Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
5Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Nhung Cau Truyen Tieu Lam Hay Nhat the Gioi

Nhung Cau Truyen Tieu Lam Hay Nhat the Gioi

Ratings:

4.33

(1)
|Views: 6,001|Likes:
Published by api-3743921

More info:

Published by: api-3743921 on Oct 15, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/18/2014

pdf

text

original

 
NHÛÄNG CÊU CHUYÏÅN TIÏËU LÊM HAY NHÊËT THÏË GIÚÁI
1http://www.ebooks.vdcmedia.com
MUÅC LUÅC
Muåc Luåc............................................................................................1 Êm nhaåc...........................................................................................3Sau möåt àïm nguãtroå......................................................................5Giöë ng meâo cuäng khön ngoan vaâlyásûå............................................6 Nêu naây cuãa töi hay cuãa ............................................................7 Tao boáp ngay àêy cho maâcoi..........................................................8Gùåp cö haâng mùæm töm chúåÀöìng Xuên.........................................9 Chöîreäàêy phaãi khöng?................................................................11 Bñ quyïë t viïë t thû............................................................................12Chaáu laâcon ai................................................................................15Chuáng töi àaächia tay....................................................................17Àûâng quïn mua dêy thun cho quêìn àuâi nheá!.............................19 Haånh phuác yïn ùæng.......................................................................22 Höåi nghõ caác nhaâgiaãi phêîu..........................................................24 Phoátiïë n sô khöng hûäu nghõ..........................................................28 Sao cö êë y laåi boãài ?.......................................................................37 Short - Sweet - Science - Secret...................................................42BaâChuáa mùæc lúäm..........................................................................44  Ùn tröåm meâo..................................................................................45Nhùåt baätrêìu..................................................................................46 Doâm nhaâquan Baãng.....................................................................46 Dï àûåc chûãa....................................................................................47Cêu àöë .............................................................................................49Traãnúåanh laái àoâ...........................................................................50  Vay tiïìn chuáa.................................................................................50Àêìu to bùçng caái böì.........................................................................51 Lïånh Vua ban................................................................................52Quaãàaâo trûúâng th.......................................................................53 Huätûúng àaåi phong......................................................................54Laâm thú xin ùn..............................................................................56Öng noå, baâkia................................................................................57Quyïín saách quyá.............................................................................59Choåi gaâsöë ng thiïën.........................................................................61
 
NHÛÄNG CÊU CHUYÏÅN TIÏËU LÊM HAY NHÊËT THÏË GIÚÁI
2http://www.ebooks.vdcmedia.com Vuåkiïån chön saách.........................................................................62 Bûác tranh nguäquaã........................................................................64Thû gûãi baâgiaáo thuå.......................................................................66 Àún xin chön trêu..........................................................................67Phúi saách........................................................................................68Tûúång baâBanh..............................................................................69Ngoåa sún.........................................................................................70Quan Thõ vaâquan Voähöîn chiïë n..................................................72 Chûãi cha thùçng Baão Thaái.............................................................73 Àoán sûáTaâu.....................................................................................74 Thi veä..............................................................................................75Cêë y reäruöång chuáa Liïîu................................................................76  Ùn tröåm meâo..................................................................................77Lúäm quan thõ.................................................................................78Traång chïë t Chuáa cuäng bùng haâ...................................................80
 
NHÛÄNG CÊU CHUYÏÅN TIÏËU LÊM HAY NHÊËT THÏË GIÚÁI
3http://www.ebooks.vdcmedia.com
 ÊM NHAÅC
Cùn baãn maânoái, coáthïíchia êm nhaåc laâm hai loaåi: 1. Êm nhaåc "CöíÀiïín", laâthûáêm nhaåc do caác nhaåc syängûúâi Àûác àaächïë t saáng taác, vaânay àûúåc nhûäng nhaåc cöng mùåc àöìng phuåc xi- möë c-kinh trònh têë u.2. Êm nhaåc "Thöng Thûúâng", laâthûáêm nhaåc maânhaåc syäcoáthïí  laâbêë t kyâai vaânhaåc cöng cuäng coáthïílaâbêë t kyâai. Trïn soáng phaát thanh hiïån nay, chuáng ta chuãyïë u nghe thïíloaåi naây. Nïë u quyávõ muöë n kiïë m nhiïìu tiïìn, quyávõ nïn ài vaâo thïíloaåi "thöng thûúâng". Ngaây nay nhaåc cöíàiïín phöíbiïë n trong khoaãng 300 ngûúâi - àoálaânhûäng nhaåc cöng chúi nhaåc cöíàiïín trïn ti-vi. Möåt baãn nhaåc cöíàiïín dûúâng nhû coáthïíkeáo daâi haâng ngaây trúâi, do àoácêìn phaãi coában nhaåc àöng nhû vêåy múái coáthïíthûåc hiïån trònh têë u àûúåc. Nhûäng hoåc giaãêm nhaåc phên chia nhaåc cuåthaânh nùm loaåi: - Nhaåc CuåCêìn Thöíi Vaâo VaâThónh Thoaãng Phaãi Vêíy Nûúác Boåt Ài (coâi, keân tuba, trompet, cormorant, tribune)- Nhaåc CuåCêìn Phaãi Àaánh (tröë ng, keãng, rhomboid, homophone) - Nhaåc CuåDïîGiêë u Kñn (saáo) - Nhaåc CuåNöåi Thêë t (piano) - Nhaåc CuåCoáLuác CoáGiaáTrõ Lúán (violon) Nhûäng chiïë c violon cûåc àùæt do Antonius Stradivarius chïë taåo. Chuáng rêë t àùæt vò àûúåc laâm vö cuâng tinh tïë vaâkheáo leáo. Khi duâng cùçm êë n vaâo àuáng caách, möåt ngùn bñ mêåt trong àaân seälöåra chûáa àêìy heroin tinh khiïë t.Nhaåc Rock 'n Roll ra àúâi tûânhaåc Blue - möåt thïíloaåi do nhûäng ngûúâi nö lïåsaáng taác. Chuáng mang tïn Blue vò chuáng rêë t buöìn. Cuäng dïîhiïíu thöi, laâm nö lïåtêë t nhiïn laâàau khöíröìi. Lúâi ca möåt baãn Blue àiïín hònh nhû thïë naây:

Activity (5)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
tydusptp liked this
bithu31 liked this
suongmai1990 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->