Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Brochure Naamsverandering

Brochure Naamsverandering

Ratings: (0)|Views: 134 |Likes:
Published by Dirklenart

More info:

Published by: Dirklenart on Oct 05, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/05/2011

pdf

text

original

 
Veranderen van naamof voornaam
 
23
Wie zijn naam o voornaam wil veranderen, kandat onder bepaalde voorwaarden. De procedurevoor de verandering van voornaam verschilt lichtjesvan die voor de verandering van amilienaam.Veranderen van voornaam is het meest eenvoudig.Deze brochure, die rijkelijk geïllustreerd is met verschillende voorbeelden, legt uit in welkegevallen een verzoek tot verandering van naam o voornaam zal worden geaccepteerd. Verder vertelt  ze u ook wat u precies moet doen om een verzoek in te dienen en inormeert ze u over de verdere tevolgen stappen.
Voorwaar
Een persoon mag van naam en/o voornaam veranderenwanneer voldaan is aan bepaalde strikte voorwaardendie zijn vastgelegd in de wet
1
. Die wet voorziet in devolgende beginselen:De verandering van de naam en/o de voorna(a)
m(en) is geen recht maar enkel een gunstdie respectievelijk bij koninklijk besluit o bijministerieel besluit wordt toegestaan.Voor de bij de wet bepaalde naam en de door de
ouder(s) gekozen voornamen geldt het beginselvan de vastheid van naam en voornaam dat vanopenbare orde is. Op grond hiervan kunnenpersonen worden geïdenticeerd. Bijgevolg ishet aan de Koning om de grond van een verzoek tot naamsverandering te beoordelen en aan deminister van Justitie om gevolg te geven aan eenverzoek tot voornaamsverandering.De naamsverandering wordt slechts uitzonderlijk 
toegestaan op voorwaarde dat het verzoek gesteund is op ernstige redenen. Bovendien mag denieuwe gevraagde naam geen aanleiding geven totverwarring en de verzoeker o derden niet schaden.
Foto’s: Image Source EV101, Photo Alto 35 © James Hardy 
1
Wet van 15 mei 1987 betrefende de namen en voornamen (BS van 10 juli 1987).
InleIdIng
 
45
De procedure tot naamsverandering kan alleen worden
ingezet wanneer geen enkele andere procedure tot hetgewenste resultaat kan leiden (bijvoorbeeld vorderingtot wijziging van de geboorteakte in geval vanvergissing bij de opstelling van de akte, vorderingeninzake de astamming). Het gaat om een aanvullendeprocedure die niet mag worden verkozen boven eeneigenlijke vordering o procedure.De voornaamsverandering kent soepeler voorwaarden.
Het verzoek moet eveneens met redenen gepaardgaan, maar de wet bepaalt dat enigerlei reden volstaat.Dat neemt niet weg dat de gevraagde voornamenevenmin aanleiding mogen geven tot verwarring ende verzoeker o derden niet mogen schaden.
d procur tot aamsvrari
1. Wie mag een procedure totnaamsverandering indienen?
Enkel personen van Belgische nationaliteit, VN-vluchtelingen en staatlozen kunnen een procedure totnaams-verandering indienen. Bij de indiening van hetverzoek moet een van deze hoedanigheden kunnenworden aangetoond.
2. Hoe een verzoek indienen?
Het verzoek moet de volledige coördinaten van deverzoeker bevatten (adres, teleoonnummer en eventueele-mailadres) en moet worden ingediend door de betrok-kene zel o door zijn wettelijke vertegenwoordiger.Een verzoek voor een minderjarig kind (jonger dan 18 jaaren niet ontvoogd) moet door beide ouders samen wordeningediend, zels wanneer zij gescheiden leven. Indien deuitoeening van het ouderlijk gezag op grond van eenvonnis echter uitsluitend aan één van beide ouders isopgedragen, is die persoon bevoegd om het verzoek alleen in te dienen. Dit sluit evenwel niet uit dat tijdensde procedure naar de mening van de andere ouder kanworden gevraagd.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->