸c quan hÖ x héi.§Æc ®iÓm chung cña ph¸p luËtPh¸p luËt l sù thÓ hiÖn ý chÝ cña giai cÊp thèng trÞ ®Æc®iÓm ny chÝnh l b¶n chÊt chung cña ph¸pluËt ra ®êi tõ nhu cÇu b¶o vÖ lîi Ých cña giai cÊp thèng trÞ, thÓ hiÖn ý trÝ cña giai cÊp ®ã. ph¸p luËt lhÖ thèng c¸c quy t¾c xö mang tÝnh chÊt b¾t buéc chung. NghÜa l th«ng qua Nh n−íc c¸c ý chÝ cñagiai cÊp thèng trÞ ®−îc thÓ chÕ ho¸, trong quan hÖ x héi cã rÊt nhiÒu lÜnh vùc do ®ã c¸c quy t¾c xö cña ph¸p luËt cßn cã tÝnh b¾t buéc chung ®oãi víi mäi ng−êi ®©n.Ph¸p luËt do Nh n−íc ®Æt ra v b¶o vÖ chie cã Nh n−íc míi cã quyÒn ®Æt ra ph¸p luËt . Nh÷ng biÖnph¸p b¶o ®¶m luËt theo chÕ ®é tr¸ch nhiÖm ph¸p lý, chõng ph¹t nh÷ng kÎ kh«ng lm theo ph¸p luËt.
C©u 4: B¶n chÊt- Chøc n¨ng ®Æc ®iÓm cña Nhµ n−íc céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam.
Còng nh− mäi Nh n−íc kh¸c b¶n chÊt ®Æc ®iÓm ph¸p luËt cña Nh n−íc ViÖt Nam phï hîp víi b¶nchÊt, ®Æc ®iÎm cña Nh n−íc .§iÒu 2: HiÕn ph¸p n¨m 1992 x¸c ®Þnh: Nh n−íc céng ho x héi chñ nghÜa ViÖt Nam l Nh n−ícnh©n ®an, do d©n v× d©n tÊt c¶ quyÒn lùc Nh n−íc thuéc vÒ nh©n d©n v nÒn t¶ng liªn minh giai cÊpc«ng nh©n víi giai cÊp n«ng d©n v tÇng líp trÝ thøc.

Activity (14)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
vongtay2banbe liked this
phamvankhuyen12121983 liked this
phamvankhuyen12121983 liked this
phamvankhuyen12121983 liked this
vctien07 liked this
thanh629332 liked this
VuThiLam liked this
VuThiLam liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->