Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
14Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
boyaodevi

boyaodevi

Ratings:

4.33

(1)
|Views: 1,756|Likes:
Published by api-3731669

More info:

Published by: api-3731669 on Oct 15, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/18/2014

pdf

text

original

 
www.kimyamuhendisi.com
1.G
İ
R
İŞ
.......................................................................................................................................................2
 
2. Boyalar 
ı
n Genel Özellikleri
............................................................................................................4
 
2.1. Boya nedir ?
....................................................................................................................................5
 
2.2. Korozyon nedir?
..............................................................................................................................8
 
3. Boya ve Kaplama Sistemlerinin S
ı
n
ı
fland
ı
ı
lmas
ı
...............................................................................9
 
3.1.Boya kaplama maddelerinin uygulama türlerine s
ı
n
ı
fland
ı
ı
lmas
ı
.................................................9
 
3.2. Film Olu
ş
mas
ı
na Göre S
ı
n
ı
fland
ı
rma
........................................................................................11
 
3.3. ÇÖZÜCÜ
İ
ÇER
İ
P
İ
ÇERMED
İĞİ
NE GÖRE;
.................................................................................12
 
3.4. KULLANIM YERLER
İ
NE GÖRE;
..................................................................................................12
 
3.5.
İ
ÇERD
İĞİ
REÇ
İ
NE C
İ
NS
İ
NE GÖRE ;
...........................................................................................12
 
3.6. Ba
ğ
lay
ı
c
ı
tipine göre
....................................................................................................................13
 
4. Tarihsel Geli
ş
im
...........................................................................................................................13
 
5. Boyan
ı
n Bile
ş
enleri
.............................................................................................................................18
 
5.1. Ba
ğ
lay
ı
c
ı
lar 
....................................................................................................................................18
 
5.2. P
İ
GMENTLER VE DOLGULAR
....................................................................................................19
 
Beyaz Pigmentler..............................................................................................................................21
 
Renk Verici Pigmentler......................................................................................................................21
 
Korozyon Önleyici Pigmentler..........................................................................................................21
 
5.3. DOLGU P
İ
GMENTLER
İ
................................................................................................................21
 
5.4. ÇÖZÜCÜLER
................................................................................................................................22
 
5.5. KATKI MADDELER
İ
.....................................................................................................................23
 
6. KURUMA MEKAN
İ
ZMASI
..................................................................................................................24
 
6.1. Solvent Evaporasyonu ile Kuruma
.............................................................................................24
 
6.2. Kimyasal Reaksiyon ile Kuruma
................................................................................................24
 
6.2.1 .Oksidasyon Polimerizasyonu
......................................................................................................24
 
6.2.2.Polimerizasyon
........................................................................................................................25
 
7. Dispersiyon Tekni
ğ
i
..........................................................................................................................26
 
7.1. Dispersiyon sistemler 
..........................................................................................................27
 
7.1.1.Hakiki Çözeltiler 
......................................................................................................................27
 
7.1.2.Süspansiyonlar-Emülsiyonlar 
................................................................................................27
 
7.1.3. Kolloidler 
................................................................................................................................28
 
7.2. YÜZEY GER
İ
L
İ
M – ISLATMA
.......................................................................................................31
 
7.3. Dispersiyonun Viskozitesi
...............................................................................................34
 
7.4.Pigment Dispersiyonu
..................................................................................................................37
 
7.4.1. Kar 
ı
ş
t
ı
ı
c
ı
lar (mikserler)
........................................................................................................38
 
7.4.2. Disolverler 
..............................................................................................................................38
 
7.4.2.1.Disolver dipers formülasyonu
.........................................................................39
7.4.2.2. Çift milli disolverler:
.........................................................................................41
7.4.2.3. Kapal
ı
sistemde çal
ı
ş
an disolverler
...............................................................42
7.4.3. Boncuk de
ğ
irmenleri (Perl Mili)
...........................................................................................43
 
7.4.3.1. Boncuk de
ğ
irmeninin çal
ı
ş
ma prensibi
.........................................................43
7.4.3.2.
 
Konvensiyonel boncuk de
ğ
irmenleri
...........................................................45
6.4.3.3.
 
Kapal
ı
boncuk de
ğ
irmenleri
........................................................................46
7.4.3.4. Yatay - dikey kazanl
ı
boncuk de
ğ
irmenleri
..................................................47
7.4.3.5. Farkl
ı
kazan kesitlerinin dispersiyona etkisi
................................................47
7.4.4. Küreli de
ğ
irmen
.....................................................................................................................49
 
7.4.4.1. Ö
ğ
ütme Kazan
ı
n
ı
n Doldurulmas
ı
....................................................................50
7.4.4.2.
 
Ezilen boyan
ı
n viskozitesi
............................................................................51
7.4.4.3.
 
Dispersiyon süresi
.........................................................................................51
7.4.5. Üçlü silindirler 
.......................................................................................................................52
 
7.5. Dispers Formülasyonu ( mill - base ), Konsantrasyon Üçgeni
................................................53
 
7.5.1. Optimum dispers formülasyonu - PVK / KPVK
..................................................................54
 
Optimum dispers formülasyonunun belirlenmesi
....................................................55
7.5.2. Ya
ğ
say
ı
s
ı
(oil absorption) ve tayini
....................................................................................59
 
Guggenheim Faktörü
..................................................................................................60
6.5.3. Bir pigmentin Daniel Ak
ı
ş
E
ğ
risi ve tayini
......................................................................61
 
8. DÜNYA VE TÜRK
İ
 YE’DE BOYA SANAY
İ
..........................................................................................63
 
8.1. DÜNYADA BOYA ARZ TALEP DENGES
İ
VE BEKLENT
İ
LER
İ
:
...................................................63
 
 
www.kimyamuhendisi.com
8.1.1. Üretim
: ....................................................................................................................................63
 
8.1.2. Tüketim
:..................................................................................................................................63
 
8.1.3. 2005'li y
ı
llarda beklenen geli
ş
meler 
:....................................................................................63
 
8.2.TÜRK
İ
 YE'DE BOYA SANAY
İİ
N
İ
N EKONOM
İ
K ANAL
İ
Z
İ
.................................................................64
 
8.2.1. 1970'li y
ı
llar 
ı
n sonunda Türk Boya Sanayiine genel bak
ı
ş
:
..................................................64
 
8.2.4. Gümrük Birli
ğ
inin boya sanayiine etkileri:
...........................................................................70
 
8.3. SONUÇ
..........................................................................................................................................71
 
9.1.KISA DÖNEM GEL
İŞ
MELER
..........................................................................................................72
 
9.2.UZUN DÖNEM GEL
İŞ
MELER
........................................................................................................76
 
9.3.SONUÇ
...........................................................................................................................................77
 
10.SONUÇ
................................................................................................................................................79
 
11. Kaynakça
...........................................................................................................................................81
 
1.G
İ
İŞ
 
Türkiye'de sanayile
ş
me hareketleri 1930'larda temel ihtiyaç maddeleri ve madencilik alanlar 
ı
ndaki yat
ı
ı
mlarla ba
ş
lam
ı
ş
, 1950-60 y
ı
llan aras
ı
nda altyap
ı
yat
ı
ı
mlar 
ı
yla birlikte sanayiyat
ı
ı
mlar 
ı
nda yayg
ı
nla
ş
ma, ekipmanda modernizasyon ile devam etmi
ş
tir. 1960-80 y
ı
llar 
ı
 aras
ı
ndaki planl
ı
dönemde ithal ikameci politikalarla
ş
ekillenen Türkiye sanayii bugünuluslararas
ı
entegrasyon sürecinin belirleyici oldu
ğ
u bir dönemi ya
ş
amaktad
ı
r.Ülkemiz kimya sanayiinin bir alt dal
ı
olarak boya sektörünün endüstriyel nitelik kazanmaya ba
ş
lamas
ı
da 1950'li y
ı
llar 
ı
n ortalar 
ı
na rastlamaktad
ı
r. Bir yanda h
ı
zl
ı
nüfus art
ı
ş
ı
ve kentle
ş
me,in
ş
aat sektöründeki geli
ş
me ve giderek endüstride boyan
ı
n koruyucu özelli
ğ
inin fark 
ı
na var 
ı
lmas
ı
 di
ğ
er yandan ithal ikameci politikalar ve sa
ğ
lanan te
ş
vikler ülkemiz boya sektörü h
ı
zl
ı
bir geli
ş
metrendi içine girmi
ş
tir.Bugün sektörde teknolojik geli
ş
meleri izleyebilen, büyük kapasiteli firmalar 
ı
n yan
ı
nda basittekniklerle üretim yapan, kalite, finansman, teknoloji sorunu olan çok say
ı
da küçük ölçekli firmada bulunmaktad
ı
r.Sektörde ana maddeler, özellikle pigmentler aç
ı
s
ı
ndan d
ı
ş
a ba
ğ
ı
ml
ı
l
ı
k söz konusudur. Hammaddeihtiyac
ı
n
ı
n de
ğ
er olarak %50'ye yak 
ı
n bir bölümü ithalat ile kar 
ş
ı
lanmaktad
ı
r.Çevre ile ilgili olarak giderek artan regülasyonlar nedeniyle tek sektörde teknolojik geli
ş
me boyadaki solvent içeri
ğ
inin azalt
ı
lmas
ı
na, su bazl
ı
boyalar 
ı
n, toz boyalar 
ı
n, kat
ı
madde içeri
ğ
iyüksek boyalar 
ı
n üretimine do
ğ
ru yönelmektedir.Dünyadaki entegrasyon süreci ülke sanayilerini uluslararas
ı
rekabete açmak tad
ı
r. Bu nedenlemaliyetler, ürün kalitesi, standartlar, regülasyonlar uluslararas
ı
düzeyde ele al
ı
nmak durumundad
ı
r.
 
www.kimyamuhendisi.com
Dünya boya pazar 
ı
na hakim olan büyük firmalar ara
ş
t
ı
rma geli
ş
tirmeye büyük kaynaklar ay
ı
rmaktad
ı
r. Gümrük duvarlar 
ı
n
ı
n kald
ı
ı
lmas
ı
n
ı
n hammadde maliyetleri aç
ı
s
ı
ndan olumlusonuçlar 
ı
olaca
ğ
ı
ş
ünülmekle birlikte henüz doymam
ı
ş
bir pazar görünümündeki Türkiye'yenihai ürün olarak boya ithalat
ı
n
ı
n artmas
ı
söz konusu olabilecektir. Bu durum ülkemizdeki boyaüreticilerinin teknolojik yenilenme, ürün geli
ş
tirme, verimlilik, kalite sistemleri, çevre ile ilgiliregülasyonlar, çevre yönetim sistemleri gibi konularda rekabet yeteneklerini artt
ı
rmalar 
ı
gerekti
ğ
inigöstermektedir.Ancak teknolojik yenilenme konusunun yorumlanmas
ı
üzerinde durmakta yarar vard
ı
r.Teknolojik yenilenmeyi do
ğ
rudan yabanc
ı
sermaye yat
ı
ı
m
ı
, anahtar teslimi tesis ithali ya dayabanc
ı
firmalarla ortakl
ı
k kurmak olarak yorumlamak yerine, ulusal bir yenilenme sistemininolu
ş
turulmas
ı
hedeflenmelidir Bu hedefe ula
ş
ı
lmas
ı
sürecinde, ulusal bir e
ğ
itim-ö
ğ
retim sistemi,ulusal bir ara
ş
t
ı
rma-geli
ş
tirme a
ğ
ı
, üniversite-sanayi i
ş
 birli
ğ
i, insan gücüne ayr 
ı
lan kaynaklar gibikonular öne ç
ı
kmaktad
ı
r. Tüm sanayi dallar 
ı
için geçerli olan bu kurum ve faktörler boyasektörünün de gündeminde olmal
ı
d
ı
r.

Activity (14)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Nazmi Güleyüpoğlu liked this
karmaşık liked this
Fatih Mehmet Turcan liked this
semiramiss22 liked this
semiramiss22 liked this
meliex liked this
immortal24 liked this
Arzurf liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->