P. 1
El Proyecto de los Documentos de José Smith

El Proyecto de los Documentos de José Smith

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 147|Likes:
Published by Fernando Vera
El Proyecto de los Documentos de José Smith

El Proyecto de los Documentos de José Smith

More info:

Published by: Fernando Vera on Oct 05, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

04/09/2014

 
 
Nc Zpeqnfxe hn cevHef~knmxev hn DeváVkaxl
 
lxxz4%%`ippaekapikip-`cegai-fek Ci nphih Pnvxi~pihi
 
Nc Zpeonxi q _ahnmxn ++ Amxpeh~ffaöm
Nc i~xep `paxémafe Flipcnv Kifbiq z~`cafö nm 9<>9 ~m ca`pe zny~nùe nm ncf~ic amhafi`i y~n nvi npi ci zpaknpi lavxepai zô`cafi ifnpfi hn –nvxim~ni pncagaöm‛ o~mhihi nm cev Nvxihev ^mahev zep Devá Vkaxl# –~mi hn civznpvemiv kév ivek`peviv y~n liqi izipnfahe nm ci nvfnmi hnc k~mhe nmxankzev kehnpmev-‛ ,9! I~my~n Kifbiq me o~n nc zpaknpe nm nvfpa`ap ~milavxepai hn cev Vimxev hn cev Ôcxakev Hëiv# nvx~e nm ce feppnfxe icivng~pip y~n Devá Vkaxl o~n ~mi znpvemi n|xpiephamipai- Hnvhn nczpamfazae hn ci Pnvxi~pifaöm# k~flev amhaah~ev lim pn~mahe civnmvnùimtiv hnc Zpeonxi q lim amxnmxihe femxip v~ lavxepai- Znpe ci xipnihn pnfemvxp~ap ci ahi hn Devá Vkaxl nvxé ccnmi hn haoaf~cxihnv# ivë fekece nv nc mippip ci lavxepai hn icg~anm y~n aaö nm nc zivihe-Zpaknpe# nv akzeva`cn ahnmxaoafip xehe ce y~n Devá Vkaxl hade elate- I~my~n k~fle hn ce y~n ~mi znpvemi hagi e ligi me nv pncnimxnzipi nmxnmhnp y~anm nv q# va vn pngavxpipi zpeh~fapëi ~mi mippifaöm k~qxnhaevi2 nv akzepximxn xnmnp v~oafanmxn amoepkifaöm i oam hn hip ~mpnxpixe pitemi`cn hn hafli znpvemi- Vng~mhe# liq ipaev ifëevakzepximxnv nm icg~mev znpëehev fpëxafev nm ci ahi hn Devá Vkaxl zipicev f~icnv me liq hef~knmxev zpakipaev hn cev f~icnv vn z~nhi fpnip ~mpnxpixe pitemi`cn- ,0! Zep ndnkzce# civ o~nmxnv femxnkzepémniv zipi ceviùev 9<:>+9<6: vem k~q nvfiviv# ce f~ic pnv~cxi nm y~n icg~miv zpng~mxivakzepximxv ifnpfi hn hafle znpëehe vagim vam pnvz~nvxi- Q oamicknmxn#µhn y~n kimnpi nicôim# cev lavxepaihepnv q expev e`vnpihepnv# ci ahihn icg~anm y~n hade y~n npi ~m zpeonxi5 µFöke amxnpzpnxikev v~vamxnmfaemnv e ce fekzpnmhnkev hn ci kavki kimnpi nm y~n ác vn nëi i vakavke5 I~m h~pimxn cev iùev nm cev y~n vë n|avxn ~mi `~nmi hef~knmxifaömµföke cnnkev ci nahnmfai5
µY~aám o~n Devá Vkaxl5
 Devá Vkaxl nvxi`i k~q femvfanmxn hnc hnvioëe y~n vagmaoafi`i nc hip~m pncixe femoai`cn hn v~ ahi q v~ e`pi- Nm ci Femonpnmfai hn ci Agcnvainm i`pac hn 9<88 nm Mi~ee hade4 –^vxnhnv m~mfi femefanpem ka fepitöm-Mihan femefn ka lavxepai2 q qe me z~nhe femxipci- M~mfi ce amxnmxipá-Va me l~`anpi n|znpaknmxihe ce y~n ln zivihe# qe kavke me ce l~`anpivi`ahe- - - Ic vnp ccikihe zep ci xpekznxi q znvihe nm ci `icimti#nmxemfnv kn femefnpém-‛ ,6!Nc áchnp Ln`np F- Bak`icc# ~me hn cev ivefaihev kév fnpfimev hncZpeonxi nm Mi~ee# pnfephö ~mi hnfcipifaöm vakacip4 –©Edicé # lnpkimev#z~hanpi hnfapcnv ce y~n veq) ©Edicé z~hanpi hnfapcnv ce y~n vá) Va celafanpi# hapëiv y~n nv `civonkai# q liq lek`pnv nm nvxn nvxpihe y~ny~avanpim y~axipkn ci ahi-‛ ,8! Kipq Ncati`nxl Caglxnmnp# ~mi hn civnvzeviv zc~picnv hn Devá Vkaxl# xik`aám pnfephö y~n nc Zpeonxi xpixö nckavke iv~mxe nm expi efivaöm4 –F~imhe ci gnmxn li`ci femkage# vi`n k~qzefe ifnpfi hn y~anm veq# q m~mfi ce vi`pém vame livxi y~n vni znvihe nm
 
ci `icimti nm nc Pname hn Haev- Nmxemfnv vi`pém y~anm veq# q kn npémfeke ce y~n veq- Me kn ixpne i hnfëpvncev q me kn femefnm-‛ ,>!Ce y~n Devá Vkaxl amxnmxö e y~ave hnfap# nv xnki hn hn`ixn- Hn`ahei y~n me nv zeva`cn nmxpnavxipce e i icg~me hn v~v ivefaihev y~nz~hanpim li`np xnmahe amoepkifaöm zpaacngaihi ve`pn nvn xnki# me zehnkevnvxip vng~pev hn v~ amxnmfaöm- Vam nk`ipge# n|avxnm hev zeva`acahihnvpitemi`cnv# q zpe`i`cnknmxn ik`iv vem feppnfxiv-Zpaknpi# nc Zpeonxi zeva`cnknmxn vn nvxi`i pnoapanmhe i v~vax~ifaöm e i v~v ifxaahihnv nm nc k~mhe zpn+kepxic2 nc pnf~nphe hnLn`np F- Bak`icc zipnfn v~gnpapce ivë- O~n zep knhae hnc Zpeonxi y~n vnpnncö ~m xeppnmxn hn amoepkifaöm ifnpfi hn ci ahi imxnpaep i ci xanppi#nm ci y~n vn amfc~qn ci ahnmxahih zpn+ kepxic hn ipaev zpeonxiv# xicnvfeke Ihém# y~n o~n ahnmxaoafihe feke Kag~nc# q ci hn Meá y~n o~nahnmxaoafihe feke Gi`panc- ,?! Zep ce ximxe me vnpëi ~mi vepzpnvi y~nDevá Vkaxl liqi izpnmhahe icge ifnpfi hn v~ zpezae ziznc e nvxihe zpn+kepxic- ^mi hn v~v zpezaiv hnfcipifaemnv zipnfn v~gnpapce ivë4 –Xehelek`pn y~n xanmn ~m ccikikanmxe zipi kamavxpip i cev li`aximxnv hnck~mhe# o~n ephnmihe zipi nvn zpezövaxe nm nc Gpim Femfacae hn cev Fancevimxnv hn y~n n|avxanpi nc k~mhe- V~zemge y~n o~ë ephnmihe i nvxn eoafaenm nvn Gpim Femfacae-‛ ,7!Vng~mhi# ci hnfcipifaöm hn Devá Vkaxl xik`aám zipnfn pnonpapvn i v~kamavxnpae kepxic- V~ hnfcipifaöm nm ci femonpnmfai hn i`pac hn 9<88hnvxifi nvxn z~mxe# qi y~n hade4 –Va me l~`anpi n|znpaknmxihe ce y~n lnzivihe# qe kavke me ce l~`anpi vi`ahe-‛ Hn`aö li`npvn vepzpnmhahe ~mi qexpi nt ic zivip nc xankze i knhahi y~n vn cn hi`i i femefnp v~ kavaöm‘ –cëmni zep cëmni‛‘ nm nt hn nm fanpxe xankze vamg~cip- Zep ndnkzce# ncdenm Devá Vkaxl me vi`ëi nm 9<0: y~n v~ ahi xnpkamipëi ~mi fic~pevi q`eflepmevi xiphn hn d~nnv nm ci fépfnc hn Fipxlign nm d~mae hn 9<88-Hnvz~áv hn v~ Zpaknpi _avaöm nm 9<0:# nc Zpeonxi izpnmhaö k~qpézahe y~n ci gnmxn pniffaemö mngixaiknmxn i v~ hnfcipifaöm hn y~n li`ëixnmahe ~mi avaöm- Vam nk`ipge# nmxemfnv# ci ezevafaöm npi cefic# q cipniffaöm amafaic me o~n nc i`~ve oëvafe y~n n|znpaknmxö hnvz~áv- Vn cnihapxaö hnc icxe zpnfae hnc havfaz~cihe nm 9<06 f~imhe Kepema cn hadey~n –nmxpn xehiv civ mifaemnv# xpa`~v q cnmg~iv vn xekipëi Rv~[ mek`pnzipi `anm q zipi kic‛ ,Devá Vkaxl ‖ Lavxepai 94 66! V~ zny~nùi amoc~nmfaifpnfnpëi hpikéxafiknmxn zipi i`ipfip xehe nc zcimnxi# znpe xehiëi mel~`e amvam~ifaemnv ifnpfi hn ce y~n2 y~n vnpëi nkzc~kihe# ci záphahi hnv~v zpezanhihnv# civ iknmitiv oëvafiv# e nc i`~ve zipi ác# v~ oikacai qv~v vng~ahepnv2 nvxi`i nm nc lepatemxn- Ic zipnfnp ce ômafe y~nizpnmhaö nm nvi efivaöm nv –y~n vn a`i i li`cip `anm q kic hn kë nmxpnxehe z~n`ce‛ ,Devá Vkaxl Lavxepai 94 66!- F~ém hnvfemfnpximxn hn`aöli`np vahe zipi –~m k~flifle hnvfemefahe‛ föke ác kavke vn femvahnpi`i,Devá Vkaxl ‖ Lavxepai 94 06! nc znmvip y~n# nm icgôm hëi# ©ác vnpëifemefahe nm xehe nc k~mhe)

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
jogaperez liked this
1 hundred reads
Joaquim Manuel Candeias Lopes liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->