Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
105Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Ringkasan Riwayat Hidup Muhammad Saw Rev

Ringkasan Riwayat Hidup Muhammad Saw Rev

Ratings:

4.42

(1)
|Views: 20,202|Likes:
Published by api-3716071
Riwayat Hidup Nabi Muhammad SAW
Riwayat Hidup Nabi Muhammad SAW

More info:

Published by: api-3716071 on Oct 15, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/28/2014

pdf

text

original

 
 
RINGKASANRIWAYAT HIDUP
 
(Sejak kelahiran hingga wafat) 
(570 (570 (570 (570 – – – 632 M) 632 M) 632 M) 632 M) 
 
 
Ringkasan Riwayat Hidup Muhammad SAW
Disusun oleh Riza Aulia
1
516523525531535570575576579
Du Nuwas Al Himyari 
menjadi raja diYamanTerjadi pembunuhan orang2 Nasrani diNajran, Bagian Selatan Arab oleh DuNuwas Al Himyari.
(Al Qur’an surat 85: 4-11
)Orang Nasrani Abbesinia (Habsyah), ataspermintaan
Justion I
, Kaisar Byzantium(Romawi), mengirimkan bala tentaranyauntuk menghukum Du Nuwas danmenaklukan Yaman.Awal kekuasaan Sassanid,
Raja Chosroes
 I (Kosru) di Persia.
 Abrahah
, menjadi raja Nasrani di Yaman,wali dari Abbyssinia.Terjadi penyerangan terhadap
Ka’bah
 oleh
 Abrahah
yang pasukannyamenunggang gajah sehingga tahun itudikenal sebagai
“Tahun Gajah”
 
(
QS:105
)
1
 ).
Tahun itu pula merupakan
Tahunkelahiran Rasulullah SAW
. Semasa kecilbeliau diasuh oleh
 Abdul Muthalib
 (kakeknya) dan lalu diasuh dandilindungi oleh pamannya
 Abu Thalib.
 Hingga wafatnya, Abu Thalib tidak masuk Islam
(surat 28:56
 )
2)
 
Bangsa Persia menaklukan Yamandibawah
Jendral Wahriz
dimana dalamperang itu Abrahah terbunuh.Rasulullah SAW mengunjungi Madinah.Tahun kematian Siti Aminah, ibundaRasulullah SAW.
Hormazd IV
melanjutkan Dinasti Chosroes(Kosru) di Persia.
580583586594595605Perang Harb Al-Fijar
antara Suku Quraysdan Suku Hawazin yang dipicu olehmasalah perdagangan dan terjadi di bulanyang dianggap suci. Tahun ini juga tahunkematian
Abdul Muthalib
 ,
kakek RasulullahSAW.Perjalanan Rasulullah SAW ke Syria denganditemani
Abu Thalib
. Pertemuan beliaudengan
Pendeta
 
Bahira
 
di Bisra yangmeramalkan kenabian beliau.Rasulullah SAW menjadi orang yang aktifikut dalam “
Hilful Fudul
”, suatu ikrar untuk menolong orang miskin dan teraniaya.Rasulullah SAW menjadi Pengatur usahadagang
Khadijah
, dan menjualperniagaanya pulang pergi ke Syam (Syria).Rasulullah SAW menikah dengan
Khadijahbinti Khuwailid
pada usia 25 tahun. Darinyabeliau mempunyai anak 
Al-Qasim
(wafatketika berusia dua tahun),
Abdullah
(wafatketika kecil),
Zaenab, Ruqayya, UmmiKaltsum dan Fathimah.
 Kota
Mekkah
ditimpa bencana banjir sehingga merusakkan
Ka’bah
yangmerupakan rumah ibadat pertama yangdibangun manusia
(QS 3: 96-97)
. KaumQuraiys bergotong royong untuk memperbaiki kembali Ka’bah. Kemudiantimbul perselisihan mengenai siapa yangpaling berhak memindahkan
Hajar Aswad
 sehingga diusulkan oleh
Huzaifah binMughirah
untuk memberikan hak itu padasiapa saja yang pada esok hari datangterlebih dulu ke Masjidil Haram. TernyataRasulullahlah, yang diberi gelar al-Amien(yang bisa dipercaya), yang datang palingdulu dan beliau membuat keputusan ataspersengkataan diantara suku Quraishmengenai penempatan kembali
HajarAswad
tsb.
 
Ringkasan Riwayat Hidup Muhammad SAW
Disusun oleh Riza Aulia
2
610613614615616Awal masa kenabian
dengan turunnyawahyu pertama di
Gua Hira
yangdibawa oleh
Mailaikat Jibril
. Muhammaddiangkat oleh Allah menjadi Rasulullah – Utusan Allah
(surat 96 :1-5
 )
3
 ).
 
Khadijah
membawa beliau pada
Waraqah binNaufal
, seorang pendeta Nasrani yangmembenarkan kenabian Muhammad.Setelah itu wahyu terhenti selamabeberapa tahun. Lalu turun perintahda’wah
(surat 74: 1-7
)
 
4).
Sebagai pusatda’wah sirriyah adalah di rumah
Arqambin Abil Arqam
(16 th). Para sahabat lainyang ikut antara lain :
Ali Bin Abi Thalib
(8th),
Bilal
(30 th),
Utsman bin Affan
(20 th),
Amr bin Yasir
 
(surat 16:106),
 
Sa’ad
 
bin AbiWaqash
 
(surat 29:8),
dll.Seruan di
Bukit Shafa
menyeru kepadaumum untuk masuk Islam (dakwahterbuka) dengan turunnya surat
15:94
 
 ), 26: 214 - 215
. Ini mengakhiri da’wahsembunyi2 yang telah berlangsung
±
3tahun.Ajakan pada Bani Hasyim untuk masuk Islam.Bangsa Persia menaklukkan Damaskusyang berada di bawah kekuasaanRomawi.Penyiksaan kaum Muslimin yangdilakukan oleh Suku Quraish.Serombongan kaum Muslimin hijrah keAbyssinia (Ethiopia). Mereka dipimpin
Ja’far bin Abi Thalib
dan disana diterimaoleh
Raja Najasyi
dan mereka diizinkantinggal di negerinya (QS
19: 1-36)
. Kaumkafir Mekkah menyusul mereka lalumenghadap raja dan meminta beliaumengembalikan kaum muslimin ketangan mereka, namun hal itu ditolak oleh raja.Tahun yang sama bangsa Persiamenyerang Jerusalem dan mengambil
‘True Cross’
dari tangan Romawi keCtesipon
(surat 30 : 1-4)
 
6).
 
Bangsa Persiaberagama Majusi dan bangsa Romawiadalah kaum Nasrani.Tahun kedua Hijrah ke Ethiopia.
616617619620620Umar bin Khatab
masuk Islam
(surat 6:122).
Orang2 kafir ahli syair silih bergantimembujuk Rasul agar menghentikanda’wahnya diantaranya
Walid bin Mughirah
 
(surat 43 : 13-22),
 
Uthbah bin Rabi’ah
yangmenawarkan harta, pangkat, dankesembuhan
(surat 109, surat 10:15-16)
 
Pemboikotan sosial
terhadap Bani Hasyimdan Rasulullah SAW oleh Suku Quraishselama dua/tiga tahun. Bani Hasyim diisolasidi lembah kecil di luar Mekah. Piagampemboikotan diantaranya menyebutkan
tidak mengawini atau mengawinkanorang2 dari
Bani Hasyim
dan
Bani Muthalib
 ,tidak menjual barang dagangan padamereka dan menolak segala bentukmuamalah kecuali jika Rasulullahdiserahkan untuk dibunuh
. Setelahmendapat tantangan dari kalanganmereka sendiri piagam pemboikotandibatalkan, sementara teks piagamnyasendiri dimakan rayap kecuali bagian
‘Bismika Allaahumma’
.Di tahun itu juga terjadi
Perang Bu’ats
 antara
Suku
 
Auz
dan
Khazraj
yang terjadikarena provokasi kaum Yahudi.Atas usul
Hisyam bin Amir
pemboikotandihentikan. Tahun ini juga tahun kematian
Abu Thalib
dan
Khadijah
sehingga disebut
Tahun Kesedihan”
.
Perjalanan ke Thaif
. Rasulullah SAWberdakwah kepada kabilah2 di musim hajiseperti
Bani Kinda, Bani Kalb, Bani Hanifa
,dan
Bani Amir bin Sha’sha’ ah
yangkesemuanya menolak ajakan beliau. Dalammusim haji Rasul juga mendatangi kabilah2lain untuk mengajak pada Islam sampaiakhirnya disambut oleh kaum dari Khazraj.Rasulullah melakukan
Isra’ Mi’raj
ke SidratulMuntaha. Perjalanan diawali dari Mekkah di
Baitul Maqdis
di Jerusalem lalu
ke SidratulMuntaha
dimana beliau menerima perintahshalat
 
(surat 17: 1
 
 ), surat 53:1-18)
. Adasebagian orang yang murtad karena hal ini
(surat 17:60)
. Tapi
Abu Bakar
langsungmembenarkan hal tersebut sehingga beliaudi beri gelar 
 As-Shidiq
.
 

Activity (105)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Rama Dita liked this
pretender liked this
Fitri Maryanti liked this
Wafa Tahirah liked this
Yulhy Thatmyname's liked this
Elwardi Hasibuan liked this
Humaspolsek Kebayoranlama liked this
Nhanha Muanizt liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->