Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
911-InPlaneSite

911-InPlaneSite

Ratings: (0)|Views: 13 |Likes:
Published by api-3742428

More info:

Published by: api-3742428 on Oct 15, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as TXT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/09/2014

pdf

text

original

00:00:03:niniejszym informujemy, e informacje,
\ufffd
00:00:05:kt re za moment zobaczycie maj niesamowite znaczenie
\ufffd
\ufffd
00:00:08:nie wyci gamy adnych wniosk w, lecz po prostu przedstawiamy dowody
\ufffd
\ufffd
\ufffd
00:00:11:i pozwalamy wam, widzom wyci gn
w asne wnioski
\ufffd
\ufffd\ufffd
\ufffd
00:00:15:istotnym jest te wspomnie , e materia , kt ry zobaczycie
\ufffd
\ufffd
\ufffd
\ufffd
\ufffd
00:00:18:pochodzi od wielu najwi kszych agencji informacyjnych w usa,
\ufffd
00:00:22:kt re relacjonowa y wydarzenia, kt re rozegra y si 11 wrze nia 2001 roku
\ufffd
\ufffd
\ufffd
\ufffd
\ufffd
\ufffd
00:00:26:dokonali my stara aby skontaktowa si z tymi agencjami,
\ufffd
\ufffd
\ufffd
\ufffd
00:00:29:by otrzyma autoryzowane materia y z informacjami,
\ufffd
\ufffd
00:00:31:na kt re chcieli my zwr ci wasz uwag
\ufffd
\ufffd
\ufffd
\ufffd
\ufffd
\ufffd
00:00:33:jednak wi kszo
naszych pr b by a nieudana,
\ufffd
\ufffd\ufffd
\ufffd
\ufffd
00:00:35:gdy powiedziano nam, e pozwolenie nie zostanie wydane
\ufffd
\ufffd
00:00:39:w pierwszej chwili wstrzymali my si ,
\ufffd
\ufffd
00:00:41:by przemy le nasze po o enie
\ufffd
\ufffd
\ufffd \ufffd
00:00:43:i decyzje o opublikowaniu tego dokumentu
00:00:45:jednak po starannym przemy leniu uznali my,
\ufffd
\ufffd
00:00:47:i nie mo emy pozwoli aby te informacje
\ufffd
\ufffd
\ufffd
00:00:50:zosta y zatrzymane przed amerykanami
\ufffd
00:00:52:oraz, doprawdy, przed ca ym wiatem
\ufffd
\ufffd
00:00:55:gdy dotyczy to bezpiecze stwa narodowego
\ufffd
\ufffd
00:00:58:oraz wiatowego, z ca ym szacunkiem
\ufffd
\ufffd
00:01:05:11 wrze nia odmieni swiat
\ufffd
\ufffd
00:01:13:niniejszy dokument odmieni 11 wrze nia
\ufffd
00:02:52:niech b g b ogos awi|ofiary, ich rodziny i ameryk
\ufffd
\ufffd
\ufffd
\ufffd
00:02:57:dzi kuj bardzo
\ufffd
\ufffd
00:03:04:m wi si , e ka da prawda przechodzi przez trzy etapy
\ufffd
\ufffd
\ufffd
\ufffd
00:03:08:pierwszy etap to zaprzeczenie, drugi to gwa towny sprzeciw
\ufffd
00:03:12:a trzeci to powszechna akceptacja jako czego oczywistego
\ufffd
00:03:17:gdy b dziecie ogl da ten dokument pami tajcie,
\ufffd
\ufffd
\ufffd
\ufffd
00:03:19: e ogl daj cy nas prawdopodobnie zalicz si
\ufffd
\ufffd
\ufffd
\ufffd
\ufffd
00:03:21:do jednej z tych trzech kategorii
00:03:23:jedna grupa stanowczo zaprzeczy temu, e to co widz jest prawd
\ufffd
\ufffd
\ufffd
00:03:28:druga grupa b dzie wrogo nastawiona|do opublikowania tych informacji
\ufffd
00:03:32:i zrobi wszystko co mog e, by skompromitowa informatora
\ufffd
\ufffd
00:03:36:zamiast raczej zwraca uwag na sam informacj
\ufffd
\ufffd
\ufffd
\ufffd
00:03:39:b dzie te prawdopodobnie i trzecia grupa ludzi,
\ufffd
\ufffd
00:03:41:kt rzy usi d wygodnie we fotelu i powiedz :
\ufffd
\ufffd \ufffd
\ufffd
00:03:44:"nie jestem zaskoczony, wiem o tym od dawna"
00:03:47:maj c to na uwadze rozpocznijmy ma
gr s w. ja powiem s owo,
\ufffd
\ufffd\ufffd
\ufffd
\ufffd\ufffd
\ufffd
00:03:52:a wy pomy lcie pierwsze s owo, kt re przyjdzie wam do g owy
\ufffd
\ufffd
\ufffd
\ufffd
00:03:56:"spiskowa..."
00:03:59:"... teoria" - o tym pomy li wi kszo
ludzi
\ufffd
\ufffd
\ufffd\ufffd
00:04:02:wszyscy nauczyli my si kojarzy s owo "teoria"
\ufffd
\ufffd
\ufffd
\ufffd
00:04:04:ze s owem "spisek",
\ufffd
00:04:06:bo przecie
aden "spisek" nie mo e by prawd
\ufffd \ufffd
\ufffd
\ufffd
\ufffd
00:04:10:wszystko t s tylko "teorie", nieprawda ?
\ufffd
\ufffd
\ufffd
00:04:13:w wyra eniu "teoria spiskowa" mamy dwa s owa:
\ufffd
\ufffd
00:04:16:pierwsze s owo: "spisek",
\ufffd
00:04:18:drugie s owo to s owo aktywne: "teoria"
\ufffd
\ufffd
00:04:21:definicja s owa "teoria" to:
\ufffd
00:04:23:przypuszczenie, idea, pomys , hipoteza
\ufffd
00:04:28:dam wam przyk ad:
\ufffd
00:04:30:w teorii, je li kupi los, mog wygra
\ufffd
\ufffd
\ufffd
\ufffd
00:04:35:dop ki nie kupi losu moja wygrana jest teoretyczna
\ufffd
\ufffd
00:04:40:jednak kiedy kupisz los, wygrana przestaje by teori
\ufffd
\ufffd
00:04:44:i staje si mo liwo ci
\ufffd
\ufffd
\ufffd
\ufffd
00:04:46:a im wi cej los w zakupisz, tym bardziej mo liwa
\ufffd
\ufffd
\ufffd
00:04:50:i prawdopodobna staje si wygrana
\ufffd
00:04:54:podobnie ma si sprawa z teori spisku
\ufffd
\ufffd
00:04:58:dop ki nie ma dowod w, jest to teoria spisku
\ufffd
\ufffd
00:05:01:jednak gdy ma si fragment dowodu,
\ufffd
00:05:03:nie wa ne jak lichego czy poszlakowego
\ufffd
00:05:06:staje si on jednak mo liwo ci .|a im wi cej dowod w jest zgromadzonych
\ufffd
\ufffd
\ufffd
\ufffd
\ufffd
\ufffd
00:05:10:tym bardziej mo liwy i w ko cu|prawdopodobny staje si spisek
\ufffd
\ufffd
\ufffd
00:05:17:obejrzycie dowody w tym dokumencie.|i do was b dzie nale a a decyczja
\ufffd
\ufffd \ufffd
00:05:21:o tym czy jest to teoria spisku, czy w istocie spisek
00:05:28:nie tolerujmy oburzaj cych teorii spiskowych
\ufffd
00:05:32:dotycz cych atak w z 11 wrze nia.|z o liwe k amstwa, kt re pr buj
\ufffd
\ufffd
\ufffd
\ufffd \ufffd
\ufffd
\ufffd
\ufffd
\ufffd
odsun\ufffd\ufffd
00:05:37:win daleko od samych|terroryst w, daleko od winnych
\ufffd
\ufffd
00:05:42:11 wrze nia 2001 cztery zdarzenia|nast pi y w ci gu godziny i 15 minut
\ufffd
\ufffd
\ufffd
\ufffd
00:05:48:pierwsze zdarzenie nast pi o o 8:45|kiedy lot american airlines nr 11
\ufffd
\ufffd
00:05:53:uderzy w p nocn wie
Wtc
\ufffd
\ufffd
\ufffd
\ufffd\ufffd
00:05:56:po 18 minutach o 9:03 lot| united airlines nr 175
00:06:02:wbi si w po udniow wie
Wtc.|dalej, o 9:43 doniesiono, e samolot
\ufffd
\ufffd
\ufffd
\ufffd
\ufffd\ufffd
\ufffd
00:06:08:american airlines, lot nr 77|uderzy w pentagon. i na koniec o 10:00,
\ufffd
00:06:13:united airlines, lot nr 93|roztrzaska si w shanksville w pensylwanii
\ufffd
\ufffd
00:06:20:je li nie jest to jeden|niewiarygodny zbieg okoliczno ci
\ufffd
\ufffd
00:06:24:czy nie by oby bezpiecznie zak ada ,| e wszystkie te cztery zdarzenia
\ufffd
\ufffd
\ufffd
\ufffd
00:06:27:s ze sob nierozerwalnie po czone?
\ufffd
\ufffd
\ufffd\ufffd
00:06:29:i czy nie by oby bezpiecznie za o y ,
\ufffd
\ufffd \ufffd \ufffd
00:06:31: e je li znajdziesz cho jedn osob b d grup
\ufffd
\ufffd
\ufffd
\ufffd
\ufffd
\ufffd \ufffd
\ufffd
00:06:34:uwik an , mniej lub bardziej, w jedno z tych wydarze ,
\ufffd
\ufffd
\ufffd
00:06:37:to prawdopodobnie b d one uwik ane w nie wszystkie?
\ufffd \ufffd
\ufffd
00:06:40:id c dalej tym tokiem, skoro nie by o|wiarygodnego dowodu
\ufffd
\ufffd
odpowiedzialno ci
\ufffd
00:06:45:czy nie by oby bezpiecznie zak ada ,| e ci zaanga owani, te partie,
\ufffd
\ufffd
\ufffd
\ufffd
\ufffd
00:06:49:te agencje, te grupy, kt re by y uwik ane w wydarzenia 11 wrze nia
\ufffd
\ufffd
\ufffd
\ufffd
00:06:53:uczyni wszystko co b d mog y aby zatuszowa ,|zniszczy , wypaczy lub
\ufffd
\ufffd \ufffd
\ufffd
\ufffd
\ufffd
\ufffd
ukry informacje,
\ufffd
00:06:58:kt re mog doprowadzi do ich zdemaskowania?
\ufffd
\ufffd
\ufffd
00:07:01:a je li to prawda,
\ufffd
00:07:03:to czy nie by oby tak e s usznie przyj ,
\ufffd
\ufffd
\ufffd
\ufffd\ufffd
00:07:05: e je li znajdziesz kogo , grup , agencj , parti ,
\ufffd
\ufffd
\ufffd
\ufffd
\ufffd
\ufffd
00:07:08:uwik an w tuszowanie, niszczenie lub wypaczanie
\ufffd
\ufffd
00:07:11:kt rejkolwiek informacji zwi zanej|z kt rymkolwiek z wydarze z 11
\ufffd
\ufffd
\ufffd
\ufffd
wrze nia
\ufffd
00:07:15:czy to nie wiadczy o ich mo liwym|zaanga owaniu, a nawet winie?
\ufffd
\ufffd
\ufffd
00:07:23:pami tajcie o tym, gdy b dziemy|patrze na filmowe dowody z 11 wrze nia
\ufffd
\ufffd
\ufffd
\ufffd
00:07:32:to by o jak rakieta "cruise" ze skrzyd ami,
\ufffd
\ufffd
00:07:36:dok adnie tam i trzasn a w pentagon
\ufffd
\ufffd
00:07:39:ogromna eksplozja, wielka kula ognia
00:07:42:dym zacz
wydostawa si z budynku
\ufffd\ufffd
\ufffd
\ufffd
00:07:44:kr tko po 11 wrze nia, jak to zwykle bywa,
\ufffd
\ufffd
00:07:47:pojawi o si wiele teorii spiskowych dotycz cych tego
\ufffd
\ufffd
\ufffd
00:07:51:co naprawd wydarzy o si 11 wrze nia 2001
\ufffd
\ufffd
\ufffd
\ufffd
00:07:54:a poniewa wiele z tych teorii
\ufffd
00:07:56:nie by o popartych adnymi dowodami
\ufffd
\ufffd
00:07:58:nie przyk adali my do nich zbyt wiele uwagi
\ufffd
\ufffd
00:08:01:jednak e w lutym 2002
\ufffd
00:08:03:moj uwag przyci gn o miejsce w internecie pod tytu em:
\ufffd
\ufffd
\ufffd
\ufffd
\ufffd
00:08:07:"upoluj boeinga|- sprawd swoj spostrzegawczo "
\ufffd
\ufffd
\ufffd\ufffd
00:08:10:pierwotnie wszystko by o po francusku,
\ufffd
00:08:13:opublikowane przez francuz w
\ufffd
00:08:15:i nasuwa o bardzo powa ne pytania dotycz ce tego
\ufffd
\ufffd
\ufffd
00:08:18:co rzeczywi cie wydarzy o si w pentagonie
\ufffd
\ufffd
\ufffd
00:08:21:bo w ko cu wszyscy widzieli my wielk dziur
\ufffd
\ufffd
\ufffd
\ufffd
00:08:24:wybit przez (boeinga)757,
\ufffd
00:08:27:kt ry waln
w pentagon o 9:43, 11-ix
\ufffd
\ufffd\ufffd
00:08:32:jednak niekt re z pokazanych tam fotografii
\ufffd
00:08:35:nasuwaj bardzo powa ne pytania,
\ufffd
\ufffd
00:08:38:czy faktycznie tak si sta o
\ufffd
\ufffd
00:08:40:niekt re z tych zdj
ukazuj mniejsz dziur
\ufffd
\ufffd\ufffd
\ufffd
\ufffd
\ufffd
00:08:44:a w niekt rych przypadkach
\ufffd
00:08:46:pokazuj
e niemo liwym jest,
\ufffd \ufffd
\ufffd
00:08:48:aby 757 m g spowodowa takie zniszczenia
\ufffd \ufffd
\ufffd
00:08:51:rozpocz li my wi c nasze w asne dochodzenie,
\ufffd
\ufffd
\ufffd
\ufffd
00:08:54:kt re rozpocz o si od przyjrzenia si kilku czasopismom,
\ufffd
\ufffd
\ufffd
\ufffd
00:08:58:kt re wszyscy widzieli my wystawione na p kach
\ufffd
\ufffd
\ufffd
00:09:01:kr tko po wydarzeniach 11 wrze nia
\ufffd
\ufffd
00:09:05:kiedy zacz em przegl da te zdj cia
\ufffd\ufffd
\ufffd
\ufffd
\ufffd
00:09:07:moim celem by o udowodni ,
\ufffd
\ufffd
00:09:09: e francuzi mylili si w internecie
\ufffd
\ufffd
00:09:11:na "hunttheboeing" ("upoluj boeinga")
00:09:13:ostatecznie, musia y istnie jakie dowody fotograficzne,
\ufffd
\ufffd
\ufffd
00:09:16:kt re pokazywa yby, e 757 uderzy w pentagon
\ufffd
\ufffd
\ufffd
\ufffd
00:09:19:lecz gdy przejrzeli my wszystkie te zdj cia
\ufffd
\ufffd
00:09:22:nie znale li my adnych,
\ufffd
\ufffd
\ufffd
00:09:24:kt re pokazywa yby ogon, dzi b, kad ub, skrzyd a,
\ufffd
\ufffd
\ufffd
\ufffd
\ufffd
00:09:27:silnik, ko a, baga e, siedzenia, nic!
\ufffd
\ufffd
00:09:30:nie by o zdj
ukazuj cych
\ufffd
\ufffd\ufffd
\ufffd
00:09:32:jakikolwiek rozpoznawalny szcz tek wraku 757.
\ufffd
00:09:35:co wi cej,
\ufffd
00:09:36:sp jrzmy na wielko
dziury w pentagonie:
\ufffd
\ufffd\ufffd
00:09:39:by a ona szeroka na ok.65 st p,
\ufffd
\ufffd
00:09:41:za wysoko
Pentagonu to oko o 73 stopy
\ufffd
\ufffd\ufffd
\ufffd
00:09:44:rozpi to
skrzyde boeinga 757
\ufffd
\ufffd\ufffd
\ufffd
00:09:47:wynosi 124 stopy i 10 cali
00:09:52:d ugo
od dzioba do ogona
\ufffd
\ufffd\ufffd
00:09:55:to 155 st p i 3 cale
\ufffd
00:09:58:wysoko
natomiast wynosi 44 stopy i 6 cali
\ufffd\ufffd
00:10:02:jednak e, gdy spojrzycie na dziur w pentagonie
\ufffd
\ufffd
00:10:05:zauwa ycie, e ma ona tylko ok. 65 st p szeroko ci
\ufffd
\ufffd
\ufffd
\ufffd
00:10:08:jak zatem samolot o tych rozmiarach
00:10:12:zmie ci si w dziur o szeroko ci zaledwie 65 st p?!
\ufffd
\ufffd
\ufffd
\ufffd
\ufffd
\ufffd
00:10:15:w toku dalszych bada odkryli my,
\ufffd
\ufffd
00:10:17: e zniszczenia w pentagonie by y niewsp mierne
\ufffd
\ufffd
\ufffd
00:10:20:i zupe nie odmienne od zniszcze
\ufffd
\ufffd
00:10:22:wywo anych przez samoloty, kt re uderzy y w wtc.
\ufffd
\ufffd
\ufffd
00:10:25:wszak samoloty kt re uderzy y wtc
\ufffd
\ufffd
00:10:27:wytworzy y ogie tak intensywny,
\ufffd
\ufffd
00:10:29: e zdo a on zm czy stal i zawali budynki
\ufffd
\ufffd \ufffd
\ufffd
\ufffd
\ufffd
00:10:31:no, przynajmniej tak nam powiedziano...
00:10:34:jednak e, gdy spojrzycie na lew stron Pentagonu,
\ufffd
\ufffd
\ufffd
00:10:37:zauwa ycie e jest tam bardzo ma o, o ile w og le,
\ufffd
\ufffd
\ufffd
\ufffd
00:10:40:zniszcze wywo anych dymem czy po arem
\ufffd
\ufffd
\ufffd
00:10:42:na trzecim pi trze wida wyra nie
\ufffd
\ufffd
\ufffd
00:10:44:szafk na dokumenty z monitorem komputerowym
\ufffd
00:10:47: adne z nich nie jest uszkodzone
\ufffd
00:10:50:na drugim pi trze wida drewniane biurko
\ufffd
\ufffd
00:10:53:- nie spali o si
\ufffd
\ufffd
00:10:55:a na pierwszym pi trze, doprawdy bardzo ciekawy widok:
\ufffd
00:10:58:drewniany sto ek z le c otwart ksi k
\ufffd
\ufffd\ufffd \ufffd
\ufffd
\ufffd\ufffd \ufffd
00:11:01:jej kartki nie s nawet okopcone...
\ufffd

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->