Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Poslanica o tagutu

Poslanica o tagutu

Ratings: (0)|Views: 25 |Likes:
Published by cici22

More info:

Published by: cici22 on Oct 06, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/24/2013

pdf

text

original

 
 
توغطلا نعم ف سر
 
Poslanica o značenju taguta
 
 šejh Muhamme bin AbulWehhab
 
 
Kaže šejh Muhamme
ibn 'Abdul
Wehhāb
,
rahimehullāh
:
''Znaj, Uzvišeni Allāh ti se smilovao, da je prvo što je Allāh č 
ovjeku fardom u
č 
inio (naredio)
– 
kufr u t 
ā
g
ū
ta i 
 ī 
m
ān u Allāha. Dokaz tome su Njegove riječi, Uzvišen neka je:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
  
 
 
''Mi smo svakom narodu poslanika poslali: '
'Samo Allāhu 'ibā
det
č
inite i klonite se t
ā
g
ū
ta''.''
1
 
Što se tič 
e svojstva (kakvo
ć 
e) kufra u taguta; (pa) da si uvjeren u neispravnost 'ib
ā
deta nekom ili ne
čem, mimo Allāha, da ga ostaviš, da ga mrziš, da protekfīriš one koji to rade i da im sesuprotstaviš (neprijateljstvo). Vjerovati u Allāha znač 
i da si uvjeren ('aq
 īda) da je Allāh el 
-ilah el-ma'b
ūd (Bog koji zaslužuje 'ibā
det), jedino, mimo svih ostalih pored Njega, i da sve vrste'ib
ā
deta
č 
isto i bistro (ihl 
ās) usmjeriš samo Allāhu, da ih negiraš svakom obožavanom mimoNjega, da voliš sljedbenik 
e ihl 
āsa i da prijateljuješ (el 
-wel 
ā') sa njima, i da mrziš sljedbenike širkai da im se suprotstavljaš. Ovo je millet Ibrā
h
 ī 
ma, kojeg odbija samo nerazumni, i to je onaj uzor 
o kojem nas je Allāh obavijestio
Svojim rije
č 
ima:
 
 
  
 
 
  
  
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
  
  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
  
  
 
  
  
  
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
''
Vi imate ivan uzor u Ibrahimu i onima koji su s njim, kaa rekoše svom narou: '
'Mi seodri
č
emo vas i svega
č
emu
č
inite 'ib
āet mimo Allāha. Nevjernici smo u vas i
izme
đ
u vas i nas
d
e o
čigleno biti neprijateljstvo i mržnja zauvijek, sve ok ne povjerujete jeino u Allāha
''.''
2
 
 A t 
āgūt je opšti pojam. Pa, sve č 
emu se usmjerava 'ib
ādet mimo Allāha, a zadovoljno je da mu
se 'ib
ā
det 
čini, bilo da se radi o obožavanom (ma'bū
d), ili slije
đ 
enom (metb
ū
'u) ili onome komeili 
č 
emu se pokorava u nepokornosti 
 Allāhu i Njegovom Poslaniku – 
je t 
ā
g
ū
t. T 
ā
g
ū
ta ima puno, aglavnih pet su:
Prvi 
: Šejtā
n, poziva
č 
u 'ib
ādet nekom drugom mimo Uzvišenog Allāha. Dokaz tome su riječ 
Uzvišenog:
 
  
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
''Zar vam nisam naredio, o sinovi Ademovi: ''Nemojte usmjeravati 'ib
āet šejtā
nu? On vam jeuistinu otvoreni neprijatelj''.''
3
 
1
 
sūra e
n-
Nahl, 36. ājet
 
2
 
sūra e
l-
Mumtehane, 4. ājet
 
3
 
sūra Jā
-
Sīn, 60. ājet
 
 
Drugi 
: Nepravedni sudija (h
ākim), koji mijenja propise Uzvišenog Allāha. Dokaz tome su riječ 
Uzvišenog:
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
  
  
 
 
 
 
 

 
  
 
  
 
  
  
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
''
Zar nisi viio one koji tvre a vjeruju u ono što ti se objavljuje i u ono što je objavljeno prije
tebe, pa ipak ho
d
e da se sude
(parni
č
e)
pred t
ā
g
ū
tom, a nare
đ
eno im je da ne vjeruju u njega?
A šejtān želi a ih ovee u aleku zabluu.
''
4
 
Tre
ć 
: Onaj koji sudi ne
čim što Allāh nije objavio. Dokaz tome su riječi Uzvišenog:
 
  
 
 
 
  
  
  
  
 
  
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
  
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
  
 
  
 
''
I ko ne bue suio onim što je Allāh objavio, pa takvi, oni su pravi nevjernici.
''
5
 
Četvrti 
: Onaj koji tvrdi da zna skriveno (el-
gajb), mimo Allāha. Dokaz tome su riječi Uzvišenog
a:
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
  
 
 
  
  
 
 
 
 
  
 
 
 
''Znalac skrivenog, pa ne otkriva Svoj gajb nikome, osim onome koga izabere od
(za)
 poslanika...''
6
 
Peti 
: Onaj kome se
č 
ini 'ib
ādet mimo Allāha i time je zadovoljan. Dokaz tome su riječi Uzvišenog:
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 

  
  

  
 
 

  
  
  
 
  
  
 
  
 
  
 
  
 

  
 
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
''Ko od njih bude rekao: ''Ja sam bog
(meni se
dini
 
'ibāet)
mimo Njega'', takvog
d
emo kazniti
žehennemom. Tako mi kažnjavamo nepravene.
''
7
 
 Znaj da
č 
ovjek ne postaje mu'min (druk 
č 
ije), osim kufrom u taguta. Dokaz tome su rije
č 
Uzvišenog:
 
  
  
 
 
  
 
  
 
 
  
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
''Pa, ko zanevjeruje u t
ā
g
ūta i vjeruje u Allāha –
takav se prihvatio za naj
čvršd
u vezu, koja sene
de prekinuti. A Allāh je
sve
Č
uje i sve Zna.''
8
 
4
 
sūra
en-
Nisā', 60. ājet
 
5
 
sūra
el-
Mā' ie, 44. ājet
 
6
 
sūra
el-
Džinn, 26. i 27. ājet
 
7
 
sūra
el-
Enbijā', 29. ājet
 

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->