Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
5Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Sang Kien Kinh Nghiem Ngu Van 8

Sang Kien Kinh Nghiem Ngu Van 8

Ratings:

4.0

(1)
|Views: 4,593|Likes:
Published by api-3738259

More info:

Published by: api-3738259 on Oct 15, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/18/2014

pdf

text

original

 
Tröôøng THCS Laïc Hoaø Saùngkieán kinh nghieäm
MUÏC LUÏC
A. ÑAËT VAÁN ÑEÀ1.Vò trí cuûa vaên töï söï trong moân Ngöõ vaên.2. Lí do choïn ñeá taøi.3. Thöïc traïng vaán ñeà.B. GIAÛI QUYEÁT VAÁN ÑEÀ (Noäi dung – caùch laøm môùi)1. Tìm hieåu ñeà (xaùc ñònh yeâu caàu cuûa ñeà).2. Vieát ñoaïn vaên trong vaên baûn töï söï.3. Lieân keát ñoaïn vaên trong vaên baûn töï söï.C. KEÁT THUÙC VAÁN ÑEÀ1. Moät soá löu yù2. Keát quaû3. Lôøi keátD. BAØI HOÏC KINH NGHIEÄM
A. ÑAËT VAÁN ÑEÀ
1.
Vò trí cuûa vaên töï söï trong moân Ngöõ vaên
:
Ngöôøi thöïc hieän: Nguyeãn Ñöùc Duõng Trang 1
 
Tröôøng THCS Laïc Hoaø Saùngkieán kinh nghieäm
 Trong nhaø tröôøng noùi chung, trong tröôøng THCS noùi rieâng,Ngöõ vaên laø moân hoïc trang bò cho hoïc sinh nhöõng tri thöùcñeå ñaùnh gia ñuùng caùc vaán ñeà vaên hoïc(bao goàm: taùcphaåm, taùc giaû, caùc quaù trình vaên hoïc … )coù nghóa laø goùpphaàn taïo cho hoïc sinh khaû naêng khaùm phaù veû ñeïp cuûataùc phaåm vaên hoïc trong vieäc tieáp nhaän cuõng nhö khaûnaêng bieát ñaùnh giaù ñuùng ñaén, khoa hoïc caùc hieän töôïng.Song song vôùi nhieäm vuï treân laø quaù trình giuùp hoïc sinhhình thaønh vaø phaùt trieån khaû naêng saûn sinh vaên baûn môùi( noùi vaø vieát).Laøm vaên laø phaân moân höôùng tôùi nhieäm vuï thöù hainaøy. Noù giuùp hoïc sinh hình thaønh nhöõng kó naêng caàn thieátñeå laøm ñ
ược
baøi vaên. Ngöôøi hoïc sinh töø tieåu hoïc ñeán trunghoïc (keå caû vaøo ñaïi hoïc) ñaõ vaø seõ ñöôïc laøm vaên theo bad
ạng
sau ñaây:Daïng saùng taùc vaên hoïc nhö: mieâu taû, töôøng thuaät, keåchuyeän ( töï söï) … vaø moät soá theå thô quen thuoäc nhö : thô 5chöõ, thô töù tuyeät, thô luïc baùt …Daïng baøi nghò luaän vôùi hai noäi dung chuû yeáu laø nghòluaän xaõ hoäi vaø nghò luaän vaên hoïc ( trong chöông trình ôû THCS laø ôû lôùp 7, 8, 9).Daïng vaên haønh chính coâng vuï nhö: ñôn töø, bieân baûn,thoâng baùo, baùo caùo, hôïp ñoàng.Ñaëc tröng cô baûn cuûa nhoùm thöù nhaát laø kích thích trí töôûng töôïng phong phuù, xaây döïng oùc quan saùt tinh teá chohoïc sinh. Ñaëc tröng cuûa nhoùm thöù hai laø nhaèm hình thaønhvaø phaùt trieån tö duy lí luaän vôùi khaû naêng laäp luaän chaëtcheõ, giaøu söùc thuyeát phuïc. Loaïi vaên haønh chính coâng vuï thì coù ñaëc tröng laø khuoân maãu, coâng thöùc. Trong nhaø tröôøng phoå thoâng, nhìn chung khoâng ñaët ravieäc saùng taùc vaên hoïc. Tuy nhieân ñeå phuø hôïp vôùi löùatuoåi hoïc sinh THCS ñöôïc laøm quen vôùi kieåu saùng taùc, taïotieàn ñeà cho caùc em coù theå vaän duïng toát trong quaù trìnhhoïc sau naøy.Nhöõng baøi vaên hay loaïi naøy laø nhöõng baøi vaên vieátñuùng quy caùch, chn tht, coù nhöõng khm phhoànnhieân veà thieân nhieân vaø ñôøi soáng gia ñình, xaõ hoäi …
Ngöôøi thöïc hieän: Nguyeãn Ñöùc Duõng Trang 2
 
Tröôøng THCS Laïc Hoaø Saùngkieán kinh nghieäm
 Trong chöông trình Ngöõ vaên THCS, ôû lôùp 8 hoïc sinh ñöôïchoïc vaên töï söï töø baøi 1 ñeán baøi 10 (chieám gaàn 1/3 soá baøitrong chöông trình). Tuy hoïc sinh ñaõ hoïc vaên töï söï töø lôùp 6(ôû THCS) nhöng vì nhieàu lí do neân caùc em laøm loaïi vaên naøyv
ẫn
chöa toát.Quan troïng laø vaäy nhöng laø giaùo vieân daïy Ngöõ vaên,coâng taùc taïi tröôøng THCS Laïc Hoaø, toâi thaáy caùc em laømbaøi vaên töï söï chöa toát, coøn maéc nhieàu loãi maø neáu giaùovieân coù theå giuùp hoïc sinh khaéc phuïc ñöôïc thì caùc em s
ẽ làmtốt hơn
. Nhöõng haïn cheá trong baøi laøm vaên töï söï cuûa caùc emmoät phaàn do caùc em, moät phaàn do giaùo vieân chöa coùbieän phaùp phuø hôïp giuùp caùc em.
2. Lí do choïn ñeà taøi:
Ngöôøi giaùo vieân bao giôø cuõng muoán hoïc troø cuûa mìnhlaøm ñöôïc nhöõng baøi vaên hay nhöng ñoù khoâng phaûi laømoät vieäc deã. Baøi vaên hay tröôùc heát phaûi laø vieát ñuùng( ñuùng theo nghóa töông ñoái, nghóa laø trong khuoân khoå nhaøtröôøng). Hay vaø ñuùng coù moái quan heä maät thieát vôùi nhau.Baøi vaên hay tröôùc heát phaûi vieát theo ñuùng yeâu caàu cuûañeà baøi, ñuùng nhöõng kieán thöùc cô baûn, hình thöùc trình baøyñuùng quy caùch …Xaùc ñònh ñuùng yeâu caàu cuûa ñeà baøi laø raát caàn thieát,böôùc naøy giuùp hoïc sinh theå hieän ñuùng chuû ñeà cuûa baøivaên, traùnh laïc ñeà hay leäch ñeà. Xaùc ñònh ñuùng yeâu caàucuûa ñeà cuõng giuùp ngöôøi vieát laäp ñöôïc moät daøn yù toátvaø do ñoù cuõng traùnh ñöôïc beänh daøi doøng, lan man “daâycaø ra daây muoáng”, “ troáng ñaùnh xuoâi, keøn thoåi ngöôïc” taïoñöôïc söï thoáng nhaát, haøi hoaø giöõa caùc phaàn cuûa baøivieát. Beân caïnh ñoù vieäc vieát ñuùng kieán thöùc cô baûn cuõngvoâ cuøng quan troïng, kieán thöùc cô baûn laø “boät”, “coù boätmôùi goät neân hoà”.Hình thöùc trình baøy laø söï theå hieän hình thöùc boá cuïc cuûabaøi vaên treân trang giaáy. Moät baøi vaên ñuùng quy caùch laøbaøi vaên maø khi nhìn vaøo tôø giaáy, chöa caàn ñoïc ñaõ thaáyroõ ba phaàn: Môû baøi, thaân baøi vaø keát baøi. Muoán theángöôøi vieát khoâng chæ phaûi chuù yù ñeán noäi dung maø hìnhthöùc cuõng phaûi roõ.
Ngöôøi thöïc hieän: Nguyeãn Ñöùc Duõng Trang 3

Activity (5)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
hongngon liked this
Nguyễn Quang Minh Lý liked this
ngocnho2 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->