Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
9Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Plastık Atıkların Gerı Donusumu

Plastık Atıkların Gerı Donusumu

Ratings:

5.0

(3)
|Views: 8,527 |Likes:
Published by api-3731669

More info:

Published by: api-3731669 on Oct 15, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/09/2014

pdf

text

original

 
www.kimyamuhendisi.com
ATIKLARIN GER 
İ
DÖNÜ
Ş
ÜMÜPLAST
İ
KLER 
 De
ğ
erlendirilebilir at
ı
klar 
ı
n kayna
ğ
ı
nda ayr 
ı
toplanmas
ı
,bu at
ı
klar 
ı
n kat
ı
ay
ı
rma at
ı
tesislerinde i
ş
lenerek özelliklerine göre daha homojen gruplara s
ı
n
ı
fland
ı
ı
lmas
ı
,at
ı
klar 
ı
n bu
ş
ekilde tekrar kullan
ı
labilecek ve ikincil hammadde haline getirilebilecek nitelikte eldeedilmesi ‘geri kazan
ı
m’ olarak tan
ı
mlan
ı
r.Geri kazan
ı
lamayan ve her sene milyonlarca tonaula
ş
arak yo
ğ
unla
ş
an plastik da
ğ
lar 
ı
n yarataca
ğ
ı
sonuçlar ortadad
ı
r.Bu at
ı
klar 
ı
n yararl
ı
halegetirilmesi hem ekonomik olarak hem de çevre kirlenmesi aç
ı
s
ı
ndan çok önemlidir.Plastik, dünyan
ı
n en de
ğ
erli do
ğ
al kayna
ğ
ı
, sakl
ı
hazinesi petrol den üretilir.Plastik genellikleambalaj malzemesi olarak kullan
ı
l
ı
r ve çöpe gider. Di
ğ
er bir de
ğ
i
ş
le çöp da
ğ
lar 
ı
n
ı
n 1/3'ü paketleme malzemesinden kaynaklan
ı
r.Plastikler, sonsuza dek çöp olarak kal
ı
r, yani hiç bir zaman do
ğ
aya geri dönmez.Günümüzde geri kazan
ı
lm
ı
ş
plastikten çöp torbas
ı
n
ı
n yan
ı
s
ı
ra bahçe çitleri, ç
ı
çek saks
ı
lar 
ı
gibi uzun ömürlü tüketim malzemeleri yap
ı
l
ı
r.Plastik malzemeler,ucuzluk,dayan
ı
m,kolay i
ş
lenebilme,hafiflik ve temizlik gibi avantajlar 
ı
ilekullan
ı
m
ı
oldukça yayg
ı
n olan malzemelerdir.Plastikler,ambalaj ve paketleme sanayiuygulamalar 
ı
nda kullan
ı
m ömürlerinin k 
ı
sa olmas
ı
ndan dolay
ı
,üretildikten çok k 
ı
sa bir süresonra kat
ı
at
ı
k problemi olu
ş
turmakta,do
ğ
a ko
ş
ullar 
ı
nda parçalanmama ve bozunmadan kalmagibi dezavantajlara sahiptir. Toplam plastik at
ı
klar içerisinde en büyük pay % 40 ile ambalajat
ı
klar 
ı
n
ı
nd
ı
r ve bunlar 
ı
n büyük ço
ğ
unlu
ğ
u evsel at
ı
klar içerisinde bulunmaktad
ı
r.Bunun yan
ı
nda plastikler,paketleme ve ambalaj miktar 
ı
n
ı
azaltmaktad
ı
r.Yani 1 kg plastik malzemeyle 27 kg s
ı
v
ı
ambalajlamak mümkün iken ayn
ı
miktarda s
ı
v
ı
için 1.5 kgalüminyum,4 kilo çelik veya 13-14 kilo kadar cam malzemeye ihtiyaç vard
ı
r.Bu da do
ğ
alkaynaklar 
ı
n korunmas
ı
,tasarruf edilmesi anlam
ı
na gelmektedir.Ka
ğ
ı
tla kar 
ş
ı
la
ş
t
ı
ı
ld
ı
ğ
ı
nda, plastik malzeme ayn
ı
i
ş
i görecek ka
ğ
ı
t malzemeden çok daha az toplam üretim enerjisigerektirir.Genellikle plastik at
ı
klar,tüketiciler taraf 
ı
ndan kullan
ı
m sonras
ı
veya endüstride üretimiesnas
ı
nda olu
ş
ur.Ekonomik öneme sahip yakla
ş
ı
k 50 tip plastik mevcuttur.Toplam plastik tüketiminin yakla
ş
ı
k % 60’
ı
n
ı
PE,PP,PS ve PVC gibi geleneksel polimerler kapsar.Hemya
ş
ad
ı
ğ
ı
m
ı
z çevreyi,hem dünyam
ı
z
ı
ve enerji kaynaklar 
ı
m
ı
z
ı
korumak,hem de üstün
 
www.kimyamuhendisi.comözelliklerinden faydalanmaya devam etmek için plastik malzeme geri dönü
ş
ümünü sa
ğ
lamak gerekli ve önemlidir. .Plasti
ğ
in geri dönü
ş
ümü her geçen gün biraz daha artmaya ba
ş
lam
ı
ş
ve% 30 hatta baz
ı
plastiklerde % 60 dönü
ş
üm sa
ğ
lanm
ı
ş
t
ı
Ülkemizde plastik üreticilerinin % 90 oran
ı
nda geri dönü
ş
üm ö
ğ
ütücülerimevcuttur.Belediyelerce toplanan çöpler ihaleye ç
ı
kar 
ı
lmakta,ihaleyi kazana firmalar çöpleriay
ı
klay
ı
 p ekonomik de
ğ
eri olan malzemeleri ait olduklar 
ı
sektöre satmaktad
ı
r.Plastikler deayn
ı
kanalla toplanmakta ve ikincil malzemelere dönü
ş
türülmektedir 
Yayg
ı
n Olarak Kullan
ı
lan Plastikler:
Plastik ürünlerin hammaddeleri çok say
ı
da tekrar birimlerinden olu
ş
mu
ş
ve polimer olarak adland
ı
ı
lan uzun zincir moleküllerinden olu
ş
ur.Plastikler genelde 2 temel s
ı
n
ı
fa ayr 
ı
l
ı
r.1.
 
Tekrar eritilip ,
ş
ekillendirilip kullan
ı
labilen termoplastikler :Polietilen(PE) ,Alçak yo
ğ
unluklu polietilen(AYPE) ,Yüksek yo
ğ
unluklu polietilen(YYPE) ,Lineer alçak yo
ğ
unluklupolietilen(LAYPE),Polipropilen(PP),Polivinilklorür(PVC),Polistren(PS),Poliamid(PA,naylon) ,Polietilentereftalat(PET)2.
 
Tekrar 
ş
ekillendirilemeyen termoset reçineler :Fenolik,Epoksi ,Alkid,Polyester,Amin ,Alil reçineleri ,Poliüretan köpükler Plastik türü Kodu Kullan
ı
m alanlar 
ı
 Polietilentereftalat 1 Alkolsüz içecek 
ş
i
ş
eleri ,yiyecek kaplar 
ı
 Yüksek yo
ğ
unluklu polietilen 2 Süt
ş
i
ş
eleri ,yiyecek kaplar 
ı
 Vinil/Polivinilklorid 3 Yiyecek kaplar 
ı
,boru yap
ı
m
ı
 
ş
ük yo
ğ
unluklu polietilen 4 Yiyecek ambalajlama ,çöptorbalar 
ı
yap
ı
m
ı
 Polipropilen 5 Konteyner kapaklar 
ı
,
ş
i
ş
eetiketleriPolistiren 6 Köpük izolasyonmalzemesi,ofis aksesuarlar 
ı
 Di
ğ
er plastikler 7 Kar 
ı
ş
ı
k plastiklerin üretimindPlastiklerin S
ı
n
ı
fland
ı
ı
lmas
ı
,Tan
ı
mlama Kodlar 
ı
ve Ba
ş
l
ı
ca Kullan
ı
m Alanlar 
ı
 
 
www.kimyamuhendisi.com
Kat
ı
At
ı
klarda Plasti
ğ
in Yeri:
Son y
ı
llarda özellikle bat
ı
ülkelerinde önemli boyutlara ula
ş
an kat
ı
at
ı
klar sorunu buat
ı
klardan baz
ı
maddelerin geri kazan
ı
lma konusunu s
ı
kl
ı
kla gündeme getirmektedir.Plastikler aliminyumdan sonra ,kat
ı
at
ı
klardan en fazla geri kazan
ı
lan maddelerdir.Bu amaçla uygulananyöntemler ,ba
ş
l
ı
ca plastik malzemenin do
ğ
rudan tekrar kullan
ı
m
ı
,plastik malzemedenkimyasal maddeler elde edilmesi ve plastik malzemeden enerji üretimindeyararlan
ı
lmas
ı
d
ı
r.Ülkemizde de kat
ı
at
ı
klardan plastiklerin geri kazan
ı
lmas
ı
hususundaçal
ı
ş
malar yap
ı
lmaktad
ı
r.Plastiklerin geri kazan
ı
m
ı
na duyulan istek plastiklerin kat
ı
at
ı
klar içinde ön plana geçmesine neden olmu
ş
tur.Ticari üretimlerinin ba
ş
lamas
ı
ndan bu yana plastikler;hafiflikleri,kullan
ı
m alanlar 
ı
n
ı
n geni
ş
li
ğ
i ve uygun fiyatlar 
ı
nedeniyle sürekli artan bir taleple kullan
ı
lmaktad
ı
r.Ancak plastiklerin bu yayg
ı
n kullan
ı
m
ı
n özellikle ömrü çok k 
ı
sasürede kat
ı
at
ı
k halini almaktad
ı
r.
plastik camka
ğ
ı
tdi
ğ
er 
 Dünyada üretilen tüm plastiklerin %87’sini te
ş
kil eden termoplastikler ise tekrar ergitilme vei
ş
leme durumunda özelliklerini önemli ölçüde de
ğ
i
ş
tirmemelerinden dolay
ı
geri kazanmayaen uygun plastiklerdir.
AYPE YYPEPEPPPETPVCDi
ğ
er 
 

Activity (9)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
tnht liked this
kelebekk liked this
Fatma Nur Parın liked this
Sami Tüfenkci liked this
purkixxl liked this
Ihsancan Bicer liked this
Ilkay Handırı liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->