Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more ➡
Download
Standard view
Full view
of .
Add note
Save to My Library
Sync to mobile
Look up keyword
Like this
1Activity
×
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Revista 12tb

Revista 12tb

Ratings: (0)|Views: 732|Likes:
Published by api-3734390

More info:

Published by: api-3734390 on Oct 15, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See More
See less

03/18/2014

pdf

text

original

~
~
.."
'. .
' i ' ,
'.
, "S
t
~
.
1
'
~
~
~
-
:
'
~
~
~
~
'
f
t
!
~
T
~
~
)
~
'
f
b
~
.
;
1
i
i
"
""
.
-.
3 .
46 :;"
I\u00d3 ',:'
l : f \u00b7,.
1 8
1 9
2 0
2 4
2 5
2 8
2 9
3 2
3 4
3 5
3 6
" ."
.
\u2022\u2022\u2022
\u2022\u2022
\u2022\u2022\u2022
\u2022\u2022\u2022\u2022
\u2022
\u2022
\u2022
\u00b7.
\u2022\u2022\u2022\u2022
\u2022\u2022
\u2022\u2022
\u2022\u2022
\u2022
\u2022\u2022\u2022\u2022.
..
\u2022\u2022\u2022\u2022
\u2022\u2022\u2022
\u2022\u2022
\u2022\u2022
\u2022\u2022
\u2022
'.
\u2022
\u2022
\u2022\u2022\u2022\u2022
\u2022\u2022
\u2022\u2022\u2022\u2022\u2022\u2022\u2022\u2022
\u2022\u2022\u2022
\u2022\u2022
\u2022
\u2022\u2022\u2022\u2022\u2022\u2022\u2022
..
..
\u2022\u2022\u2022\u2022
\u2022\u2022\u2022
\u2022
\u2022\u2022
\u2022\u2022\u2022
\u2022
\u2022
..
\u2022\u2022\u2022\u2022
\u2022\u2022\u2022\u2022\u2022
\u2022\u2022
\u2022
\u2022\u2022\u2022
..
\u2022\u2022\u2022\u2022\u2022
\u2022\u2022
;
\u2022\u2022\u2022
..
\u00b7.
...
..
\u2022\u2022\u2022\u2022
\u2022\u2022\u2022\u2022\u2022
\u2022\u2022\u2022
\u2022\u2022\u2022
\u2022\u2022
\u2022\u2022\u2022\u2022
\u2022
\u2022\u2022\u2022
\u2022\u2022
\u2022\u2022..
\u2022
\u2022\u2022\u2022
\u2022\u2022\u2022
\u2022\u2022
\u2022\u2022\u2022\u2022\u2022
\u2022\u2022\u2022\u2022
\u2022\u2022\u2022\u2022
\u2022\u2022
\u2022
\u00b7.
\u2022
\u2022\u2022\u2022
\u2022\u2022
\u2022\u2022\u2022
\u2022\u2022
\u2022\u2022\u2022\u2022
\u2022\u2022\u2022
\u2022\u2022
\u00a1 \u2022
E D lT O R IA L
.
..;N O T IC IA R I.
.
.,
'E LPERSONAL NOU
P IG U E SL AT E V A
.C \u00d2 M IC
"
.
C O N S U L T O R I
M O D A
E LR A C \u00d3 D E L SC O R S S O L IT A R IS
T E S T .
S E R V E IP ED E T E C T IU S
C R E A C I\u00d3
.F R A N C \u00c8 S
,;A N G L \u00c8 S
.
'
N
'
\u00c8
'
f
.
E
J
~
\u00b7'.
"A N U N C IS
.
./H O R \u00d2 S C O P
,.
~
;
. . .,.-
;
~
'..
' .
.
,
. . . \u00b7\u2022 \u2022 \u20221 1 .1 1 1 .
"
l l i
. . . ...,.e
....
!l.1 II
.1
~. .,
.\u2022\u00a1o .o
: " U N .Q U \u00c0 R l'.D E S E T
.:.. . .R e .v " is tao
~
.
l
'
\u00a1
n
s
t
i
t
u
td eB a tx ille ra t
:.'t"
.d e'C a rd e d e !J.
, r. \u2022
~
',:" :." ,
: '\u2022 \u2022 \u2022 \u2022 \u2022
. . .J
r
~
;
~
c
:
~
~
\u00b7
:
:.' t
:
.".....,._,.,..- - - - ,- - - - .,-In s titu tde:: ::.:B atx ille ra t
-
~
~
-
.
.
.
.
.
.
.
.
;
-
-
-
.
,.
.
t
l
t
I
!
I
~
.'
C a rd e d e u '
,.O IC .U I\u2022 \u2022 \u2022
.N
t
i
m
e
r
~
:
'
\u00a1
'
2- p rim er trim estred e l cu rs9\u00da 92
ConseiJ de R edacci\u00f3: V \u00edctorA udouard. O lgaC \u00e0ceres. M arta C as\ue000
\u00b7
~
t
a
f
t
\u00e9
.R .a \u00b7q u e lC iv il,$ \u00f2 n iaC
l
a
~
e
n
,M erc\u00e8 C om pany,A
n
u
~
n
.
i
oC f:u z\u2022.
F efi D iaz. L au ra G onzl\u00cd.lez. P atr\u00edcia 19lesias, Y olandaJurai:lQ ,P
~
a
r
L \u00f3 'p e l.,E v a M a rt\u00da 1 ,.Q u e lo M a rt\u00edn -A lb 6 , E lo i M a s ip ,M ar R a lg e r,
D o lo rsR o v ifa , D o \u00cdo rs U rb a n oi O rio lX io 1 .\u00b7
\u2022~ .
"
C
o
o
:
r
d
i
.
n
a
c
j
~
~J o s e p P U jo li N e u s"":.\n e r.
P
o
r
~
'
d
a
:
V \u00edctor A udouard.
-E d ita ;1 .B .C a r d e d e u .
. C oH aboracions:
~E AT Pd eC \u00f2 m ic (S e m . d e .d ib u ix )
\u2022E AT Pd 1 n fo rm \u00e0 tic a
_E A T Pd eT
~
n
i
q
u
e
sdp x p r e s s i\u00f3 a n g le s a .
.\u2022 S e m i n a r id e F r a n c \u00e8 s
.
\u2022 S em inarid 'A n g l\u00e8 s
. \u2022S
~
m
~
a
r
id eC atal\u00e0
Im pressi\u00f3:A rco. S.A . -C A R D E D E U
T e l. 8 4 60 90 5 ' F ,? ,8 7 1 1 8 8 9
"U NQ U A R TD E S E r'n o e sr e s p o n s a b \u00a1 ) itz a d e le s o p in io n s e x p r e s -
s a d e sp e lsautors ene ls seusm ieles.
.
.
\u2022
.'
. .:
~
'Edi tori aI
~
;
"
:
'
;
r
-
-
~
\u00b7
\u00b7
\u00b7
_
:
-
:
.
_
~
=
:
.
\u00b7
~
:
\u00b7
t
~
~
'
:
'
:
\u00b7
'
\u00b7
\u00b7
M
:"...
. . .~
,
."
.
.'
I
\u2022
\u2022~
.
,
Potserj a us hiheufixat. Seguram eni, abans de llegirr editorialde la nostra revista, I'haureu
b e n fu ll(!ja d aifin sitot,p o is e ; n 'haureu)legitj a algunas e c c i\u00f3 .l haureu viSt que a"Un quart de '
s e t"li hem rentat la cara, am b alguns pet\u00da s\u00b7canvis de disseny"que li donen una im atge m \u00e9s neta,
P er\u00f2 no patiu: la trobareu comsem pre/am b\u00da s secciO ns que vosaltres esper\u00e9u,fruitdel treballq u i
h d n fe tels nous redactors de l'E A TP de'prem saq u e es fa at e r c e r ."
' ..
" ':'

A ix\u00ed, en aqueStn\u00fam ero de co\u00efi\u00fam \u00e7am entde curs, us pre:;entem les cares noves entre elpersonal q u eha aparegutpels p\u00da sa.dissos'd 'aquest vell convent de dom inics; not\u00edcies diverses, les vostres creacions, lesv

o
s
t
r
e
~queiXes;\u00a1es vostres\u00faijaneries,tot. Tam b\u00e9 hi,trobareu el c\u00f2m ic am b el qual
Lorenzo Ram os vaguanym ;juntam ent(
l
i
n
,
~
u
~a ltr e .lr e b a ll d eT o n ilo c h , e l c o n c u r s d e S a n t J o r d i

del curs passatique,{ler raons d'espai, no va poder apar\u00e8ixer al darl'er n\u00fam ero de "U n quartd e seC.R em cregut que valia la-penafer.cto sortir, encara que sigui\u00b7 una m ica tard, perqu\u00e8 \u00e9s,una c r e a c i\u00f3d e g r a n q u a lita t. P e r c e r t;'q u \u00e8 'e n sh q .i\u00a1 d it q u e 'a l\u00efiis titu i,ta n ta ./'E A T P d e C \u00f2 m ic c o m a d'alires bandes, hi ha ninotaires que se 'n 'surtenP ':O f/b ifT \u00bf u izb \u00e9 en tenimi;n a m ostra en aque!it n\u00fam ero.S ic o r ltin u \u00e9 m a if;\u00edJ

q u is dp~
i
a
j
i
n
a
l
sd ec
u
r
s
f
\u00a1
a
w
e
n
i
:
d
~
f
e
rs o \u00a1 : .tirun supiem entespecial
a m .bles historietes sorg\u00da ies d\u00e9i'iti:;ti.,SiJ\u00fa creacions s:ho valen,p e r q u \u00e8n o ? "
" .
.:.T a m b t\u00e9 s ;arai aqu\u00ed"eU loc,\u00a1;el mOment de donar la benvinguda a tota la gent nova, tant als
.
.
. '
.
.

a lu r iln e s d e p r im e r c O l'r i a ls a ltr e s q u es 'h a n in c o r p o r a ta la v id a d elT B .C . e n a q u e s t c u r s . V o ld r \u00ede m ques 'h i trobessin com a.casai que, com lO thom fa a casa seva; el respectessinis e'I fessin seu c o n s e r v a n t le sseves instal\u00b7lacions, tenintcura de la seva netedat,i totall\u00f2 que les personesfan am b e ls llo c s q u e e s tim e n.

, '.
'
,
. '
' , , '
..-
A ra que parlem dels novells, a\u00a1kojitaremp e r opi;\u00a1ar sobrel,tnt
e
r
~
aq u eh a s o r g i t \u00b7d iv e r .s e s
v.egades en cartes que han arribat a 'la secci\u00f3 de "D igues la teva". H i ha gent, diuen, que voldrien
fe rp a g a r la p a te n ta -a ltr a m e n t d it" f e r n o v a ta d e s " - a ls d e J irim e r. A r g u m e n ts :" o m i m 'h o \u00b7v a n fe r ,
j otam b\u00e9 ho vullfer", "despr\u00e9s ensfaltaran alJ.'especle",i f r a s e s p e r l'estil ons 'h i nota m \u00e9s el desig
de venjan\u00e7aid ejo r \u00e7 aq
~
enop a s\u00da sg a n e i de passar-s'hob \u00e9 dm b alguna brom eta am b la qual
~
o
t
h
o
mhi pugui riure. Si \u00e9sq l1 ec a lfe rp a g a r la patenta a alg\u00fa, q\u00fcesti\u00f3 ben diScutible, \u00e9s'obvi que
ha de.predom inarper dam unt"de tot'el bon hum ori el sentit d'am istat;m ai el de dom ini,O no ho
trobeu aix!?
,
,
P e r \u00fa ltim ,im algratque estem farts d'explicar-ho, especi,alm enip e r als noven\u00e7ansr e p e tir e l7 ,l,
p e ren\u00e8sim a vegada, el-sentit delfla m 'd 'aquesta revista,.P o ts e r u s haureufixat en el reliotge que

corona la torre de l'insti. Jaf a for\u00e7a tem ps que aquest vellrellotge va decidir d'aturar-se. C om{ lu -e gaireb\u00e9 tothom ja est\u00e0 al cas de l'hora,e s va considerar que el rep\u00f2ss e'I m ereixia,i des de llavors les busques estan descansant en la m ateixa posici\u00f3: un 'quart de set,V eta q u \u00ed el nostre nom . 1 vet aqu\u00ed, una vegada m \u00e9s, lavostra revista.'

,
,
,
B o n N a d a l a to ts !

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->