Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Phu luc so 6 cua Thong tu 04-2010-TT-BXD

Phu luc so 6 cua Thong tu 04-2010-TT-BXD

Ratings:
(0)
|Views: 104|Likes:
Published by anfrohel

More info:

Published by: anfrohel on Oct 04, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/04/2011

pdf

text

original

 
Phô lôc sè 6
Ph¬ng ph¸p lËp gi¸ x©y dùng c«ng tr×nh
(KÌm theo Th«ng t sè 04/2010/TT-BXD ngµy 26/5/2010cña Bé X©y dùng)
Gi¸ x©y dùng c«ng tr×nh bao gåm ®¬n gi¸ x©y dùngc«ng tr×nh vµ gi¸ y dùng ng p. §¬n gi¸ y ngc«ng tr×nh lµ chØ tiªu kinh tÕ - kü thuËt, bao gåm toµn béchi phÝ trùc tiÕp cÇn thiÕt vÒ vËt liÖu, nh©n c«ng vµ m¸y thic«ng ®Ó hoµn thµnh mét ®¬n vÞ khèi lîng c«ng t¸c x©ydùng. Gi¸ x©y dùng tæng hîp lµ chØ tiªu kinh tÕ - kü thuËtbao gåm toµn bé chi phÝ cÇn thiÕt ®Ó hoµn thµnh mét métnhãm lo¹i c«ng t¸c x©y dùng, ®¬n vÞ kÕt cÊu, bé phËn cñac«ng tr×nh.
 1. Ph¬ng ph¸p lËp ®¬n gx©y dùng c«ng tr×nhtrªn c¬ së hÖ thèng ®Þnh møc dù to¸n x©y dùng cñac«ng tr×nh vµ c¸c yÕu tè chi phÝ cã liªn quan theo gi¸thÞ trêng.
1.1. C¬ së lËp ®¬n gi¸ x©y dùng c«ng tr×nh
C¬ së lËp ®¬n gi¸ x©y dùng c«ng tr×nh:- Danh môc c¸c c«ng t¸c x©y dùng cña c«ng tr×nh cÇnlËp ®¬n gi¸;- §Þnh møc dù to¸n x©y dùng theo danh môc cÇn lËp®¬n gi¸;- Gi¸ vËt liÖu (cha bao gåm thuÕ gi¸ trÞ t¨ng) ®Õn hiÖntrêng c«ng tr×nh;- Gi¸ nh©n c«ng cña c«ng tr×nh;- Gi¸ ca m¸y vµ thiÕt bÞ thi c«ng cña c«ng tr×nh (hoÆcgi¸ thuª m¸y vµ thiÕt bÞ thi c«ng).
1.2. LËp ®¬n gi¸ x©y dùng c«ng tr×nh
1.2.1. X¸c ®Þnh chi phÝ vËt liÖu (VL)Chi phÝ vËt liÖu ®îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc:
 
65
 
n
VL=
Σ
 
(D
i
x G
vl
) (1 + K 
vl
)(6.1) 
i=1
 Trong ®ã:- D
i
: lîng vËt liÖu thø i (i=1
÷
n) tÝnh cho mét ®¬n vÞkhèi lîng c«ng t¸c x©y dùng trong ®Þnh møc dù to¸n x©ydùng c«ng tr×nh;- G
VLi
: gi¸ cña mét ®¬n vÞ vËt liÖu thø i (i=1
÷
n) ®îc x¸c®Þnh phï hîp víi tiªu chuÈn, chñng lo¹i vµ chÊt lîng vËt liÖu södông cho c«ng tr×nh x©y dùng trªn trÞ trêng do tæ chøc cãchøc n¨ng cung cÊp, b¸o gi¸ cña nhµ s¶n xuÊt, th«ng tin gi¸cña nhµ cung cÊp hoÆc gi¸ cña lo¹i vËt liÖu cã tiªu chuÈn,chÊt lîng t¬ng tù ®· vµ ®ang ®îc sö dông ë c«ng tr×nh kh¸cvµ ®îc tÝnh ®Õn hiÖn trêng c«ng tr×nh; Tng p gi¸ t liÖu cha ®îc nh ®Õn hiÖn trêngc«ng tr×nh th× gi¸ vËt liÖu ®Õn hiÖn trêng c«ng tr×nh ®îcx¸c ®Þnh theo híng dÉn t¹i môc 1.2.4 cña phô lôc nµy.-
VL
: hÖ sè tÝnh chi phÝ vËt liÖu kh¸c so víi tæng chiphÝ vËt liÖu chñ yÕu x¸c ®Þnh trong ®Þnh møc dù to¸n x©ydùng c«ng tr×nh.§èi víi c«ng tr×nh sö dông nguån vèn ODA cÇn sö dôngnh÷ng lo¹i vËt liÖu mµ thÞ trêng trong níc kh«ng cã th× gi¸c¸c lo¹i vËt liÖu, s¶n phÈm x©y dùng nhËp khÈu x¸c ®Þnhtheo gi¸ thÞ trêng phï hîp víi tiªu chuÈn chÊt lîng vµ xuÊt xøhµng hãa.1.2.2. X¸c ®Þnh chi phÝ nh©n c«ng (NC)Chi phÝ nh©n c«ng ®îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc:
 
NC = B x g
NC
(6.2)Trong ®ã:- B: lîng hao phÝ lao ®éng tÝnh b»ng ngµy c«ng trùc tiÕptheo cÊp bËc b×nh qu©n cho mét ®¬n vÞ khèi lîng c«ng t¸cx©y dùng trong ®Þnh møc dù to¸n x©y dùng c«ng tr×nh;
66
 
- g
NC
: ®¬n gi¸ ngµy c«ng cña c«ng nh©n trùc tiÕp x©ydùng ®îc x¸c ®Þnh theo t ng thÞ trêng lao ®éng phæbiÕn cña tõng khu vùc, tØnh, thµnh phè.Riªng ®èi víi c«ng tr×nh sö dông vèn ng©n s¸ch nhµ nícthùc hiÖn theo ph¬ng thøc chØ ®Þnh thÇu th× cã thÓ sö dôngph¬ng pp x¸c ®Þnh møc ®¬n gi¸ ngµy c«ng cña c«ngnh©n trùc tiÕp x©y dùng (g
NC
)
 
trªn c¬ së l¬ng tèi thiÓu vïng,l¬ng cÊp bËc, c¸c kho¶n phô cÊp l¬ng; kho¶n l¬ng phô tÝnhb»ng 12% l¬ng c¬ b¶n; mét sè chi phÝ cã thÓ kho¸n trùctiÕp cho ngêi lao ®éng tÝnh b»ng 4% l¬ng c¬ b¶n; c¸c phôcÊp kh¸c nÕu cã.§èi víi c«ng tr×nh sö dông nguån vèn ODA cã nh÷ngc«ng viÖc ph¶i sö dông nh©n c«ng níc ngoµi (c«ng viÖc ®ßihái kü thuËt ®Æc biÖt hoÆc c¸c c«ng viÖc ph¶i cã gi¸m s¸t,kiÓm tra) ®¬n gi¸ ngµy c«ng ®îc x¸c ®Þnh theo tiÒn l¬ngnh©n c«ng cã chøc danh t¬ng ®¬ng t¹i c¸c níc trong khuvùc hoÆc c¸c c«ng tr×nh t¬ng tù ®· vµ ®ang thùc hiÖn ëViÖt Nam.1.2.3. X¸c ®Þnh chi phÝ m¸y thi c«ng (MTC)Chi phÝ m¸y thi c«ng ®îc x¸c ®Þnh b»ng c«ng thøc sau:
n
MTC =
Σ
(M
i
x g
iMTC
) (1 + K 
MTC
)(6.3)
i
=1
 Trong ®ã:- M
i
: lîng hao phÝ ca m¸y cña lo¹i m¸y, thiÕt bÞ thi c«ngchÝnh thø i (i=1
÷
n) tÝnh cho mét ®¬n vÞ khèi lîng c«ng t¸cx©y dùng trong ®Þnh møc dù to¸n x©y dùng c«ng tr×nh;- g
iMTC
: gi¸ ca m¸y cña lo¹i m¸y, thiÕt bÞ thi c«ng chÝnhthø i (i=1
÷
n) theo b¶ng gi¸ ca m¸y vµ thiÕt bÞ thi c«ng cñac«ng tr×nh hoÆc gi¸ thuª m¸y x¸c ®Þnh theo híng dÉn cñaBé X©y dùng;-
MTC
: hÖ sè tÝnh chi phÝ m¸y kh¸c (nÕu cã) so víi tængchi phÝ m¸y, thiÕt bÞ thi c«ng chñ yÕu x¸c ®Þnh trong ®Þnhmøc dù to¸n x©y dùng c«ng tr×nh.
67

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->