Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Phu luc so 4 cua Thong tu 04-2010-TT-BXD

Phu luc so 4 cua Thong tu 04-2010-TT-BXD

Ratings:
(0)
|Views: 79|Likes:
Published by anfrohel

More info:

Published by: anfrohel on Oct 04, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/04/2011

pdf

text

original

 
Phô lôc sè 4
Ph¬ng ph¸p x¸c ®Þnh dù to¸n c«ng tr×nh bæ sung
(KÌm theo Th«ng t sè 04/2010/TT-BXD ngµy 26/5/2010cña Bé X©y dùng)
Dù to¸n c«ng tr×nh ®iÒu chØnh
(
D
G
)
®îc x¸c ®Þnhb»ng dù to¸n c«ng tr×nh ®· ®îc phª duyÖt
(
PD
G
)
céng (hoÆctrõ) víi phÇn dù to¸n c«ng tr×nh bæ sung
(
B
G
)
theo c«ngthøc sau:
 D
G
=
 PD
G
+
 B
G
(4.1)
Dù to¸n c«ng tr×nh bæ sung ®îc x¸c ®Þnh cho hai yÕutè ph¸t sinh khèi lîng vµ biÕn ®éng gi¸. Dù to¸n c«ng tr×nhbæ sung cho yÕu tè ph¸t sinh khèi lîng ®îc lËp nh híng dÉn t¹iPhô lôc sè 3 cña Th«ng t nµy. Dù to¸n c«ng tr×nh bæ sungcho yÕu tè biÕn ®éng gi¸ ®îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc sau:
 B
G
=
 BS  K  BTV  BQLDA BS TB BS  XD
GGGGG
++++
(4.2)
 Trong ®ã:-
B XD
G
: chi phÝ x©y dùng bæ sung;-
BTB
G
: chi phÝ thiÕt bÞ bæ sung;-
BQLDA
G
: chi phÝ qu¶n lý dù ¸n bæ sung.-
BT
G
: chi phÝ t vÊn ®Çu t x©y dùng bæ sung.-
B K 
G
: chi phÝ kh¸c bæ sung.
 BQLDA
G
,
 BT
G
,
 B K 
G
®îc x¸c ®Þnh theo híng dÉn t¹i môc 3cña Phô lôc nµy.
1. X¸c ®Þnh chi phÝ x©y dùng bæ sung(
B XD
G
)
1.1. Ph¬ng ph¸p bï trõ trùc tiÕp
1.1.1. X¸c ®Þnh chi phÝ vËt liÖu (VL)Chi phÝ vËt liÖu bæ sung (VL) ®îc x¸c ®Þnh b»ng tængchi phÝ bæ sung cña tõng lo¹i vËt liÖu thø j (VL
 j
) theo c«ngthøc sau:
50
 
VL =
=
m  j  j
VL
1
(j=1
÷
m)(4.3)Chi phÝ bæ sung lo¹i vËt liÖu thø j ®îc x¸c ®Þnh theoc«ng thøc sau
:
 VL
 j
=
VL  jniVL  ji
xCLQ
=
1
(4.4) Trong ®ã:- Q
 JiVL
: lîng hao phÝ vËt liÖu thø j cña c«ng t¸c x©y dùngthø i trong khèi lîng x©y dùng cÇn ®iÒu chØnh (i=1
÷
n);- CL
 JVL
: gi¸ trÞ chªnh lÖch gi¸ cña lo¹i vËt liÖu thø j t¹i thêi®iÓm ®iÒu chØnh so víi gi¸ vËt liÖu x©y dùng trong dù to¸n®îc duyÖt hoÆc trong gi¸ dù thÇu tróng thÇu cha ký hîp®ång;Gi¸ vËt liÖu x©y dùng t¹i thêi ®iÓm ®iÒu chØnh ®îcx¸c ®Þnh theo gi¸ vËt liÖu x©y dùng do c¬ quan nhµ níc cãthÈm quyÒn c«ng bè hoÆc theo ho¸ ®¬n chøng tõ hîp lÖtheo quy ®Þnh Bé Tµi chÝnh, theo hîp ®ång cung cÊp hoÆcb¶ng kª hoÆc chøng tõ viÕt tay cã ®ñ tªn, ®Þa chØ, ch÷ kýcña ngêi cung cÊp vËt liÖu phï hîp víi mÆt b»ng gi¸ thÞ trêngn¬i x©y dùng c«ng tr×nh.1.1.2. X¸c ®Þnh chi phÝ nh©n c«ng (NC)Chi phÝ nh©n c«ng bæ sung ®îc x¸c ®Þnh theo c«ngthøc sau:NC =
 Nini Ni
xCLQ
=
1
(4.5) Trong ®ã:- Q
iNC
: lîng hao phÝ nh©n c«ng cña c«ng t¸c thø i trongkhèi lîng x©y dùng cÇn ®iÒu chØnh (i=1
÷
n);- CL
iNC
: gi¸ trÞ chªnh lÖch chi phÝ nh©n c«ng cña c«ngt¸c thø i t¹i thêi ®iÓm ®iÒu chØnh so víi chi phÝ nh©n c«ng
51
 
trong dù to¸n ®îc duyÖt hoÆc trong gi¸ dù thÇu tróng thÇucha ký hîp ®ång (i=1
÷
n).Chi phÝ nh©n c«ng t¹i thêi ®iÓm ®iÒu chØnh ®îc x¸c®Þnh theo quy ®Þnh hiÖn hµnh.1.1.3. X¸c ®Þnh chi phÝ m¸y thi c«ng (MTC)Chi phÝ m¸y thi ng sung (MTC) ®îc c ®Þnhb»ng tæng chi phÝ bæ sung cña tõng lo¹i m¸y thi c«ng thø j(MTC
 j
) theo c«ng thøc sau:MTC =
=
m  j  j
MT
1
(j=1
÷
m) (4.6)Chi phÝ bæ sung m¸y thi c«ng thø j ®îc x¸c ®Þnh theoc«ng thøc sau
:
 MTC
 j
=
MTC   jniMTC   ji
xCLQ
=
1
(4.7) Trong ®ã:- Q
 JiMTC
: lîng hao phÝ m¸y thi c«ng thø j cña c«ng t¸c x©ydùng thø i trong khèi lîng x©y dùng cÇn ®iÒu chØnh (i=1
÷
n);- CL
 JMTC
: gi¸ trÞ chªnh lÖch chi phÝ m¸y thi c«ng thø j t¹ithêi ®iÓm ®iÒu chØnh so víi chi phÝ m¸y thi c«ng trong dùto¸n ®îc duyÖt hoÆc trong gi¸ dù thÇu tróng thÇu cha ký hîp®ång (i=1
÷
n).Chi phÝ m¸y thi c«ng t¹i thêi ®iÓm ®iÒu chØnh ®îc x¸c®Þnh theo quy ®Þnh hiÖn hµnh.Chi phÝ x©y dùng bæ sung ®îc tæng hîp nh B¶ng 4.1cña Phô lôc nµy.
1.2 Ph¬ng ph¸p hÖ sè ®iÒu chØnh
1.2.1. X¸c ®Þnh chi phÝ vËt liÖu (VL)Chi phÝ vËt liÖu bæ sung ®îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøcsau:VL = G
VL
x (K 
VL
- 1)(4.8)
52

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->