Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Play Shreemati Janakiram

Play Shreemati Janakiram

Ratings: (0)|Views: 2|Likes:
Published by Yogesh Master

More info:

Published by: Yogesh Master on Oct 01, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/01/2011

pdf

text

original

 
²æêÀÄw eÁ£ÀQÃgÁA
gÁdªÀiÁUÀð
PÀ¯Á¸ÀA¸ÀÌöÈwAiÀÄ
²æêÀÄweÁ£ÀQÃgÁA
UɼÀw, ¤£Àß ªÀÄ£É J°è?
PÀ£ÀßqÀ gÀAUÀ¥ÀæAiÉÆÃUÀ
gÀZÀ£É ªÀÄvÀÄÛ ¤zÉðñÀ£À
AiÉÆÃUÉÃ±ï ªÀiÁ¸ÀÖgï
1
 
²æêÀÄw eÁ£ÀQÃgÁA
 zÀȱÀå: 1
gÁªÀiï dAiÀÄ gÁªÀiï ²æÃgÁªÀÄ gÁªÀÄ gÁªÀIJæÃgÁªÀÄ PÀxÁ JªÀÄUÁ¥ÀÛCzÀgÉƼÀ®ÄªÉÄ JªÀÄUÀ¢üPÀP˸À¯Áå¸ÀÄvÀ zÀ±ÀgÀxÀ £ÀAzÀ£À¹ÃvÁ gÀªÀÄt ºÀ£ÀĪÀÄ£À ¥Áæt gÁªÀiï dAiÀÄ gÁªÀiï ²æÃgÁªÀÄ gÁªÀÄ gÁªÀÄDzÀgÀtÂÃAiÀÄ ªÀiÁzÀj gÁªÀĪÀÄAiÀiÁðzÀ ¥ÀÅgÀĵÉÆÃvÉÆÛêÀÄ gÁªÀĸÀzÀÄÎtUÀt ¸ÀzÁãªÀ¦æÃvÀ gÁªÀiï ¸ÀĤÃvÀ ¸ÀIJî ¸ÀĪÉÄÃgÀÄ gÀWÀÄgÁA||
(²æêÀÄw eÁ£ÀQÃgÁA ªÀiÁ£À¸À ¸ÀgÉÆêÀgÀzÀD±ÀæªÀÄzÀ ºÉÆgÁAUÀtzÀ°è n« £ÉÆÃqÀÄvÁÛPÀĽwzÁÝgÉ. TVAiÀÄ°è ®ªÀPÀıÀ ¹¤ªÀiÁzÀ zÀȱÀåªÉÇAzÀ£ÀÄß £ÉÆÃqÀÄwÛzÁÝgÉ. DUÁUÉÎ zÁ¢AÄgÀÄ CwÛÛ, EwÛAzÀvÀÛ AiÀÄðPÁgÀtªÁNqÁÄzÁÝ. ¸ÀAeÉ ¸ÀĪÀiÁÄ DƪÀAĸÀªÀÄAiÀÄ. eÁ£ÀQAiÀÄ ¸À¤ºÀªÉà ¸Á«wæ PÀĽwgÀÄvÁÛ¼É.À¼ÀÄ ¸ÀĪÀÄä£É ¼ÀÌ £ÉÆÃqÀÄÄvÁÛ¼É. JzÀÄjUÉ ªÀÄUÀĪÉÇAzÀÄ vÀ£Àß ¥ÁrUÉ vÁ£ÀÄDlªÁrPÉÆArgÀÄvÀÛzÉ. qÁPÀÖgï ¸ÉÃvÀÆgÁAgÀªÀgÀPÁAiÀiÁð®AiÀÄ¢AzÀ ®QÌÃgÁA §gÀĪÀ£ÀÄ. CªÀ£À »AzÉAiÉÄÃ
2
 
²æêÀÄw eÁ£ÀQÃgÁA
qÁ. ¸ÉÃvÀÆgÁA PÀÆqÀ §gÀĪÀgÀÄ. CªÀgÀÄ §gÀĪÀÅzÀ£ÀÄߣÉÆÃr eÁ£ÀQÃgÁA vÁªÀÇ ºÉÆgÀqÀ®Ä ¹zÀÞgÁUÀĪÀgÀÄ.)
®QÌÃgÁA:
 
CwÛUÉÃ,
(À£ÀÄ K£À£ÉÆßà ºÉüÀ®Ä»AdjAiÀÄĪÀ jÃwAiÀÄ°è qÁPÀÖgï PÀqÉUÉ£ÉÆÃqÀĪÀ£ÀÄ.) CwÛUÉÃ, qÁPÀÖgï ¸ÉÃvÀÆgÁA, ¤ÃªÀŸÀé®à ¢£À èAiÉÄà EzÀÝgÉ M¼ÉîAiÀÄÄ CAvÀºÉýÛzÁÝgÉ.
¸ÉÃvÀÆgÁA:
ºÁ, ºËzÀÄ.... eÁ£ÀQÃ, ªÀiï... £Á£ÀÄ «µÀAiÀÄK£ÀÆAvÀ ºÉýÛä.
®QÌÃgÁA:
CwÛUÉÃ,
(eÁ£ÀQAiÀÄ §½ PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ)
¤ªÀÄUÉ ¸Àé®à ¢£ÀUÀ¼À ªÀÄnÖUÉ «±ÁæAw ¨ÉÃPÀÄ.¤ªÀÄ, ºÁ... ¤ªÀÄä ªÀÄ£À¹ìUÉ ¸Àé®à ¸ÀªÀzsÁ£À¨ÉÃPÀÄ. CzÀPÉÌà gÀWÀÄCtÚ Ögï ¸ÉÃvÀÆAeÉÆvÉ ªÀiÁvÁr MAzÀÄ ªÀåªÀ¸ÉÜ ªÀiÁrzÁÝgÉ.
(eÁ£ÀQêÀÄ£À¸ÀÄì ªÀÄÄzÀÄqÀĪÀÅzÀ£ÀÄß UÀªÀĤ¸ÀĪÀ£ÀÄ)
¸Àé®à ¢£ÀUÀ¼ÀÄ ÉÖÃ. ¨ÉÃUÀ£Éà ¤ªÀÄä£ÀÄߪÀÄ£ÉUÉ ÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃë. ¸Àé®à ¢£ÀUÀ¼À ªÀÄnÖUÉ ªÀiÁvÀæªÉà E°è Ej. £Á¼É ¨É¼ÀUÉΤªÀÄUÉ ¤ªÀÄä dressUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÉÛ ÉßãÀĨÉÃPÉÆà CªÀ£É߯Áè vÀAzÀÄ PÉÆrÛä.¤ªÀÄUÉãÁzÀgÀÆ ¥ÀnðPÀÄå®gïDV ¨ÉÃPÀÆAzÉæ ºÉývÀjÛä.
(eÁ£ÀQà K£ÀÆ ¨ÉÃqÀªÉ£ÀÄߪÀAvÉvÀ¯ÉAiÀiÁr¸ÀĪÀ¼ÀÄ)
CwÛUÉà K£ÁzÀgÀÆ ºÉý, ¤ÃªÀÅF jÃw ¸ÀĪÀÄä£É EzÀÝgÉ, £À£ÀUÉ guilty feeling ±ÀÄgÀÄDV©qÀvÉÛ. CwÛUÉÃ, please, ¸Àé®à £ÀVæ. ¸Àé®à RĶ¶AiÀiÁV £ÀVæà CwÛÃ.
(eÁ£ÀQà QgÀÄ£À©ÃgÀĪÀ¼ÀÄ)
thank you CwÛUÉÃ. ªÀiï, £Á£ÀÄ E£ÀÄߺÉÆgÀqÁè?
(eÁ£ÀQà ¸Àj JA§A¯É Dr¸ÀĪÀ¼ÀÄ)
CwÛUÉÃ, checkupUÉ, counseling UÉ CAvÀ PÀgÉÆÌAqÀħAzÀÄ admit ªÀiÁrÛ¢Ýä CAvÀ ¨ÉÃeÁgÁ? £À£Àß ªÉÄïÉPÉÆÃ¥Á£Á?
(eÁ£ÀQà §jà À£À £ÉÆÃĪÀ¼ÀÄ)
CwÛUÉÃ, £À£Àß ¸ÀªÀzsÁ£ÀPÁÌÆ ÁzÀgÀƺÉý please.
eÁ£ÀQÃ:
K£ÀÄ ºÉüÀ°?
3

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->