Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Dnevni avaz [broj 5780, 1.10.2011]

Dnevni avaz [broj 5780, 1.10.2011]

Ratings:
(0)
|Views: 1,467|Likes:
Published by Tiskarnica

More info:

Published by: Tiskarnica on Oct 01, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/17/2013

pdf

text

original

 


Dnevniavaz
Nezavisni bh. politi~ki dnevnik
subota, 1. 10. 2011.
Sarajevo
Godina XVI
Broj 5780
1 KM, 6 kn,40 din,0,70
E
www.dnevniavaz.ba
16 GODINA NAJTIRA@NIJA NOVINA U BOSNI I HERCEGOVINI
 
Na licu m jes ta
 Nakon pet detonacija evakuirano 300 radnika
(Foto: M. ]osi})
U fabrici „Igman“ poginuo Mustafa Mujala
Skandalozno:Ministar odbio kredit
DRAGAN VRANKI]BLOKIRAO AUTOPUT
Busova~a:Umjesto otmice, otkrivena ljubav
ROMANSAMALOLJETNICEI ROBIJA[A
’AVAZ’ OTKRIVA
Objavljujemo novu verziju liste prvoboraca
U
dru`enje organizatora ipokreta~a otpora u FBiHpredlo`ilo je novu verzi-ju spiska organizatoraotpora, na kojoj se nalaze 382 ime-na. „Dnevni avaz“ ekskluzivno jedo{ao u posjed liste imena, koju}emo objaviti narednih dana.Spisak, jo{ nije finaliziran, ali seradi o verziji koja je dodatno usa-gla{ena nakon {to je ranije obja-vljen spisak od 417 imena. Me|uorganizatorima su Alija i Bakir Ize-tbegovi}, Sefer Halilovi}, AvdoHebib, Irfan Lubijanki}...
4. strana
Me|u pokreta~ima odbrane BiH veliki broj sada{njih i biv{ih politi~ara
Na listi Sulejman Tihi} i Mirsad Kebo,ali i Juka Prazina i Ramiz Delali} ]elo
Spiskovi ponovo izazivaju kontroverze
 2. i 3. str.
SIPA
Specijalcise sukobiliu kantini!
BANJA LUKA
Krvni~kiga isjekaono`em
Eksplozije potresle Konjic
 Arduana sa Kejsijem Kaufmanom i prijateljicom
Afere:Braku poznatog para prijeti kraj
Al’Dino: Arduana je bila
s ameri~kim novinarom
    4    6 .    i    4    7 .   s   t   r .
16. str.
   5 .  s   t  r .   4 .  s   t  r .   1   7 .  s   t  r .
ENGLESKA
D`eko i Man~inizakopali ratnesjekire
   6   6 .  s   t  r  a  n  a
 
aktuelno
Dnevni avaz, subota,1. oktobar/listopad 2011.
2
Odluka
Ma{inovo|eprekinule {trajk
Ma{inovo|e koje suotpu{tene iz „@eljeznicaFBiH“ ju~er su, nakondva dana, prekinule{trajk gla|u. Na ovo su senjih sedmorica odlu~ilanakon sastanka s federa-lnim ministrom transpo-rta i komunikacija Enve-rom Bijedi}em, koji ih jeju~er posjetio u ba{ti ka-fi}a ispred @eljezni~kestanice.
G. M.
Sigurnost BiH
Uhva}enAl`irac Omar
Al`irski dr`avljaninFrendi Omar, koji je pr-ogla{en prijetnjom ponacionalnu sigurnost,ju~er je lociran na po-dru~ju ^ajni~a.Nakon {to je utvr|eno daje ovaj dr`avljanin Al`irailegalno u{ao u BiH tako{to je, najvjerovatnije,pje{ke pre{ao granicu teda ilegalno boravi u na{ojzemlji, sino} je smje{tenu Imigracioni centar uIsto~nom Sarajevu.
Zavod PIO FBiH
Isplata penzija4. oktobra
Isplata septembarskihpenzija po~et }e u utorak,4. oktobra, saop}eno je izFederalnog zavoda PIO.Penzije }e biti obra~una-te po ve} poznatim koefi-cijentima, 1,73 za redo-vne te 1,485 za mirovinekoje se finansiraju izbud`eta. Najni`a penzijaiznosi 310 KM, za-jam~ena 414 KM, a na-jvi{a 2.071,50 KM, dok jeprosje~na penzija za se-ptembar 352 KM.
 E. Ha.
Prijemi
Lagumd`ija primioEl-Rumija
Predsjednik SDP-aBiH Zlatko Lagumd`ijaprimio je ju~er delegaci-ju Nacionalne skup{tineKuvajta predvo|enu za-mjenikom predsjednikaAbdulahom el-Rumi-jem, javlja Fena.Lagumd`ija je sagovor-nike upoznao s trenu-tnom politi~kom situa-cijom u BiH te je nagla-sio da je SDP BiH do-bio mandat gra|ana danapravi promjene u ze-mlji.
Ukratko
Sastanak odr`an u ba{ti  kafi}a
(Foto: B. Nizi})
Nekoliko sna`nih eksplo-zija u krugu Fabrike namje-nske industrije „Igman“ju~er u rano jutro potreslo jeKonjic. Od detonacije u po-dzemnim proizvodnim hala-ma poginuo je radnik „Ig-mana“ Mustafa Mujala.Na{a ekipa ju~er je cijelidan provela na mjestu ove tr-agedije s ljudskim `rtvama ivelikom materijalnom{tetom.
Vatrena kugla
- Vagala sam barut i odje-dnom ~ula jaku detonaciju.Okrenula sam se premama{inama i vidjela veliki cr-ni, a potom i `uti dim. Zaje-dno s kolegama po~ela sambje`ati prema izlazu.Nakon pola sata, ili sat,`ene su poslane ku}i,amu{karci zadr`ani na terenukako bi pomogli u ra{~i{-}avanju mjesta nesre}e -ka`e za „Dnevni avaz“ Tid`aBali}, kontrolorka u „Ig-manu“.Bali} je jedan od o~evida-ca eksplozije koja se ju~eroko 6.30 sati dogodila u tu-nelu proizvodnog pogonakonji~kog „Igmana“, kadaje 49-godi{nji Mustafa Muja-la iz prigradskog naselja Tu-leg, zaposlen na barutnomodjelu i zadu`en za barutnopunjenje malog metka, pogi-nuo.Prve, nezvani~ne infor-macije koje smo saznali uka-
NA LICU MJESTA
Stravi~an udar u fabrici namjenske proiz
Serija eksplozija u ’Igma
Uzrok nisu stare instalacije, najvjerovatnije se radi o samozapaljenju baruta, tvrdivatrogasci nisu odmah u{li u tunel
Ostatak radnika evakuiran na vrijeme
Ljudski faktor se najpr-ije mo`e dovesti u vezu sju~era{njom nesre}om kojase dogodila u skladi{tu mu-nicije u Konjicu, smatra pr-ofesor s Ma{inskog fakulte-ta u Sarajevu i vje{tak iz oveoblasti Berko Ze~evi}.- U tom skladi{tu nemazastarjele municije. To je fa-brika koja proizvodi novumuniciju. Svugdje u svije-tu, kada se radi s munici-jom, postoji stepen rizika ito se mo`e desiti. O tome{ta se desilo i u kojim uvje-tima, to }emo saznati usko-ro. Ovo nije alarmantan,ve} tragi~an doga|aj - kazaoje Ze~evi} za „Avaz“.Dodaje da su, statisti~kigledano, takve situacijeuglavnom izazvane lju-dskim faktorom i propusti-ma u sigurnosnim procedu-rama.
 A. C.
Ze~evi}: Ljudski faktornaj~e{}i uzrok
De`urni kantonalnitu`ilac Sead \iki} kazaoje da je obavljen dio is-tra`nih radnji, ali da je za-klju~eno da zbog tragovadima i plamena uvi|ajbude obavljen danas.- Izvu~eno je tijelo na-stradaloga, a ja sam nare-dio da se obavi obdukcijaradi utvr|ivanja uzrokasmrti, ali i ~injenica kojesu neophodne za oko-n~anje istrage - kazao jetu`ilac \iki}.
\iki}: Obavitiobdukciju
Ulaz u tunel u kojem sedogodilaeksplozija
(Foto: F. Fo~o)
Odvezeno tijelo nastradaloga
(Foto: M. ^osi})
 Ze~evi}: Tragi~an doga|aj 
 
3
aktuelno
Komentar dana
Dnevni avaz, subota,1. oktobar/listopad 2011.
Pro{lo je vi{e od {estmjeseci otkako je crveno-zelena koalicija formiralaVladu FBiH, a gra|ani jo{ne osjeti{e ni trunku blago-stanja. Naprotiv. SDA jeostala u vlasti i odmah na-stavila sa 16 godina njego-vanom tradicijom uni{tava-nja doma}e privrede.To pokazuje ~injenicada od formiranja entite-tske vlasti u Federaciji ne-ma nijednog pozitivnogekonomskog pokazatelja.Broj nezaposlenih ra-ste iz dana u dan i pre-ma{io je 530.000. Straneinvesticije u BiH za polagodine su spale na svega65 miliona KM, koliko unormalnim zemljama za-ra|uju pojedina~ne ko-mpanije.Izvoz posustaje, a taj tr-end postajat }e sve izra`eni-ji. Zemlje u koje izvozimoi same bilje`e smanjenjestope industrijskog rasta,{to }e se direktno odrazitina nove narud`be premana{im kompanijama.O industrijskoj proi-zvodnji da ne govorimo. Io-nako slaba{na privreda uavgustu je oslabjela za po-la procenta. Jedino {to ra-ste u BiH jesu dugovi.FBiH se samo ove sedmicezadu`ila za 65 miliona ma-raka emisijom trezorskihzapisa.Zbog ovoga, ali i mno-gih drugih razloga, sve su~e{}e i sve o{trije kritike kaSDP-u zbog toga {to je ko-alirao sa SDA, koju ve}inagra|ana smatra odgovor-nom za situaciju u kojoj senalazimo.
 Pi{e: Goran MRKI](goranm
 avaz.ba)
Ni{ta odblagostanja
Ne postoji nijedan pozitivan ekonomskiparametar u Federaciji BiH
   N   A   J   P   O   S   J   E    ]   E   N   I   J   I   P   O   R   T   A   L   U    B   i   H
      
 Pitanje:
 Smatrate li da su posljednji huliganski ispadi u Banjoj Luci i Mostaru slu~ajni?
A) Da, svakako 15,38%B) Ne, nikako 69,23%C) Ne znam 15,38%
Ispadi huliganana bh. stadionimanisu slu~ajnost
ABC
O aktuelnim pitanjima u BiH i svijetu mo`ete glasati  svakog dana na www.dnevniavaz.ba. Na portalu „Dnevnog avaza“ ju~er je „Google Analytics“  zabilje`io 255.562 posjetioca.
www.dnevniavaz.ba
    w    w    w  .      d    n    e    v    n      i    a    v    a    z  .      b    a
 Bakir Izetbegovi} dugo se smatra naru~iocemUgljenovog ubistva!
- Zbog Bakira Izetbegovi}a,borca za beogradska prava, tre-ba pod hitno proglasiti gra|an-sku neposlu{nost. Koga on pre-dstavlja? Ispitajte malo kako jeizabran i kako je dobio te glasove.
(Haris Hasanovi})
PORTAL - komentar dana
zuju na to da se Mujala u tr-enutku eksplozije nalazioizme|u 170 i 200 metara da-lje od skladi{ta u prolaznomtunelu gdje se dogodilaeksplozija, ali ga je stigla va-trena kugla i usmrtila na licumjesta. Ostali radnici, kojih jeju~er u fabrici bilo oko 300,uspje{no su evakuirani. Na lo-kalitet „Igmana“ ju~er su sti-gli i pripadnici Policijske upr-ave Konjic, Hitne slu`be i va-trogasne ekipe. Mjesto trage-dije ubrzo je obi{ao i ministarunutra{njih poslova FBiHPredrag Kurte{.- Uz pripadnike profesi-onalnih vatrogasnih slu`bi izdrugih op}ina, koje su nampru`ile podr{ku, odmah smodo{li na ovaj lokalitet, alizbog aktivnosti eksploziva,vatrogasci nisu odmah u{liu ovaj prostor - pojasnio jeHusein Hod`i}, pomo}nikna~elnika u Slu`bi za civi-lnu za{titu i vatrogastvoKonjic.Prvu, najja~u, ali i preo-stale ~etiri manje detonacije,osjetili su i stanovniciobli`njih konji~kih naselja,koji nam ponavljaju da seovakva tragedija do sada ni-je desila u njihovom gradu.Nezira Maci}, kontrolorka ukonji~kom „Igmanu“, pri~anam da se u trenutku nesre}enalazila u prvom tunelu i dane zna {ta je moglo izazvatieksploziju.- Da je, kojim slu~ajem,zahvatila elektroinstalacije,sigurno se niko od nas ne biizvukao - ka`e Maci}.D`ahid Muratbegovi},generalni direktor „Igmana“,kazao je za „Avaz“ da jeju~er formiran tim stru~nja-ka koji }e zajedno sa sudijomi istra`iteljem utvrditi mo-gu}i uzrok nesre}e.
Vatrogasci i Hitna
- Sve je sanirano iuga{eno, ostalo je jo{ malo di-ma. Smatramo da uzrokeksplozije nisu bile stareinstalacije. Na{a prva procje-na je da se radi o samozapa-ljenju baruta - obja{njavaMuratbegovi}, koji je u posli-jepodnevnim satima zajednos predstavnicima lokalne vla-sti jo{ jednom posjetio poro-dicu nastradalog Mujale.Procjenama o ukupnojkoli~ini baruta koji je biosmje{ten u tunelu ju~er se ni-ko nije bavio. Prema nezva-ni~nim informacijama, ra-dnici dnevno u proizvodnjipotro{e oko 100 kilogramabaruta.
 A. KESEROVI] - M. ]OSI]
vodnje potresao Konjic u ranim jutarnjim satima
nu,poginuo radnik
direktor D`ahid Muratbegovi}
Zbog aktivnosti eksploziva,
Sumnju u sigurnostskladi{ta Fabrike munici-je „Igman“ izrazili su ame-ri~ki diplomati u de-pe{ama koje je objavioWikileaks. U jednoj odnjih, koja govori o posjetidelegacije, stoji da posto-je}i sigurnosni sistem u fa-brici nije dovoljan za pra-vilno rukovanje i pohranuosjetljivih ameri~kih stre-ljiva. Tako|er su iznesenezamjerke da nema sigur-nosnih kamera na objekti-ma i da je samo jedan~uvar odre|en za nadzor utoku 24 sata.
 A. C.
Sumnje usigurnost
Fabrika municije „Igman“ bila je dio vojne industri-je biv{e SFRJ
Izgra|ena je 1950. godine i bila je jedan od najve}ih evr-opskih proizvo|a~a municije kalibra od 5,56 do 12,7 mi-limetara
Danas fabrika posluje u sklopu „UNIS Group“ i pro-izvodi sve vrste vojne i lova~ke municije
Svoje proizvode izvozi u vi{e od 50 zemalja, me|u ko-jima su Novi Zeland, Kuvajt, Saudijska Arabija, Njema~ka,[vicarka, USA, Kanada i drugePorodicu Mujala ju~er jeposjetila i na{a ekipa. Unaselju Tuleg tuga i ti{ina.Supruga i dvojica sinovanisu imali snage govoriti otragediji.- Hitna pomo} ve} jeintervenisala. Majka nemo`e govoriti. U posjetisu nam bili predstavnicifirme, koji su nam objasni-li da se eksplozija nije de-sila na mjestu gdje je otacradio, ve} oko 170 metaradalje od njega. Na`alost,stradao je od detonacije -govori nam Adnel, starijiMustafin sin.
Tuga u ku}i Mustafine porodice
 Adnel Mujala:Otac stradaood detonacije Ministar Kurte{ stigao na mjesto nesre}e

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Melika Piric liked this
Tihana Pinjušić liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->