Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
12Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
giao an ngu van 6

giao an ngu van 6

Ratings:

3.5

(1)
|Views: 5,185|Likes:
Published by api-3738259
giao an ngu van 6 cua nguyen khanh, thcs dong ngu, tien yen, quang ninh.day du, chinh xac,
giao an ngu van 6 cua nguyen khanh, thcs dong ngu, tien yen, quang ninh.day du, chinh xac,

More info:

Published by: api-3738259 on Oct 15, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/18/2014

pdf

text

original

 
TiÕt 1:
Con rång ch¸u tiªn
I/ Môc tiªu cÇn ®¹t:
- N¾m ®îc s¬ lîc ®Þnh nghÜa vÒ truyÒn thuyÕt.
- N¾m ®îc néi dung ý nghÜa cña truyÖn. B»ng trÝ tëng tîngphong phó ®· x©y dùng nªn mét truyÒn thuyÕt kú thó ®Ó gi¶ithÝch nguån gèc ViÖt Nam.
- Båi dìng lßng yªu níc vµ tù hµo d©n téc.- RÌn kü n¨ng ®äc diÔn c¶m, ph©n tÝch c¶m thô truyÖn.
II/ ChuÈn bÞ
 Thµy: Nghiªn cøu so¹n bµi Trß: §äc v¨n b¶n
III/ Néi dungA. æn ®Þnh tæ chøc lípB/ KiÓm tra bµi cò:
GV kiÓm tra sù chuÈn bÞ bµi cña häc sinh.
C/ Bµi míi:
GV híng dÉn HS c¸ch ®äcGäi HS ®äc - GV nhËn xÐtCho HS kÓ l¹i truyÖn.- Chi tiÕt nµo liªn quan ®ÕnlÞch sö, c¸c chi tiÕt dùng lªn cãý nghÜa g×?- TruyÖn thÓ hiÖn th¸i ®ég× cña nh©n d©n ta?GV rót ra kÕt luËn- TruyÖn kÓ vÒ nh÷ng ai?kÓ vÒ sù viÖc g×?- T×m nh÷ng chi tiÕt giíithiÖu vÒ nguån gèc LLQ- Em cã suy nghÜ g× vÒnguån gèc- H×nh d¸ng, sinh ho¹t cñavÞ thÇn.- NhËn xÐt vÒ sinh ho¹t.I/ §äc t×m hiÓu chung1/ §äc2/ §Þnh nghÜa truyÒnthuyÕt- Trun thuyÕt nh¾c l¹ithêi kú vua Hïng.- Cã yÕu tè tëng tîng kú ¶o.- NiÒm tù hµo vÒ vÒ nßigièng cao quý a d©n técm×nh.* §Þnh nghÜa : SGK II/ T×m hiÓu chi tiÕta. Giíi thiÖu nh©n vËtNh©n vËt : L¹c Long Qu©n:lµ mét vÞ thÇn con trai thÇnLong n÷ ngù trô ë vïng biÓnc¶.1
 
- Tµi n¨ng søc khoÎ cña thÇn®îc thÓ hiÖn qua chi tiÕt nµo?- NhËn xÐt.- H×nh ¶nh LLQ ®îc x©ydùng qua P
2
nµo?- T×m nng chi tiÕt giíithiÖu vÒ- Nhan s¾c cña bµ ®îc miªut¶ nh thÕ nµo?- NhËn xÐt g× vÒ sinh ho¹tcña bµ?- H×nh ¶nh bµ ¢u C¬ ®îcx©y dùng b»ng chi tiÕt NTN?Hai ngêi yªu nhau tronghoµn c¶nh nµo?- Em cã suy ngcuéc h«n nh©n nµy.- Cuéc h«n nh©n thÇn tiªnnµy ®· ®em l¹i hiÖu qu¶ g×?? Khi L¹c Long Qu©n vµ ¢u=> Nguån gèc cao quý- m×nh rång sèng ë díi nícthØnh tho¶ng lªn c¹n sèng=> Kú l¹- Cã søc m¹nh v« ®ÞchCã nhiÒu phÐp l¹ diÖt trõmäi yªu qu¸i ë c¸c vïng.=> Cã c«ng víi d©n vÒnhiÒu mÆt lµ vÞ thÇn tµi ®øcträn vÑn ®îc mäi ni yªumÕn.=> Tëng tîng kú ¶o cã tÝnhchÊt lín lao , kú l¹ vµ ®Ñp ®Ï* ¢u C¬- Nguån c: Thc ngdâi tiªn hä thÇn ë vïng nói cao.- Xinh ®Ñp tuyÖt trÇn,thÝch du ngo¹i n¬i hoa th¬mcá l¹.= > Mang tÝnh chÊt kú l¹®Ñp ®Ï.b/ ChuyÖn t×nh ¢u c¬, L¹cLong qu©n- Rång ë biÓn c¶, Tiªn ë nóicao gÆp nhau ®em lßng yªunhau kÕt dun tnh vî chång=> T×nh duyªn kú l¹ nµy lµsù kÕt tinh ®Ñp ®Ï nhÊt cñacon ngêi vµ thiªn nhiªn s«ngnói.- KÕt qu¶ kú l¹: cã mang ®Î100 con trai khoÎ m¹nh, ®Ñp®Ï lín nhanh nh thæi, khoÎ2
 
C¬ cïng ®µn con ®ang sèngh¹nh phóc th× ®iÒu g× x¶y ra? T¹i sao L¹c Long Qu©n l¹igi¶i quyÕt nh vËy.? Cuéc chia tay nµy ph¶n¸nh ®iÒu g× cña d©n téc tathêi ÊyKhi ®Õn th¨m mµ Hïng B¸c®· y: Vua .......nícgoviªn ®äc c©u ca dao “ NhiÔu®iÒu ........”? ¤ng cha xa s¸ng t¹o rachuyÖn nh»m gi¶i thÝch ®iÒum¹nh nh thÇn.c/ Cuéc chia tay t¹m thêigi÷a ¢u C¬ vµ L¹c Long Qu©n- L¹c Long Qu©n vÒ thuûcung víi mÑ cïng víi 50 ngêicon- L¹c Long Qu©n cïng 50 ng-êi con ë l¹i
C¸ch gi¶i quyÕt ®ã tho¶®¸ng sù chung thuû
Ph¶n ¸nh nhu cÇu pt vµdt vc trong vc cai qu¶n®Êt ®ai réng lín cña ®Êt níc- §ã lµ triÒu ®¹i®Çu tiªncña dt taIII/ Tæng kÕt1.ND2. NTD. Cñng cèCho häc sinh kÓ l¹i truyÖnE . Híng dÉn:Häc kÜ bµi so¹n : b¸nh chng, b¸nh giµy3

Activity (12)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Thang Nguyen liked this
Thang Nguyen liked this
tamuminh liked this
dnnkhang liked this
phunghanh90 liked this
Phuong Dinh liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->