Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
CoGiaoThao

CoGiaoThao

Ratings:

4.33

(1)
|Views: 1,563|Likes:
Published by api-3732931

More info:

Published by: api-3732931 on Oct 15, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/18/2014

pdf

text

original

 
- 1 -
Coâ Giaùo Thaûo
Toâi laø moät thanh nieân 17 tuoåi ñang theo hoïc trung hoïc taïi Saøi Goøn.Tuy môùi 17 tuoåinhöng thaân theå toâi troâng khoûe nhö 1 chaøng trai 20, löùa tuoåi maø caùc chaøng trai baét ñaàutoø moø veà tình yeâu vkích thích veà duïc tính. Tuy to con nhöng tính tình toâi raátnhuùt nhaùt khi tieáp xuùc gaëp gôõ vôùi phaùi nöû nhöng ngöôïc laïi baûn tính toâi raát ham muoán &thích thuù khi ngaém nhìn nhöõng thaân theå naåy nôû & caêng ñaày söùc soáng vôùi caëp nhuû hoatroøn tròa nhö caùc traùi taùo cuûa caùc coâ gaùi daäy thì, nhöõng buoåi tan hoïc veà ñi ngang caùctröôøng nöõ sinh nhìn nhöõng coâ gaùi baän mini jipe ngaén nguûn ñeå loä caëp ñuøi traéng nhö boângböôûi & gioù thoåi bay bay taø aùo laøm phôi baøy tröôùc maét toâi nhöõng ñöôøng cong tuyeät myõ,nhöõng ñoâi maét ñen huyeàn, nuï cöôøi treû trung töôi maùt, thaân hình cao raùo caân ñoái troângraát gôïi caûm & haáp daãn ñaõ laøm toâi ñoû maët böøng leân, tim ñaäp maïnh & loøng toâi suïc soâileân cuûa söï duïc tính, toâi muoán choàm tôùi ñeå aên töôi nuoát soáng nhöõng taám thaân ngoïc ngaø& lieám heát nhöõng phaán son treân treân khuoân maët yeâu kieàu tình töù cuûa hoï.Maëc daàu raát khao khaùt ñöôïc yeâu & ñöôïc laøm chuû1 taám thaân trong traéng cuûa caùc coânaøng, nhöng vì nhuùt nhaùt neân toâi khoâng daùm laøm quen vôùi coâ naøo caû.Moät hoâm, tình côø ñoïc treân baùo Phuï Nöõ muïc tìm baïn boán phöông thaáy ñaêngnhöõngdoøng chöõ nhö sau : " 1 thieáu nöõ 28 tuoåi, giaùo vieân vui tính choàng cheá soáng ñoäcthaân muoán tìm 1 em trai ñeå an uûi, höùa seõ laø ngöôøi ñôõ ñaàu toát, taän löïc giuùp ñôõ ñeå coùkinh nghieäm vaøo ñôøi . Ñòa chæ : " ... "Ñoïc nhöõng doøng chöõ aáy toâi chôït loùe leân trong ñaàu tia saùng nhö keû laïc tìm ñöôïcñöôøng veà, toâi thaàm nghó veà kinh nghieäm chò aáy seõ giuùp toâi loaïi boû nhöõng maëc caûm veàtình yeâu, chò seõ laø giaùo vieân keøm caëp theâm vieäc hoïc haønh cho mình. Caàm tôø baùo toâi doøtìm soá nhaø cuûa chò, ñeán tröôùc caùi chuoâng ñieän toâi hoài hoäp baám maïnh 1 hoài chuoâng daøitoâi nín thôû tim ngöøng ñaäp sau hoài chuoâng, maét ñaêm ñaêm nhìn caùnh cöûa maø moà hoâi laámtaám toâi ñoû böøng caû maët, khoaûng 2 phuùt sau caùnh cöûa baät môû, ngöôøi chò tinh thaàn 28 tuoåixuaát hieän trong boä ñoà boä maøu thieân thanh, göông maët traéng töôi maùt, soùng muõi doïc döøanaèm treân khuoân maët traùi xoan, troâng chò raát ñeïp maëc duø khoâng coøn treû trung & ngaâythô nhö con gaùi daäy thì, thaân hình chò ñaày söùc quyeán ruõ, thon thaû nuï cöôøi duyeân daùngñeå loä haøm raêng traéng boùng, toâi ñang söûng ngöôøi luùng tuùng thì tieáng trong treûo vang leân:-Xin loãi caäu caàn gaëp ai ?Toâi luùng tuùng trong giaây laùt roài voäi ñöa tôø baùo Phuï Nöõ ra tröôùc aùnh maét bôû ngôûcuûa chò, troâng thaät deã chòu laøm sao.-Caäu ñaõ ñoïc tôø baùo naøy aø! Môøi caäu vaøo nhaø chôi .Chò laïi móm cöôøi, toâi thaàm nghó nuï cöôøi cuûa chò sao laïi quyeán ruõ theá nhæ!Chò ñi tröôùc , toâi theo sau cuøng vôùi chieác xe . Thaät laø 1 ngoâi nhaø lyù töôûng, thanhnhaõ & ñaày ñuû tieän nghi cho 1 gia ñình , sau 1 luùc troø truyeän raát thaân maät, chò vui veûnhaän toâi laøm ñöùa em tinh thaàn cuûa chò. Chò cho bieát chò ñang daïy hoïc taïi 1 tröôøng gaàn
 
- 2 -
nhaø, choàng maát caùch ñaây 2 naêm & chò daën vaøo moãi buoåi chieàu ñeán nhaø chò ñeå chò keømcaëp vieäc hoïc haønh cho toâi, toâi vui veû nhaän lôøi & ra veà...Töø hoâm ñoù ngaøy naøo toâi cuõng ñeán nhaø chò chôi, hoïc baøi, taùn doùc, nghe nhaïc. Tìnhchò em ngaøy caøng ñaäm ñaø thaân maät nhöng toâi laïi caûm thaáy coù caùi gì khaùc xa vôùi tìnhcaûm chò em thoâng thöôøng vì nhöõng khi troø truyeän hay giaûng baøi chò thöôøng nhìn toâi moätcaùch ñaém ñuoái & muøi nöôùc hoa quyeän vôùi muøi da thòt luoân toûa ra ngaøo ngaït beântoâi,gaây cho toâi 1 caûmgiaùc laâng laâng ñeâ meâ nhöõng luùcaáy tay chaân toâi buûn ruûn ngöôøinoùng ran leân,luùc ñoù toâi khoâng nghe ñöôïc gì caû, 2 tai uø leân, ñaàu noùng böøng tim ñaäp loaïnleân, toâi caûm giaùc laø chò bieát taát caû nhöõng gì khaùc laï cuûa toâi, neân khi ngoài gaàn chòthöôøng hay coï ñuøi vaøo ñuøi toâi & luùc giaûng baøi chò thöôøng hay choàm qua vai toâi coï ñoâivuù caêng phoàng leân toâi, hôi thôû aâm aám cuûa chò phaø vaøo gaùy toâi taïo neân 1 söï kích thíchñeâmeâ, nhöõng luùc ñoù toâi raát thích & hôi sôø sôï...Moät hoâm nhaân dòp doã choàng, chò môøi toâi ñeán duøng côm tröa cho vui. Sau böõa cômthònh soaïn, hai chò em cuøng ra phoøng khaùch taùn doùc, ñöôïc 1 luùc chò quay ra xem baùo,toâi tranh thuû laáy baøi ra hoïc ñeå tìm giaác nguû tröa.Khoaûng nöûa tieáng sau buoàn nguû, toâi vaát taäp nhìn sang ñi vaêng thaáy chò ñaõ nguû roàivôùi tôø baùo ñeå treân maët che ñi khuoân maët quyeán ruõ, ngöïc chò phaäp phoàng theo hôi thôû,ñoâi vuù caêng troøn traøn ñaày nhöïa soáng cuûa chò nhoâ leân huïp xuoáng nhö 2 ngoïn nuùi löûamuoán noåiloaïn.Boãng chò thôû 1 hôi maïnh caùi nuùt(baám) aùo treân ngöïc chò bung ra ñeå loä ra khe hôûgiöûa 2 meùp vuù traéng muoát nhìn ñoù ngöôøi toâi boång noùng ran leân, tim toâi ñaäp loaïn xaï, toâicoá laáy laïi bình tónh, boãng chò co chaân leân chieác quaàn the boù saùt vaøo da thòt taïo thaønhnhöõng ñöôøng cong tuyeät myõ, chieác quaàn loùt maøu hoàng thòt boù lô löûng ngang xöông chaäu& haï boä, hôi thôû toâi caøng doàn daäp, toâi duïi maét nhìn kyõ laïi, toâi ñöùng leân ñi voäi laïi tuûlaïnh roùt cho mình 1 ly nöôùc ñaày aép ngöûa coå uoáng 1 hôi daøi ñeå laáy laïi bình tónh & dìmcôn duïc voïng ñang soâi suïc trong thaân theå cuûa toâi, laïi theâm 1 nuùt aùo nöõa bung ra nhö coù1 baøn tay voâ hình ñieàu khieån,2 traùi ñaøo traéng noõn nhö ñang khieâu khích môøi moïc, 2nuùm maøu hoàng nöûa kín nöûa hôû nheø nheï nhaáp nhoâ nhö muoán laøm tung theâm caùi nuùt aùonöõa vaäy.Traán tónh laïi, toâi böôùc ñeán voå vaøo vai chò nheø nheï, chò ö höù roài quay ra nguû tieáp.Trôøi ôi! luùc naøy caëp vuù chò loä haún ra roài,caëp vuù to chieám caû loàng ngöïc caêng phoàng cuûachò beân vuù phaûi laám taám vaøi noát ruoài duyeân daùng, ngöïc phaäp phoàng theo töøng hôi thôû,bò kích thích quaù maïnh nuoát nöôùc mieáng öïc 1 caùi, toâi nghæ:"hay chò coá tình gaây ra caûnhnaøy, daàu sao chò vaãn coøn treû & thieáu ñaøn oâng ñaõ 2 naêm nay roài" coá traán tónh toâi ngoàixuoáng lay chò laàn nöõa chò cöù reân nheï, tay caát leân xoa vuù traùi roài laïi tôùi vuù phaûi baøn taybuùp maêng traéng ngaàn cöù xoa nheï roài laïi ngöng.Toâi laáy heát can ñaûm ñaët tay leân vai chò thì thì khoâng thaáy chò ñoäng ñaäy gì caû toâivuoát doïc xuoáng vuù traùi cuûa chò, boång toâi giaät baén ngöôøi khi nghe tieáng thôû daøi duôùi tôøbaùo ñang che khuoân maët cuûa chò,söï yeân laëng troâi qua toâi baïo daïn ñöa caû 2 tay maân meâvuù cuûa chò, ghìm chaët xoa maïnh caû 2 vuù, toâi oâm ngang hoâng chò hoân hít vaøo ñoâi vuù troøn
 
- 3 -
tròa traéng hoàng ñoù, toâi laïi baïo daïn môû tung luoân 2 nuùt aùo coøn laïi, oâi laøn da buïng traéngngaàn thon thaû môû roäng nhö ñang chöùa 1 söï ñoøi hoûi maõnh lieät, da thòt chò noùng böøng leân,toâi hoân nheï leân da buïng chò laøm gai oác chò noåi leân, coù leõ chò ñang thöùc.Toâi baïo daïn luoàn tay vaøo quaàn chò keùo nheï xuoáng ngang haï boä,töø caùi roán saâu môùloâng boùng laùng neùp saùt vaøo da thòt chaïy daøi xuoáng phía döôùi laøm noåi leân 1 vuøng datraéng ngaàn, toâi caøng luùc caøng toø moø söï kích thích caøng cho toâi baïo daïn hôn, toâi keùomaïnh quaàn chò xuoáng 1 chuùt nöõa thì thaáy lôùp loâng ñoù raäm hôn & moïc ñen caû haùng.Tôùi ñaây toâi heát söùc phaân vaân & do döï khoâng bieát laøm sao keùo quaàn xuoáng heát maøkhoâng laøm chò thöùc giaác... boång chò uoán mình & naûy leân,lôïi duïng cô hoäi quyù baùu ñoù toâigiaät maïnh chieác quaàn ra khoûi moâng chò,toaøn thaân toâi nhö bò ñieän giaät truôùc maét laø caëpñuøi traéng mòn coøn neùt thon ñeïp,loâng döôùi phaàn buïng thì moïc daøi taïo ra 1 hình tamgiaùc,aån mình döôùi ñaùm loâng ñoù laø 2 meùp thòt maøu hoàng öôn öôùt,noåi voøng leân xungquanh laø caùc sôïi loâng quaên queo baùm nhau.Toâi thaàm reo leân ñaây laø aâm ñaïo, caùi maø toâi haèng khao khaùt baáy laâu nay,thaät laøtuyeät dieäu & kyø thuù, toâi kheõ sôø vaøo ñaáy thì chò cöû ñoäng kheùp 2 ñuøi thon thaû cuûa mìnhlaïi, che maát ñi caùi khe hôû aáy. Caùi khe suoái thieân nhieân ñaày moäng aûo, toâi duøng tay vuoátnheï ñaùm loâng mu ñen möôït maø aáy & keùo nheï xuoáng haùng, toâi môn trôùn 2 meùp thòt trôn& aám aùp, 2 meùp thòt ñoû hoàng & khoâng coù 1 tyø veát gì caû, toâi muoán ñöa löôõi vaøo ñaáynhöng thaáy ngaïi vì ñoù laø aâm ñaïo, khoâng daèn ñöôïc côn duïc voïng ñieân cuoàng ñangcuoàng cuoän, toâi côûi phaêng quaàn aùo cuûa mình neùm xuoáng ñaát, nheï nhaøng leo leân mìnhcuûa chò oâm aáp vuoát ve baát keå chò thöùc hay nguû, chò luoàn tay kheû caûn toâi laïi nheï noùi:-Theá laø chò em mình ñaõ hieåu nhau roài nheù.Noùi xong chò caàm döông vaät ñang caêng cöùng cuûa toâi coï ñeàu ñeàu vaøo ñuøi chò, ñaàudöông vaät cöông ñoû cuûa toâi ræ ra 1 thöù nöôùc trong veo & nhôn nhôùt vì söï coï saùt ñoù ñaõkích thích toâi ñeán toät ñoä, toâi ngoài daäy tuoät luoân 2 oáng quaàn ra khoûi ñoâi chaân troøn tròathon daøi cuûa chò neùm xuoáng ñaát roài duøng 2 tay banh roäng haùng chò ra, aán maïnh döôngvaät vaøo aâm ñaïo nhöng do 2 meùp thòt dính vaøo nhau neân döông vaät toâi tuoät ra ngoaøi. Toâiaán lieân tuïc caøng luùc caøng nhanh nhöng khoâng coù keát quaû gì,luùc ñoù chò gôû tôø baùo ra khoûimaët & khe kheû keâu leân:-OÂi! ñau em... Töø töø chöù em laøm chò ñau quaù ñi neø!Vaø chò keùo döông vaät cuûa toâi ra, luùc ñoù toâi khoâng coøn bieát gì nöõa caøng luùc caøngnhòp nhanh hôn...nhöng nhôø chò caàm döông vaät ñuùt vaøo aâm ñaïo neân toâi ñöôïc höôûngnhöõng giaây phuùt thaät laø sung söôùng,moät caûm giaùc laâng laâng tuyeät vôøi xaâm chieám caûtheå xaùc toâi.Toâi ruùt döông vaät ra ñeå laáy ñaø choït saâu vaøo aâm ñaïo ñeå taêng theâm phaàn khoaùi laïc,nhöng vì ruùt ra quaù maïnh neân noù tuoät ra khoûi aâm ñaïo & ñaâm vaøo haùng cuûa chò, noù ñaâmbeân noï ñaâm beân kia lia lòa, 1 thöù nöôùc traéng ñuïc baén ra 2 beân ñuøi, leân buïng laøm öôùt caûñaùm loâng ñen tuyeàn moïc 2 beân aâm ñaïo cuûa chò, döông vaät nhòp vaøi caùi nöõa roài ngöønglaïi.Toâi thôû hoån heån vì meät, luùc ñoù chò môùi leân tieáng:

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->