Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
14Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
boyaodevi

boyaodevi

Ratings:

4.33

(1)
|Views: 1,752|Likes:
Published by api-3731669

More info:

Published by: api-3731669 on Oct 15, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/18/2014

pdf

text

original

 
www.kimyamuhendisi.com
1.G
İ
R
İŞ
.......................................................................................................................................................2
 
2. Boyalar 
ı
n Genel Özellikleri
............................................................................................................4
 
2.1. Boya nedir ?
....................................................................................................................................5
 
2.2. Korozyon nedir?
..............................................................................................................................8
 
3. Boya ve Kaplama Sistemlerinin S
ı
n
ı
fland
ı
ı
lmas
ı
...............................................................................9
 
3.1.Boya kaplama maddelerinin uygulama türlerine s
ı
n
ı
fland
ı
ı
lmas
ı
.................................................9
 
3.2. Film Olu
ş
mas
ı
na Göre S
ı
n
ı
fland
ı
rma
........................................................................................11
 
3.3. ÇÖZÜCÜ
İ
ÇER
İ
P
İ
ÇERMED
İĞİ
NE GÖRE;
.................................................................................12
 
3.4. KULLANIM YERLER
İ
NE GÖRE;
..................................................................................................12
 
3.5.
İ
ÇERD
İĞİ
REÇ
İ
NE C
İ
NS
İ
NE GÖRE ;
...........................................................................................12
 
3.6. Ba
ğ
lay
ı
c
ı
tipine göre
....................................................................................................................13
 
4. Tarihsel Geli
ş
im
...........................................................................................................................13
 
5. Boyan
ı
n Bile
ş
enleri
.............................................................................................................................18
 
5.1. Ba
ğ
lay
ı
c
ı
lar 
....................................................................................................................................18
 
5.2. P
İ
GMENTLER VE DOLGULAR
....................................................................................................19
 
Beyaz Pigmentler..............................................................................................................................21
 
Renk Verici Pigmentler......................................................................................................................21
 
Korozyon Önleyici Pigmentler..........................................................................................................21
 
5.3. DOLGU P
İ
GMENTLER
İ
................................................................................................................21
 
5.4. ÇÖZÜCÜLER
................................................................................................................................22
 
5.5. KATKI MADDELER
İ
.....................................................................................................................23
 
6. KURUMA MEKAN
İ
ZMASI
..................................................................................................................24
 
6.1. Solvent Evaporasyonu ile Kuruma
.............................................................................................24
 
6.2. Kimyasal Reaksiyon ile Kuruma
................................................................................................24
 
6.2.1 .Oksidasyon Polimerizasyonu
......................................................................................................24
 
6.2.2.Polimerizasyon
........................................................................................................................25
 
7. Dispersiyon Tekni
ğ
i
..........................................................................................................................26
 
7.1. Dispersiyon sistemler 
..........................................................................................................27
 
7.1.1.Hakiki Çözeltiler 
......................................................................................................................27
 
7.1.2.Süspansiyonlar-Emülsiyonlar 
................................................................................................27
 
7.1.3. Kolloidler 
................................................................................................................................28
 
7.2. YÜZEY GER
İ
L
İ
M – ISLATMA
.......................................................................................................31
 
7.3. Dispersiyonun Viskozitesi
...............................................................................................34
 
7.4.Pigment Dispersiyonu
..................................................................................................................37
 
7.4.1. Kar 
ı
ş
t
ı
ı
c
ı
lar (mikserler)
........................................................................................................38
 
7.4.2. Disolverler 
..............................................................................................................................38
 
7.4.2.1.Disolver dipers formülasyonu
.........................................................................39
7.4.2.2. Çift milli disolverler:
.........................................................................................41
7.4.2.3. Kapal
ı
sistemde çal
ı
ş
an disolverler
...............................................................42
7.4.3. Boncuk de
ğ
irmenleri (Perl Mili)
...........................................................................................43
 
7.4.3.1. Boncuk de
ğ
irmeninin çal
ı
ş
ma prensibi
.........................................................43
7.4.3.2.
 
Konvensiyonel boncuk de
ğ
irmenleri
...........................................................45
6.4.3.3.
 
Kapal
ı
boncuk de
ğ
irmenleri
........................................................................46
7.4.3.4. Yatay - dikey kazanl
ı
boncuk de
ğ
irmenleri
..................................................47
7.4.3.5. Farkl
ı
kazan kesitlerinin dispersiyona etkisi
................................................47
7.4.4. Küreli de
ğ
irmen
.....................................................................................................................49
 
7.4.4.1. Ö
ğ
ütme Kazan
ı
n
ı
n Doldurulmas
ı
....................................................................50
7.4.4.2.
 
Ezilen boyan
ı
n viskozitesi
............................................................................51
7.4.4.3.
 
Dispersiyon süresi
.........................................................................................51
7.4.5. Üçlü silindirler 
.......................................................................................................................52
 
7.5. Dispers Formülasyonu ( mill - base ), Konsantrasyon Üçgeni
................................................53
 
7.5.1. Optimum dispers formülasyonu - PVK / KPVK
..................................................................54
 
Optimum dispers formülasyonunun belirlenmesi
....................................................55
7.5.2. Ya
ğ
say
ı
s
ı
(oil absorption) ve tayini
....................................................................................59
 
Guggenheim Faktörü
..................................................................................................60
6.5.3. Bir pigmentin Daniel Ak
ı
ş
E
ğ
risi ve tayini
......................................................................61
 
8. DÜNYA VE TÜRK
İ
 YE’DE BOYA SANAY
İ
..........................................................................................63
 
8.1. DÜNYADA BOYA ARZ TALEP DENGES
İ
VE BEKLENT
İ
LER
İ
:
...................................................63
 
 
www.kimyamuhendisi.com
8.1.1. Üretim
: ....................................................................................................................................63
 
8.1.2. Tüketim
:..................................................................................................................................63
 
8.1.3. 2005'li y
ı
llarda beklenen geli
ş
meler 
:....................................................................................63
 
8.2.TÜRK
İ
 YE'DE BOYA SANAY
İİ
N
İ
N EKONOM
İ
K ANAL
İ
Z
İ
.................................................................64
 
8.2.1. 1970'li y
ı
llar 
ı
n sonunda Türk Boya Sanayiine genel bak
ı
ş
:
..................................................64
 
8.2.4. Gümrük Birli
ğ
inin boya sanayiine etkileri:
...........................................................................70
 
8.3. SONUÇ
..........................................................................................................................................71
 
9.1.KISA DÖNEM GEL
İŞ
MELER
..........................................................................................................72
 
9.2.UZUN DÖNEM GEL
İŞ
MELER
........................................................................................................76
 
9.3.SONUÇ
...........................................................................................................................................77
 
10.SONUÇ
................................................................................................................................................79
 
11. Kaynakça
...........................................................................................................................................81
 
1.G
İ
İŞ
 
Türkiye'de sanayile
ş
me hareketleri 1930'larda temel ihtiyaç maddeleri ve madencilik alanlar 
ı
ndaki yat
ı
ı
mlarla ba
ş
lam
ı
ş
, 1950-60 y
ı
llan aras
ı
nda altyap
ı
yat
ı
ı
mlar 
ı
yla birlikte sanayiyat
ı
ı
mlar 
ı
nda yayg
ı
nla
ş
ma, ekipmanda modernizasyon ile devam etmi
ş
tir. 1960-80 y
ı
llar 
ı
 aras
ı
ndaki planl
ı
dönemde ithal ikameci politikalarla
ş
ekillenen Türkiye sanayii bugünuluslararas
ı
entegrasyon sürecinin belirleyici oldu
ğ
u bir dönemi ya
ş
amaktad
ı
r.Ülkemiz kimya sanayiinin bir alt dal
ı
olarak boya sektörünün endüstriyel nitelik kazanmaya ba
ş
lamas
ı
da 1950'li y
ı
llar 
ı
n ortalar 
ı
na rastlamaktad
ı
r. Bir yanda h
ı
zl
ı
nüfus art
ı
ş
ı
ve kentle
ş
me,in
ş
aat sektöründeki geli
ş
me ve giderek endüstride boyan
ı
n koruyucu özelli
ğ
inin fark 
ı
na var 
ı
lmas
ı
 di
ğ
er yandan ithal ikameci politikalar ve sa
ğ
lanan te
ş
vikler ülkemiz boya sektörü h
ı
zl
ı
bir geli
ş
metrendi içine girmi
ş
tir.Bugün sektörde teknolojik geli
ş
meleri izleyebilen, büyük kapasiteli firmalar 
ı
n yan
ı
nda basittekniklerle üretim yapan, kalite, finansman, teknoloji sorunu olan çok say
ı
da küçük ölçekli firmada bulunmaktad
ı
r.Sektörde ana maddeler, özellikle pigmentler aç
ı
s
ı
ndan d
ı
ş
a ba
ğ
ı
ml
ı
l
ı
k söz konusudur. Hammaddeihtiyac
ı
n
ı
n de
ğ
er olarak %50'ye yak 
ı
n bir bölümü ithalat ile kar 
ş
ı
lanmaktad
ı
r.Çevre ile ilgili olarak giderek artan regülasyonlar nedeniyle tek sektörde teknolojik geli
ş
me boyadaki solvent içeri
ğ
inin azalt
ı
lmas
ı
na, su bazl
ı
boyalar 
ı
n, toz boyalar 
ı
n, kat
ı
madde içeri
ğ
iyüksek boyalar 
ı
n üretimine do
ğ
ru yönelmektedir.Dünyadaki entegrasyon süreci ülke sanayilerini uluslararas
ı
rekabete açmak tad
ı
r. Bu nedenlemaliyetler, ürün kalitesi, standartlar, regülasyonlar uluslararas
ı
düzeyde ele al
ı
nmak durumundad
ı
r.
 
www.kimyamuhendisi.com
Dünya boya pazar 
ı
na hakim olan büyük firmalar ara
ş
t
ı
rma geli
ş
tirmeye büyük kaynaklar ay
ı
rmaktad
ı
r. Gümrük duvarlar 
ı
n
ı
n kald
ı
ı
lmas
ı
n
ı
n hammadde maliyetleri aç
ı
s
ı
ndan olumlusonuçlar 
ı
olaca
ğ
ı
ş
ünülmekle birlikte henüz doymam
ı
ş
bir pazar görünümündeki Türkiye'yenihai ürün olarak boya ithalat
ı
n
ı
n artmas
ı
söz konusu olabilecektir. Bu durum ülkemizdeki boyaüreticilerinin teknolojik yenilenme, ürün geli
ş
tirme, verimlilik, kalite sistemleri, çevre ile ilgiliregülasyonlar, çevre yönetim sistemleri gibi konularda rekabet yeteneklerini artt
ı
rmalar 
ı
gerekti
ğ
inigöstermektedir.Ancak teknolojik yenilenme konusunun yorumlanmas
ı
üzerinde durmakta yarar vard
ı
r.Teknolojik yenilenmeyi do
ğ
rudan yabanc
ı
sermaye yat
ı
ı
m
ı
, anahtar teslimi tesis ithali ya dayabanc
ı
firmalarla ortakl
ı
k kurmak olarak yorumlamak yerine, ulusal bir yenilenme sistemininolu
ş
turulmas
ı
hedeflenmelidir Bu hedefe ula
ş
ı
lmas
ı
sürecinde, ulusal bir e
ğ
itim-ö
ğ
retim sistemi,ulusal bir ara
ş
t
ı
rma-geli
ş
tirme a
ğ
ı
, üniversite-sanayi i
ş
 birli
ğ
i, insan gücüne ayr 
ı
lan kaynaklar gibikonular öne ç
ı
kmaktad
ı
r. Tüm sanayi dallar 
ı
için geçerli olan bu kurum ve faktörler boyasektörünün de gündeminde olmal
ı
d
ı
r.

Activity (14)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
karmaşık liked this
semiramiss22 liked this
semiramiss22 liked this
meliex liked this
immortal24 liked this
Arzurf liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->