Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
7Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
o Isusovoj Molitvi

o Isusovoj Molitvi

Ratings:

4.67

(1)
|Views: 553|Likes:
Published by api-3700377

More info:

Published by: api-3700377 on Oct 15, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/18/2014

pdf

text

original

1. Molitva i tihovanje

"Kada se moli\u0161", ispravno je primetio jedan pravoslavni pisac, "mora\u0161 biti miran:
pusti molitvu neka govori".
Tihovanje je ono najte\u017ee i odlu\u010duju\u0107e u umetnosti molitve. To nije samo ne\u0161to
negativno - prekid izme\u0111u re\u010di, prekid u govoru - ve\u0107 je ono, pravilno shva\u0107eno,
ne\u0161to sasvim pozitivno: odnos otvorenosti, spremnosti, budnosti i, pre svega,
oslu\u0161kivanja.
Isihast je onaj ko je dostigao "isihiu", odn. tihovanje ili unutra\u0161nju ti\u0161inu, tj. onaj
koji slu\u0161a. On oslu\u0161kuje glas molitve u svom srcu i spoznaje da taj glas nije njegov,
ve\u0107 nekog ko govori u njemu. Veza izme\u0111u molitve i tnhovanja bi\u0107e jasnija ako
pogledamo \u010detiri kratke definicije.
Prva je iz Concise Oxford Dictionary i opisuje molitvu kao uzvi\u0161eni vapaj Bogu...
"Molitva se predstavlja kao ne\u0161to \u0161to se izra\u017eava re\u010dima, u stvari, kao delo kojim se
molimo Bogu da nam iska\u017ee ovu ili onu milost".
Ovde se nalazimo na nivou spolja\u0161nje a ne unutra\u0161nje molitve. Malo se ko od nas
mo\u017ee zadovoljiti ovakvom definicijom.
Druga definicija poti\u010de od ruskog Starca iz pro\u0161log veka i mnogo manje je
spolja\u0161nja. "Osnov molitve", ka\u017ee sv. Teofan Zatvornik, "jeste da se stoji pred
Bogom sa duhom u srcu i neprestano, danono\u0107no, da se stoji pred Njim do kraja
\u017eivota". Ovakvo ozna\u010davanje molitve ne sadr\u017ei samo molbu za stvari - takva
molitva se mo\u017ee obavljati a da se ne upoterbi ni jedna jedina re\u010d; ona nije tek
trenutna delatnost, ve\u0107 trajno stanje. Moliti se zna\u010di stajati pred Bogom, biti u
neposrednoj i li\u010dnoj vezi s Njim. U svakom nivou svog bi\u0107a tada zapa\u017eamo (od
instinktivnog do intelektualnog, od podsvesnog do nadsvesnog) da smo u Bogu i
On u nama.
Da bi osna\u017eili i produbili bliskost s drugima, nije potrebno stalno postavljati
zahteve i koristiti re\u010di; \u0161to se vi\u0161e molimo i poznajemo, manje smo primorani da
svoja ose\u0107anja izra\u017eavamo re\u010dima. Tako je i u na\u0161em li\u010dnom odnosu sa Bogom. U
obe definicije naglasak je na ljudskom delovanju a ne Bo\u017ejem. U tajnosti li\u010dne
molitve vo\u0111stvo preuzima bo\u017eanski sau\u010desnik i njegovo delo predstavlja temelj.
Ovo \u0107e biti jasno u tre\u0107oj definiciji sv. Grigorija Sinaita. U jednom odlomku,
trude\u0107i se da prika\u017ee sve okolnosti unutra\u0161nje molitve, jednostavno ka\u017ee: "\u010cemu
toliko re\u010di? Molitva, to je Bog koji ispunjava sve u svemu. Molitva je Bog; ona nije
ne\u0161to \u0161to se kre\u0107e od mene, ve\u0107 ne\u0161to u \u010demu u\u010destvujem: ne ono \u0161ta ja \u010dinim, ve\u0107
je to Bog koji deluje u meni. Sveti apostol Pavle ka\u017ee: A \u017eivim ne vi\u0161e ja, nego \u017eivi
u meni Hristos (Gal. 2,2)".
Put unutra\u0161nje molitve pravilno je prikazan u re\u010dima sv. Jovana Krstitelja: "On

treba da raste, ja da se smanjujem" (Jn. 3,30). U tom smislu, moliti se zna\u010di "biti
tih". "Ti mora\u0161 biti tih; pusti molitvu da govori" - odn., pusti Boga da govori.
Istinska unutra\u0161nja molitva zna\u010di: obustaviti svoje glagoljanje i slu\u0161ati glas
re\u010di Bo\u017eje u svom srcu, odn., da sami od sebe ne\u0161to \u010dinimo; a to zna\u010di: pristupiti

delu Bo\u017ejem. Na po\u010detku liturgije, kada je sve spremno za po\u010detak evharisti\u010dnog
slavlja \u0111akon prilazi sve\u0161teniku i ka\u017ee: "Vreme je da Gospod deluje" (Ps. 118). Ba\u0161
to je odnos vernika ne samo prema liturgiji, ve\u0107 i prema svakoj molitvi, bilo
zajedni\u010dkoj bilo pojedina\u010dnoj.
\u010cetvrta definicija, koja je opet uzeta od sv. Grigorija Sinaita, jo\u0161 bli\u017ee odre\u0111uje
delovanje Bo\u017eje u nama: "Molitva je otkrivenje kr\u0161tenja". Bo\u017eje delovanje nije
ograni\u010deno samo na kr\u0161tenog: Bog Gospod je prisutan u svim ljudima i deluje time
\u0161to je svako sazdan po Njegovom bo\u017eanskom obrazu i podobiju. Ta slika je
potamnela i zamagljena \u010dovekovim padom u greh, ali nije sasvim zgasnula. Tajnom
kr\u0161tenja ona je obnovljena u svojoj prvobitnoj lepoti; u toj Tajni do\u0161li su Isus
Hristos i Duh Sveti da se nastane u najskrivenijoj keliji srca. Za ve\u0107inu kr\u0161tenje je
ne\u0161to \u0161to su primili u detinjstvu i \u010dega se ne se\u0107aju. Po kr\u0161tenju Hristos i Duh

Sveti ne prestaju nikada da deluju u nama. Mnogi od nas su samo u retkim

trenucima svesni ove unutra\u0161nje prisutnosti i delovanja. Prava molitva zna\u010di
otkrivanje i pokazivanje kr\u0161tenske blagodati. Molitva je prelaz iz stanja u kojem je
blagodat u na\u0161im srcima skrivena i neopitno prisutna do ta\u010dke savr\u0161ene unutra\u0161nje
spoznaje i budnog opa\u017eanja, u kojem se opitno i neposredno ose\u0107a dejstvo Duha
Svetog.
Po re\u010dima ep. Kalista i sv. Ignjatija, cilj hri\u0161\u0107anskog \u017eivota je vratiti se do potpune
blagodati Svetog i \u017divotvornog Duha, date bo\u017eanskim Kr\u0161tenjem.
"Na po\u010detku stoji moj kraj".
Smisao molitve mo\u017ee se sa\u017eeti u jednoj re\u010denici: Postani ono \u0161to jesi. Postati
svesno i delatno ono \u0161to po sili na tajanstven na\u010din ve\u0107 jesmo, time \u0161to smo sazdani
po obrazu Bo\u017ejem i ponovo sazdani Kr\u0161tenjem. Postani ono \u0161to jesi; odnosno, vrati
se samom sebi; prepoznaj Onog, koji te je ve\u0107 \u010duo; \u010duj Onog, koji ne prestaje da
govori u tebi; imaj Onoga, koji te ve\u0107 sada ima. To je Bo\u017eja poruka upu\u0107ena onima
koji se mole: Ne bi me tra\u017eio, da si me ve\u0107 na\u0161ao.
Ali, kako po\u010deti? Kako da zaustavimo svoj unutra\u0161nji razgovor i po\u010dnemo da
oslu\u0161kujemo? Kako da, umesto da se obra\u0107amo Bogu, usvojimo onu molitvu kojom
Bog nama govori?
Kako pre\u0107i od usne molitve do tihovanja, od molitve "s naporom" do
"samodelatne" molitve, od "moje" molitve do "Hristove molitve u meni"?
Siguran put kojim bi \u010dovek otpo\u010deo putovanje je u prizivanju Imena.

2. "Gospode Isuse..."

To nije, naravno, jedini put. Nemogu\u0107 je istinski odnos izme\u0111u osoba bez obostrane
slobode i jednostavnosti. Ne postoje nepromenljiva i utvr\u0111ena pravila kojih bi se
dr\u017eali oni koji se mole. Isto tako, ne postoji mehani\u010dki na\u010din, telesne ili duhovne
prirode, koji bi mogao naterati Boga da poka\u017ee svoju prisutnost. Njegova blagodat

je dar i ne dobija se nekim postupkom ili tehnikom. Zbog toga se susret Boga i

\u010doveka de\u0161ava u carstvu srca na mnogo na\u010dina. U Pravoslavnoj Crkvi mnogi
duhovni Oci o "Isusovoj molitvi" malo ili uop\u0161te ne govore.
Mada u domenu unutra\u0161nje molitve "Isusova molitva" nema odre\u0111en polo\u017eaj, ipak
je za mnoge isto\u010dne hri\u0161\u0107ane postala glavna staza, carski put. Ali ne samo za
isto\u010dne hri\u0161\u0107ane.
U susret Pravoslavlja i Zapada u poslednjih \u0161ezdeset godina, ni jedan elemenat
pravoslavne ba\u0161tine nije izazvao toliki interes kao "Isusova molitva", i ni jedna
knjiga nije nai\u0161la na ve\u0107i odjek od "Kazivanja jednog Bogotra\u017eitelja ". Ovo
neobi\u010dno, nepoznato, delo u predrevolucionarnoj Rusiji postiglo je ogroman uspeh
i prevedeno je na veliki broj jezika. Oni koji su \u010ditali Selingera seti\u0107e se kakav je
utisak ta "kao gra\u0161ak zelena u platno uvezena knjiga" ostavila na Freni.
Pitamo se u \u010demu le\u017ei tajna i \u010dudotvornost "Isusove molitve?" Verovatno u
slede\u0107em:
- prvo, u njenoj jednostavnosti i raznovrsnosti;
- drugo, u njenoj "potpunosti";
- tre\u0107e, u sili Imena;
- \u010detvrto, u duhovnoj ve\u017ebi neprestanog kazivanja. Razmotrimo ih redom.

3. Jednostavnost i raznovrsnost

Prizivanje Imena je jednostavna molitva dostupna svakom hri\u0161\u0107aninu, koja nas
uvodi u najdublje tajne sozercanja. Svako ko \u017eeli da du\u017ee u toku dana govori
"Isusovu molitvu", a posebno onom ko \u017eeli da primenjuje kontrolu disanja i druge
telesne ve\u017ebe, neophodno je potreban Starac, iskusan duhovni u\u010ditelj. U na\u0161e vreme
ima malo takvih Pastira. Ipak, i oni koji nemaju li\u010dni dodir sa Starcem mogu se bez
bojazni baviti ovom molitvom, ali samo u kra\u0107im vremenskim odlomcima - u
po\u010detku ne du\u017ee od deset-petnaest minuta, odn. dokle god ne poku\u0161aju poremetiti
prirodne telesne ritmove.
Nisu potrebna nikakva posebna znanja da bi se po\u010delo sa "Isusovom molitvom".
Po\u010detniku je dovoljno re\u0107i: jednostavno po\u010dni. Da bi nau\u010dio da hoda\u0161 mora\u0161
napraviti prvi korak. Da bi nau\u010dio da pliva\u0161 mora\u0161 sko\u010diti u vodu. Isto je i sa

Activity (7)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Daniela Milosevic liked this
iŠunjić_1 liked this
iŠunjić_1 liked this
radicapop liked this
radicapop liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->