Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
5Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Türkiye'de Tarım

Türkiye'de Tarım

Ratings: (0)|Views: 364 |Likes:

More info:

Published by: Mustafa Necati Erensenel on Oct 08, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/27/2012

pdf

text

original

 
Tar 
ı
m ve Köyi
ş
leri Bakanl
ığı
Türkiye’de Tar
ı
m
Editör Prof. Dr. Fahri YAVUZ
Atatürk Üniversitesi Ziraat FakültesiTar 
ı
m Ekonomisi Bölümü
Aral
ı
k - 2005
 
i
ÖNSÖZ
Avrupa Birli
ğ
ine giri
ş
sürecinde müzakereler, 3 Ekin 2005 tarihinde ba
ş
lam
ıştı
r.Tar 
ı
m ile ilgili müzakerelerin ba
ş
lama tarihi ise 5 Aral
ı
k 2005 dir. Uzun bir dönemikapsayaca
ğı
tahmin edilen tar 
ı
mla ilgili müzakerelerde Türkiye Tar 
ımını
n bir resmininçizilerek kar 
şı
tarafa sunulmas
ı
, bu sürece kolayl
ı
k sa
ğ
layacak ve katk
ı
dabulunacakt
ı
r. Bu amac
ı
gerçekle
ş
tirmek için elinizdeki kitap, “Türkiye’de Tar 
ı
m” ad
ı
ylaTar 
ı
m ve Köyi
ş
leri Bakanl
ığını
n iste
ğ
i üzerine haz
ı
rlanm
ıştı
r.Bir ülkenin tar 
ımını
bir kitap içerisinde tan
ı
tabilmenin en uygun nas
ı
l olaca
ğını
yanihangi konular 
ı
n içerilmesinin do
ğ
ru olaca
ğı
na karar vermek için ayn
ı
amaçla de
ğiş
ikülkeler taraf 
ı
ndan haz
ı
rlanan kitaplar incelenmi
ş
tir. Buna ilave olarak Türkiyetar 
ımını
n özellikleri de dikkate al
ı
narak 11 ba
şlı
k tespit edilmi
ş
ve her bir ba
şlı
kkonunun uzman
ı
taraf 
ı
ndan yaz
ı
lm
ıştı
r. Kitap yaz
ılı
rken, bilgilerin tan
ıtı
ma yönelikolmas
ı
na ve mümkün mertebe güncel olmas
ı
na dikkat edilmi
ş
tir.Kitab
ı
n ilk bölümünde Türkiye tar 
ımını
n tarihi, Anadolu uygarl
ı
klar 
ı
, Selçuklular veOsmanl
ı
lar alt ba
şlı
klar 
ı
alt
ı
nda ele al
ı
nm
ış
ve Osmanl
ı
dönemi a
ğı
rl
ı
kl
ı
olarakirdelenmi
ş
tir.
İ
kinci bölümde tar 
ımı
n yap
ısı
ve üretim durumu, tar 
ı
m sektörünüekonomideki yeri, iklim ve arazi kullan
ı
m durumu, tar 
ı
m i
ş
letmelerinin baz
ı
özelliklerive tar 
ı
msal üretim ve girdi kullan
ı
m rakamlar 
ı
verilmi
ş
tir. Üçüncü bölümde tar 
ı
mpolitikalar 
ını
n k
ı
sa bir geçmi
ş
i, 2000 y
ılı
nda ba
ş
layan tar 
ı
m reformu ve bunun etkileri,uygulamada olan destekleme politikalar 
ı
ve haz
ı
rlanan Tar 
ı
m Kanunu ve Tar 
ı
mStratejisi çerçevesinde tar 
ı
m politikalar 
ını
n gelece
ğ
i irdelenmi
ş
tir. K
ı
rsal kalk
ı
nman
ı
nele al
ı
nd
ığı
dördüncü bölümde, önce k
ı
rsal yörelerdeki mevcut durum, sonra k
ı
rsalkalk
ı
nma ile ilgili politikalar ve son olarak da Avrupa Birli
ğ
ine uyum çerçevesindeTürkiye’nin k
ı
rsal kalk
ı
nma çal
ış
malar 
ı
ve önündeki gündemi incelenmi
ş
tir. Tar 
ı
mdasosyal politikalar 
ı
n incelendi
ğ
i be
ş
inci bölümde, mevcut sosyal güvenlik politikalar,tar 
ı
m sigortalar 
ı
ve gelecekteki durum ele al
ı
nm
ıştı
r. Alt
ı
nc
ı
bölümde Türkiye’dekitar 
ı
msal kurumlar, örgütler, kooperatifler ve e
ğ
itim kurumlar 
ı
tan
ıtı
lmaya çal
ışı
lm
ıştı
r.Tar 
ı
m piyasalar 
ını
n ele al
ı
nd
ığı
yedinci bölümde, bitkisel ürün, hayvansal ürün vegirdi piyasalar 
ı
rakamlarla tan
ıtı
lm
ıştı
r. Sekizinci bölümde, Türkiye’de tar 
ımı
n çevreyeetkileri, tar 
ı
m-çevre politikalar 
ı
, çevre koruyucu tar 
ı
m uygulamalar 
ı
ve tar 
ı
m-çevreili
ş
kilerinin gelece
ğ
i tart
ışı
lm
ıştı
r. Tar 
ı
msal ara
ştı
rma ve yay
ı
m konusunun incelendi
ğ
idokuzuncu bölümde Türkiye’de tar 
ı
msal ara
ştı
rma, yay
ı
m ve kamu d
ışı
yay
ı
mkonular 
ı
ele al
ı
nm
ıştı
r. Tar 
ı
ma dayal
ı
sanayinin ele al
ı
nd
ığı
onuncu bölümdesanayinin sektörel yap
ısı
, d
ış
ticaret içindeki yeri ve gelece
ğ
i incelenmi
ş
tir. Sonbölüm olan onbirinci bölümde Güneydo
ğ
u Anadolu projesi tan
ıtı
lm
ış
, projenin etkilerive gelece
ğ
i ortaya koyulmu
ş
tur. Türkiye tar 
ımını
n
ş
u anki durumunu do
ğ
ru bir 
ş
ekildetespit etmek ve muhataplara tan
ı
tmak aç
ısı
ndan, özetlenen bölümleri içeren bukitab
ı
n, Avrupa Birli
ğ
ine uyum müzakere sürecine kark
ısını
n olaca
ğını
umuyorum.Yo
ğ
un i
ş
leri s
ı
ras
ı
nda büyük bir özveri ile bölümlerini haz
ı
rlayan de
ğ
erlimeslekta
ş
lar 
ı
m Prof.Dr. Bülent Miran’a, Prof.Dr. Ali Koç’a, Prof.Dr. Bahri Karl
ı
’ya,Prof.Dr. Ela At
ış
’a, Doç.Dr. Haydar 
Ş
engül’e, Doç.Dr. Ahmet Bayaner’e, Doç.Dr.Harun Tanr 
ı
vermi
ş
’e, Doç.Dr. Bülent Gülçubuk’a, Yrd.Doç.Dr. Murat Botac
ı
’ya veTayfur Ça
ğ
layan’a te
ş
ekkürlerimi bir borç bilirim. Ayr 
ı
ca kitab
ı
n haz
ı
rlanmas
ını
vesileolan ve imkan sa
ğ
layan Tar 
ı
m ve Köyi
ş
leri Bakanl
ığı
Müste
ş
ar Yard
ı
mc
ısı
NebiÇelik’e ve di
ğ
er yetkililerine te
ş
ekkür ederim.Prof. Dr. Fahri Yavuz5 Aral
ı
k 2005, Erzurum
 
ii
ÖNSÖZi
İ
çindekilerii
1.
Türkiye Tar
ımını
n Tarihi
Prof. Dr. Fahri YAVUZ
Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tar 
ı
m Ekonomisi Bölümü
Tayfur ÇA
Ğ
LAYAN
Tar 
ı
m ve Köyi
ş
leri Bakanl
ığı
Giri
ş
1Anadolu Uygarl
ı
klar 
ı
1Selçuklular2Osmanl
ı
lar3Kaynaklar 8
2.
Tar
ı
msal Yap
ı
ve Üretim
Prof. Dr. Bülent M
İ
RAN
Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tar 
ı
m Ekonomisi Bölümü
Giri
ş
9Tar 
ı
m Sektörünün Ekonomideki Önemi9
Dış
Ticaret9Tar 
ı
msal Yat
ırı
mlar9
Arazi ve
İ
klim Ko
ş
ullar 
ı
10Tar 
ı
msal Yap
ı
11
Tar 
ı
msal Arazi Kullan
ı
m Durumu11Tar 
ı
m
İş
letmelerinin Yap
ısı
12
Tar 
ı
msal Üretim13
Tar 
ı
msal Üretim De
ğ
eri13Bitkisel Üretim15
Tah
ı
llar1Pamuk1Baklagiller19Tütün2Yumru Bitkiler21Ya
ğlı
Tohumlar2Sebzeler23Meyveler24Örtüalt 
ı
yeti 
ş
tiricili 
ğ 
i26 
Hayvansal Üretim27Türkiyede Su Ürünleri Üretimi30
Girdi Kullan
ımı
30
Sulama Suyu30Tohum32Yem34Gübre35Tar 
ı
msal
İ
laç38Kredi38

Activity (5)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
ardayalcin liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->