Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Testowanie cywilizacji

Testowanie cywilizacji

Ratings: (0)|Views: 5 |Likes:
Published by api-3742428

More info:

Published by: api-3742428 on Oct 15, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as TXT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/18/2014

pdf

text

original

00:00:01: testowanie cywilizacji
00:00:05: nazywam si James cromwell. nale
do
\ufffd
\ufffd\ufffd
00:00:08: "ludzi na rzecz etycznego traktowania zwierz t"|(ang.p.e.t.a.)
\ufffd
00:00:11: je li my lisz, e zaledwie kilka, dobrze traktowanych zwierz t
\ufffd
\ufffd
\ufffd
\ufffd
00:00:14: u ywa si wy cznie do bada ratuj cych ycie, przemy l to jeszcze raz
\ufffd
\ufffd
\ufffd\ufffd
\ufffd
\ufffd
\ufffd
\ufffd
00:00:18: faktem jest, i tylko w usa, ka dego roku u ywa si |setek milion w
\ufffd
\ufffd
\ufffd
\ufffd
\ufffd
zwierz t do eksperyment w
\ufffd
\ufffd
00:00:25: yj one w wielkim strachu i samotno ci,|w pustych stalowych, b d
\ufffd
\ufffd
\ufffd
\ufffd \ufffd
plastikowych klatkach
00:00:31: jedyna okazja kontaktu z innymi to wtedy,|gdy badacze dokonuj na nich
\ufffd
przer ne do wiadczenia
\ufffd
\ufffd
00:00:36: wszystkie te zwierz ta u ywa si do wszystkiego,
\ufffd
\ufffd
\ufffd
00:00:38: poczynaj c od o lepiania kr lik w by przetestowa
rodek do mycia pod g
\ufffd
\ufffd
\ufffd
\ufffd
\ufffd \ufffd
\ufffd\ufffd
00:00:42: a po wykazanie po raz ju nie wiadomo kt ry,| e spo ywanie alkoholu
\ufffd
\ufffd
\ufffd
\ufffd
\ufffd
mo e uszkodzi p d
\ufffd
\ufffd
\ufffd\ufffd
00:00:47: istniej wszak daleko lepsze alternatywy dla zwierz cych test w,
\ufffd
\ufffd
\ufffd
00:00:52: jednak stare przyzwyczajenia atwo nie umieraj ,
\ufffd
\ufffd
00:00:55: a niezliczone zwierz ta nadal cierpi i umieraj ,|jak to za moment
\ufffd
\ufffd
\ufffd

ujrzycie
00:01:00: oto britches
00:01:03: zabrany od swojej mamy jeszcze tej nocy gdy go urodzi a

\ufffd
00:01:06: odm wiono mu wszelkiego kontaktu fizycznego|tak z lud mi, jak i
\ufffd
\ufffd
zwierz tami
\ufffd

00:01:10: eksperymentatorzy z uniwersytetu kalifornijskiego w riverside|pozszywali
powieki jego oczu,
00:01:14: a na jego g owie zamocowali sond |do okropnych bada nad lepot

\ufffd
\ufffd
\ufffd
\ufffd
\ufffd
00:01:19: pozbawionego wzroku, kontaktu ze swoj mam |i jakiejkolwiek
czno ci
\ufffd
\ufffd
\ufffd\ufffd
\ufffd
fizycznej,
00:01:23: britches rozwin
zachowania neurotyczne,|takie jak rozpaczliwe
\ufffd\ufffd
chwytanie cia a, czy nag e skurcze
\ufffd
\ufffd
00:01:29: przewodnicz cy ameryka skiej rady niewidomych|pot pi
w eksperyment
\ufffd
\ufffd
\ufffd
\ufffd \ufffd
jako odra aj cy i bezsensowny
\ufffd
\ufffd
00:01:34: stwierdzi te , i daleko lepsze wyniki osi gni toby|badaj c ludzi
\ufffd
\ufffd
\ufffd
\ufffd
\ufffd
\ufffd
ociemnia ych, mog cych wyrazi swoje doznania
\ufffd
\ufffd
\ufffd
00:01:41: naukowcy, kt rzy obejrzeli to do wiadczenie|okre lili je jako wstr tne i
\ufffd
\ufffd
\ufffd
\ufffd
absolutnie bezu yteczne
\ufffd
00:01:46: badanie to finansowano z naszych podatk w za "jedynych" 275 000 dolar w|
\ufffd
\ufffd
przyznanych przez rz d federalny
\ufffd
00:01:54: prawo federalne nie zabrania adnych bada ,|bez wzgl du na to, jak
\ufffd
\ufffd
\ufffd
bezu yteczne czy bolesne by by y
\ufffd
\ufffd
00:02:03: na tych koci tach eksperymentowano|w narodowym szpitalu badawczym w
\ufffd
boy's town
00:02:14: eksperymentatorzy rozcinali koci tom czaszki|i przecinali wi zk nerw w
\ufffd
\ufffd
\ufffd
\ufffd
w ich m zgach,
\ufffd
00:02:21: nawet nie podawaj c im jakichkolwiek rodk w przeciwb lowych!
\ufffd
\ufffd
\ufffd
\ufffd
00:02:31: bronili si oni twierdz c, i badali oni utrat s uchu,
\ufffd
\ufffd
\ufffd
\ufffd
\ufffd
00:02:34: jednak e organizacje,
cznie ze wiatow federacj g uchych,|pot pi y
\ufffd
\ufffd\ufffd
\ufffd
\ufffd
\ufffd
\ufffd
\ufffd
\ufffd
owe do wiadczenia jako marnotrawne i okrutne
\ufffd
00:02:48: ocenia si , e na 9 schwytanych w naturze ma p,|prze ywa tylko jedna
\ufffd
\ufffd
\ufffd
\ufffd
00:02:55: fakt, i naczelne cierpi strach i b l tak jak my|oraz s sprytnymi i
\ufffd
\ufffd
\ufffd
\ufffd
towarzyskimi istotami,
00:03:00: jest ignorowany przez badaj cych
\ufffd
00:03:03: cho wiele ma p hoduje si w klatkach,
\ufffd
\ufffd
\ufffd
00:03:05: przez dziesi tki lat ma py odbierano swym rodzinom|jeszcze jako
\ufffd
\ufffd
niemowl ta
\ufffd
00:03:09: i przenoszono z ich naturalnych dom w|na sp dzenie reszty ycia samotnie
\ufffd
\ufffd
\ufffd
w stalowej klatce
00:03:14: aby uzyska jedno m ode,|wiele doros ych naczelnych cz sto zabija si
\ufffd
\ufffd
\ufffd
\ufffd
\ufffd
podczas apanki
\ufffd
00:03:21: nie do wiary: 19 z 20 sk adnik w znanych jako nierakotw rcze dla ludzi,|
\ufffd
\ufffd
\ufffd
wywo uj raka w badaniach na zwierz tach
\ufffd
\ufffd
\ufffd
00:03:30: ten pawian mia na imi Handsome
\ufffd
\ufffd
00:03:33: y i zosta zabity na uniwersytecie columbia w roku 2003
\ufffd \ufffd
\ufffd
00:03:36: tamtejszy weterynarz gwizda widz c jak ten i inne cierpia y
\ufffd
\ufffd
\ufffd
00:03:42: handsome prawdopodobnie utraci sier
na swych ramionach|wyrywaj c j
\ufffd
\ufffd\ufffd
\ufffd
\ufffd
podczas ostrego stresu
00:03:49: u ywano go i zabito w badaniach nad rakiem,
\ufffd
00:03:52: pomimo tego, i ludzka epidemiologia,|badania kliniczne oraz u ycie
\ufffd
\ufffd
ludzkich kom rek
\ufffd
00:03:57: przynios y post p w badaniach nad rakiem,|za badania na zwierz tach
\ufffd
\ufffd
\ufffd
\ufffd
okaza y si nieprzydatne
\ufffd
\ufffd
00:04:04: ta ma pa ma stalow rur wprowadzon do czaszki
\ufffd
\ufffd
\ufffd
\ufffd
00:04:07: w skrajnie brutalnych badaniach zale nosci|pomi dzy stresem a cyklem
\ufffd
\ufffd
menstuacyjnym
00:04:12: krew cieka po jej twarzy a po operacji|dosta a nic innego jak tylko
\ufffd
\ufffd
aspiryn\ufffd
00:04:18: doktor medycyny don sloan,|absolwent uniwersytetu columbia m wi:
\ufffd
00:04:21: "przy nowoczesnych technologiach badawczych, jak np.|ultrad wi ki,
\ufffd
\ufffd
modele komputerowe, czy pozytronowa tomografia elektroniczna,
00:04:26: do wiadczenia na zwierz tach, cz sto tak okrutne,|s ju przedatowane, a
\ufffd
\ufffd
\ufffd
\ufffd
\ufffd
nawet szkodz post powi medycyny."
\ufffd
\ufffd
00:04:41: te samice pawian w s ci arne|a ich p odom podaje si nikotyn poprzez
\ufffd
\ufffd
\ufffd
\ufffd
\ufffd
\ufffd
wszczepion rur
\ufffd
\ufffd
00:04:47: pomimo, i szkodliwo
palenia podczas ci y jest powszechnie znana,|
\ufffd
\ufffd\ufffd
\ufffd\ufffd
do wiadczenia takie przeprowadza si nadal
\ufffd
\ufffd
00:04:53: eksperymentatorzy umocowali ci kie plecaki|ze sprz tem badawczym na tych
\ufffd
\ufffd
ci arnych pawianach
\ufffd
00:04:58: aby mierzy przep yw nikotyny przez p powin
\ufffd
\ufffd
\ufffd
\ufffd
00:05:01: potem zabij dzieci tych ma p jako cz
tego do wiadczenia
\ufffd
\ufffd
\ufffd\ufffd
\ufffd
00:05:04: wszystkie te pawiany w naturalnym rodowisku sp dza yby sw j czas|
\ufffd
\ufffd
\ufffd
\ufffd
szukaj c po ywienia ze swymi rodzinami za dnia,
\ufffd
\ufffd
00:05:09: za noc spa yby wygodnie i bezpiecznie w swojej grupie
\ufffd
\ufffd
\ufffd
00:05:13: na uniwersytecie columbia za , usychaj w samotno ci w stalowych
\ufffd
\ufffd
\ufffd
klatkach
00:05:17: narodowe instytuty zdrowia przekazuj wiele miliard w dolar w rocznie|na
\ufffd
\ufffd
\ufffd
do wiadczenia na zwierz tach
\ufffd
\ufffd
00:05:25: john orem, badacz bez medycznego czy chirurgicznego przygotowania,
00:05:28: otrzyma ponad milion dolar w z dotacji federalnych|na pozbawianie kot w
\ufffd
\ufffd
\ufffd
snu na uniwersytecie teksa skim
\ufffd
00:05:40: rozcina kotom g owy i wszczepia w ich m zgi ruby oraz elektrody
\ufffd
\ufffd
\ufffd
\ufffd
\ufffd
00:05:48: g owy tych kot w by y nast pnie przykr cane|do metalowego
\ufffd
\ufffd
\ufffd
\ufffd
\ufffd
unieruchomiacza
00:05:51: a wodorotlenek amonu, dra ni ca, substancja r ca|by a nawiewana w ich
\ufffd
\ufffd
\ufffd \ufffd
\ufffd
twarze
00:05:56: aby sk oni koty do zaprzestania oddychania na w czany sygna d wi kowy
\ufffd
\ufffd
\ufffd\ufffd
\ufffd
\ufffd
\ufffd
00:06:00: tutaj kot wije si w b lu podczas brzmienia sygna u|i usi uje ochroni
\ufffd
\ufffd
\ufffd
\ufffd
\ufffd
swe oczy tu przed nast pieniem podmuchu
\ufffd
\ufffd
00:06:08: pomimo technologii komputerowych oraz rozwini tych manekin w,|zwierz t
\ufffd
\ufffd
\ufffd
u ywa si nadal
\ufffd
\ufffd
00:06:17: w tej pr bie wytrzyma o ci he mu footballowego|na uniwersytecie w
\ufffd
\ufffd \ufffd
\ufffd
pennsylwanii
00:06:22: ko czyny tego pawiana przymocowano do sto u,|za metalowy he m
\ufffd
\ufffd
\ufffd
\ufffd
zacementowano na jego g owie
\ufffd
00:06:27: zobaczycie przytomnego pawiana, ktory nie otrzymawszy znieczulenia,|
zmaga si z wi zami rozpaczliwie usi uj c si uwolni
\ufffd
\ufffd
\ufffd
\ufffd
\ufffd
\ufffd
00:06:33: a do momentu gdy jego g owa zostaje uderzona z si |znacznie
\ufffd
\ufffd
\ufffd\ufffd
przewy szaj c uderzenie zabijaj ce ludzi
\ufffd
\ufffd \ufffd
\ufffd
00:07:05: tu eksperymentator pos uguje si m otkiem|w celu zdj cia zacementowanego
\ufffd
\ufffd
\ufffd
\ufffd
na g owie pawiana he mu
\ufffd
\ufffd
00:07:12: postepowanie, kt re inni naukowcy okre lili|jako niwecz ce ca y
\ufffd
\ufffd
\ufffd
\ufffd

eksperyment
00:07:22: "...no, przyj..., yy..."
00:07:27: "...taaak, to ch opiec...!"

\ufffd
00:07:33: niekt rym z u ytych w tych do wiadczeniach pawianom|zadawano wielokrotne
\ufffd
\ufffd
\ufffd
uszkodzenia g owy,
\ufffd
00:07:38: a ostatecznie wszystkie zosta y zabite
\ufffd
\ufffd
00:07:45: m zg tego pawiana zosta uszkodzony zaledwie na kilka godzin|przed
\ufffd
\ufffd
wykonaniem tego nagrania
00:07:52: dr paul carrao, badacz pracuj cy w pracowni uniwersytetu|tak
\ufffd
wypowiedzia si o uzyskanych wynikach bada :
\ufffd
\ufffd
\ufffd
00:07:57: "niech mi kto wyka e, e kt rykolwiek z tych wynik w|pom g w
\ufffd
\ufffd
\ufffd
\ufffd
\ufffd
\ufffd \ufffd
zajmowaniu si urazami ludzkiej g owy, cho by o jot ."
\ufffd
\ufffd
\ufffd
\ufffd
00:08:06: chocia s tak czu e i wra liwe jak inne zwierz ta,|prawo federalne nie
\ufffd
\ufffd
\ufffd
\ufffd
\ufffd
zapewnia ochrony szczurom ani myszom
00:08:16: na rok przed nagraniem niniejszego uj cia na uniwersytecie w nowej
\ufffd
karolinie|rz d udzieli reprymendy uczelni za okrucie stwo i niedbalstwo wobec
\ufffd
\ufffd
\ufffd
zwierz t
\ufffd
00:08:24: jednak niechlujstwo i nadu ycia kontynuowano
\ufffd
00:08:27: w dwu oddzielnych dochodzeniach peta wykazali,|i badacze z uniwersytetu
\ufffd
nadal pozostawiali zwierz ta
\ufffd
00:08:31: na wycie czenie z przero ni tymi nowotworami, bolesnymi opuchliznami
\ufffd
\ufffd
\ufffd
00:08:35: u ywali pod ych sposob w niszczenia zwierz t,|jak np. obcinaj c im g owy
\ufffd
\ufffd
\ufffd
\ufffd
\ufffd
\ufffd
no ycami kuchennymi, czy t pymi gilotynami
\ufffd
\ufffd
00:08:42: obcinali te gryzoniom palce bez znieczulenia by m c je atwiej odr nia
\ufffd
\ufffd
\ufffd
\ufffd
\ufffd
00:08:53: nawet je eli do wiadczenia zdaj si by nieszkodliwie,|cz sto powoduj
\ufffd
\ufffd
\ufffd
\ufffd
\ufffd
\ufffd
\ufffd
skrajn niedol uwi zionych zwierz t
\ufffd
\ufffd
\ufffd
\ufffd
00:09:01: to nagranie wykona a osoba z peta pracuj ca incognito w laboratorium
\ufffd
\ufffd
iams,|firmy produkuj cej karm dla zwierz t, gdzie prowadzono badania
\ufffd
\ufffd
\ufffd
00:09:11: znalaz a psy przetrzymywane w pustych, stalowych klatkach a do sze ciu
\ufffd
\ufffd
\ufffd
lat,
00:09:15: bez wyg d, ani opieki weterynaryjnej w razie chor b, czy zranie ,
\ufffd
\ufffd
\ufffd
00:09:19: z poprzecinanymi strunami g osowymi|by swym szczekaniem nie
\ufffd
przeszkadza y badaj cym
\ufffd
\ufffd
00:09:25: mo na dostrzec poczucie zdrady w oczach tych uwi zionych ps w
\ufffd
\ufffd
\ufffd
00:09:32: psom z firmy iams nie dano sposobno ci do zabawy z innymi psami,|czy
\ufffd
upragnionego kontaktu z cz owiekiem
\ufffd
00:09:38: zamiast tego, poddawano je bolesnym do wiadczeniom jak to,|w kt rym
\ufffd
\ufffd
wyrzynano im kawa ki mi ni uda,
\ufffd
\ufffd
00:09:45: po czym zrzucano je na brudn pod og
\ufffd
\ufffd
\ufffd
00:09:47: niekt re z ps w by y nieprzytomne,|inne rozpaczliwie usi owa y si
\ufffd
\ufffd
\ufffd
\ufffd
\ufffd
\ufffd
podnie\ufffd\ufffd
00:09:51: 27 z 60 ps w u ytych w tym do wiadczeniu zosta o rozmy lnie zabitych
\ufffd
\ufffd
\ufffd
\ufffd
\ufffd
00:09:55: inne dwa znaleziono martwe w swych klatkach,|jeden za cierpia przez 11
\ufffd
\ufffd
dni po operacji, zanim zmar\ufffd
00:10:02: oto sally...|jej noga uwi z a pomi dzy stalowymi pr tami jej klatki
\ufffd \ufffd
\ufffd
\ufffd
00:10:07: gdy ju wreszcie j wyci gni to, nie opatrzono jej nogi
\ufffd
\ufffd
\ufffd
\ufffd
00:10:12: inny pies, kt rego noga uwi z a w klatce| tak strasznie zosta a
\ufffd
\ufffd \ufffd
\ufffd
poraniona, e w ko cu go zniszczono
\ufffd
\ufffd
00:10:21: w naturze szympansy yj w du ych towarzyskich stadach,|utrzymu c ze
\ufffd
\ufffd
\ufffd
\ufffd
swymi rodzinami oraz przyjaci mi trwa e wi zy na ca e ycie
\ufffd
\ufffd
\ufffd
\ufffd
\ufffd
00:10:30: te szympansy sp dzi y swe ycie w odizolowaniu|w op acanych przez
\ufffd
\ufffd
\ufffd
\ufffd
pa stwo pracowniach badawczych o nazwie sema
\ufffd
00:10:36: nie maj c ani zach ty, ani wolno ci,|szympansy te rozwin y psychozy i
\ufffd
\ufffd
\ufffd
\ufffd
kiwa y si w prz d i w ty
\ufffd
\ufffd
\ufffd
\ufffd

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->