Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Oslobođenje [broj 23275, 7.10.2011]

Oslobođenje [broj 23275, 7.10.2011]

Ratings: (0)|Views: 520 |Likes:
Published by Tiskarnica

More info:

Published by: Tiskarnica on Oct 07, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/13/2012

pdf

text

original

 
Zakon o proda ji stano va u FederacijiBosne i Hercegovine
OSLOBO\ENJE
PETAK
, 7. 10. 2011.
Godina LXVIII
Broj 23.275Cijena: 1 KM/6 KNBH NEZAVISNI DNEVNIK
Sarajevo
www.oslobodjenje.ba
DANAS PRILOG
Dogo vorDragana ^ovi}a i Zlatka Lagumd`ije
Vlast u SB@-u i HN@-u
do sljede}egpetka
2. strana
MAJKA DVAPOGINULA BORCA
PLJA^KA DR@AVU?!
Minis tarstvo za bora~ka pi tanja FBiH
DOM TRA@I OT KUP PRIVA TNIH STANOVA
4. strana7. strana
@es toksukobna vi ja~a
Neredi spri je~ili pri jateljski me~ @eljezni~ar - Hajduk
Foto: D`enan KRIJE[TORAC
U sara jevski Klini~ki centar primljeno je osampovri je|enih osoba
3. strana
 
^lanPredsjedni{tvaBosne iHercego vineBakirIzetbego-  vi}uputio je Usta vnomsudu BosneiHercego vinezahtjev  za dono{enjerje{enja o neiz-  vr{enjuodlukeUsta vnogsu- da BiH o pri vremenojmjeri ko jom se obustav ljaprimjena Zakona o katastruRepublike Srpske do dono{enjakona~ne odlukeUsta vnogsuda BiH U zahtje vu se skre}epa`njaUsta vnomsudu da je Vlada RS-a, na 11. tematskojsje- dnici, odr`anoj 12. i 26. sep-tembra2011. godine, doni je- laUredbu o vo|enjueviden- ci ja o nekretninama i pra vima na nekretnine u ko joj se, izme|uostalog, na vodi da se evidenci jeima juvoditi u skla- du sa Zakonom o katastru RS-a, odnosno u skladu saZakonom~ijuprimjenu je Usta vni sud Bosne i Hercego-  vinepri vremenoobusta vio svo jomOdlukombroj U-12/11, do dono{enjakona~ne odluke u ovompredmetu.
Obez vre|ivanje
BakirIzetbego vi}upozora-  va da dono{enjemna vedene uredbeVladaRepublike Srpskeobez vre|ujeodlukuUsta vnogsudaBosne i Herce- go vine, odnosnoodbi janjeno iz vr{enje ili, najbla`ere~eno, poku{a vazaobi}injenoiz-  vr{enje.S obziromna to da je na ve- denauredbastupila na snagu narednogdana od danaobja-  ve u Slu`benomglasniku RS- a, ko ji je objav ljen27. septem- bra2011, proizlazi da se onaprakti~noprimjenju je od 28. septembra2011. godine. Na ovajna~innastav ljene su ra- dnjeko je je Usta vni sud BiH obusta viosvo jomodlukom o pri vremenojmjeri, {to se moglovidjeti i iz sredsta va  ja vnoginformisanja, a tom prilikomobja{njenaje i svrha dono{enjaUredbe- neiz vr{e- njeodlukeUsta vnogsudaBo- sne i Hercego vine.
Kri vi~nodjelo
Zbogsvegana vedenog, po- zi va se Usta vni sud Bosne i Hercego vine da u skladu sa ~lanom74. pra vilaUsta vnog suda BiH, rje{enjemut vrdi da OdlukaUsta vnogsudaBosne i Hercego vinebroj U-12/11 ni jeiz vr{ena, da osiguraiz vr{e- njesvo jepri vremenemjere i da rje{enjedosta vinadle`nom tu`iocu na daljnjepostupa- nje, jer je neiz vr{enjeodluke Usta vnogsudaBosne i Herce- go vine, u skladu sa ~lanom 239. Kri vi~nogzakonaBosne i Hercego vine, kri vi~nodjelo.
OSLOBO\ENJE
petak, 7. oktobar 2011. godine
2
U @I@I
PREDSJEDNI[TVO SDA
VIJESTI
Idu u vlast uHNK-u i SBK-u
Predsjedni{tvo SDA ju~er je odlu~ilo da }e ova strankau~estvo vati u parla- mentarnojve}ini sa SDP-om BiH i obaHDZ-a u kantonal nimvlastima u SBK- u i HNK-u. Generalnisekretar SDA  AmirZuki}rekao je za Oslobo|enje da su kantonalnimodborima SDA u HNK- u i SBK-udatizadaci u ko jemsmjeru dalje da djelu ju na ovomplanu. Na ju~era{njojsjednici se rasprav lja- lo i oko pra vilaizbornogpostupka u SDA u smisluuskla|ivanja sa no vim statutomstrankeusvo jenim na poslje- dnjemkongresu.- Izmjenezboguskla|ivanja}e se usva jati na sjedniciGla vnogodbora SDA, zakazanoj za 22. oktobar u Sara-  je vu. Komisi ja za op{taakta}e za jedno sa kolegi jemrezultatesvihdosada{njih diskusi jaugraditi u pri jedlog da bude spreman do sjedniceGla vnogodbora. Mi imamojasnopropisanapra vila i procedure, forma u izborima je ve- omabitna. Izmjene se odnose i na uvo|enjenekihno vihinstituta, po ja- snio je Zuki}.U vidudokumentaju~er su usvo jene i preporukeSa vjetastranke iz raznih oblasti od energetike, prekoobrazo va- nja do turizma za budu}eakti vnosti predsta vnika SDA u zakonoda vnoj i iz-  vr{nojvlasti.Predsjednik SDA SulejmanTihi} upoznao je ju~erPredsjedni{tvo i sa de- {a vanjima na posljednjemsastanku {estorke u Br~kom.SadikAhmeto vi}, ~lanPredsjedni{- tva SDA, kazao je da se na ju~era{njojsjednicini jerazgo varalo o prekidura- daVi je}aministara.
M. \. R.
Bakir Ize tbego vi}, ~lan Predsjedni{ tva BiH
RS odbijaodlukuUs ta vnogsuda BiH
Izetbego vi} od Usta vnogsuda BiH tra`i da reagu je, jer Vlada RS-a Uredbom o katastruignori{eodlukuUsta vnogsuda BiH o pri vremenoj mjeriko jom se obustavljaprimjenaZakona o katastru RS-a
UREDBA NA SNAZI S obzirom na to da je na vedena uredba stupila na snagu narednog dana od dana obja ve u Slu`benom glasniku RS-a, ko ji  je objavljen 27. sep tembra 2011, proizlazi da se ona prakti~no primjenju je od 28. sep tembra 2011. godine
Predsjednici HDZ-a BiH i SDP- a Dragan^ovi} i ZlatkoLa- gumd`ijapostiglisu dogo vor da dva HDZ-a, SDP i SDA formira ju parlamentarneve}ine u Srednjo- bosanskoj i Hercego va~ko-nere- tvanskoj`upani ji, pot vrdio je za Oslobo|enjeglasnogo vornik  HDZ-a BiH Mi{oRelota. Tako|er, rekao jekakosada taj dogo vor trebabitipro veden i na terenu. - U sljede}imdanimao~eku je- mo da }e se pot vrditino vevlade u te dvi je`upani je, rekao je Relota.
 Su tra u Tra vniku?
Predsjednik KO SDP-a za HN@ Aner@ulje vi} je tako|erpot vrdio kako je postignutdogo vor^ovi}a i Lagumd`ije o formiranjuvlasti u dvi jespomenute`upani je, no ni-  je ima nikakvihdetalja o samom dogo voru. Predsjednica@O HDZ-a BiH za SB@ Lidi jaBradara je kazalakako je ovogatjednatrebaobitiodr`an sastanak o usposta vivlasti u SB@-u. - Nadam se, pak, da }emonapo- sljetkuipakodr`atisastanak, ako ne sutra, ondapo~etkomslje- de}egatjedna. HDZBiHnemani- kakvedileme o tome tko treba ~initivlast u HN@-u i SB@-u:dvaHDZ-a, SDP i SDA, kazala je Bra- dara.Tako|er, ona je kazalakako su ^ovi} i Lagumd`ijadogo vorili da se vlast u ove dvi je`upani jeisto-  vremenousposta vi. - Na jiskreni je se nadamkako }emoti jekomsljede}egatjedna mo}ipokrenutiparlamentarnu procedurukakobismodobilino vu  vlast u SB@-u, a time i HN@-u. No- vu}emovlastimatimo`da ve}i usljede}ipetak, kazala je Bradara. Jo{je, pak, ne jasnokako}e mi- nistarskefoteljebitipodi jeljene u sredi{njojBosni, dok }e, premara- ni jimna ja vama, u HN@-u tri mi- nistarstva i mjestopredsjednika `upanijskevladepripasti HDZ-u BiH, po tri ministarstva SDP-u BiH i SDA, te dva HDZ-u 1990.- O raspodjeliministarsta va u no vojVladi SB@-a jo{ nismopre- go varali, jer smo jo{u fazidogo-  varanja tko treba~initiparlamen- tarnuve}inu. Vjero jatno}e ra- sporedministarsta vadogo voriti ruko vodstvastranaka, kazala je Bradara.RamizJelo vac (SDA), predsje- dnikSkup{tine HN@-a, o~eku je kako bi nekikonkretni jikoraci moglibitipoduzeti u sljede}ih dan ili dva. Dodao je i kako je mogu}e da se do kra jasljede}egtjedna okon~askup{tinskaprocedura i imenu jeno vaVlada HN@-a. - U HNK-u je sve dogo voreno. ^ekamo da se odblokiraproces u srednjojBosni i mo}i}emojako brzoza vr{itiposao, mo`da i do sljede}egapetka, rekao je Jelo vac. Budu}ipremi jer HN@-a Denis Lasi}(HDZBiH) je rani jeizja vio kako ova `upani ja~ekaishodpre- go vora o usposta vuvlasti u sredi{- njojBosni. Tako|er, izja vio je ka- ko je ‘’realno da se postignedogo-  vor u ove dvi je`upani jepri jefor- miranjaVi je}aministaraBiH’’.
@upanijskeskup{tine
Medi ji su ve} izvi jestilikako su ^ovi} i Lagumd`ijadogo vorili da se najdalje do kra jatjednarealizi- radogo vor o istodobnojusposta-  vivlasti u SB@-u i HN@-u.- Mislim da smo bli`ikona~nomdogo voru o usposta vivlasti u dvi-  je`upani je. Trebavidjetiho}e li se ispo{to vatidogo vor i sazvatisje- dnice`upanijskihskup{tina, a  vlastizabrati do kra jasljede}ega tjedna, rekao je ^ovi}u Mostaru.
Jurica GUDELJ
Dogo vor^ovi}a i Lagumd`ije
Lagumd`ija i ^ovi}
Vlast u SB@-u i HN@-udo sljede}egpetka
U HN@-u tri ministarstva i mjestopredsjednikaVlade HDZ-u BiH, po tri ministarstva SDP-u i SDA, te dva HDZ-u 1990
Rasporedministarsta va u SB@-u dogo vara juruko vodstvastranaka
Bakir Ize begovi}: Stvar za tu`ioca
 
U @I@I
OSLOBO\ENJE
petak, 7. oktobar 2011. godine
3
U @I@I
O
sampo vri je|enihosoba, od ~ega{estna vi ja~a idva policajca, te 14 o{te- }enihautomobila, bilans je ne-  vi|enihneredako ji su se de{a-  vali ju~er na i oko stadionaGrba-  vica, gdje se trebalaodigratipri-  jateljskautakmicaizme|u@elje- zni~ara i Hajduka, u sklopupro- sla ve90 godinapla vogtima.
Horor na ulicama
Me|utim, umjestospektakla, svi oni ko ji su do{lipogledati me~ pri jeratnihri valasvjedo~ili su ratnomstanju na tribinama i ulicama oko Grba vice, gdje se su- kobilovi{estotinana vi ja~a. Incidenti su, kako smo sa- znali, po~eli oko 17 sati, sat i polpri jezakazanogpo~etkasusre- ta, kada su autobusi sa na vi-  ja~imaHajduka iz BiH stigli do stadiona. Svjedocika`ukako ih je do isto~netribinedoprati- lapolici ja iz HNK-a, ko ja je na sebepreuzelaodgo vornost da ih uvede na tribinu. Me|utim, ka- da su svi iza{li iz autobusa, ne- ko iz mase je po vikao "sad", nakon~ega je oko 200 na vi ja~a po~eloru{iti sve predsobom. Pregazili su za{titare, uletili na Istok i Jug, gdje su pretukline- kolikodje~aka, ko ji su postav lja- likoreograf ju na ju`nutribinu. "Uspjeli smo ih izolo vati i po- di jeliti na dvi jegrupe, kako bi ih smirili. ^ini nam se da su do{li sa namjerom da napra venered, jer  je indikati vno da su svi bilispre- mni za pokret, nakonnaredbe da krenu u ru{ila~kipohod", rekao nam je jedan od za{titarako ji je i sam po vri je|en.Neredi sa tribinapreni jeli su se ispredstadiona, ta~ni jeispred slasti~arnePalme, gdje su se, premapolicijskiminormaci jama sukobilina vi ja~i@elje i Hajduka. Tu~a, u ko joj je kori{tenohladno oru`je, zatimkamenice, baklje, te topov skiudari, tra jala je vi{e od 15 minuta, nakon~ega su pripa- dnicijedinice za podr{ku MUP- a KS-a uspjelirazdvo jitisupar- ni~kegrupe."Me|upo vri je|enimnalazi se i jedanna vi ja~ sa te{kimpo vre- dama. Radi se o M. B. (1983.) izSplitako ji je zadobiopo vrede gla veusljedudarcakamenom u gla vu. Zbogte`inepo vrede upu}en je ne Neurologi jugdje mu je obav ljenoperati vnihza- hvat. Kod preostalihsedampo-  vri je|enihevidentirane su ugla-  vnomlak{epo vrede i to posjeko- tine, poderotine i one nastale od udaraca", rekla nam je portpa- rol KUM-a BiljanaJandri}. Portparol MUP-a KantonaSa- ra je voIranNef}pot vrdio je ka- kopolici ja, uz podr{kuspeci jal- nihpolicijskihsnaga, uspjela smiritinerede... "Vi{e je po vri je|enihosoba, a me|unjima je i jedanpolicijski slu`benik", izja vio je Nef}, te dodaokako je pet autobusa sa na vi ja~imaHajduka, ko ji su pu- to vali iz Dalmaci je, zaustav ljeno na Ivan-sedlu, nakon~ega su vra}eni u Split.Ono {to zapra vopara u{i jeste podatak da nikoni jeuhap{en!? Indikati vno je kako su ovo tre}i po reduna vi ja~kineredi u BiH u proteklih15 dana. Mnogitvrde kako su svi incidenti, po~ev od uli jetanjana vi ja~aBorca na Gradskistadion u BanjojLuci(24. septembar), zatimna vi ja~aZrinj- skog u utakmiciprotivVele`a (28. septembar), te ovajposljednji na Grba vici, zapra voizre`irani sa ciljem da se poka`ekako je u BiH nemogu}su`ivot.
Gostoprimstvo
"Sa delegaci jom iz Splitadru`ili smo se u protekla dva dana i sve  je proteklo u najboljemredu. Hajdukov ci su {etaliBa{~ar{i-  jom i gra|aniSara je va su ih grli- li. Ovo {to se desilo na tribinama i izvanstadiona je politi~ki izre`irano, jer su neredeinicira- lina vi ja~i iz BiH, ko ji su se pred- sta vili kao simpatizeriHajduka. @eljeli smo odigratiutakmicu, ali saznali smo da su igra~imaHaj- dukapo~elestizatipri jetnje na mobitele od Torcidekako se ne}e `ivivratiti u Split, ukolikoprista- nu na odigra vanjeme~a", istakao  je GradimirGo jer, ~lanPredsje- dni{tvatima sa Grba vice, te do- daokako je o~ito da je nekodru- giumi je{aoprste."Opasno je ovo {to se de{a va, a pri ome se ni{ta ne de{a va slu~ajno. Politika je umi je{ala svo jeprste u udbal", tvrdiGo jer. U @eljezni~arutvrdekako jepotrebno da se uvedudrakonske mjerepremahuliganima, ali i da se pro vedeistraga i poku{a jusa- znatinaru~iocinereda na bh. stadionima. "Odnosiizme|u@elje i Hajdu- kanisunaru{eni, a i oni su sami bez ri je~izbogsvega{to se dogo- dilo. Napomenuo bih samo da u Sara je vonisustiglina vi ja~i iz Splita, ko ji su na Ivan-Sedluvra- }eniku}i. Nerede na stadionuna- pra vili su na vi ja~i iz BiH, ko ji su o~itodo{li sa ciljem da prekinu utakmicu. Vi{e je nebitnokoliko  je bilopolica jaca ili za{titara, jer se ov djeo~itoradi o nekimdru- gimstvarima, ko jenema juveze sa udbalom", tvrdidirektor@elje D`elaludinMuharemo vi}. Pet-{estsatipri jeodigra vanja utakmice, delegaci jaHajduka  je normalno{etalaulicamaSa- ra je va. NikolaSari}dobio je na-  vi ja~ki{al, a KrasimirBalakovsu-  venir. Bugarin je popio i vode sa Ba{~ar{i je, kako bi se pono vo  vratio u Sara je vo, a sve su to po- kvarilihuliganiko ji se kri ju pod krinkomna vi ja~a.
J. LIGATA
Neredispri je~iliodigra vanjepri ja teljskogme~a@eljezni~ar- Hajdu
Da li su neredi na bh.stadionima izre`irani?
Dva satapri jepo~etkasusreta200-tinjakna vi ja~aHajdukapristiglih iz BiH na komandu “sad” po~eliru{iti sve predsobom, pregaziv{iza{titare, te nekolicinuna vi ja~ako ji su bili na tribinamaSukobinastavljeni ispredPalme• O{te}eno14 automobila, nikoni jepri veden?! • Igra~iHajdukanisusmjeliodigratisusret
In erveni a a je i speci alnapo ici a
FoD`KRIERA
Gredi}, Bi{~evi} i Mulali} neki dru gi put
Tu`no je bilogledatikako na terenusto jeigra~i@elje i Hajdu- ka, ko ji su i{~eki valiho}e li se utakmicaodigrati. Stadion je ve} bio pun, a na vi ja~i@elje sa razglasa su pozi vali na sportskona-  vi janje, kako bi se me~ mogaoodigrati. Ipak, nakon50 minuta~ekanja, re~eno je da susretane}ebi- ti, a trebala je to bitiposljednjautakmicatrojcanajtroejni jepo- sli jeratnegeneraci je@eljezni~araEdisaMulali}a, AlmiraGre- di}a i BulendaBi{}evi}a. Upra vo je Bi{}evi}u, ko ji je nosio i Haj- dukovdres, trenerHajdukaKrasimirBalakovdo{aore}i da se bo ji za sigurnostsvo jeekipe.
Iz Hajduka tvrde: Nisu nam pri jetili
 AnteBili}, glasnogo vornikHajduka, tvrdikako je delegaci ja iz Splita u Sara je vudo~ekanamaksimalnokorek tno, te sa velikim simpati jama, a demanto vao je i to da je Torcidapri jetilaigra~ima Hajduka..."Utakmica je otkazanazbogsigurnosti i to nakonodlukede- legata", kazao je Bili} i dodao da Hajduk kao ekipani jeimaone- pri jatnosti. "@eljo je bio kod nas na prosla vi99 godina, a Barcelona na sto- tomro|endanu, to do voljnogo vorikakvi su odnosiizme|u nas i @elje", naglasio je Bili}. Ina~e, igra~i i ~elniciHajdukaostali su u Sara je vutokomno}i, a tek danas}e krenuti za Split.
Navija~ke neredesu zapo~eli navija~iHajduka iz BiH
Fo[STNO V]
Da li je prije}enoigra~ima Hajduka

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->