Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
2Activity

Table Of Contents

II. C¸c d¹ng ®iÒu khiÓn sè
Ch¬ng 2: Chøc n¨ng vµ cÊu t¹o cña hÖ ®iÒu khiÓn
I. Dßng lu th«ng tÝn hiÖu trong hÖ ®iÒu khiÓn sè
II. Xö lý th«ng tin trong ®iÒu khiÓn sè
III. CÊu tróc cña hÖ ®iÒu khiÓn CNC
IV. M« t¶ chøc n¨ng cña hÖ ®iÒu khiÓn sè ®a xö lý
III. C¬ cÊu vÝt me - ®ai èc bi
I. lÞch sö ra ®êi vµ ph¸t triÓn cña m¸y c«ng cô ®iÒu khiÓn sè
III. mét sè thiÕt bÞ song song dïng trªn m¸y tiÖn
Kh¶o s¸t m¸y tIÖn nc dfs 400x2000
I. GIíI ThIÖu VÒ M¸y TIÖn DFS2000
II. C¸c thµnh phÇn c¬ b¶n cña m¸y
III. tÝnh to¸n hép tèc ®é m¸y tiÖn DFS400x2000
c¶i tiÕn m¸y tiÖn Nc thµnh m¸y CNC vµ lËp tr×nh trªn m¸y CNC
v. sö dông biÕn tÇn ®iÒu khiÓn §éng C¬ chÝnh
VIII. Bé ®iÒu khiÓn sè cho m¸y tiÖn cnc
IX. lËp tr×nh gia c«ng trªn m¸y tiÖn cnc
X. ®iÒu khiÓn ®Ó m¸y gia c«ng c¸c chi tiÕt
... 56 4. Bé so s¸nh sè – tuyÖt ®èi dïng cho ®iÒu khiÓn phi tuyÕn
... 68 2. Côm truyÒn ®éng chÝnh
... 77 5. HÖ thèng thay dao tù ®éng (ATC: Automatic tool Changer)
... 210 10. Mét sè vÝ dô vÒ lËp tr×nh gia c«ng chi tiÕt trªn m¸y tiÖn CNC
... 220 6. ThiÕt lËp chÕ ®é lµm viÖc tù ®éng cña m¸y
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
DA0528

DA0528

Ratings: (0)|Views: 11|Likes:
Published by Vui Pham

More info:

Published by: Vui Pham on Oct 03, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/21/2012

pdf

text

original

You're Reading a Free Preview
Pages 5 to 36 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 41 to 108 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 113 to 134 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 139 to 195 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 200 to 227 are not shown in this preview.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->