Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Vật Lý A1-CHUONG 5

Vật Lý A1-CHUONG 5

Ratings: (0)|Views: 719 |Likes:
Published by Đang Muốn Chết

More info:

Published by: Đang Muốn Chết on Oct 02, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/05/2013

pdf

text

original

 
Ch
ươ 
ng V: Nguyên lý I nhi
độ
ng h
c
CH
ƯƠ 
NG VNGUYÊN LÝ I NHI
T
ĐỘ
NG H
C
 Nhi
t h
c nghiên c
u các hi
n t
ượ 
ng liên quan
đế
n nh
ng quá trình x
y ra bên trong v
tnh
ư
v
t nóng ch
y, v
t bay h
ơ 
i,v
t nóng lên khi ma sát… nh
ng hi
n t
ượ 
ng này liên quan
đế
nm
t d
ng chuy
n
độ
ng khác c
a v
t ch
t
đ
ó là chuy
n
độ
ng nhi
t. Chuy
n
độ
ng nhi
t
đố
it
ượ 
ng nghiên c
u c
a nhi
t h
c.
§1. PH
ƯƠ 
NG TRÌNH TR 
NG THÁI KHÍ LÝ T
ƯỞ 
NGI. M
t s
khái ni
m c
ơ 
b
n
1. Áp su
ấ 
 Áp su
t là m
t
đạ
i l
ượ 
ng v
t lý có giá tr 
b
ng l
c nén vuông góc lên m
t
đơ 
n v
di
n tích.G
i F là l
c nén lên di
n tích
Δ
thì áp su
t là:
 p
=
 F 
Δ
(5-1)Trong h
SI
đơ 
n v
áp su
t
 N/m
2
hay
 pascal 
(Pa). Ng
ườ 
i ta còn dùng các
đơ 
n v
:Atmophe k 
thu
t, Milimet thu
ngân (còn g
i là
tor 
)1 at = 736 milimet thu
ngân = 9,81 . 10
4
N/m
2
= 736Pa
2. Nhi 
ệ 
độ
 
 Nhi
t
độ
đạ
i l
ượ 
ng v
t lý
đặ
c tr 
ư
ng cho m
c
độ
chuy
n
độ
ng h
n lo
n phân t
c
a cácv
t. Nhi
t
độ
liên quan
đế
n n
ă
ng l
ượ 
ng chuy
n
độ
ng nhi
t c
a các phân t
. Tuy nhiên không th
 dùng n
ă
ng l
ượ 
ng
để
 
đ
o nhi
t
độ
vì không th
 
đ
o tr 
c ti
ế
 p n
ă
ng l
ượ 
ng chuy
n
độ
ng nhi
t, h
ơ 
n n
an
ă
ng l
ượ 
ng này l
i r 
t nh
. Do dó ng
ườ 
i ta
đ
o nhi
t
độ
b
ng
đơ 
n v
độ
.
3. Nhi 
ệ 
t giai 
 Tu
theo cách chia
độ
ngu
ờ 
i ta s
d
ng các nhi
t giai khác nhau.
a. Nhi
t giai Celsius
(nhi
t giai bách phân)Ký hi
u:
O
C. Ng
ườ 
i ta ch
n
đ
i
m tan c
a n
ướ 
c
đ
á
đ
i
m sôi c
a n
ướ 
c tinh khi
ế
t
ở 
1atlà 0C và 100
0
O
C
i chia 100 ph
n b
ng nhau, m
i ph
n là 1
O
C.
b. Nhi
t giai Fahrenheit 
Ký hi
u:
O
F. Ng
ườ 
i ta ch
n
đ
i
m tan c
a n
ướ 
c
đ
á và
đ
i
m sôi c
a n
ướ 
c tinh khi
ế
t
ở 
1 at là 32
o
F và 212
O
F r 
i chia 180 ph
n bàng nhau, m
i ph
n là 1
O
F.H
th
c liên h
gi
a nhi
t giai Celsius và nhi
t giai Fahrenheit)32(9518032100
==
 F   F 
OOOO
 
c. Nhi
t giai Kelvin
(nhi
t giai tuy
t
đố
i), ký hi
u là K G
i T là nhi
t
độ
tuy
t
đố
i, thì nó liên h
v
ớ 
i
độ
bách phân t:T = t
O
C+273,15 (5-2)
84
 
Ch
ươ 
ng V: Nguyên lý I nhi
độ
ng h
c
Khi không c
n chính xác cao và
để
tính toán
đơ 
n gi
n ta l
y: T= t
O
C+273.
II.Các
đị
nh lu
t th
ự 
c nghi
m c
a khí lí t
ưở 
ng
1.Khí lý t 
ưở 
ng 
 Khí lý t
ưở 
ng là ch
t khí có
đặ
c
đ
i
m sau:- Kh
i khí g
m vô s
các phân t
khí. Các phân t
có kích th
ướ 
c
t nh
so v
ớ 
i kho
ngcách gi
a chúng.- Các phân t
khí chuy
n
độ
ng h
n lo
n không ng
ng và b
qua s
t
ươ 
ng tác gi
a chúng.- S
va ch
m gi
a các phân t
v
ớ 
i nhau và gi
a các phân t
v
ớ 
i thành bình là hoàn toàn
đ
àn h
i.
2. Ph
ươ 
ng trình tr 
ng thái khí lý t 
ưở 
ng 
Tr 
ng thái c
a m
t kh
i khí lý t
ưở 
ng
đượ 
c mô t
b
ở 
i các thông s
: nhi
t
độ
T, áp su
t Pvà th
tích V.Merdeleev-Clapeyron
đ
ã tìm ra ph
ươ 
ng trình pV=RTP,V,T là áp su
t, th
tích và nhi
t
độ
c
a 1
 Kilomol 
khí
ở 
m
t tr 
ng thái b
t k 
.R là h
ng s
, go
là h
ng s
khí lý t
ưở 
ng R= 8,31(
 K .mol  J 
)
Đố
i v
ớ 
i kh
i khí có kh
i l
ượ 
ng m, th
tích v thìV=
m
μ 
v (
μ 
là kh
i l
ượ 
ng phân t
gam)Suy ra pv =
 RT m
μ 
(5-3)
Đố
i v
ớ 
i kh
i khí xác
đị
nh (m= const) thì:
 pV 
=
const hay
112212
 pVpT
=
 
3.
 Đị 
nh lu
t Boyle-Mariotte
nhi
t
độ
nh
t
đị
nh, áp su
t và th
tích m
t kh
i khí xác
đị
nh t
l
ngh
chv
ớ 
i nhau.Th
t v
y, khi T= const pV = const hay p
1
V
1
= p
2
V
2
(5-4)
Đườ 
ng bi
u di
n áp su
t bi
ế
n thiên theo th
tích V khi nhi
t
độ
không
đổ
i g
i là
đườ 
ng 
đẳ 
ng nhi 
ệ 
,
đ
ó là
đườ 
ng Hyperbol.
4.
 Đị 
nh lu
t Gay-Lussac
 
áp su
t nh
t
đị
nh, th
tích c
a m
t kh
i khí xác
đị
nh t
l
v
ớ 
i nhi
t
độ
tuy
t
đố
i c
a nó.Th
t v
y, khi p= const
=
const hay
2211
=
(5-5)
85
 
Ch
ươ 
ng V: Nguyên lý I nhi
độ
ng h
c
Đườ 
ng bi
u di
n th
tích V bi
ế
n thiên theo nhi
t
độ
T khi áp su
t không
đổ
i g
i là
đườ 
ng 
đẳ 
ng áp
,
đ
ó là
đườ 
ng th
ng.
 5.
 Đị 
nh lu
t Charles
 
th
tích nh
t
đị
nh, áp su
t c
a m
t kh
i khí xác
đị
nh t
l
thu
n v
ớ 
i nhi
t
độ
tuy
t
đố
ic
a nó.Th
t v
y, khi V= const
 p
=
const hay
112
 ppT
=
2
(5-6)
Đườ 
ng bi
u di
n áp su
t P là
đườ 
ng bi
ế
n thiên theo nhi
t
độ
T khi th
tích không
đổ
i g
i
đườ 
ng
đẳ
ng tích,
đ
ó là
đườ 
ng th
ng.Các ph
ươ 
ng trình trên có th
vi
ế
t:
00
 p pT
=
;
00
=
 Trong
đ
ó T
0
là nhi
t
độ
xác
đị
nh, p
0,
V
0
là áp su
t và th
tích c
a kh
i khí
ở 
nhi
t
độ
T
0
.
§2. N
I N
Ă
NG C
A H
NHI
T
ĐỘ
NG. CÔNG VÀ NHI
TI. H
nhi
t
độ
ng
M
i t
 p h
ợ 
 p các v
t
đượ 
c xác
đị
nh hoàn toàn b
ở 
i m
t s
các thông s
v
 ĩ 
mô,
độ
c l
 p
đố
i v
ớ 
i nhau,
đượ 
c g
i là h
v
 ĩ 
mô hay h
nhi
t
độ
ng (ho
c v
n t
t h
ơ 
n
đượ 
c g
i là h
).T
t c
các v
t còn l
i, ngoài h
c
a ta là ngo
i v
t
đố
i v
ớ 
i h
hay môi tr 
ườ 
ng xungquanh c
a h
.M
i h
 
đề
u có th
chia thành h
cô l
 p và không cô l
 p. H
không cô l
 p n
ế
u nó t
ươ 
ngtác v
ớ 
i môi tr 
ườ 
ng bên ngoài. Trong nh
ng s
t
ươ 
ng tác này nói chung s
có trao
đổ
i công vànhi
t. N
ế
u h
và môi tr 
ườ 
ng không trao
đổ
i nhi
t thì h
là h
cô l
 p
đố
i v
ớ 
i ngo
i v
t v
ph
ươ 
ngdi
n nhi
t. N
ế
u h
và ngo
i v
t trao
đổ
i nhi
t nh
ư
ng không sinh công thì h
l
 p v
ph
ươ 
ngdi
n c
ơ 
h
c.
II. N
i n
ă
ng
 N
ă
ng l
ượ 
ng c
a h
g
m
độ
ng n
ă
ng
ng v
ớ 
i chuy
n
độ
ng có h
ướ 
ng c
a c
h
, th
ế
n
ă
ngc
a c
h
và ph
n n
ă
ng l
ượ 
ng
ng v
ớ 
i chuy
n
độ
ng bên trong c
a h
t
c là n
i n
ă
ng c
a h
:W=W
đ
+W
t
+UTùy theo tính ch
t c
a chuy
n
độ
ng và t
ươ 
ng tác c
a các phân t
c
u t
o nên v
t, ta cóth
chia n
i n
ă
ng thành các ph
n sau
đ
ây:a.
Độ
ng n
ă
ng chuy
n
độ
ng h
n lo
n c
a các phân t
(t
nh ti
ế
n và quay) b. Th
ế
n
ă
ng gây b
ở 
i các l
c t
ươ 
ng tác phân t
.c.
Độ
ng n
ă
ng và thé n
ă
ng chuy
n
độ
ng dao
độ
ng c
a các nguyên t
trong phân t
.d. n
ă
ng l
ượ 
ng các v
 
đ
i
n t
c
a các nguyên t
và iôn, n
ă
ng l
ượ 
ng trong h
t nhânnguyên t
.
Đố
i v
ớ 
i kh
i khí lý t
ưở 
ng n
i n
ă
ng là t
ng n
ă
ng l
ượ 
ng chuy
n
độ
ng nhi
t c
a các phân t
 c
u t
o nên h
.
86

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 thousand reads
1 hundred reads
Quyên Hello liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->