Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
ผู้ประศาสน์การมีคนเดียว

ผู้ประศาสน์การมีคนเดียว

Ratings: (0)|Views: 131 |Likes:
Published by Noname
งานชิ้นสุดท้ายของนายผี: นายผีเขียนถึงปรีดี พนมยงค์ และ มธก.
สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล
ในวาระ ๘๔ ปี อัศนี พลจันทร (๑๕ กันยายน ๒๔๖๑-๒๕๔๕)
งานชิ้นสุดท้ายของนายผี: นายผีเขียนถึงปรีดี พนมยงค์ และ มธก.
สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล
ในวาระ ๘๔ ปี อัศนี พลจันทร (๑๕ กันยายน ๒๔๖๑-๒๕๔๕)

More info:

Published by: Noname on Oct 03, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/12/2014

pdf

text

original

 
งานชิ ้นสุดทายของนายผี
:
นายผีเขียนถึ
 
ปรีดี พนมยงค์ และ มธก
.
 
สมศัิยมธีรสกุ
 
 ในวาระ ๘๔ ปี อัศนี พลจันทร
(
๑๕ กันยายน ๒๔๖๑
-
๒๕๔๕
)
ความเรียงเรื ่อ  ้ประศาสน์การมีคนเดียว ที ่ผมขอน   ำาเสนอต
 
สาธารณะเป  ็นครั  งแรกขูางลางนี   แมูผู  ้เขียนจะลงชื ่อดูวย
นามปากกาวูา านั  น แตถูาด้จากสำานวนและวิธีการ
 
เขียนแลูว ใครที ่พอจะคู นเคยกับงานของปัญญาชนฝายซูายไทย
 
สมัยกอน พ
.
.
๒๕๐๐ มาบูาง ยอมเดาไดูอยางไมตูองสงสัยวา นี ่
เป  ็นงานของอัศนี พลจันทร หรือที ่รู  ้จักกันดี ในนามปากกนายผ
 
นั ่นเอง
(
บางทานอาจจะคิดวา อันที ่จริง ไมจำาเป   ็นตูองด้สำานวนหรื
 
วิธีการเขียน ก็ทราบวาผู  ้เขียนคือใคร เพราะในหนังสือเกี ่ยวกั
นายผีสวนมากก็ระบวูา   ็นนามปากกาหนึ ่งของอัศนี
 
แตดังที ่ผมจะไดูอธิบายตอไป ความเป   ็นมาของตูนฉบับที ่คอนขูาง
 
ประหลาด ทำาใหูการด้ที ่นามปากกาเทานั  นไมเพียงพอ
)
และโดยที ่
 
ความเรียงนี  ถ้กเขียนขึ  นในชวงครึ ่งหลังของปี ๒๕๒๖ หรือ ๒๕๒๗
 (
ดังที ่ผมจะไดูอธิบายตอไปเชนกั
)
คือประมาณ ๓ หรือ ๔ ปกอน
 
นายผีถึงแกกรรม
(
 ในพ
.
.
๒๕๓๐
)
จึงนาจะถือไดูวานี ่เป   ็นงานชิ  สดทูายในชีวิตของนายผีเทาที ่เรามีหลักฐานอย  ้ ในขณะนี  
 
ความเป  ็นมาของตูนฉบั
ตูนฉบัผู  ้ประศาสน์การมีคนเดี   ผมมีอย  ้ ในมือมาเกือบ ๒๐
 
ปีแลู
(
คือนานพอๆกับอายของความเรียง
)
ร้ปแบบของตูนฉบับที ่
 
ผมมี เป  ็นเอกสารถายสำาเนา
(“
ซีร็อกซ์
)
ขนาด จดหมาย
(
คื
สั  นและกวูางกวนา
-4”
เล็กนูอย
)
คิดวาตัวตูนฉบับจริงๆที ่
ถ้ซีร็
(
ซึ ่งด้จากรองรอยในซีร็อกซ์ มีขนาดเล็กลงไป อี
)
คงเป  ็นกระดาษแบบแผนใสบางๆ ซึ ่งฝายซูายสมัยกอนชอบใชู
พิมพ์ดีดเอกสารที ่ตูองการสงตอๆกันในลักษณะ ดลรา
 
เมื ่อพับแลูวจะเบา และเก็บซอนไดูงาย แตตูนฉบับจริงๆที ่ผมเดาว
เป  ็นแผนบางใสที ่วานี   ผมไมมี ดังนั  น เมื ่อผมพ้ดถึตูนฉบับ ของ
 
ความเรียงในที ่นี   จึงหมายถึตูนฉบัที ่เป  ็ซีร็ ่ผมมี อย  ้ ในมือเทานั  น
ตัวความเรียง ผู  ้ประศาสน์การมีคนเดียว มีความยาว
 
๑๔ หนูา พิมพ์ดูวยพิมพ์ดีดแบบไม ใช ไฟฟา น   ำ  าหนักตัวอักษรจึงไม
 
สมำ ่าเสมอ มีเขูมมีจาง ในบางจดมีการเขียนดูวยลายมือแกูหรือเพิ ่ม
 
คำาที ่พิมพ์ผิดหรือตกหลน ผมไมเคยเห็นลายมือของนายผี จึงไม
 
ทราบวาใชลายมือของเขาหรือไม แตอยากจะเดาวาใช ในหนู
 
สดทูายของความเรียง มีการลงชื ่อผู  ้เขียนและเดือนปีที ่เขียน ดูวย ลายมือเชนเดียวกั
ผมจำาไม ไดูอยางแนนอนเสียแลูววาไดูตูนฉบัผู  ้
ประศาสน์การมีคนเดี  มาอยางไรและเมื ่อไร แตคอนขูาง
 
มั ่นใจวา เป  ็นกรณีใดกรณีหนึ ่งใน ๒ กรณี คือ ถูาไม ใชที ่ออสเตรเลี
 
 ในตูนปี ๒๕๒๗
(1984)
ก็คงเป  ็นในประเทศไทยในปีตอมา ในกรณี
 
แรกนั  น ผมกำาลังเริ ่มเรียนปริญญาเอกที ่มหาวิทยาลัยโมแนชใน
 
เมืองเมลเบิร์น ผมไปที ่นั ่นในเดือนมีนาคม ๒๕๒๖ ในชวงสิ  นปีนั  น
 
ตอตูนปีถัดมา ธงชัย วินิจจะก้ล ซึ ่งกำาลังทำาปริญญาเอกที ่
 
มหาวิทยาลัยซิดนีย์
(
ปัจจบันสอนหนังสือที ่มหาวิทยาลัยวิสคอนซิ
 
สหรัฐอเมริกา
)
เดินทางมาเมลเบิร์น สวนหนึ ่งเพื ่อเยี ่ยมเยียน อี สวนหนึ ่งเขารับฝากจากมิตรสหายที ่เคยอย  ้ ในขบวนการฝายซูายที ่
 
เมืองไทย ใหูมาพบปะกับมิตรสหายบางคนที ่อย  ้ที ่เมลเบิร์น ใครที ่
 
ผานชีวิตการเมืองชวงหลัง ๖ ตลา อาจจะยังพอจำาไดูวา สมัยนั  น
 
ฝายซูายมีการพ้ดถึการเคล ่อนไหวในตางประเทศ อย  ้บอยๆ
 
 โดยเฉพาะในการรณรงค์เพื ่อใลอยสธรรม แสงประทมกั
เพื ่อน ออสเตรเลยเป  ็นประเทศหนึ ่งที ่มีขาวการเคลื ่อนไหวลักษณะ
 
นี   ผู  ้ที ่เคลื ่อนไหว
(
สวนใหญ ในร้ปการออกแถลงการณ์
,
ทำจดหมายประทูวง
)
ก็เป  ็นคนไทยที ่ใชูชีวิตอย  ้ที ่นั ่นมานานหรือไมก็
 
นักศึกษาไทยที ่เรียนอย  ้ที ่นั ่น เมื ่อถึงตูนปี ๒๕๒๗ การเคลื ่อนไหวใน
ลักษณะนี  และขบวนการฝายซูายไทยโดยทั ่วไปอย  ้ ในภาวล
สลว ผลจากการพบปะมิตรสหายในเมลเบิร์นที ่วานี   ทำาใหู
 
ธงชัย ไดูเอกสารฝายซูายซึ ่งไมเป   ็นที ่ตูองการแลู
(
จากกล
สลาของขบวนการ
)
มาจำานวนหนึ ่ง ผมไดูเห็นวารสาร สสปท
.
 
 
และ มหาชน
-
 ไทยพิจารณ์วารสารใตูดินของพรรคคอมมิวนิสต์แห
 
ประเทศไทย
(
พคท
.)
ที ่ชลธิรา สัตยาวัฒนา จัดทำาขึ  นในปี ๒๕๒๖
 (
 ในความพยายามครั  งสดทูายที ่จะพลิกฟ  นชะตากรรมของ ขบวนการ
)
เป  ็นครั  งแรกก็ดูวยเหตนี   ธงชัยเห็นวาผมกำาลังทำ
 
วิทยานิพนธ์เรื ่องขบวนการคอมมิวนิสต์ ในประเทศไทย จึงยก
เอกสารเหลานี  ใหูผมอีกตอหนึ ่ง ผมคิดวาตูนฉบับความเรียง ผู  ้
ประศาสน์การมีคนเดียว เป   ็นหนึ ่งในเอกสารที ่ผมไดูรับมรดก
 
ความเป  ็นไปไดูอีกกรณีหนึ ่ง คือ ในระหวางที ่ผมกลับมาใชู
 
เวลาอย  ้ ในเมืองไทยในปี ๒๕๒๘ เพื ่อเก็บขูอม้ลสำาหรับวิทยานิพนธ์
 
ผมไดูพยายามรวบรวมเอกสารและสิ ่งตีพิมพ์ฝายซูายไทยร้ปแบบ
 
ตางๆมาเก็บไวู โดยมากก็ขอเอาจากบรรดามิตรสหายเกาที ่ผมรู  ้จั
 
คือถูาใครที ่ยังมีเอกสารสิ ่งพิมพ์แบบนี  ที ่หลงเหลือมาจากชีวิ
 
การเมืองที ่ยติ ไปแลูว และไมตูองการเก็บไวู ผมก็แสดงความจำานง
จะ รับบริจาหมทำาใหู ไดูเอกสารสิ ่งพิมพ์แบบนี  มาไวู ในมื
มากพอสมควร โดยเฉพาะพวก วารสาใตูดินโรเนียวตางๆ และ
บรรดา เอกสารภายใน ประเภทที ่เรียกกันวาเอกสาวิเคราะห์
สถการณ์ คำาชี  แนะ ตามวาระตางๆ ซึ ่งมักจะพิมพ์ดูวย
พิมพ์ดีดบนกระดาษใสบางๆที ่กลาวถึงขูางตูน ตูนฉบัผู  ้
ประศาสน์การมีคนเดียว อาจจะเ   ็นหนึ ่งในบรรดาเอกสาร
บริ ่วานี  
 
 ในสองกรณีดังกลาว ผมมีความจำาแบบลางๆวา เป   ็นกรณี
 
แรกมากกวากรณีหลัง คือผมไดูตูนฉบับงานชิ  นสดทูายของนายผีนี  
 
ที ่เมลเบิร์นในตูนปี ๒๕๒๗
(1984)
ปัญหาคือ ในตูนฉบับหนู
 
สดทูาย ที ่ลงชื ่อผู  ้เขียนดูวยลายมือนั  น เขียนว
 
สายฟูา
 
สิงหาคม
1984 
อยางไรก็ตาม ผมคอนขูางมั ่นใจวา ปีที ่ลงนี  ผิด คือควรจะเป   ็นป
 1983
หรือ พ
.
.
๒๕๒๖ มากกวา โดยอนมานเอาจากเนื  อหาของ ความเรียงที ่พาดพิงถึงเหตการณ์บางอยาง

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->