Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Oslobođenje [broj 23273, 5.10.2011]

Oslobođenje [broj 23273, 5.10.2011]

Ratings: (0)|Views: 264 |Likes:
Published by Tiskarnica

More info:

Published by: Tiskarnica on Oct 05, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/15/2012

pdf

text

original

 
OSLOBO\ENJE
SRIJEDA 
, 5. 10. 2011.
Godina LXVIII
Broj 23.273Cijena: 1 KM/6 KNBH NEZAVISNI DNEVNIK
Sarajevo
www.oslobodjenje.ba
DANAS PRILOG
^lano vi Ri jase ta IZBiH u posje ti Turskoj
Reisbez Zukorli}a kod Gula i Erdoana
No vipro testpolici je u Zenici
 Strajk do ispunjenjazah tje va
EnesHrusto, nosilacZlatnepolicijskezna~ke, ko ji je noguizgubio na policijskomzadatku 1993,vi{eni jeinvalid?!
3. strana6-7. strana
 
Bosanska tragedi ja u Francuskoj
Ubio supru gu, pa sezapalio u vozilu sa djecom
12. strana
VladaFBiH u Mos taru
KRIVI^NA PRIJAVA PRO TIV VRANKI]A
2. strana
PRIVREDNICI JA^I OD PROBLEMA
Otvoreni ZEPS 2011.i ZEPS In terme tal
20. strana
PREDME TI UNI[TENI, ODGOVORNIH NEMA
Brammer tz odgo vorio  Srebreni~ankama
9. strana
 
OSLOBO\ENJE
srijeda, 5. oktobar 2011. godine
2
U @I@I
SPISAK PRED PREDSJEDNIKOM FBiH
VIJESTI
Uskoro odluka o tro je sudi ja
Imenadesetkandidata za izbortro je nedosta ju}ihsudi jaUsta vnogsudaFBiH stigla su na adresupredsjednikaFedera- ci jeBiH @iv kaBudimira, a prveanalize}e biti dokra ja ove sedmice. - Upra vo sam u konsultaci jama sa dopredsjednicima i mi }emo ove sedmicesjesti i reagirati, ka- zao je Budimirju~er za Oslobo|enje. - Ja se ne bih upu{tao u komentar o kva- litetikandidata. Mislim da su instanceko-  je su pri je nas da valemi{ljenja, Visoko sudsko i tu`ila~kovi je}e BiH i Usta vni sud FBiH, punokompetentni jeu ocjenama kvalitetekandidatanego ja, doda jepred- sjednikFederaci je BiH. On ka`e da je jo{ ranoizlaziti sa ime- nimadesetkandidata. Oslobo|enje je obja vilolistu od 16 kandidatako ji su dostav ljeniUsta vnomsuduFBiH i na ko-  joj su biliNedimAdemo vi}, [ahbaz D`ihano vi}, IzmirHad`iav di}, Mladen Srdi}, Danica[ain, DragicaDragi~evi}, D`enanaHad`iomero vi}, Remzi jaKadri}, MelihaMu jezino vi}- Katana, Ognjenka [koro, GordanaBosilj~i}, MuhidinHaj- dare vi}, BrankaIni}, AugustJani~ik, Ma- rioflLjubi} i IzoTanki}. - Mogure}i da nas tro jicane}emoodu- go vla~iti sa odlukomko ju}emo{to pri je poslatiDomunarodaederalnogParla- menta na pot vr|ivanje. U svakomslu~aju, ne}ebitinesuglasicaizme|u nas, mene kao predsjednika i dopredsjednikaFederaci-  je, niti}e bitikakvogpoku{a jablokiranja ovogprocesa, poru~ujeBudimir. Podsjetimo da Usta vni sud FBiHsko- ro tri godineradi bez tro jesudi ja, ~ime je onemogu}enbilokakav rad Vi je}a za za- {tituvitalnihinteresate instituci je.
M. \. R.
 VladaFBiH}e od Europskein ves- ticijskebake (EIB) zatra`itipreciznu inormaci ju o tomezbog~ega je do- {lo do blokadekredita EIB-a za izgra- dnjutri dioniceautocestekoridora5c krozFederaci ju, kazao je premi jer FBiHNerminNik{i}nakonju~era{- njesjedniceVlade u Mostaru. On je istaknuokako}e VladaFBiHpodni-  jetukri vi~nupri ja vunadle`nom tu`iteljstvuukoliko se poka`ekako je ministarfnanci ja u Vi je}uministara BiH DraganVranki}opstruiraopotpi- si vanjesporazuma s EIB-om, ko jim bi se odobrilakreditnasredstva u iznosu od 166 mili junaeura.
Vi je}eminis tara{u ti
- VladaFBiH je na osno vuraspo- lo`ivihpodatakadoni jelazaklju~ak da se od EIB-a hitnozatra`ita~nainor- maci ja oko nepotpisi vanja, odno- snoodga|anjapotpisi vanjaugo vora o kreditu za izgradnjuautoceste. Ako  je ta~naogradaministraVranki}a da se radisamo o odga|anju, onda }emotra`iti da ta odgodabude{to kra}a. Ukoliko se, pak, poka`e da je do odga|anjado{lozbogtoga{to je mi- nistarVranki}opstruiraopotpisi va- nje ove in vestici je od 166 mili juna eura, onda}e VladaFBiHprotiv   Vranki}apodni jetikri vi~nupri ja vu, rekao je Nik{i}.PredsjednikVladeFBiH je podsje- tiokako je ju~er u Luksemburgutre- baobitipotpisansporazum s EIB-om, gdje su trebalibitiprisutni i ~lano vi  VladeFBiH, te dr`a vnogaMinistarstva fnanci ja. - Nemamonikakvuinormaci ju iz  Vi je}aministara o tomeza{toni jedo- {lo do potpisi vanjasporazuma s EIB- om. Resorniministar iz VladeFBiH}e kontaktirati EIB kakobismodoznali slu`benirazlognepotpisi vanja tog sporazuma. MinistarVranki} je, pak, u pra vukadago vori o sredstvima Europskebanke za obno vu i razvoj. Naime, posto jezna~ajnasredstva ko janisurealizirana, no sredstva EIB-a su realizirana oko 50 posto. Mi- slimkako je inter venci jaministra  Vranki}amalozaka{njela, izja vio je Nik{i}. VladaFBiH je ju~er u Mostarudo- ni jela i zaklju~keko jima se nala`erje- {a vanjeblokadaadministrati vnepri- rodekada je u pitanjugradnjaautoces- ta. Premi jerNik{i} je izja viokako je Vla- dazadu`ilaresornaministarstva i JP  AutocesteFBiH da u roku od 15 dana  Vladiponude na usva janjeizmjene i dopuneZakona o ek spropri jaci ji i Za- kona o kori{tenjuzemlji{ta na ni vou FBiH za inrastrukturneobjekte za ko jeposto jija vniinteres. - Kada je o ek spropri jaci jiri je~, izmje- nama i dopunamaZakona bi se trebao ri je{itiproblemnelegalnoizgra|enih objekata na koridoru5c i di jeluauto- ceste@ep~e-Tuzla-Ora{je. Posto jimo- gu}nost da se za takveobjekteisplati gra|evinskavri jednostobjekta. Vje{ta- ci bi proci jenilivri jednostobjekta i to bi se isplatilo, rekao je Nik{i}.
Muze ji i biblioteke
Tako|er, VladaFBiH je izdvo jila 300.000 maraka iz rezer viVladekako bi se pomogloinstituci jama od dr`a-  vnogazna~aja, poputmuze ja, bibli- oteka i sli~nihinstituci ja. Ministarfnancija u VladiFBiH  AnteKra jina je no vinarimakazao kako je na ju~era{njojsjednici u Mos- taruusvo jen i Dokumentokvirnog prora~una (DOP) za period od 2012. do 2014. godine.Dodao je i kako je za spomenutipe- riodplanirano i pokretanjeja vnihra- do va i inrastrukturnihpro jekata, osobitoonih za ko je su osiguranaf- nancijskasredstva.
J. GUDELJ
 SjednicaVladeFBiH u Mos taru
Od EIB-a hi noza ra`itita~nuin ormaci u
Kri vi~napri ja va
pro tivVranki}a
Ukoliko se poka`e da je ministarfinanci ja opstruiraopotpisi vanjesporazuma s EIB-om,  Vlada}e se obratitinadle`nomtu`iteljstvu, kazao je Nik{i}
 [TO KRA]EAko je ta~na ogradaminis tra Vranki}a da se radi samo o odga|anju, onda }emo tra`iti da taodgoda bude {to kra}a
Biv {igradona~elnikdistri- ktaBr~koDraganPa ji} i {es- toricaslu`benika u Vladidis- trikta, ko ji su uhap{enipri je dva dana u policijskojakci ji Bingo, zbogsumnje da supo~inilikri vi~nadjelapo- dmi}ivanje, zloupotrebapo- lo`aja i kri votvorenjeispra va,  ju~er su predatiTu`ila{tvu distriktaBr~ko.Osumnji~eni}e u Tu`ila{-tvubitiispitani, nakon~ega}e bitidonesenaodluka o tome da li }e od Osno vnogsudaBr~kobitizatra`enoda im seodredipritvor.
Obimnadokumen taci ja
Glasnogo vornikpolici jedis- triktaBr~koHalidEmki} nam je rekao da slu`benicipolici jera- de na analiziobimnedoku- mentaci jeko ja je oduzeta, kao ida sume|uzapli jenjenimdo- kazima USB stiko vi, te diskete. „Odluku o tomeko judoku- mentaci ju}emopredatina- dle`nomtu`iocu, doni jet}emonakonnjeneanalize“, ka`eEmki}, te doda je da u ovomtrenutku ne mo`eotkri-  vatidetaljeakci je. OsimPa ji}a, uhap{eni su i Ri- zo^ivi}, {e Odjela za obrazo-  vanje u VladidistriktaBr~ko, Samir^orbad`i}, {e Pododje- la za za jedni~keposlo ve u Odjelu za obrazo vanje, Miron Buro, direktorKancelari je za uprav ljanjeja vnomimo vinom, SademPlakalo, slu`benik u Kancelari ji za uprav ljanjeja-  vnomimo vinom, MiodragTri - ko vi} iz Poreskeupra veBr~kog, te RinoBa jer. Akci ju je pozdra vio i visoki predsta vnik u BiH ValentinIn- zko, ko ji je za FTVrekao da beztakvihakti vnosti ne bi ni bilo pra vnedr`ave. Zanimlji vo je i to {to je Inzko, gostu ju}i na is- tojtele vizi ji, preksino}kazao da, premanjego viminormaci ja- ma, Pa ji}ni jeuhap{en jer se nalazi u inostranstvu. Po vodomhap{enjaPa ji}a i ostalih,iz Kancelari jesuper-  vizora za Br~koRodericka Moora je saop}eno:
Nikoiznadzakona
„Super vizorponav ljapunu i stalnupodr{kupra vosu|u distrikta i agenci jama za pro-  vo|enjezakona u poduzima- njuakci japrotivsvihkorum- piranihja vnihdu`nosnika, bez obzira na njiho vupozici-  ju ili strana~kupripadnost. Super vizorsna`nopodr`ava sve mjereko jima se pot vr|uje  vlada vinapra va, isti~u}i da u demokratskomdru{tvuniko ne mo`ebitiiznadzakona.“ Ju~er se oglasio i gla vnitu`ilacTu`ila{tvadistrikta Br~koZekeri jaMujkano vi}, ko ji je istaknuo da je procesu- iranjekri vi~nihdjelako ja se na teretstav lja jupri vedenim u Bingu, rezultatstrate{kog pristupaTu`ila{tva i polici je u Br~kom u borbiprotivko- rupci je uja vniminstituci jama distrikta. Mujkano vi} je, ta- ko|e, dodao da }e sli~neakci- jebitinastav ljene.
Dk. OMERAGI]
Pa ji} i os tali
preda tiTu`ila{ tvu
 
Na onha p{e n jaludis  tri tuBr~ol
Akci juBingopozdra vilivisokipredsta vnikValentinInzko, te super vizor za Br~koRoderickMoore
Gla vnitu`ilacTu`ila{tva u Br~komZekeri jaMujkano vi}na ja vionasta vak borbeprotivkorupci je
Pa i}: ^ekaodlukutu`iocaMoore: Vladavinaprava
 
U @I@I
OSLOBO\ENJE
srijeda, 5. oktobar 2011. godine
3
U @I@I
PREDSJEDNI[TVO BiH NIKOLA [PIRI] SVEN ALKALAJRADOJI^I] U BRUXELLESU
Adekva tno u~e{}eorgana BiH
^lano viPredsjedni{tva BiH Neboj{a Radmano vi}i BakirIzetbego vi}primili su u odvo jenimposjetamadr`a vnogsekre- tara za spoljneposlo veItali jeAlreda Manticu. Izetbego vi}je prenio Mantici ubje|enje da elek troenergetskipro jekat SrednjaDrina, za ko ji su zaintereso vaniita- li janskiin vestitori, trebabitiura|en uz ade- kvatnou~e{}edr`a vnihorgana BiH. Man- tica je naglasio`eljuitali janskevlade da se u ovomdi jeluEvropeoormijadransko-  jonskamakroregi jaradirazvo jainrastru- kture i energetskihresursasvihzemalja Balkana, {to je Izetbego vi}podr`ao.
 Susret sa Knotz i Sto jadino vi}em
Predsjeda va ju}iVi je}aministara BiH Ni- kola[piri}primio je u odvo jeneposjeteam- basadoricu SRNjema~keUlrikeMari ju Knotz i ambasadoraSrbi jeNinosla vaSto-  jadino vi}a. [piri} i Knotz su razmi jenili mi{ljenja i o perspekti vama za intenzi vira- njeekonomskesaradnjeizme|u BiH i SR Njema~ke. Knotz se interesirala o [pi- ri}evomvi|enjurazvo japoliti~kihprocesa u BiH. Sto jadino vi} je [piri}uuru~iopoziv  predsjednikaVladeSrbi jeMirkaCvetko vi}a za u~e{}e na samituCentralnoe vropskeini- ci jati ve o ekonomskojsaradnji u regionu, ko-  ji}e bitiodr`an4. no vembra u Beogradu.
Memorandum o francuskom jeziku
Ministarinostranihposlo va BiH SvenAl- kalajpotpisao je u Parizu sa predsta vnici- maMe|unarodneorganizaci jerankooni-  jememorandum o pro vo|enjuvi{egodi{- njegprogramaobuke iz rancuskogjezika u administraci ji BiH. Potpisanimmemo- randumompredvi|en je trogodi{njipro- gramu~enjarancuskogjezika za oko 150 dr`a vnihslu`benika BiH.Alkalaj je istakao da je spoljnopoliti~kiprioritet BiH ~lanstvo u EU,u ko joj je rancuskijedan od slu`be- nihjezika, te oci jenio da }e pro vo|enjepo- tpisanogmemorandumadoprini jetinapo- rima BiH u procesuintegraci je u EU.
IPA za BiH uformalnoj proceduri
DirektorDirektorata za pro{irenje EU SteanoSaninoinormirao je predsjednika Narodneskup{tine RS-a IgoraRado ji~i}a da  je poslao u ormalnuprocedurupri jedlog za odobra vanje IPA sredsta va za BiH za 2012. godinu, na bazikona~nogpri jedloga oko ko-  jeg je postignutdogo vor u na{ojzemljiza-  jedno sa Evropskomkomisi jom. Rado ji~i}, ko ji je Bruxellesurazgo varao sa Saninom i direktorom za jugoisto~nuEvropu pri Dire- ktoratuPierreomMirelom, izrazio je nadu da }e u ormalnojproceduriko jasli jedi sredstvabitiodobrena, saop}eno je iz kabi- netapredsjednikaentitetskogparlamenta. [esnaest~lano vabro jidelegaci-  jaRi jasetaIslamskeza jednice BiH ko ja je otputo vala u ~etverodne vnu posjetuPredsjedni{tvuvjerskihpo- slo vaRepublikeTurske, a tokomko-  je su se ve} susreli, ili }e danas i su- tra,s naj va`ni jimvjerskim i dr`a-  vnimli~nostima te zemlje.
Nikadbrojni ji
Delegaci jupredvodereisu-l-ule- maIZBiHpro. dr. Mustaa e. Ce- ri}, njegovzamjenik, naibu-reis hafzIsmet e. Spahi}, generalni sekretarRi jasetaMuhamedSalki}, {e kabinetareisu-l-ulemeMuha- remHasanbego vi}, gla vni i odgo-  vorniurednikPreporodaAzizKa- dribego vi}, {e ureda za bo{nja~ku di jasporuMirsad e. Kalajd`i}, za- tim sve mu ti je iz BiH, izuzevtuzlan- skog i vojnog,ali i mu ti jaljubljan- ski dr. Ned`adGrabus, te zamjenik  mu ti jezagreba~kog dr. AzizHasa- no vi} i zamjenikmu ti jesand`a~kog Re{adPlo jo vi}. Ovo jedosadnajbrojni jadelega- ci jaRi jaseta uposjetinekojdr`avi. Premazvani~nomsaop}enju IZ-a, brojnostdelegaci jesvjedo~i o po{to-  vanjuko jeRi jaset ima premaTur- skoj, njenomnarodu i njenoj IZ. EkremTucako vi}, ruko vodilac Slu`be za odnose s ja vno{}uRi ja- setaIZBiH, obja{nja va da je posje- tausli jedilanakonodlukeRi jaseta na posljednjojsjednici. Ciljposje- te je razmjenami{ljenja o suradnji i za jedni~kojpromoci jiislamskih  vri jednosti, „ko jima se {iridi jalog, po vjerenje i mir me|uljudima i na- rodima u svi jetu“. Tokomdosada{- njihsastanaka je bilogo vora o  va`nostivra}anjavaku skeimo vi- ne i otvaranjavaku skiharhi va u Turskoj i BiH, radi~itanja i razumi-  je vanjavakunamako jeima jutraj- nuvri jednost.
Pohvale za Ceri}a
Turskireisu-l-ulemapro. dr. Me- hmetGormez bio je u sasta vude- legaci jeko ja je tokompro{logRa- mazanskogbajrama, za jedno sa ministromvanjskihposlo vaTurske  AhmetomDa vutoluombora vila u Sara je vu, {to je e. Ceri}, premaiz-  vje{ta juRadio BIR-a, ovakou Tur- skojprokomentarisao: “Rani je smo to moglisamosanjati, a sad se de- silo. To je osna`ilona{unadu.“ E. Ceri} je, ina~e, rekao i to da svoga kolegu iz Turskedo`ilja va kao brata, pri jatelja i u~itelja: “Mi smo to- komagresi je u Bosnipre`i vjelite- {kastradanja, ali nakondugovre- mena mi, napokon, nismojedna malaza jednicako ju}e se mo}iza- obilaziti i napadati po `elji. Mi smo sada dio jednevelikepri~e“, kazao  je dalje, prema BIR-u, pro. dr. Ce- ri}, dok se, premaistomizvoru, za pro. dr. Gormezaovomposjetom otvara juno vestranice u odnosima dvi jeinstituci je. Jer, „mu ti jeko je se nalaze u delegaci jinisusamomu - ti je, oni su i gazi jeko je su branile svo junapadnutudomo vinu. Oni ni- susamonadabalkanskihnego i svih muslimanasvi jeta“, istakao je turski reisu-l-ulema, dodav {i da se „isla- moobi ja, ko ja je uskrsnula na Za- padu, mo`ezausta vitiisklju~ivo mudro{}u i tu je reisu-l-ulemaCe- ri}napra viozna~ajnekorake, a na- {edvi jeinstituci jeima juoba vezuza-  jedni~kogdjelo vanja u tom smjeru.“
EdinaKAMENICA
^lano viRi jase ta IZBiH uposje tiTurskoj
PosjetaRi jasetaTurskojbi}ezapam}ena i po tome{to su delegaci ju, upra vo kao da je dr`a vna, primile sve naj va`ni je li~nostijednezemlje
 
Zukorli} - izostavljen ili zauzet?
U delegaci jiRi jaseta se nalazemu ti jasara jev skiHusein e. Sma ji}, banjalu~kiEdhem e. ^amd`i}, gora`danskiHamed e. Eendi}, tra vni~kiNusret e. Av dibego vi}, mostarskiSeid e. Smajki}, biha}kiHasan e. Maki} i zeni~kiEjub e. Dauto vi}. Tucako vi}obja{njaizostanaktuzlanskogmu ti jetvrdnjomda  je jedanmu ti jamoraoostati u zemlji. Zagreba~kimu ti ja[ev - koOmerba{i}, predsjednikMe{ihata IZ-a u Hrvatskoj, ka`e za Oslobo|enje da ni jeotputo vao iz zdrav stvenihrazloga. Poku- {ali smodobiti i odgo vor od sand`a~kogmu ti je i uspjelisa- znati od Samira[kri jelja, {eakabinetasand`a~kogmu ti je, sa- mo to da Muamer e. Zukorli}“ni jeoti{ao u Turskuzbogsi- tuaci je u Sand`aku“: “Znate da je stanjeov djeosjetlji vo, i da smo mi prihvatilipozivBo{nja~kognacionalnogvi je}a za boj- kotpopisa, pa je zatomu ti ja tu“, objasnio je [kri jelj. Na na{u primjedbu da mu takomo`dani jesa vjeto vano, odbrusio je da se njemu, mu ti ji, ne mo`eni{tanarediti, niti da ostaneniti da ode. Ina~e, na molbu da nam pomogne oko teleonskogbro-  jareisa u Srbi jiAdema e. Zilki}a, reago vao je ovako: “Oni su za nas otpadni~kastru ja i njih, zapra vo, ili ima u jednojiznaj- mljenojproda vniciili ih nemanigdje“.
Reisbez Zukorli}a kod Gula i Erdoana
^lanoviRi ase a na sas anku kod predsjednikaTurskeAbdu aha Gula
 Tri sata s Gulom
Delegaci juRi jasetaIZBiH, za jedno sa Gormezom i njego vim najbli`imsaradnicima, primio je i predsjednikTurskeAbdul- lah Gul. Razgo varao je s njimavi{e oddva sata, a sat vreme- na je odvo jio za razgo vor sa reisu-l-ulemom dr. MustaomCe- ri}em. U vri jemepisanjatek sta, delegaci juRi jaseta IZ-a u BiH  je trebalo da primizamjenikpremi jeraBekirBozdag i minis- tarvanjskihposlo va dr. AhmetDa vutolu, a u ~et vrtak}e to u~ini- ti i sam premi jerRed`epTa jipErdoan, ~ime}e ova posjetaRi-  jasetabitizapam}ena i po tome{to su delegaci ju, upra vo kao da je dr`a vna, primile sve naj va`ni jeli~nostijednezemlje. ReisIslamskeza jedniceSrbi jeAdemZilki} je ju~ersletio na beo- gradskiaerodrom iz SaudijskeArabi je: “I{ao sam tamozboghad`a“, objasnio nam je, dodav {i da zna za puto vanje u Turskupredsta vni- kaIZBiH i njenihisposta va. Premanjemu, posjeta“naj vi{e ima ve- ze s budu}omunkci jomevropskogmu ti je“, na {to, nagla{a va, e. Ceri}reektira i `elipodr{kuTurske: „Bez nje se tu ne mo`eri je{i- ti, jer i EU i SAD, ko jezago vara ju tu unkci ju, ima jurazli~itkoncept, ali i personalneplano ve“, ka`ereis IZ-a Srbi je, tvrde}i da se IZ Tur- skeafrmati vnoodnosipremaposto janju IZ-a na ~ijem je on ~elu.
Zilki} posjetio Saudijsku Arabi ju

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Alma Hasanhodzic liked this
Elvir Duranović liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->