Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Hoat Dong Ngoai Gio Lop 7

Hoat Dong Ngoai Gio Lop 7

Ratings:

1.0

(1)
|Views: 966|Likes:
Published by api-3738259

More info:

Published by: api-3738259 on Oct 15, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/18/2014

pdf

text

original

 
Chñ ®iÓm th¸ng 9
truuyÒn thèng nhµ trêng
môc tiªu gi¸o dôc
Gióp häc sinh:
- HiÓu truyÒn thèng tèt ®Ñp cña trêng vµ nh÷ng thµnh tÝchcña líp.- PhÊn khëi, tù hµo vµ tr©n träng truyÒn thèng cña trêng, cñalíp.- Cã thãi quen tù gi¸c chÊp hµnh ®óng néi quy, kû luËt cña nhµtrêng, cña líp; ra søc häc tËp, rÌn luyÖn ®Ó b¶o vÖ vµ vun ®¾p,rÌn luyÖn ®Ó b¶o vÖ vµ vun ®¾p truyÒn thèng tèt ®Ñp c¶u tr-êng.
ho¹t ®éng gi¸o dôc ngoµi giê lªn líp tuÇn 1 th¸ng 9
néi dung ho¹t ®éng 1:
bÇu c¸n sù líp1. Yªu cÇu gi¸o dôc:
Gióp häc sinh:
- HiÓu vai trß quan träng cña ®éi ngò c¸n bé líp trong qu¸tr×nh häc tËp, rÌn luyÖn cña líp.- BiÕt lùa chän nh÷ng c¸n bé cã n¨ng lùc, nhiÖt t×nh , tr¸chnhiÖm vµ t«n träng, ñng hé c¸n bé líp ho¹t ®éng.
2. Néi dung vµ h×nh thøc ho¹t ®éng
a. Néi dung
- Tæng kÕt ho¹t ®éng cña c¸n bé líp sau mét n¨m häc.- BÇu ban c¸n bé líp míi.
b. H×nh thøc ho¹t ®éng
- Nghe b¸o c¸o vµ th¶o luËn.- BÇu b»ng biÓu quyÕt
3. ChuÈn bÞ ho¹t ®éng
a. VÒ ph¬ng tiÖn ho¹t ®éng
Ban c¸n bé cò chuÈn bÞ:
- B¶ng b¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng n¨m häc qua- Mçi tæ chuÈn bÞ mét tiÕt môc v¨n nghÖ
b. VÒ tæ chøc
Gi¸o viªn chñ nhiÖm vµ c¸n sù líp héi ý:
1
 
- §¸nh gi¸ kÕt qu¶ ho¹t ®éng cña líp trong n¨m qua vµ thèngnhÊt ch¬ng tr×nh ho¹t ®éng.- Ph©n c«ng:+ Ngêi viÕt b¸o c¸o+ Ngêi ®iÒu khiÓn ch¬ng tr×nh+ Th ký+ Trang trÝ líp+ Mçi tæ mét tiÕt môc v¨n nghÖ
4. TiÕn hµnh ho¹t ®éng
- H¸t tËp thÓ- Tuyªn bè lý do, giíi thiÖu ch¬ng tr×nh, ngêi ®iÒu khiÓn vµth kÝ.- B¸o c¸o cña ban c¸n bé líp vÒ tæng kÕt ho¹t ®éng trong n¨mhäc vµ ph¬ng híng ho¹t ®éng n¨m líp 7.+ Líp trëng ®äc b¸o c¸o+Th¶o luËn vµ gãp ý cho b¶n ph¬ng híng+ Ngêi ®iÒu khiÓn tæng kÕt.- BÇu ban c¸n bé líp míi:+ Th¶o luËn thèng nhÊt tiªu chÈn cña c¸n sù líp+øng cö vµ ®Ò cö+ Th ký ghi tªn c¸c b¹n ®îc øng c÷ lªn b¶ng.+ BÇu b»ng biÓu quyÕt ®èi víi líp trëng, líp phã,…+ C«ng bè kÕt qu¶- GVCN chóc mõng giao nhiÖm - §¹i diÖn ban c¸n bé míi ph¸t biÓu ý kiÕn- H¸t tËp thÓ.
5. KÕt thóc ho¹t ®éng
Ngêi ®iÒu khiÓn:
- Chóc mõng ban c¸n bé líp míi- Chóc c¶ líp ®oµn kÕt, hîp t¸c trong ho¹t ®éng cña líp ®Ó ®¹tkÕt qu¶ tèt trong n¨m häc.
ho¹t ®éng gi¸o dôc ngoµi giê lªn líp tuÇn 2 th¸ng 9
néi dung ho¹t ®éng 2:
th¶o luËn néi quy vµ nhiÖm vô n¨m häc1. Yªu cÇu gi¸o dôc:
Gióp häc sinh:
2
 
- HiÓu râ néi quy, nhiÖm vô n¨m häc m¬i vµ ý nghÜa cña nã.- Tù gi¸c thùc hiÖn vµ nh¾c nhë nhau cïng chÊp hµnh ®óngnéi quy cña trêng, hoµn thµnh tèt nhiÖm vô n¨m häc.
2. Néi dung vµ h×nh thøc ho¹t ®éng
a. Néi dung
- Néi quy vµ ý nghÜa cña viÖc thùc hiÖn néi quy nhµ trêng.- Nh÷ng nhiÖm vô cô thÓ cña n¨m häc vµ ý nghÜa cña nã.
b. H×nh thøc ho¹t ®éng
ChuÈn bÞ c©u hái vµ liªn hÖ thùc tÕ.
3. ChuÈn bÞ ho¹t ®éng
a. VÒ ph¬ng tiÖn ho¹t ®éng
- V¨n b¶n néi quy vµ nhiÖm vô n¨m häc- Mét sè c©u hái vÒ néi quy, ý nghÜa cña néi quy, nhiÖm vôn¨m häc vµ vÒ viÖc chÊp hµnh néi quy cña nhµ tr¬ng, cña líptrong n¨m häc qua.- Mét sè tiÕt môc v¨n nghÖ
b. VÒ tæ chøc
* Gi¸o viªn chñ nhiÖm:
- Phæ biÕn yªu cÇu, néi dung, kÕ ho¹ch ho¹t ®éng.- Yªu cÇu tõng häc sinh nghiªn cøu néi quy cña nhà trêng vµviÖc thùc hiÖn néi quy cña b¶n th©n, cña tËp thÓ líp trong n¨mhäc qua.- Gióp c¸n bé líp x©y dùng c©u hái th¶o luËn vµ ®¸p ¸n.
* Líp th¶o luËn thèng nhÊt ch¬ng tr×nh, h×nh thøc ho¹t ®éng  ph©n c«ng cô thÓ:
- Ngêi ®iÒu khiÓn ch¬ng tr×nh vµ th kÝ.- Trang trÝ- Mét tæ chuÈn bÞ mét tiÕt môc v¨n nghÖ
* Tõng tæ ph©n c«ng cho c¸c tæ viªn
4. TiÕn hµnh ho¹t ®éng
- H¸t tËp thÓ- Tuyªn bè lý do, giíi thiÖu ch¬ng tr×nh, ngêi ®iÒu khiÓn vµth kÝ.- Ngêi ®iÒu khiÓn lÇn lît nªu tõng c©u hái cho c¶ líp th¶o luËn.- Dùa vµo ®¸p ¸n, ngêi ®iÒu khiÓn tæng kÕt l¹i tõng vÊn ®Ò®· th¶o luËn.- BiÓu diÔn mét sè tiÕt môc v¨n nghÖ xen kÏ vµo ch¬ng tr×nht¹o kh«ng khÝ vui vÎ.- H¸t tËp thÓ.3

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->