Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Entrevista Puig en El Punt

Entrevista Puig en El Punt

Ratings: (0)|Views: 1|Likes:
Published by api-3736683
Entrevista a Ximo Puig en "El Punt"
Entrevista a Ximo Puig en "El Punt"

More info:

Published by: api-3736683 on Oct 15, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/18/2014

pdf

text

original

Ximo Puig
8S ENTREVISTA
EL PUNT \u00b7Del 16 al 22 de setembre del 2007

Candidat in pectore a la secretaria general del
PSPV-PSOE i amb el pes feixuc del \u00ablermisme\u00bb,
l\u2019alcalde de Morella vol convertir-se en el l\u00edder
d\u2019un partit amb un perfil m\u00e9s valencianista

GDes de la privilegiada talaia

de Morella, municipi de qu\u00e8 \u00e9s alcalde des de 1995, Puig ha observat el declivi del seu par- tit, el socialista, en els \u00faltims anys. Disposat a optar a la se- cretaria general de la formaci\u00f3 per construir el nou socialisme valenci\u00e0, sap que l\u2019etiqueta de \u00ablermista\u00bb \u2014va ser cap del gabinet de l\u2019expresident\u2014 pe- sar\u00e0 en la seua candidatura, per\u00f2 ho considera m\u00e9s promp- te un avantatge que no un in- convenient.

\u2014Per qu\u00e8 aspira a conver- tir-se en l\u00edder dels socialistes valencians?

\u2014\u00abNo es tracta de cap pro- jecte personal. Simplement estic al capdavant d\u2019un grup de perso- nes que vol posar en marxa un projecte de modernitzaci\u00f3 del partit per convertir-lo en una op- ci\u00f3 de progr\u00e9s necess\u00e0ria per al Pa\u00eds Valenci\u00e0. I insistisc: no \u00e9s un projecte personal, ja que el nou socialisme valenci\u00e0 ha de desen- volupar-se m\u00e9s en primera perso- na del plural que en primera per- sona del singular.\u00bb

\u2014Finalment, no hi haur\u00e0 congr\u00e9s extraordinari, una possibilitat que vost\u00e9 rebutja- va. Per qu\u00e8?

\u2014\u00abPerqu\u00e8 no era el moment adequat. Les prioritats de l\u2019agen- da del PSPV-PSOE s\u00f3n acabar de governar adequadament les pol\u00ed- tiques de Rodr\u00edguez Zapatero al Pa\u00eds Valenci\u00e0; despr\u00e9s hem de preparar propostes electorals per al Pa\u00eds Valenci\u00e0 i incorporar-les al programa electoral i, final- ment, fer una campanya electoral suficientment rigorosa, forta i en convicci\u00f3 per conv\u00e9ncer la socie- tat valenciana que el govern de Rodr\u00edguez Zapatero ha sigut po- sitiu per a aquesta comunitat i que no es deixe v\u00e9ncer per la propa- ganda de C9.\u00bb

\u2014Afirma que un canvi de cartell no assegura res. Quines s\u00f3n les transformacions imme- diates que necessita el partit per conv\u00e9ncer majorit\u00e0ria- ment el nou l\u2019electorat?

\u2014\u00abEfectivament, el canvi de cartell no resol el nostre proble- ma, que \u00e9s de dif\u00edcil soluci\u00f3, per\u00f2 jo veig molt clar que hi ha possi-

TERE RODR\u00cdGUEZ

bilitats de canvi en 2011 i ho crec perqu\u00e8 nosaltres vam passar de la majoria absoluta a perdre les eleccions. Ara b\u00e9, hem d\u2019abando- nar el discurs del catastrofisme i de la resignaci\u00f3. El Pa\u00eds Valenci\u00e0 t\u00e9 unes condicions clares per a ser governat des del centreesquerra i hem de saber qu\u00e8 estem fent ma- lament i qu\u00e8 ha passat en la socie- tat valenciana, perqu\u00e8 \u00e9s clar que hi hagut un distanciament entre all\u00f2 que nosaltres prioritzem com a carta pol\u00edtica i el que volen els valencians. I no ha de ser nom\u00e9s fer una an\u00e0lisi dels resultats elec- torals, no hem de deixar-nos por- tar per les situacions conjuntu- rals, hem de donar solidesa a les nostres propostes i mai fugir dels nostres valors.\u00bb

\u2014I s\u2019han perdut aquests
valors?

\u2014\u00abJo crec que en molts ca- sos no hem sigut capa\u00e7os de transmetre adequadament el que s\u00f3n els valors tradicionals pro- gressistes. La just\u00edcia, la igualtat, la solidaritat, la cooperaci\u00f3, la lli- bertat, la pr\u00f2pia estima al Pa\u00eds... s\u00f3n valors que comparteixen tots els valencians i s\u00f3n el que els so- cialistes hem de representar per a tots els ciutadans, i ara no ho fem.\u00bb

\u2014El seu perfil pol\u00edtic, m\u00e9s valencianista que els dels al- tres candidats, \u00e9s un avantat- ge en aquesta carrera?

\u2014\u00abJo no parlaria de candi- dats encara, ja que no hi ha for- mulat cap proc\u00e9s obert i, per tant, parlar de candidats formals no se- ria raonable fins que no passen les eleccions generals. Al marge d\u2019aquestes consideracions, \u00e9s evident per a mi que el socialisme valenci\u00e0 no pot estar allunyat del que \u00e9s el propi territori, del que \u00e9s el propi sentiment de poble i el que \u00e9s la pr\u00f2pia cultura, i ha de ser valenci\u00e0 des d\u2019una perspectiva identit\u00e0ria incloent, no excloent. Els socialistes valencians hem d\u2019intensificar m\u00e9s el nostre perfil valencianista.\u00bb

\u2014\u00c9s que fa la sensaci\u00f3 que la Blanqueria \u00e9s una fede- raci\u00f3 de Ferraz i que necessita el vistiplau de Madrid per a prendre qualsevol decisi\u00f3.

\u2014\u00ab\u00c9s veritat que els senti-
ments dels valencians quan els
\u00abEL SOCIALISME VALENCI\u00c0 NO POT ESTAR ALLUNYAT DEL QUE \u00c9S EL PROPI TERRITORI, DEL QUE
\u00c9S EL PROPI SENTIMENT DE POBLE I EL QUE \u00c9S LA PR\u00d2PIA CULTURA\u00bb

Joaquim Puig va comen\u00e7ar la seua carrera pol\u00edtica com a diputat de Cultura, l\u2019any 1983 a Castell\u00f3. Dos
anys despr\u00e9s es trasllada a Val\u00e8ncia com a director general amb Lerma, de qui va ser cap de gabinet fins a
l\u2019any 1995. En el mateix any, Puig \u00e9s elegit alcalde de Morella, c\u00e0rrec que ocupa fins a l\u2019actualitat. En 1999,
es converteix en portaveu del grup parlamentari. En 2003, repeteix com a cap de llista per Castell\u00f3 i es
converteix en vicepresident de les Corts. En l\u2019actual legislatura \u00e9s portaveu adjunt segon del seu grup.

Puig \u00e9s alcalde de Morella des de les eleccions de 1995./ JOS\u00c9 CU\u00c9LLAR
P E R F I L
10S E N T R E V I S TA / XIMO PUIG
EL PUNT \u00b7Del 16 al 22 de setembre del 2007
PUBLICITAT
148895-8257
22E

cialista al Pa\u00eds Valenci\u00e0. I en prin- cipi la meua disponibilitat \u00e9s to- tal. La gent que pensa que em reti- rar\u00e9 s\u2019equivoca, perqu\u00e8 aquesta no \u00e9s una candidatura ni conjun- tural, ni personalista, ni de presa de posici\u00f3. \u00c9s una candidatura, per la gent que li fa costat i per la gent que pot donar-li suport, molt s\u00f2lida.\u00bb

\u2014 Si el \u00abfull de ruta\u00bb esta- bleix m\u00e0xima prioritat a la preparaci\u00f3 de les generals i despr\u00e9s al congr\u00e9s, quan faran els socialistes un debat en pro- funditat sobre els resultats electorals auton\u00f2mics?

\u2014\u00abJo crec que el debat en profunditat \u00e9s millor fer-lo fora dels contextos electorals. I efecti- vament, ara toca seguir el full de

rutai treballar seriosament els t e-

mes que volem que el PSOE porte i defenga en el programa electo- ral. I despr\u00e9s trobe que el congr\u00e9s ser\u00e0 el marc m\u00e9s oport\u00fa per a de- batre amb profunditat la reforma del socialisme valenci\u00e0, veure quins han sigut els nostres punts febles, i despr\u00e9s, mes enll\u00e0 de la casu\u00edstica d\u2019unes eleccions deter- minades, fer una revisi\u00f3 del que passa en general. I finalment te- nim la q\u00fcesti\u00f3 fonamental.\u00bb

\u2014 Quina?

\u2014\u00abLa modernitzaci\u00f3 del nou socialisme valenci\u00e0 i que, al meu parer, ha de fer-se en dos aspec- tes: de primer, en tot all\u00f2 que t\u00e9 a veure amb la societat valenciana i procurar la segona modernitzaci\u00f3 del Pa\u00eds per a buscar, en segon lloc, la modernitzaci\u00f3 de la pr\u00f2- pia oferta pol\u00edtica en termes d\u2019instruments de treball. En

\u00abLA GENT QUE ES PENSA QUE EM RETIRAR\u00c9 A MITJAN CAM\u00cd S\u2019EQUIVOCA, PERQU\u00c8 NO \u00c9S UNA
CANDIDATURA NI CONJUNTURAL, NI PERSONALISTA, NI DE PRESA DE POSICI\u00d3\u00bb

Puig ha passat per tots
els estaments de la
pol\u00edtica i considera que
pot ser el secretari
general que necessita la
formaci\u00f3 per a afrontar
els nous reptes del Pa\u00eds
Valenci\u00e0. / JOS\u00c9
CU\u00c9LLAR

aquest sentit, cal defendre la pol\u00ed- tica i buscar noves formes d\u2019ad- hesi\u00f3, perqu\u00e8 la gent est\u00e0 molt de- cebuda amb el nostre treball i ai- x\u00f2 perjudica d\u2019una manera clara les societats progressistes i crea una esp\u00e8cie de burocr\u00e0cia que contribueix a l\u2019afebliment de la democr\u00e0cia.\u00bb

\u2014Vicepresident de les
Corts en la passada legislatura

i actual portaveu adjunt segon del Grup Socialista, com pen- sa que ser\u00e0 aquest exercici parlamentari amb un presi- dent Camps crescut i un grup s\u00f2lid com a suport?

\u2014\u00abCamps est\u00e0 desaparegut i est\u00e0 vivint de les rendes passades. El seu objectiu \u00e9s clar i pal\u00e9s: po- sar a la disposici\u00f3 de Rajoy el par- tit, la Generalitat i la Comunitat

\u2018per a ofrenar noves gl\u00f2ria a Es-
panya\u2019. Tenim molts problemes i

l\u2019\u00fanic que el preocupa \u00e9s veure com ell i el PP valenci\u00e0 poden ajudar Rajoy a guanyar. Des del punt de vista de la perspectiva parlament\u00e0ria no s\u2019albiren nove- tats, per\u00f2 la par\u00e0lisi del govern ens ha d\u2019esperonar a fer una mi- llor oposici\u00f3, seriosa, respectuo- sa, rigorosa, no demag\u00f2gica i fer- ma en aquells temes que s\u00f3n ne- gatius. Necessitem fer una oposi- ci\u00f3 que critique tot all\u00f2 que carac- teritza el govern de Camps: el ba- lafiament, la corrupci\u00f3 i la inefi- c\u00e0cia. I per cada cr\u00edtica que fem oferir una alternativa.\u00bb

\u2014 Amb el grup de Com- prom\u00eds trencat, semblen l\u2019\u00fani- ca oposici\u00f3 s\u00f2lida a Camps. Va l\u2019esquerra a la deriva?

\u2014\u00abEl proc\u00e9s de Comprom\u00eds va comen\u00e7ar malament des del principi i, malauradament, no va donar els resultats que es prete- nia. Nosaltres hem de tindre un projecte absolutament aut\u00f2nom i aix\u00f2 no vol menysprear res, per\u00f2 no el podem compartir m\u00e9s que amb els ciutadans.\u00bb

\u2014 Durant molts anys ha sigut l\u2019assot de Carlos Fabra, per\u00f2 ell continua en el c\u00e0rrec.

\u2014\u00abCrec que pol\u00edticament ja ha comen\u00e7at a decaure. I, per des- comptat, hem de tindre confian\u00e7a en la just\u00edcia, per\u00f2 m\u00e9s enll\u00e0 del que diga la just\u00edcia hi ha unes res- ponsabilitats pol\u00edtiques que l\u2019afecten i que tamb\u00e9 afecten Camps, que \u00e9s incapa\u00e7, per les se- ues hipoteques internes, de des- fer-se\u2019n, cosa que ja s\u2019hauria pro- du\u00eft en qualsevol democr\u00e0cia.\u00bb

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->