Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Dnevni avaz [broj 5784, 5.10.2011]

Dnevni avaz [broj 5784, 5.10.2011]

Ratings:
(0)
|Views: 1,532|Likes:
Published by Tiskarnica

More info:

Published by: Tiskarnica on Oct 05, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/17/2012

pdf

text

original

 
 
Dnevniavaz
Nezavisni bh. politi~ki dnevnik
srijeda, 5. 10. 2011.
Sarajevo
Godina XVII
Broj 5784
1 KM, 6 kn,40 din,0,70
E
www.dnevniavaz.ba
17 GODINA NAJTIRA@NIJA NOVINA U BOSNI I HERCEGOVINI
 
 Zlo~ini 
 Mjesto tragedije: Nesid Mustafi} automobil polio benzinom
(Foto: AFP)
Bosanac udavio suprugu i spalio se s troje djece
Ofanziva ’Zarube`njefta’ na Federaciju
’AVAZ’ SAZNAJE
N
akon {to je nedavnootvorila novo postroje-nje za preradu nafte uRafineriji nafte Bosa-nski Brod, ruska kompanija„Zarube`njeft“, koja je vlasniknaftne industrije RS, planira agr-esivno {irenje i na tr`i{te Federa-cije BiH, saznaje „Dnevni avaz“.Prvo na meti na}i }e se Sara-jevo, a kako saznajemo, ruskakompanija u glavnom graduBiH ve} je kupila zemlji{te zagradnju prve benzinske pumpe.
 3. strana
„Turkoil“ ve} krenuo sa investicijama u BiH
Plan je da imamo maloprodajnu mre`u u cijeloj BiH, ka`e Rade Vidakovi} iz „Zarube`njefta“
 Ve} kupljeno zemlji{te na podru~ju Sarajeva
Odr`an prvi trening na stadionu u Hrasnici 
(Foto: S. Jordamovi})
Nogomet:Po~inje operacija Luksemburg
Juri{ na Euro
    5   6 .   i    5   7 .  s   t  r .
   9 .  s   t  r .
KAKANJ
Stijena ubilaEminaSejdi}a
   1   6 .  s   t  r  a  n  a
U`as u Francuskoj!
   1   5 .  s   t  r  a  n  a
Na licu mjesta:Protesti na Wall Streetu
AMERI^KOPROLJE]EU NJUJORKU
Sud BiH:Nastavlja se su|enje Turkovi}u
INSPEKTORI IZNOSEDETALJE ZLO^INA
SLU^AJ \OKI]
Oficiri JNAotimajustanove
   1   1 .  s   t  r  a  n  a
4. str.
 
aktuelno
Zenica
Protest momakau plavom
Vi{e od hiljadu policajaca izsvih 12 op}ina ZDK okupilo seju~er ispred sjedi{ta MUP-aZDK, nakon {to su danima bezuspjeha poku{avali ishoditipovoljan rezultat pregovora sVladom ZDK.- Optu`ili su nas da ru{imoimid` Zenice i Sajma ZEPS, pasmo odustali od {etnje gradomdo Vlade, da bismo dokazali dami, koji smo je branili, nemo`emo ru{iti svoju zemlju -kazao je Elvedin Mio~.
 A. D`.
Trumi} odlazi
NapustioVladu FBiH
Sjednica Vlade FBiH ju~er jebila posljednja kojoj je, u svo-jstvu sekretara Vlade, prisustvo-vao Ismet Trumi}, koji odlazi nanovu du`nost. Kako je „Dnevniavaz“ ve} pisao, on ide na mjestodirektora Centra za edukacijusudija i tu`ilaca FBiH.Premijer i federalni ministriizrazili su zahvalnost Trumi}una saradnji i rezultatima koje jepostigao tokom devet godina,koliko je obavljao du`nost sekr-etara Federalne vlade.
 M. K.
Tu`be
Trnini} se `alioombudsmenima
Biv{i direktor Javne ustano-ve „Dom zdravlja“ SlobodanTrnini}, kojeg je s ove pozicijesmijenila Vlada Kantona Sara-jevo, `alio se ombudsmenima iKomisiji za ljudska prava, po-tvrdio nam je ministar zdra-vstva KS Zlatko Vukovi}.[pekulira se da je Trnini}tu`io i Vladu KS.- Koliko mi je poznato, on se`alio na proceduru i to {to gaje smijenila Vlada, a ne Upra-vni odbor. Prema zakonu, re-dovna procedura je da smjenevr{i UO na prijedlog ministar-stva i Vlade. Vlada je u marturazrije{ila UO, Nadzorni od-bor i direktora - ka`e ministarVukovi}.
 E. Ha.
PDP
Rat za foteljedok @RS propada
Partija demokratskog progre-sa (PDP) ocijenila je da je nespo-sobnost Nadzornog odbora„@eljeznica RS“ da na sjedniciimenuje izvr{ne direktore dokazda „rat za pozicije“ u tom predu-ze}u i dalje traje, javlja Fena.- Nastavak javne blama`e simenovanjem izvr{nih dire-ktora pokazatelj je da SNSD injihove partnere u Vladi RSne interesuju „@eljeznice RS“i oporavak ovog preduze}a, ne-go isklju~ivo njihovi li~ni istrana~ki interesi - navodi se usaop}enju PDP-a.
Ukratko
S ju~era{njeg okupljanja ispred  MUP-a ZDK 
2
Dnevni avaz, srijeda,5. oktobar/listopad 2011.
Me|unarodna zajednica sveozbiljnije razmatra opciju raspisi-vanja vanrednih izbora za dr`avnuvlast, kao izlaz iz politi~ke krize ukojoj se BiH na{la nakon {to se re-lativni izborni pobjednici ni nakongodinu nisu uspjeli dogovoriti o fo-rmiranju Vije}a ministara BiH,saznaje „Dnevni avaz“.
Jasan znak 
 Jedan visokorangirani zva-ni~nik potvrdio nam je da vanre-dni izbori nisu jedini, ali su defi-nitivno jedan od izlaza iz krize ukojoj se na{a zemlja na{la. Poslje-dnji propali sastanak u Br~kom, na-kon kojeg su predsjednici {est str-anaka, prema onome {to se moglovidjeti, odustali od daljnjih razgo-vora, nametnuo je vanredne izbo-re kao sve ozbiljniju opciju.Me|unarodna zajednica, tvrdina{ sagovornik, u posljednjih ne-koliko dana intenzivno istra`uje te-ren, ispituju}i raspolo`enje i naklo-nost doma}ih lidera ovoj ideji tena~in na koji je mogu}e raspisativanredne izbore. Ako bi na{igra|ani zaista prije vremena mor-ali na glasanje, navodno biodlu~ivali samo o dr`avnoj vlasti.Upravo je ovo, tvrdi na{ sagovo-rnik, jedan od razloga nedavneposjete visokog njema~kog zva-ni~nika Nikolausu Grafa Lambsdo-rfa (Lambsdorff) na{oj zemlji, kaoi ju~era{nji dolazak dr`avnog sekr-etara Italije za vanjske posloveAlfreda Mantika (Mantica).
Smek{ati stavove
Iako to niko zvani~no nije`elio potvrditi, ove posjete jasansu znak izbornim pobjednicimada vremena vi{e, jednostavno,nema.Na{ sagovornik upozorava danije isklju~eno da me|unarodnazajednica na ovaj na~in vr{i i po-sljednji pritisak na stranke da {toprije uspostave vlast. Ra~una se dabi ovo pretendente na vlast moglonatjerati da smek{aju svoje stavo-ve i da, ako ni{ta drugo, postignudogovor o Vije}u ministara samozbog vlastitih interesa.
 F. KARALI]
OTKRIVAMO
Me|unarodna zajednica tra`i izlaz iz nastale krize
Priprema li se terenza vanredne izbore?
Dolazak visokih njema~kih i italijanskih zvani~nika protuma~en kao priprema terenaza raspisivanje prijevremenih izbora
Godinu dana od  izbora glasanje nije urodilo plodom
Kompromis koji su doma}i li-deri postigli nakon {to je zapri-je}eno gubitkom miliona marakaod IPA fondova, pokazao je da seu BiH vodi politika dvostrukihar{ina. Upravo je ovaj kompromispokazao me|unarodnoj zajedni-ci da je dogovor o dr`avnoj vlastiipak mogu}, samo ako akteri bu-du dovoljno pritisnuti.
IPA fondovi pokazali da je mogu} dogovor
Zabrinutost za bezvizni re`im u zemljama Evropske unije
Azil u [vedskoj ove godinezatra`ilo 317 Bosanaca!
Ako uporedimo statistike iz 2010. s istim periodomove godine, to je porast od 312 posto, potvrdio Hedberg
Broj bh. gra|ana koji tra`eazil u [vedskoj dramati~no se po-ve}ava, saznaje „Dnevni avaz“.Prema rije~ima Bosea Hedberga(Bosse Hedberg), ambasadora[vedske u BiH, statistike pokazu-ju zabrinjavaju}i trend porastatra`ilaca azila iz BiH.- Prije nekoliko dana ukupanbroj osoba koje su od 1. januara2011. tra`ile azil dostigao je 317.Ako uporedimo statistike od janu-ara do septembra 2010. s istim pe-riodom ove godine, to predstavljaporast od 312 posto - ka`e amba-sador Hedberg.Da se i [vedska sve ozbiljni-je suo~ava s ovim problemom, {tododatno ugro`ava bezvizni re`imkoji je BiH dobila krajem pro{legodine, svjedo~e i sljede}e ra-stu}e brojke. U julu je u [vedskojzavr{ila grupa od 36 azilanata izBiH, u avgustu su 72 gra|aninazatr`ila azil, a u septembru ~ak 92.Ambasador Hedberg nagla{avada jebitnoda obje dr`ave, iBiH i [vedska, „shvataju da se tr-eba pridr`avati pravila kako bezvi-zni re`im ne bi bio ugro`en“.- Jasno je da postoji zabrinuto-st zbog naglog porasta broja azila-nata, ne samo u [vedskoj i Belgi-ji nego i u drugim zemljama [en-gena - isti~e Hedberg.
 A. [I[I]
 Hedberg: Postoji  zabrinutost 
 
aktuelno
Dnevni avaz, srijeda,5. oktobar/listopad 2011.
3
 Pi{e: Mirela KUKAN (mirela
 avaz.ba)
Vanrednadr`ava
BiH je jedna od rijetkih zemalja kojeimaju sve vanredno, osim izbora
Komentar dana
Kada su pregovara~i uDejtonu 1995. godine pra-vili Ustav BiH, i{li su dotleda su jo{ tada mislili ~ak ina pla}e politi~ara, samonisu na to kako izvu}idr`avu iz mogu}ih bezizla-znih situacija, poput sa-da{nje. Godina je pro{la odop}ih izbora u BiH, adr`avne vlade nema ni navidiku. Sada svi, uklju~-uju}i i neke od onih najo-dgovornijih za to {to jo{ ne-mamo Vije}e ministaraBiH, odjednom rje{enje vi-de u vanrednim izborima.O kakvoj se ironiji radi,svima je jasno. Puka je ~in-jenica, naime, da je BiH,ako ne jedina, onda sigur-no jedna od rijetkih zema-lja u svijetu koje imaju svevanredno, na`alost, u nega-tivnom smislu, samo nemamogu}nost raspisivanja va-nrednih izbora.Visoki predstavnik Vale-ntin Incko (Inzko) ka`e daza ovakav zastoj BiH dioodgovornosti snosi i me|u-narodna zajednica. Ali, za{toonda me|unarodna zajedni-ca ni{ta ne poduzme?Upravo OHR je taj kojije 2001. godine nametnuonakaradni Izborni zakonBiH, koji jedino podrazu-mijeva mogu}nost daDr`avni parlament mo`esam sebe raspustiti, {to jeod na{ih politi~ara potpu-no nemogu}e o~ekivati.Imaju}i u vidu mnogedosada{nje poteze OHR-a, poput onog posljednjeg,kada je poni{tio odlukeCIK-a o izboru federalnevlasti, logi~nim se name}epitanje za{to i ovog putane intervenira. Jasno je i to da OHR-uustavne promjene nisu potr-ebne da nametne jednosta-vnu odredbu koja }e re}i ka-da, zbog ~ega i u kojoj situa-ciji CIK mo`e raspisati vanr-edne izbore i tako, mo`da,razrije{iti ~vor u formiranjuvlasti.
O aktuelnim pitanjima u BiH i svijetu mo`ete glasati svakogdana na www.dnevniavaz.ba. Na portalu „Dnevnog avaza“  ju~er je „Google Analytics“ zabilje`io 263.289 posjetilaca.
      
 Pitanje: Mislite li da bi EU mogla ukinutibezvizni re`im za gra|ane BiH nakonnajezde azilanata u Belgiji i [vedskoj?
BiH se zbog la`nih azilanatanalazi pred vra}anjemna vizni re`im
A) DA 57,14%B) NE 28,57%C) Ne znam 14,29%
www.dnevniavaz.ba
ABC
   N   A   J   P   O   S   J   E    ]   E   N   I   J   I   P   O   R   T   A   L   U    B   i   H
Pred poslanicima Parla-mentarne skup{tine Vije}aEvrope u ~etvrtak }e se na}i irezolucija o politi~koj situa-ciji na Balkanu, sa specija-lnim osvrtom na BiH i Ko-sovo, saznaje „Dnevni avaz“.Sude}i prema prijedlogu re-zolucije, mogu se o~ekivati`estoke kritike upu}ene bh.politi~kim ~elnicima, od ko-jih }e se ultimativno tra`itida se anga`iraju na promjenitrenutne krize u na{oj dr`avi.Zastupnica SBB BiH u Pr-edstavni~kom domu Parla-menta BiH Ismeta Dervoz,ina~e ~lanica delegacije bh.parlamentaraca, koja se trenu-tno nalazi u Strazburu, preni-jela nam je da se u ovom prije-dlogu rezolucije „sa `aljenjemkonstatira da trenutne vlasti una{oj dr`avi nisu u poziciji daprovedu reforme potrebne zaBiH da bi se ona mogla pripr-emiti za pridru`enje EU“.Ona isti~e kako se u prije-dlogu rezolucije konstatirada je BiH smanjen kreditnirejting, da je u zemlji 2010.bilo 75 posto manje stranihinvesticija nego 2009. godi-ne. Navodi se da se nezapo-slenost unutar radne popula-cije popela iznad 43 posto ida zemlja funkcionira na pri-vremenom finansiranju, jernije usvojen godi{nji bud`et.- U ovom dokumentu od~elnika se tra`i da bez ikakvezadr{ke na|u rje{enje da sepromijeni trenutna politi~kasituacija i da se BiH otvoriprema evropskim integraci-jama. Jo{ jednom se vlastpo`uruje da bez ikakvog da-ljnjeg odga|anja impleme-ntira presudu Evropskog su-da za ljudska prava u slu~aju„Sejdi} - Finci“ - prenijelanam Dervoz.
 A. DU^I]
Nakon {to je nedavnootvorila novo postrojenjeza preradu nafte u Rafineri-ji nafte Bosanski Brod, ru-ska kompanija „Zarub-e`njeft“, koja je vlasnik na-ftne industrije RS, planiraagresivno {irenje i natr`i{te Federacije BiH, sa-znaje „Dnevni avaz“.
Tr`i{na utakmica
Prvo na meti na}i }e seSarajevo, a kako saznajemo,ruska kompanija u gla-vnom gradu BiH ve} je ku-pila zemlji{te za gradnjuprve benzinske pumpe. Ia-ko nam na~elnik Odjela zamarketing ove kompanijeRade Vidakovi} to nije mo-gao potvrditi, ipak nam jekazao da, ako zemlji{te jo{nije kupljeno, onda }e brzobiti realizirano. Vidakovi}nam je potvrdio da je plankompanije da u skorije vri-jeme u svakom dijelu BiHima svoju maloprodajnumre`u.- Sarajevo je najve}i gr-ad, a samim tim u njemu jei najve}i dio tr`i{ta u BiH.Razgovora je bilo oodre|enim lokacijama uSarajevu, a nama su potre-bne uglavnom gradske pu-mpe. U kojoj su fazi prego-vori, trenutno vam ne mo-gu re}i - ka`e Vidakovi}.S obzirom na to da jeipak na doma}em tr`i{tu ida nije optere}ena transpo-rtom, Vidakovi} smatra dato ovoj kompaniji daje {an-su za kvalitetnu tr`i{nuutakmicu.No, da }e imati velikukonkurenciju, jasno je bilojo{ pro{le godine, kada jeturska naftna kompanija„Turkoil“ unajmila polovi-nu rezervoara smje{tenih uLuci Plo~e, ukupnog kapa-citeta 41.000 tona, i to nadeset godina.
Velika borba
Da su Turci bili ozbiljnikada su najavljivali pro{legodine da }e agresivno na-stupiti na bh. tr`i{tu, poka-zalo se prije nekoliko mje-seci. „Turkoil“ je ve} odavgusta po~eo to~iti svojegorivo na ~etiri benzinskepumpe firme „Imzit-ko-merc“ u Sarajevu. Kako sa-znajemo, u toku su prego-vori sa jo{ nekim kompani-jama te se mo`e o~ekivati`estoka borba Turaka i Ru-sa za tr`i{te naftom u BiH.
 F. KARALI]
     w     w     w  .      d     n     e     v     n      i     a     v     a     z  .      b     a
 Su{i} kategori~an: O Francuzima ne `elim pri~ati dok u petak ne dobijemo Luksemburg
- Samo hladne glave, jer nemalo{eg protivnika. Danas svaka repr-ezentacija mo`e iznenaditi i toga jena{ selektor svjestan, zato ih treba, prije svega, dobropsihi~ki spremiti i da ne izgledamo kao krava kojadaje 20 litara mlijeka, a onda prospe kantu, jer takonam malo treba... SRETNO, BiH!
(Ken Zen)
PORTAL - komentar dana
„Avaz“ saznaje
Ruski „Zarube`njeft“ {iri se na FBiH
Rusi i Turci u borbiza bh. tr`i{te nafte
„Turkoil“ po~eo prodirati na tr`i{te u BiH
Plan je da imamo maloprodajnumre`u u cijeloj BiH, ka`e Vidakovi} iz „Zarube`njefta“
 Naftna industrija RS u vlasni{tvu kompanije „Turkoil“ ve} prodaje naftu u Sarajevu
Ismeta Dervoz iz Strazbura za „Dnevni avaz“
Vije}e Evrope kritizira BiH
Vlast se po`uruje da implementira presudu u slu~aju „Sejdi} - Finci“
Nikolaj Bruni~, direktorkompanije „Zarube`njeft“,koja je vlasnik naftne indu-strije RS, nedavno je izjavioda do 2015. godine ova ko-mpanija planira investiratiu naftni sektor BiH oko 700miliona eura.S druge strane, Eren Ve-ral, koordinator „Turkoila“za strane investicije, neda-vno je izjavio da }e ova ko-mpanija u BiH djelovati ina maloprodajnom i na ve-leprodajnom planu. Iakonije precizirao koliko }eTurci ulo`iti u bh. tr`i{te, ujavnost je procurila infor-macija da se radi o vi{e odmilijardu eura.
Milijarda eura iz ’Turkoila’?
 Dervoz u bh. delegaciji u Strazburu

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Nejra Mulavdic liked this
Sinan Zahirović liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->