Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
6Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Avar kori fibulak

Avar kori fibulak

Ratings:
(0)
|Views: 1,128|Likes:
Published by coolerthanhumphrey

More info:

Published by: coolerthanhumphrey on Oct 08, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/18/2013

pdf

text

original

 
 Archaeologiai Értesít
ő 
 
1
28 (2003) 95–
1
23
©
 Akadémiai Kiadó, Budapest
Atanulmány az avar kori régészeti leletegyütte-sek ritka és nem jellemz
ő
tárgytípusáról, a fibu-lákról, azaz a t
ű
szerkezettel ellátott ruhakapcso-t
ű
kr
ő
l kíván áttekint
ő
képet adni. Afibula, amindkét végén lezárt t
ű
forma már a bronzkortólismert és használatos, szerepe a viselet változá-sával függ össze. Olyan viseletnél, amelynél nemszükséges a kelme összet
ű
zése, a fibula díszít
ő
-szerepe lép el
ő
térbe, vagy a fibula értelemnélkü-li használata. Az avar kori fibulákról feltehet
ő
enéppen az utóbbi szerep miatt nem született ed-dig összefoglaló munka, ehhez járul, hogy azavar kori fibulák a változatos avar kori régészetileletanyagnak kevésbé jellegzetes és egyúttalcsekély részét jelentik. Afigyelem eddig els
ő
sor-ban csak a legjobban ismert avar kori fibulatípus,a korongos fibulák csoportja felé terel
ő
dött.
1
Azavar kori fibulák egy másik jellegzetes típusával,az ún. ujjas vagy Bügel- (kengyel)fibulákkal töb-bek között J. Werner, Cs. Sós Á., U. Fiedler,
2
leg-utóbb pedig Lj. Vagalinski foglalkozott.
3
Ako-rongos és ujjas fibulákon kívül azonban több, ed-dig figyelemre alig méltatott fibulatípus is ismertaz avar kori sírokból.
4
Az avar kori sírok fibula mellékleteinek teljes-ségre törekv
ő
megismeréséhez és a fibulákkalkapcsolatos kérdéseket megválaszolásához (hasz-nálatban lev
ő
tárgyak voltak-e a fibulák, honnaneredeztethet
ő
k a különböz
ő
típusok, ismertekvoltak-e a teljes avar szállásterületen?) szükségesa fibulákat típusba csoportosítani, síron belülihelyüket és az egy id
ő
ben eltemetett leletegyüt-teseket megismerni, térképezni elterjedésüket ésvizsgálni eredetüket.Az avar kori fibulák funkciójuk szerint kétnagy csoportot alkotnak: a készítési idejüket te-kintve korábbi, azaz az avar korban „Altfunde”-ként tekintend
ő
k, amelyeket tarsolyban, csüng
ő
-ként, talizmánként, amulettként vagy érdekestárgyként hordtak magukkal, és az avar kori tár-gyakkal egyid
ő
s fibulák, amelyeknek nagy ré-szét viseleti tárgyként hordták. Akét f
ő
csoport afibulák formája és eredete alapján további alcso-portokra osztható.I.
 Az avar kor használaton kívüli, ún. „Altfunde” fibulái
1
. Vaskori fibulák2. Római kori fibulák– egygombos fibulák– térdfibulák– hagymagombos vagy hagymafejes fibulák– csatfibulák, omega alakú fibulák– egyéb típusok3. Szarmata kori oldalt- és aláhajtott lábú fibu-lákII.
 Az avar kor használatban lev
ő 
fibulái
1
. Bizánci típusú aláhajtott lábú fibulák2.Korongos fibulákgermán eredet
ű
ekkés
ő
antik eredet
ű
ek3.Állat alakú fibulák
 Az avar kori fibulák két nagy csoportba sorolhatók. Ahasználaton kívüli csoportot a vaskori,római kori és szarmata eredet
ű
fibulák alkotják, a használatban volt fibulák csoportjába pedig a bi-zánci típusú fibulák, a korongos fibulák, állat alakú fibulák és a kengyelfibulák tartoznak. Id
ő 
rend- jükkel, leletkörülményeikkel, elterjedésükkel, eredetükkel foglakozik a cikk.
AVAR KORI FIBULÁK
G
ARAM
É
VA
*
*Garam Éva, Magyar Nemzeti Múzeum, H-
1
088 Budapest,Múzeum krt.
1
4–
1
6.
1
Összefoglalóan, a korábbi irodalommal G
ARAM
1
993; a képiábrázolásokkal legújabban G
LASER
2000 foglalkozott.
2
W
ERNER
1
955, C
S
. S
ÓS
1
96
1
, F
IEDLER
1
990 (utóbbi részletesenidézi a korábbi irodalmat, különös tekintettel a román kollé-gák „kora bizánci eredetet” valló véleményével, amelyet cá-fol).
3
V
AGALINSKI
1
993.
4
K
ISS
1
996, 200
1
munkái – a kölkedi temet
ő
k fibulatípusainakmegnevezésével, egyes típusok leletlistáival, értékelés ésösszefoglaló áttekintés nélkül.
 
96
GARAM
4.Kengyelfibulákmaszkos fibulákujjas fibulákMartinovka típusú fibulákCividale típusú fibulák
I. Használaton kívüli fibulák
1
. Vaskori fibulák
Aregölyi temet
ő
22. sírjában egyszer
ű
aláhajtottlábú bronz fibula volt, barázdált kelta borostyángyönggyel együtt.
5
Afibula síron belüli helye is-meretlen, a gyönggyel együtt vagy tarsolybanvolt, vagy övcsüng
ő
ként használták. Afelhúzottlemezgömbös fülbevalók alapján a sír a 7. századközepére keltezhet
ő
. Hasonló fibula volt azamárdi temet
ő
32. n
ő
i sírjában tarsolykorong,orsógomb és t
ű
tartó társaságában a bal comb-csont küls
ő
oldalán.
6
2.Római kori fibulákEgygombos fibulák
(
1
. kép
1
11
): a bronzból ön-tött, ívelt kengyel
ű
, V-alakú vagy széles négyzetalakú t
ű
tartóval ellátott fibulák nevüket a ken-gyel jellegzetes bordás, dudoros díszítésér
ő
l kap-k. AV-alakú t
ű
tartóval ellátottak (Tatabányaszórvány, Kölked A539. és 283. sír) eredetileg a2.század els
ő
fele és vége közötti id
ő
ben voltakhasználatban, a másik típus a 2. század közepeés a 3. század els
ő
fele között volt divatos.
7
Az avar korban csak n
ő
i sírokban fordulnakel
ő
, a kölkedi temet
ő
ben a bal combcsont és amedence táján, Kékesden és Alattyánon pedig amellkas bal oldalán, túlnyomórészt hiányos álla-potban, t
ű
nélkül. Akölkedi viszonylag gazdagmelléklet
ű
sírokban több más római, vagy kés
ő
antik tárggyal (korongos fibula, bizánci csat,bronz lánc) együtt kerülnek el
ő
, minden bizony-nyal tarsoly tartozékaként vagy csüng
ő
kénthasználva. Amellkason talált darabokat használ-hatták. Afibulák kísér
ő
leletei: felhúzott lemez-gömbös, kisgömbös vagy gyöngyös fülbevalók,szemes, vegyes összetétel
ű
vagy dinnyemaggyöngyök. Ezek alapján avar kori használatuk,divatjuk a 7. századra jellemz
ő
. Akét legkés
ő
bbhasznált példány a kékesdi 43. sírból ismert;azovális gyöngyös fülbevaló és a dinnyemaggyöngy a sírt a 8. század közepére keltezi.Arómai kori egygombos fibulák az alföldiavar temet
ő
kben ritkák (Szentes-Berekhát), fel-t
ű
nésük inkább a dunántúli avar temet
ő
k koraiszakaszában várható.
Térdfibulák
(
1
. kép
1
2–2
1
)a jellegzetesen hajlí-tott, térdlapos bronz fibulák els
ő
sorban ugyan-csak mint római kori használati tárgyak ismerteka 2. század második fele és a 3. század els
ő
har-mada közötti id
ő
ben. Abemutatott példányokközül a rugós szerkezet
ű
ek (Tatabánya, szór-vány és Szekszárd-Bogyiszlói út 304. sír) a leg-fiatalabbak.Az avar korban a túlnyomórészt t
ű
nélküli fi-bulákat általános melléklet
ű
n
ő
i sírokban talál- juk, el
ő
kerülési helyük alapján az övr
ő
l függ
ő
tarsoly tartozékai lehettek. Acikói
1
88. sírban azép fibula a bal vállon volt, talán használták.Az avar kori térdfibulák
id
ő 
belihelyét
a kísér
ő
-leletek: felhúzott lemezgömbös fülbevalók, ke-rek karikájú gyöngyös fülbevalók és szalagfona-tos gy
ű
r
ű
a 7. század közepére, második felérehatározzák meg. Legkés
ő
bbi el
ő
fordulás: Gátér,86. sír, a térdfibula dinnyemag gyönggyel, törött,indás kis szíjvéggel volt egy sírban.
Elterjedés:
a készítési és korábbi használatnakmegfelel
ő
en túlnyomórészt dunántúli temet
ő
k-ben (Keszthely, Káptalantóti, Tatabánya, Vár-palota, Cikó, Rácalmás, Szekszárd), de néhánydarab eljutott a Dunától keletre fekv
ő
avar tele-pülésekre is (Gátér, Kisk
ő
rös, Tiszafüred).
Hagymagombos, ill. hagymafejes fibulák
(
2. kép
1
1
6): a T-alakú t
ű
szerkezet közepén és végeinlev
ő
, öntött vagy lemezb
ő
l készített, enyhén csú-csos hagymafejek alapján biztosan meghatároz-ható típus. Abronz fibulák kengyele er
ő
sen ívelt,a fejlap keskeny, hosszúkás téglalap alakú, vo-nalkázással, körökkel, pont-körökkel díszített,alul hosszú t
ű
tartóval. Ahagymafejes fibulák a3.században alakultak ki és a 4. században vál-tak általánossá. Akorábban öntött, majd a rómaikor végén lemezb
ő
l készített darabok a rómaikatonai, majd a polgári férfi viselet tartozékai.
8
Az avar kori példányok között a kisebb mére-t
ű
korai, és a jellegzetesebb öntött, díszített 4.századi, ill. a lemezb
ő
l készített példányok (Rác-almás
1
49. sír) egyaránt megtalálhatók. Ahasz-nálathoz elengedhetetlen t
ű
csak a környei pél-dánynál maradt meg. Egyedi darab, de típusa
5
K
ISS
–S
OMOGYI
1
984,
1
30, 59. t.
6
B
AKAY
1
973, 7, IX. t. 8.
7
Arómai kori fibulák meghatározásában B
ERECZ
Katalin ésM
RÁV
Zsolt kollégák segítettek. Köszönöm szívességüket.
8
T
ÓTH
1
985, 32–4
1
.
 
AVAR KORI FIBULÁK
97
1
. kép.
1
11
. Római kori egygombos fibulák;
1
2–2
1
: római kori térdfibulákAbb.
1
.
1
11
. Römerzeitliche Einknopffibeln;
1
2–2
1
: römerzeitliche Kniefibeln
1
. Tatabánya, szórvány – Streufund; 2. Kölked A539; 3. Rácalmás 74; 4. Rácalmás
1
7; 5. Alattyán 56; 6. Kölked B 457;7. Szentes-Berekhát 8; 8. Tatabánya, szórvány – Streufund; 9. Kölked A283;
1
0. Kölked A384;
11
: Kékesd 43;
1
2. Gátér 86;
1
3. Nové Zámky 520;
1
4. Cikó
1
88;
1
5. Rácalmás
1
7;
1
6. Keszthely;
1
7. Káptalantóti 23;
1
8. Cikó 239;
1
9. Tiszafüred 24
1
;20. Tatabánya, szórvány – Sreufund; 2
1
. Szekszárd-Bogyiszlói út 304

Activity (6)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Martin Čechura liked this
Pobesnelimrmot liked this
hrissimov liked this
hrissimov liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->