Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
39Activity

Table Of Contents

0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Asenkron Motorlara Yol Verme

Asenkron Motorlara Yol Verme

Ratings:

4.63

(1)
|Views: 21,988|Likes:
Published by api-3738029

More info:

Published by: api-3738029 on Oct 15, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/18/2014

pdf

text

original

 
T.C.M
İ
LLÎ E
Ğİ
T
İ
M BAKANLI
Ğ
I
MEGEP
(MESLEKÎ E
Ğİ
T
İ
M VE Ö
Ğ
RET
İ
M S
İ
STEM
İ
N
İ
NGÜÇLEND
İ
İ
LMES
İ
PROJES
İ
)
ELEKTR 
İ
K ELEKTRON
İ
K TEKNOLOJ
İ
S
İ
 ASENKRON MOTORLARA YOL VERMEK 
ANKARA-2006
 
 
Milli E
ğ
itim Bakanl
ı
ğ
ı
taraf 
ı
ndan geli
ş
tirilen modüller;
 
Talim ve Terbiye Kurulu Ba
ş
kanl
ı
ğ
ı
n
ı
n 02.06.2006 tarih ve 269 say
ı
l
ı
Karar 
ı
 ile onaylanan, Mesleki ve Teknik E
ğ
itim Okul ve Kurumlar 
ı
nda kademeliolarak yayg
ı
nla
ş
t
ı
ı
lan 42 alan ve 192 dala ait çerçeve ö
ğ
retim programlar 
ı
ndaamaçlanan mesleki yeterlikleri kazand
ı
rmaya yönelik geli
ş
tirilmi
ş
ö
ğ
retimmateryalleridir (Ders Notlar 
ı
d
ı
r).
 
Modüller, bireylere mesleki yeterlik kazand
ı
rmak ve bireysel ö
ğ
renmeyerehberlik etmek amac
ı
yla ö
ğ
renme materyali olarak haz
ı
rlanm
ı
ş
, denenmek ve geli
ş
tirilmek üzere Mesleki ve Teknik E
ğ
itim Okul ve Kurumlar 
ı
ndauygulanmaya ba
ş
lanm
ı
ş
t
ı
r.
 
Modüller teknolojik geli
ş
melere paralel olarak, amaçlanan yeterli
ğ
ikazand
ı
rmak ko
ş
ulu ile e
ğ
itim ö
ğ
retim s
ı
ras
ı
nda geli
ş
tirilebilir ve yap
ı
lmas
ı
 önerilen de
ğ
i
ş
iklikler Bakanl
ı
kta ilgili birime bildirilir.
 
Örgün ve yayg
ı
n e
ğ
itim kurumlar 
ı
, i
ş
letmeler ve kendi kendine meslekiyeterlik kazanmak isteyen bireyler modüllere internet üzerindenula
ş
ı
labilirler.
 
Bas
ı
lm
ı
ş
modüller, e
ğ
itim kurumlar 
ı
nda ö
ğ
rencilere ücretsiz olarak da
ğ
ı
t
ı
l
ı
r.
 
Modüller hiçbir 
ş
ekilde ticari amaçla kullan
ı
lamaz ve ücret kar 
ş
ı
l
ı
ğ
ı
ndasat
ı
lamaz.
 
 
i AÇIKLAMALAR...................................................................................................................iiiG
İ
İŞ
.......................................................................................................................................1Ö
Ğ
RENME FAAL
İ
YET
İ
 –1....................................................................................................31. Ç
İ
FT DEV
İ
RL
İ
ASENKRON MOTORLAR......................................................................31.1. Devir Say
ı
s
ı
Ölçme ve Takometre Çe
ş
itleri..................................................................41.1.1. Analog Takometreler.............................................................................................41.1.2. Dijital Takometreler...............................................................................................41.2. Devir Say
ı
s
ı
n
ı
De
ğ
i
ş
tirme Yöntemleri..........................................................................51.2.1. Kutup Say
ı
s
ı
n
ı
De
ğ
i
ş
tirerek Devir Ayar 
ı
...............................................................61.2.2. Frekans
ı
De
ğ
i
ş
tirerek Devir Ayar 
ı
.........................................................................91.2.3. Di
ş
li Sistem (Redüktör) Kullanarak Devir Ayar 
ı
..................................................91.3. Çift Devirli Asenkron Motorun Tan
ı
m ve Kullan
ı
m Alanlar 
ı
....................................101.4. Çift Devirli Asenkron Motorun Çal
ı
ş
ma Prensibi......................................................101.5. Çift Devirli Asenkron Motorun Ba
ğ
lant
ı
 
Ş
ekilleri......................................................101.5.1. Seri Üçgen Parelel Y
ı
ld
ı
z (
- YY)Ba
ğ
lant
ı
........................................................131.5.2. Seri Y
ı
ld
ı
z–Parelel Y
ı
ld
ı
z ( Y–YY ) Ba
ğ
lant
ı
.....................................................151.6. Hat–Faz Ak 
ı
m ve Gerilim De
ğ
erleri Hesab
ı
...............................................................171.7. Çift Devirli Asenkron Motor Çal
ı
ş
t
ı
rma Uygulamas
ı
.................................................20UYGULAMA FAAL
İ
YETLER 
İ
.......................................................................................23PERFORMANS DE
Ğ
ERLEND
İ
RME..............................................................................27ÖLÇME VE DE
Ğ
ERLEND
İ
RME....................................................................................28Ö
Ğ
RENME FAAL
İ
YET
İ
 –2..................................................................................................292. ASENKRON MOTORLARDA FREKANS DE
ĞİŞ
T
İ
REREK DEV
İ
R AYARI..............292.1.
İ
nvertör Tan
ı
m
ı
ve Yap
ı
s
ı
...........................................................................................302.2.
İ
nvertör Çe
ş
itleri.........................................................................................................332.3.
İ
nvertör Ba
ğ
lant
ı
 
Ş
ekli................................................................................................34UYGULAMA FAAL
İ
YET
İ
..............................................................................................39PERFORMANS DE
Ğ
ERLEND
İ
RME..............................................................................40ÖLÇME VE DE
Ğ
ERLEND
İ
RME....................................................................................41Ö
Ğ
RENME FAAL
İ
YET
İ
 –3..................................................................................................423. ASENKRON MOTOR YOL VERME YÖNTEMLER 
İ
 N
İ
UYGULAMAK....................423.1. Asenkron Motorun Kalk 
ı
nma S
ı
ras
ı
ndaki
Ş
ebekeye Etkileri.....................................433.2. Asenkron Motorlara Yol Verme Yöntemleri..............................................................433.2.1. Do
ğ
rudan Yol Vermek (Direkt Yol Verme)........................................................443.2.2. Dü
ş
ük Gerilimle Yol Vermek..............................................................................443.2.3. Mikro
İş
lemcilerle Yol Verme.............................................................................65UYGULAMA FAAL
İ
YETLER 
İ
.......................................................................................68PERFORMANS DE
Ğ
ERLEND
İ
RME..............................................................................74ÖLÇME VE DE
Ğ
ERLEND
İ
RME....................................................................................75Ö
Ğ
RENME FAAL
İ
YET
İ
 –4..................................................................................................764. MOTOR 
İ
Ç
İ
 N GEREKL
İ
FRENLEME S
İ
STEM
İ
 N
İ
KURMAK.....................................764.1. Frenlemenin Önemi ve Çe
ş
itleri.................................................................................774.1.1. Balatal
ı
Frenleme.................................................................................................774.1.2. Dinamik Frenleme...............................................................................................814.1.3. Ani Durdurma......................................................................................................88UYGULAMA FAAL
İ
YETLER 
İ
.......................................................................................90
İ
Ç
İ
NDEK 
İ
LER 

Activity (39)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Berkay Volkaner liked this
Zübeyir Enes Zeray liked this
Sabahattin Tanrıverdi liked this
steve_y liked this
necmettinsengun liked this
Mustafa Vatansever liked this
KadirYaar liked this
Durmuş Salıh Bala liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->