Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
5Activity

Table Of Contents

0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Hat sanatı tarihi ve Medresetü'l Hattatin (1914-1936)

Hat sanatı tarihi ve Medresetü'l Hattatin (1914-1936)

Ratings: (0)|Views: 897 |Likes:
Published by yildizal

More info:

Published by: yildizal on Oct 04, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/20/2013

pdf

text

original

 
III
0. SUNU
Ş
 00. Önsöz
“Hat Sanatı Tarihi ve Medresetü’l- Hattatin” adlı tezimiz iki ana bölümdenolu
ş
maktadır.
lk bölümde Arap yazısının kökeni meselesine de
ğ
inilmi
ş
, hattın tanımıyapılarak Osmanlı devrine kadar hat sanatı tarihi ele alınmı
ş
tır. Daha sonra Osmanlılardevrinde bu sanatın geli
ş
imi, ortaya çıkan ekoller, yeni yazı türleri, hat e
ğ
itim veö
ğ
retiminin yapıldı
ğ
ı mekânlar hakkında bilgi verilmi
ş
tir.
kinci bölümde ise hat sanatınıngerilemesine ve canlandırma çalı
ş
malarına de
ğ
inilmi
ş
, bu ba
ğ
lamda Medresetü’l-Hattatin’in açılı
ş
ı, Talimatnamesi, e
ğ
itim-ö
ğ
retim kadrosu, sergiler, icazetnameler, icazetmerasimleri ve nihayetinde medresenin kapatılı
ş
sürecine ili
ş
kin hususlar incelenmeyeçalı
ş
ılmı
ş
tır.Tezi hazırlarken bizi en çok kısıtlayan ve olumsuz etkileyen
ş
ey kaynak ve malzemeyetersizli
ğ
i olmu
ş
tur.
Ş
u anda Medresetü’l-Hattatin’le alakalı belge niteli
ğ
indeki tekkaynak Vakıflar Genel Müdürlü
ğ
ü’nde bulunan Talimatname’den ibaret gözükmektedir.Talimatname’de zikredilen Künye, Devam,
statistik ve Demirba
ş
defterlerinin tamamıkayıptır ve bunların bulunmasını beklemekten ba
ş
ka çare yoktur. Nitekim Medrese’ninba
ğ
lı bulundu
ğ
u Türk
slam Eserleri Müzesi’nde bizzat yaptı
ğ
ımız ara
ş
tırma veincelemeler de sonuç vermemi
ş
tir. Dolayısıyla i
ğ
neyle kuyu kazarcasına bir çabasergileyerek da
ğ
ınık haldeki malzemeden istifadeyle tezimizi olu
ş
turma imkânıbulabildi
ğ
imizi belirtmek isteriz.Çalı
ş
mamın ba
ş
ından sonuna kadar maddi ve manevi anlamda yanımda olup bilgi veilgisini benden esirgemeyen danı
ş
man hocam Doç. Dr. H. Ahmet ÖZDEM
R’e te
ş
ekkürübir borç bilirim. Fakültemizin Hüsn-i Hat ö
ğ
retim görevlisi Nurettin ÖDÜL’e zenginkütüphanesini istifademe açtı
ğ
ı için,
slam Tarihi ve Sanatları alanında ö
ğ
retim görevlisiDoç. Dr. Nebi GÜMÜ
Ş
’e ve Din Psikolojisi Ö
ğ
retim görevlisi Yrd. Doç. Dr. AhmetALBAYRAK’a kıymetli de
ğ
erlendirmeleri için te
ş
ekkür ederim. Ayrıca çalı
ş
manın yapısıile ilgili teknik anlamda yardımlarını gördü
ğ
üm ara
ş
tırma görevlisi Ümit ERKAN ve
 
IVBayramali NAZIRO
Ğ
LU’a te
ş
ekkür ederim. Türk
slam Eserleri Müzesi Yazmalar
Ş
efi
Ş
ule AKSOY’a, babası A. Süheyl ÜNVER’e ait Medresetü’l-Hattatin dosyasındakibelgelerden yararlandıran Gülbûn MESARA’ya te
ş
ekkür ederim. Ba
ş
ta babam Mehmet veabim M. Sait ULUSAL olmak üzere çalı
ş
mamın her a
ş
amasında deste
ğ
ini esirgemeyenaileme de minnettarım.Rize, Haziran 2008 Zeliha ULUSAL
 
V
01.
çindekiler
Sayfa Nr.
0. SUNU
Ş
III
 
00. Önsöz III
 
01.
çindekiler V
 
02. Özet VII
 
03. Summary VIII
 
04. Kısaltmalar IX
 
05. Tablolar Listesi X
 
G
R
Ş
1
 
B
R
NC
BÖLÜM
 
1. HAT SANATI TAR
H
7
 
10. Arap Yazısının Kökeni Meselesi 7
 
11. Hattın Tanımı 9
 
12. Osmanlı Devri’ne Kadar Yazı ve Hat Sanatı 10
 
120. Hz. Muhammed (s.a.v) Devri 10
 
121. Dört Halife Devri (11-41/632-661) 13
 
122. Emeviler Devri (41-132/661-750) 14
 
123. Abbasiler Devri ( 132- 640/750-1258 ) 15
 
124. Büyük Selçuklular (429-590/1038-1194) ve Anadolu Selçukluları Devri (469-706/1077-1307) 17
 
13. Hat Sanatının Osmanlılar Devri’nde (698-1341/1299-1923) Geli
ş
imi Ve Ekoller 19
 
130. Hüsn-i Hat Ekolleri 20
 
1300.
Ş
eyh Hamdullah (ö.926/1520) Ekolü 20
 
1301. Ahmet
Ş
emseddin Karahisâri (ö.963/1556) Ekolü 21
 
1302. Hafız Osman (ö.1110/1698) Ekolü 22
 
1303. Celî Yazı ve Mustafa Rakım (ö.1241/1826 ) Ekolü 23
 
14. Osmanlı Devri Hattatlarının Geli
ş
tirdi
ğ
i Yazı Türleri 24
 
140. Divanî 24
 
141. Rik‘a 25
 
142. Siyâkat 26
 
143. Nesta‘lîk 27
 
15. Osmanlı Devri’nde Hat E
ğ
itim Ve Ö
ğ
retimi 29
 
150. Osmanlı Devri’nde Hat E
ğ
itimi Verilen Mekânlar 29
 
1500. Saray
çi E
ğ
itim Kurumları 30
 
15000. Dîvân-ı Hümâyûn 31
 
15001. Enderun Mektebi 32
 
15002.
Ş
ehzâdegân Mektebi 33
 
1501. Saray Dı
ş
ı Resmi E
ğ
itim Kurumları 33
 
15010. Sıbyan Mektepleri 34
 
15011. Medreseler 35
 

Activity (5)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Ismail Sağdıç liked this
ihsan hoca liked this
ihsan hoca liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->