Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
9Activity
P. 1
[Política] Perfilar desde las actuales luchas la nueva sociedad

[Política] Perfilar desde las actuales luchas la nueva sociedad

Ratings: (0)|Views: 1,171|Likes:
Published by izqautonoma

More info:

Published by: izqautonoma on Oct 03, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

08/27/2013

pdf

 
 
ZA\OMCB\
 
DAPDA
 
CBP
 
B@TQBCAP
 
CQ@HBP
 
CB
 
 GQA_B
 
PE@MADBD
 
 De`qiagte dac ievmimagte Pq|DB 'm~rqma|dbqtegeib'`c
 
[Zecétm`bY Za|omcb| dapda cbp b`tqbcap cq`hbp cb gqavb pe`madbd
 
<
 
Gqapt|b |b~ðg da pa|# `eie z|e}a`te zecétm`e# ap mgtagtb| qgb z|â`tm`b gqavb# rqa ge|azmtb vmanbp da||etbp' Pq aom`b`mb# pq bda`qb`mðg b cbp `egdm`megap# pq `a|ta~b# cb nq~fb|âcb hmpte|mb ag daomgmtmvb' Brqé rqa|aiep axzega| bz|atbdbiagta# } `eg `ma|tb z|a`mpmðg#bcfqgep da cep bpza`tep iâp mize|tbgtap da apta z|e}a`te'
 
[Zecétm`bY Za|omcb| dapda cbp b`tqbcap cq`hbp cb gqavb pe`madbd
 
0
 
M'
 
Cbp
 
`egdm`megap
 
da
 
cq`hb
 
M'2 Ac z|e`ape zecétm`e mgiadmbte
Aptâ ag `q|pe qg |ab`eiede da cb apt|q`tq|b da zeda| rqa |mfmð ag cb dí`bdb zbpbdb#t|bp ac bfetbimagte da cep arqmcml|mep rqa miza|b|eg agteg`ap# oe|nbdepz|mg`mzbciagta b zb|tm| dac agtagdmimagte agt|a ac zmge`hatmpie } cb @eg`a|tb`mðgb}cmgmptb' Ac e`bpe da Zmge`hat } cb dap`eizepm`mðg dac zmge`hatmpie# bpé `eie cep`bilmep rqa pqo|ag vb|mep da cep b`te|ap `agt|bcap da cb t|bib dac zeda|# `eie acaiz|apb|mbde# cbp oqa|~bp b|ibdbp# cb da|a`hb mgptmtq`megbc# cb z|ezmb @eg`a|tb`mðg#hbg blma|te qg z|e`ape da |abnqpta ag ac rqa aptâ ag nqafe ac t|b~bde dac pmptaibzecétm`e zept|bgpm`mðg'He} Cbfep pa pqle|dmgb bc f|bg aiz|apb|mbde# teib qgb ez`mðg bgtmzezqcb|# za|etedbvéb tmaga cb`egombg~b da cb fagta' B dmoa|ag`mb da ce rqa e`q||a `eg ac bvbg`acbvmgmptb# ag cb m~rqma|db ge z|ae`qzb da mfqbc ibga|b ac bvbg`a aiz|apb|mbc# `q}emizb`te ap iage| b gmvac zecétm`e mgptmtq`megbc# za|e iq`he ib}e| b gmvac damize|tbgtap apzb`mep da lbpa da cb pe`madbd# `eie ag ac âilmte cble|bc# ze| anaizce'Aptep ob`te|ap `egomfq|bg qg tmaize zb|b cb m~rqma|db# rqa ge pa zqada dapzmcob||b| ag`e}qgtq|bcmpiep' Bc `egt|b|me# zcbgtab cb ga`apmdbd da cb `egpt|q``mðg da qgb oqa|~bpe`mbc rqa za|imtb |apmtqb| b cep z|e}a`tep da m~rqma|db ag ac zcbge da cbp`e||acb`megap `agt|bcap da oqa|~bp# } pqza|b| bpé cb `|mpmp da mg`mdag`mb cb|fbiagtab||bpt|bdb'Ac bvbg`a da cb da|a`hb ge pa ago|agtb `eg ibgmel|bp aca`te|bcap' Hb} rqa ag`b|b|cbag pq z|e`ape da `egpt|q``mðg da oqa|~bp# } ape |aimta b cb dmpzqtb } cb `egpt|q``mðgda `eg`mag`mbp ag ac page da cbp lbpap zezqcb|ap'
M'< Cb pmtqb`mðg dac zeda| ag cb pe`madbd
Hb} qg bfetbimagte da cbp oe|ibp t|bdm`megbcap da bz|a`mb| cb pmtqb`mðg zecétm`b' Cbvmpmðg `agt|bdb ag cbp mgptmtq`megap } z|e`apep oe|ibcap da cb zecétm`b# ge ap `bzb~ dablb|`b| cb pmtqb`mðg faga|bc dac zeda| ag cb pe`madbd' B iagqde pa pqlvbce|b ac`m|`qmte axt|bmgptmtq`megbc dac zeda| } pq f|bde da data|imgb`mðg da cb vmdb dac zbép'Tbize`e pa pqaca `egpmda|b| ac aptbde dac zeda| ag cep dmoa|agtap apzb`mep da lbpa dacb pe`madbd'Cb daie`|b`mb ccafð b cb `þpzmda da cb pe`madbd } |abl|mð bccé qg nqafe zecétm`e cmimtbderqa za|imtmð |aoqgdb| } bizcmb| cb `cbpa deimgbgta' Za|e ag cep apzb`mep da lbpaza|ibga`ma|eg cep impiep ia`bgmpiep da deimgb`mðg } bteim~b`mðg' Acce bl|a qgb|éfmdb pazb|b`mðg agt|a ce pe`mbc } ce zecétm`e' Cb zecétm`b pa `egvma|ta ag qg bpqgte daícmtap# zma|da t|bgpzb|ag`mb# } zma|dag tbilmíg mg`mdag`mb cbp mgptmtq`megap oe|ibcapda cb zecétm`b# `eie ac zb|cbiagte } ac pmptaib da zb|tmdep'

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->