Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
8Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
PRAVILNIK O NAČINU IZRADE I SADRZINI TEHNICKE DOKUMENTACIJEE

PRAVILNIK O NAČINU IZRADE I SADRZINI TEHNICKE DOKUMENTACIJEE

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 377 |Likes:
Published by Jovo Bozovic
PRAVILNIK O NAČINU IZRADE I SADRZINI TEHNICKE DOKUMENTACIJE
PRAVILNIK O NAČINU IZRADE I SADRZINI TEHNICKE DOKUMENTACIJE

More info:

Published by: Jovo Bozovic on Oct 06, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/03/2014

pdf

text

original

 
Na osnovu
č
lana 61. stav 2. ta
č
ka 1) Zakona o izgradnji objekata ("Službeni listRepublike Crne Gore", broj 55/00), Ministarstvo zaštite životne sredine i ure
ñ
enjaprostora donosi
 
PRAVILNIK
 
O NA
Č
INU IZRADE I SADRŽINI TEHNI
Č
KE DOKUMENTACIJE
 
("Sl. list RCG", br. 22/02)
 
I OPŠTE ODREDBE
 
Č
lan 1
 
Ovim pravilnikom ure
ñ
uje se na
č
in izrade i sadržina tehni
č
ke dokumentacije zaizgradnju i rekonstrukciju objekata.
 
Č
lan 2
 
Za objekte od zna
č
aja za Republiku, iz
č
lana 32. Zakona o igradnji objekata, zakoje gra
ñ
evinsku dozvolu izdaje ministarstvo nadležno za gra
ñ
evinarstvo, izra
ñ
uju sesljede
ć
e vrste projekata: generalni projekat ili idejno rješenje, idejni projekat, glavniprojekat, izvo
ñ
a
č
ki projekat i projekat izvedenog objekta.
 
Za objekte za koje gra
ñ
evinsku dozvolu izdaju jedinice lokalne samouprave,izra
ñ
uje se glavni i izvo
ñ
a
č
ki projekat i projekat izvedenog objekta, a investitor možeda proširi izradu tehni
č
ke dokumentacije i na generalni projekat ili idejno rješenje iidejni projekat.
 
1. PROJEKTNI ZADATAK
 
Č
lan 3
 
Polazna osnova za izradu svih vrsta projekata je projektni zadatak.
 
Č
lan 4
 
Projektni zadatak, naro
č
ito, sadrži:
 
1) ciljeve i svrhu izrade projekta;
 
2) predmet projekta (opšti podaci o objektu, lokacija, etapnost izgradnje, veze saokruženjem, i dr.);
 
3) uslove iz odgovaraju
ć
e prostorno-planske i urbanisti
č
ke dokumentacije irezultate prethodnih prou
č
avanja;
 
4) osnove za projektovanje (propisi za izradu dokumentacije, potrebnaprethodna prou
č
avanja i prethodni radovi za odgovaraju
ć
u vrstu projekta,koordinacija i saradnja u
č
esnika u izradi tehni
č
ke dokumentacije);
 
5) strukturu procesa izrade tehni
č
ke dokumentacije, sastav i opremu tehni
č
kedokumentacije po zbirnim i pojedina
č
nim dokumentima;
 
 
 
6) rokove završetka projekta (parcijalne i kona
č
ne), sadržaje me
ñ
ufaza ime
ñ
urokove za odlu
č
ivanje;
 
7) posebne uslove za postupak stru
č
ne i tehni
č
ke kontrole.
 
2. PRETHODNA PROU
Č
AVANJA
 
Č
lan 5
 
Prije pristupanja izradi pojedine vrste projekta obavljaju se prethodna prou
č
avanjana osnovu kojih se izra
ñ
uje tehni
č
ka dokumentacija.
 
Prethodna prou
č
avanja obuhvataju pripemu i analizu svih tehni
č
kih i ostalihpodloga koje su potrebne za izradu tehni
č
ke dokumentacije i to:
 
1) sintezu rezultata prethodnih studijskih i/ili projektnih dokumenata;
 
2) prikupljanje i analizu podataka iz relevantne planske i/ili urbanisti
č
kedokumentacije i druge specifi
č
ne uslove;
 
3) istraživanja, mjerenja, izradu posebnih studija, programskih zadataka,generalnih i idejnih rješenja i drugih vidova tehni
č
ke dokumentacije specifi
č
nenamjene koja je neophodna za realizaciju pojedinih vrsta projekata iz
č
lana 2.ovog pravilnika.
 
Prethodna prou
č
avanja se obavljaju na osnovu posebnih projektnih zadataka iposebnih projekata za svaku vrstu prethodnih prou
č
avanja.
 
Projektni zadaci, studije, elaborati i projekti, kao i rezultati prethodnih prou
č
avanjaza pojedine vrste projekata, podliježu stru
č
noj i tehni
č
koj kontroli.
 
3. PODLOGE ZA IZRADU TEHNI
Č
KE DOKUMENTACIJE
 
Č
lan 6
 
Na osnovu rezultata prethodnih prou
č
avanja formiraju se sljede
ć
e vrste podloga zaizradu pojedinih vrsta projekata:
 
1) geodetske podloge;
 
2) geotehni
č
ke podloge;
 
3) hidrološke i hidrometeorološke podloge;
 
4) ostale podloge u zavisnosti od vrste i specifi
č
nosti objekta.
 
Č
lan 7
 
Geodetske podloge su podaci u analognom (grafi
č
kom, foto) ili digitalnom obliku ito:
 
1) osnovna državna karta i druge topografske i pregledne karte;
 
 
 
2) postoje
ć
i geodetski planovi svih razmjera ili izvodi iz tih planova;
 
3) geodetski planovi i/ili digitalni modeli terena i stalnih objekata na njemu,izra
ñ
eni saglasno zahtjevima idejnog, glavnog i izvo
ñ
a
č
kog projekta;
 
4) geodetski planovi podzemnih vodova i objekata;
 
5) numeri
č
ki i/ili grafi
č
ki podaci o profilima terena i/ili objekata na njemu, izra
ñ
enisaglasno zahtjevima idejnog, glavnog i izvo
ñ
a
č
kog projekta;
 
6) podaci iz katastra nepokretnosti ili zemljišta;
 
7) tekstualni, numeri
č
ki i grafi
č
ki podaci o postoje
ć
im geodetskim mrežama;
 
8) tekstualni, numeri
č
ki i grafi
č
ki podaci o ta
č
nosti i pouzdanosti geodetskihmreža izra
ñ
enih saglasno zahtjevima realizacije objekta u prostoru.
 
Geodetske podloge iz stava 1. ovog
č
lana moraju biti ovjerene od nadležnogorgana uprave za poslove premjera i katastra nepokretnosti.
 
Geodetske podloge iz stava 1. ta
č
ke 3) do 5) ovog
č
lana, moraju biti ažurne i nestarije od šest mjeseci.
 
Č
lan 8
 
Obim i sadržaj geodetskih podloga i tehni
č
ke dokumentacije definiše se projektnimzadatkom i projektom geodetskih radova, a u zavisnosti od vrste projekata.
 
Po pravilu ova dokumentacija obuhvata:
 
1) na nivou izrade generalnog projekta ili idejnog rješenja, podatke iz
č
lana 7,ta
č
ka 1) i 2) ovog pravilnika;
 
2) na nivou izrade idejnog, glavnog i izvo
ñ
a
č
kog projekta podatke iz
č
lana 7.ta
č
aka 1) do 8) ovog pravilnika;
 
3) na nivou izrade projekta izvedenog objekta podatke iz ta
č
aka 2) do 8),
č
lana7. ovog pravilnika.
 
Č
lan 9
 
Projektni zadatak za izvo
ñ
enje geodetskih radova, naro
č
ito, sadrži:
 
1) predmet projekta (snimanje, kontrolna mreža i sl.);
 
2) osnove projekta (ta
č
nost snimanja, ta
č
nost i pouzdanost mreža, veli
č
inepomjeranja ta
č
aka na objektu koje treba otkriti i sl.);
 
3) tehni
č
ke i druge uslove projekta (sadržaj i oprema projekta, na
č
in revizijeprojekta i sl.).
 
Projekat gedetskih radova, u zavisnosti od vrste projekata, naro
č
ito, sadrži:
 

Activity (8)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 thousand reads
1 hundred reads
sukilav liked this
Vlada Prokic liked this
Bojan Doneski liked this
arkade liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->