Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
46Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Cau Hinh VPN IPSec Tren Thiet Bi Cisco

Cau Hinh VPN IPSec Tren Thiet Bi Cisco

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 1,775|Likes:
Published by api-3748256

More info:

Published by: api-3748256 on Oct 15, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/18/2014

pdf

text

original

 
 
C
u Hình IPSEC/VPNTrên Thi
t B
Cisco
I.
 
T
ng Quan V
VPN:
Trong th
i

i ngày nay, Internet
ã phát tri
n m
nh v
m
t mô hình cho

ncông ngh
,
áp
ng các nhu c
u c
a ng
ư
i s
d
ng. Internet
ã
ư
c thi
t k
 

k
t n
inhi
u m
ng khác nhau và cho phép thông tin chuy
n

n ng
ư
i s
d
ng m
t cách t
dovà nhanh chóng mà không xem xét

n máy và m
ng mà ng
ư
i s
d
ng
ó
ang dùng.

làm
ư
c
i
u này ng
ư
i ta s
d
ng m
t máy tính

c bi
t g
i là router

k
t n
icác LAN và WAN v
i nhau. Các máy tính k
t n
i vào Internet thông qua nhà cung c
pd
ch v
(ISP-Internet Service Provider), c
n m
t giao th
c chung là TCP/IP.
i
u k
 
thu
t còn ti
p t
c ph
i gi
i quy
t là n
ă
ng l
c truy
n thông c
a các m
ng vi
n thôngcông c
ng. V
i Internet, nh
ng d
ch v
nh
ư
giáo d
c t
xa, mua hàng tr
c tuy
n, t
ư
v
ny t
, và r
t nhi
u
i
u khác
ã tr
thành hi
n th
c.Tuy nhiên, do Internet có ph
m vitoàn c
u và không m
t t
ch
c, chính ph
c
th
nào qu
n lý nên r
t khó kh
ă
n trong
 
vi
c b
o m
t và an toàn d
li
u c
ũ
ng nh
ư
trong vi
c qu
n lý các d
ch v
. T
 
ó ng
ư
i ta
ã
ư
a ra m
t mô hình m
ng m
i nh
m tho
mãn nh
ng yêu c
u trên mà v
n có th
t
nd
ng l
i nh
ng c
ơ
s
h
t
ng hi
n có c
a Internet,
ó chính là mô hình m
ng riêng
o(Virtual Private Network - VPN). V
i mô hình m
i này, ng
ư
i ta không ph
i

u t
ư
 thêm nhi
u v
c
ơ
s
h
t
ng mà các tính n
ă
ng nh
ư
b
o m
t,

tin c
y v
n

m b
o,

ng th
i có th
qu
n lý riêng
ư
c s
ho
t

ng c
a m
ng này. VPN cho phép ng
ư
is
d
ng làm vi
c t
i nhà, trên
ư
ng
i hay các v
ă
n phòng chi nhánh có th
k
t n
i antoàn

n máy ch
c
a t
ch
c mình b
ng c
ơ
s
h
t
ng
ư
c cung c
p b
i m
ng côngc
ng.[5] Nó có th
 

m b
o an toàn thông tin gi
a các

i lý, ng
ư
i cung c
p, và các

i tác kinh doanh v
i nhau trong môi tr
ư
ng truy
n thông r
ng l
n. Trong nhi
utr
ư
ng h
p VPN c
ũ
ng gi
ng nh
ư
WAN (Wide Area Network), tuy nhiên

c tính quy
t

nh c
a VPN là chúng có th
dùng m
ng công c
ng nh
ư
Internet mà

m b
o tínhriêng t
ư
và ti
t ki
m h
ơ
n nhi
u.
1.
 

nh Ngh
 ĩ 
a VPN:
VPN
ư
c hi
u
ơ
n gi
n nh
ư
là s
m
r
ng c
a m
t m
ng riêng (private network)thông qua các m
ng công c
ng. V
c
ă
n b
n, m
i VPN là m
t m
ng riêng r
s
d
ngm
t m
ng chung (th
ư
ng là internet)

k
t n
i cùng v
i các site (các m
ng riêng l
)hay nhi
u ng
ư
i s
d
ng t
xa. Thay cho vi
c s
d
ng b
i m
t k
t n
i th
c, chuyênd
ng nh
ư
 
ư
ng leased line, m
i VPN s
d
ng các k
t n
i
o
ư
c d
n
ư
ng quaInternet t
m
ng riêng c
a các công ty t
i các site hay các nhân viên t
xa.

có th
 g
i và nh
n d
li
u thông qua m
ng công c
ng mà v
n b
o

m tính an tòan và b
o m
tVPN cung c
p các c
ơ
ch
mã hóa d
li
u trên
ư
ng truy
n t
o ra m
t
ư
ng
ng b
om
t gi
a n
ơ
i nh
n và n
ơ
i g
i (Tunnel) gi
ng nh
ư
m
t k
t n
i point-to-point trên m
ngriêng.

có th
t
o ra m
t
ư
ng
ng b
o m
t
ó, d
li
u ph
i
ư
c mã hóa hay chegi
u
i ch
cung c
p ph
n

u gói d
li
u (header) là thông tin v
 
ư
ng
i cho phép nócó th
 
i

n
ích thông qua m
ng công c
ng m
t cách nhanh chóng. D
l
êu
ư
c mãhóa m
t cách c
n th
n do
ó n
u các packet b
b
t l
i trên
ư
ng truy
n công c
ngc
ũ
ng không th
 

c
ư
c n
i dung vì không có khóa

gi
i mã. Liên k
t v
i d
li
u
ư
c mã hóa và
óng gói
ư
c g
i là k
t n
i VPN. Các
ư
ng k
t n
i VPN th
ư
ng
ư
c g
i là
ư
ng
ng VPN (VPN Tunnel).
 
 
2.
 
L
 
i ích c
a VPN:
VPN cung c
p nhi
u

c tính h
ơ
n so v
i nh
ng m
ng truy
n th
ng và nh
ng m
ngm
ng leased-line.Nh
ng l
i ích

u tiên bao g
m:
 
Chi phí th
p h
ơ
n nh
ng m
ng riêng: VPN có th
gi
m chi phí khi truy
n t
i 20-40% so v
i nh
ng m
ng thu
c m
ng leased-line và gi
m vi
c chi phí truy c
p t
xa t
 60-80%.
 
Tính linh ho
t cho kh
n
ă
ng kinh t
trên Internet: VPN v
n
ã có tính linh ho
t vàcó th
leo thang nh
ng ki
n trúc m
ng h
ơ
n là nh
ng m
ng c
 
i
n, b
ng cách
ó nó cóth
ho
t

ng kinh doanh nhanh chóng và chi phí m
t cách hi
u qu
cho vi
c k
t n
im
r
ng. Theo cách này VPN có th
d
dàng k
t n
i ho
c ng
t k
t n
i t
xa c
a nh
ngv
ă
n phòng, nh
ng v
trí ngoài qu
c t
,nh
ng ng
ư
i truy
n thông, nh
ng ng
ư
i dùng
i
n tho
i di

ng, nh
ng ng
ư
i ho
t

ng kinh doanh bên ngoài nh
ư
nh
ng yêu c
ukinh doanh
ã
òi h
i.
 
ơ
n gi
n hóa nh
ng gánh n
ng.
 
Nh
ng c
u trúc m
ng
ng, vì th
gi
m vi
c qu
n lý nh
ng gánh n
ng: S
d
ngm
t giao th
c Internet backbone lo
i tr
nh
ng PVC t
 ĩ 
nh h
p v
i k
t n
i h
ư
ng nh
nggiao th
c nh
ư
là Frame Rely và ATM.
 
T
ă
ng tình b
o m
t: các d
li
u quan tr
ng s
 
ư
c che gi
u

i v
i nh
ng ng
ư
ikhông có quy
n truy c
p và cho phép truy c
p

i v
i nh
ng ng
ư
i dùng có quy
n truyc
p.

Activity (46)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Thức La liked this
Quý Linh liked this
Vanphon Hd liked this
Tam Tran liked this
Tam Tran liked this
Dinh Tan Phong liked this
nguoiyeutinhoc liked this
lamdpcm liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->