Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
8Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Luan Van Tot Nghiep

Luan Van Tot Nghiep

Ratings:

4.0

(1)
|Views: 2,640 |Likes:
Published by api-3717246

More info:

Published by: api-3717246 on Oct 15, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/18/2014

pdf

text

original

 
ÑEÀ TAØI : ÖÙNG DUÏNG PLC TRONG HEÄ THOÁNG ÑIEÄNNHIEÄM VU : DUØNG PLC QUAÛN LYÙ HEÄ THOÁNG CUNG CAÁP ÑIEÄNCHO XÍ NGHIEÄP(NHAØ MAÙY )ÑEÀ TAØI : GOÀM 2 PHAÀN CHÍNHPHAÀN I THIEÁT KEÁ HEÄ THOÁNG ÑIEÄN COÙ 4 CHÖÔNGCHÖÔNG 1 TOÅNG QUAN VEÀ HEÄ THOÁNG ÑIEÄNCHÖÔNG 2 XAÙC ÑÒNH PHUÏ TAÛI TÍNH TOAÙN VAØ TAÂM PHUÏ TAÛIMUÏC ÑÍCH xaùc ñònh taâm phuï taûi ñeå choïn vò trí ñaët tuû ñoänglöïc sao cho thích hôïpCHÖÔNG 3 XAÙC ÑÒNH COÂNG SUAÁT VAØ SOÁ LÖÔÏNG MAÙYBIEÁN AÙP TÍNH TOAÙN TUÏ BUØ CHO XÍ NGHIEÄPCHÖÔNG 4 THIEÁT KEÁ MAÏNG HAÏ THEÁ _ choïn daây daãn ñeán töøng thieát bi _ choïn thieát bò baûo veä _ choïn maùy phaùt döï phoøngPHAÀN II ÖÙNG DUÏNG PLC
để phụ hoạ và chứng minh cho các nghiên cứu lý thuyết của mình nêu ra thì talàm một số mô hình nhỏ bằng phần cứng và phần mềm mô phỏng để cho đề tàicó tính thuyết phục cao.Như vậy thì luận văn của em, phần lý thuyết em phải tự nghiên cứu để đưa rađược bản tổng hợp và tính toán lý thuyết hay nhất theo yêu cầu đề tài cùa mình.Về mô hình t:-
 
Mô tả việc dùng PLC $ SCADA để giám sát và điều khiển việc cung cấpđiện cho một xí nghiệp : cụ thể như sau+) Nhà máy này dùng nguồn điện từ hệ thống điện trung thế ( Trongluận văn có thể giả lập bằng nguồn 3 pha hạ thế bình thường or bằng nguồn 1pha nhung đấu thành 3 pha giả lâp)+) Dùng biến áp để chuyển trung thế xuống hạ thế ( Chỉ là mô tảbằng các thiết bị đóng cắt )+) Thiết kế các tụ bù giả lập (giả lập đóng cắt bằng các thiết bị đóngbình thường)+) Giả lập đo các thông số U, I , cosphy .... của phụ tải bằng các ngõvào analog của PLC ( Ngõ vào Analog của PLC có thể đo tầm từ 0-10VDC vìvậy mình làm mạch chuyển đổi từ 24VDC sang 10VDC , các giá trị ngõ vàonày có thể thay đổi được , tức là khi mình muốn tăng thông số dòng điện đọc

Activity (8)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Hà Nguyễn liked this
conghuy55 liked this
Đạo Nguyên liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->