Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
5Activity
P. 1
Giao an Mon Ngu Van Lop 7 ( PPM)

Giao an Mon Ngu Van Lop 7 ( PPM)

Ratings:

3.0

(1)
|Views: 7,608|Likes:
Published by api-3738259
giao an ngu van 7 cua nguyen khanh vnn
giao an ngu van 7 cua nguyen khanh vnn

More info:

Published by: api-3738259 on Oct 15, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/18/2014

pdf

text

original

 
So¹n: 10/12/2006D¹y: 21/12/2006.
lµm th¬ lôc b¸t
A/ Môc tiªu bµi häc:
Gióp häc sinh:- HiÓu ®îc luËt th¬ lôc b¸t.- Cã c¬ héi tËp lµm th¬ lôc b¸t.
B/ ChuÈn bÞ
: B¶ng phô
c/ TiÕn tr×nh bµi d¹y:
* æn ®Þnh líp: 1’* KiÓm tra bµi cò: 5’
? Nªu nÐt nghÖ thuËt ®Æc s¾c nhÊt cña ca dao ?(Sö dông thÓ th¬ d©n téc: lôc b¸t).? §äc mét vµi bµi ca dao viÕt theo thÓ th¬ lôc b¸t ?
* Bµi míi: 35’
* §äc kü bµi ca dao.H: Bµi ca dao ®îc viÕt theo thÓth¬ lôc b¸t ?? CÆp th¬ lôc b¸t mçi dßng cãmÊy tiÕng ? V× sao gäi lµ lôcb¸t ?H: Nh¾c l¹i quy ®Þnh tiÕngb»ng, tiÕng tr¾c ?H: X¸c ®Þnh tiÕng b»ng, tr¾c,vÇn cña bµi ca dao ?H:Nªu lt b»ng, tr¾c, gieovÇn ?(TiÕng lÎ tù do.TiÕng ch½n theo luËt).H: T¬ng quan thanh ®iÖu gi÷atiÕng thø 6 vµ thø 8 ?H: Qua ®ã em cã nh÷ng ghi nhí g× vÒ luËt th¬ lôc b¸t ?
I. luËt th¬ lôc b¸t :
1. VÝ dô: 
Bµi ca dao SGK.
2.NhËn xÐt:
- c : 6 p tmét ng 6tiÕng- B¸t : 8 ë trªn, dïng 8 tiÕngë díi- S¬ ®å b»ng, tr¾c, vÇn cña bµi cadao:Anh ®i anh nhí 
B B B T B B(v1) T B B T T B(v1)B B(v2) T B T T B B(v2) T B T T B B(v2)B B2 4 6 8- LuËt b»ng tr¾c : ë tiÕng thø 2
 –
b»ng, tiÕng thø 4 lµ tr¾c (cã thÓngo¹i lÖ ngîc l¹i).- Gieo vÇn ë tiÕng thø 6 vµ 8.- Trong c©u 8 tiÕng: tiÕng thø 6thanh bæng -> tiÕng thø 8 thanhtrÇm.(hoÆc ngîc l¹i).
3. Ghi nhí:L u ý häc sinh ph©n biÖt
 
th¬ lôc b¸t víi v¨n vÇn 6/8.
Nguyenkhanh_vnn@yahoo.com, 0977082750 THCS Dong ngu,tien yen, quang ninh 
gi¸o ¸n ng÷ v¨n 7 (2006-2007)
144
 
Nguyenkhanh_vnn@yahoo.com- Gi¸o viªn cho vÝ dô, häc sinh th¶o luËn.+VÝ dô 1:Con mÌo, con chã cã l«ngBôi tre cã m¾t, nåi ®ång cã quai 
(§ång dao
).+ VÝ dô 2: TiÕc thay h¹t g¹o tr¾ng ngÇn§· vo níc ®ôc, l¹i vÇn than r¬m.(
Ca dao
).-> VÝ dô 1: Cã luËt b»ng, tr¾c, thanh, cã sè c©u lôc, b¸t nhngkh«ng cã gi¸ trÞ biÓu c¶m (chØ gióp trÎ em nhËn biÕt ®îc c¸c SV quenthuéc) => Kh«ng ph¶i lµ th¬ lôc b¸t
 –
chØ lµ v¨n vÇn.-> VÝ dô 2: Sö dông h×nh ¶nh Èn dô -> lêi than th©n, tr¸ch phËnhÈm hiu cña c« g¸i, sù th«ng c¶m cña ngêi th©n, ngêi yªu c« -> th¬lôc b¸t.HÕt tiÕt 59, chuyÓn sang tiÕt 60
II. luyÖn tËp :
Bµi 1:
VÝ dô a):§iÒn thªm tiÕng thø 5, thø 6 cña c©u b¸t.- TiÕng thø 6 : vÇn
a
=>
nhµ
,
,
.thanh trÇm. ë nhµ, kÎo mµ, nh lµ.VÝ dô b):- TiÕng thø 6 : vÇn
ªn
=> tiÕn lªn kh«ng ngõng, míi nªn th©n ngêi, luyÖn rÌnh¨ng say.VÝ dô c): T¹o sù ®èi hoÆc phèi c¶nh:Gieo vÇn
im
.- Trong s©n mÌo míp lim dim m¾t chê.- Hoa th¬m, cá ngät kiÕm t×m ®©u xa.- MÑ ngåi kh©u ¸o, em t×m c©u th¬.
Bµi 2:
- Ph¸t hiÖn sai ë ®©u söa cho ®óng luËt.
C1
VD a: gieo vÇn
oai
mµ viÕt
b»ng
-> xoµi.VD b: gieo vÇn
anh
mµ viÕt
lªn
-> thµnh.
C2
VD a: söa vÇn
oai
c©u lôc -> vÇn
«ng
 
 –
 
ba trång
.VD b : söa vÇn
“anh”
c©u lôc -> vÇn
iªn
 
 –
 
thÇn tiªn
.
Bµi 3:
- Tæ chøc thi 2 ®éi.+ H×nh thøc 1: Thi ®äc th¬ lôc b¸t (5 phót).+ H×nh thøc 2: Trªn c¬ së nh÷ng c©u th¬ lôc b¸t võa ®äc thingÉu høng lµm th¬. (Cã thÓ lÊy lu«n c©u lôc võa ®äc råi ®éi kia lµmc©u b¸t kh¸c ).
Nguyenkhanh_vnn@yahoo.com, 0977082750 THCS Dong ngu,tien yen, quang ninh 
gi¸o ¸n ng÷ v¨n 7 (2006-2007)
145
 
Nguyenkhanh_vnn@yahoo.com§éi nµo th¾ng sÏ ®îc quyÒn xíng c©u lôcGi¸o viªn lµm träng tµi, söa, cho ®iÓm.(Gi¸o viªn lu ý c¸c em nh÷ng vÇn dÔ gieo:
a
,
an
,
¬i
,
non
,
Mét sè vÇn khã gieo tiÕp:
ª
.)Bµi 4: (Thªm – GV ghi ra b¶ng phô)-GV cho HS quan s¸t nh÷ng c©u th¬ vµ yªu cÇu nx xem cã sailuËt kh«ng.a. Tß vß mµy nu«i con nhÖnNgµy sau nã lín nã quÖn nhau ®iTß vß ngåi khãc tØ tiNhÖn ¬i! NhÖn hìi! NhÖn ®i ®»ng nµo. ( Ca dao )b. Må h«i mµ ®æ xuèng ®ångLóa mäc trïng trïng s¸ng ®åi n¬ng. ( Ca dao )- GV gîi ý: c©u a kh«ng sai luËt mµ theo lôc b¸t biÕn thÓ; c©ub: Kh«ng sai luËt mµ chØ ®æi vÞ trÝ vÇn lng (®ång/ trïng) 
* cñng cè
: 3’1. Nh¾c l¹i luËt th¬ lôc b¸t.2. GV nhËn xÐt ho¹t ®éng lµm th¬ cña HS.
*. h íng dÉn vÒ nhµ : 1’
- §äc, tËp lµm th¬ lôc b¸t.- ChuÈn bÞ bµi ChuÈn mùc sö dông tõ.
TuÇn 16 i 14, 15TiÕt 61 – TiÕng ViÖt
:So¹n:14/12D¹y:
chuÈn mùc sö dông tõ
A/ Môc tiªu bµi häc.
Gióp HS :- N¾m ®îc c¸c yªu cÇu trong viÖc sö dông tõ.- Trªn c¬ së nhËn thøc ®îc c¸c yªu cÇu ®ã, tù kiÓm tra thÊy ®îcnh÷ng nhîc ®iÓm cña b¶n th©n trong viÖc sö dông tõ, cã ý thøc dïngtõ ®óng chuÈn mùc, tr¸nh cÈu th¶ khi nãi, viÕt. 
B/ ChuÈn bÞ
: B¶ng phô
C/ tiÕn tr×nh bµi d¹y
 
:
* æ n ®Þnh líp : 1'* KiÓm tra bµi cò: 5'
1. ThÕ nµo lµ ch¬i ch÷? Nªu c¸c lèi ch¬i ch÷ thêng gÆp?2. C©u ca dao sau sö dông lèi ch¬i ch÷ nµo? (Ghi ra b¶ng phô)“Ngµy xu©n em ®i chî h¹, mua c¸ thu vÒ, chî h·y cßn ®«ng.”A. Dïng ®ång ©m C. Dïng c¸c cïng trêngnghÜa
Nguyenkhanh_vnn@yahoo.com, 0977082750 THCS Dong ngu,tien yen, quang ninh 
gi¸o ¸n ng÷ v¨n 7 (2006-2007)
146

Activity (5)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Linh Cao liked this
Dang Hang liked this
meokit123 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->