Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
12Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
ספר.ההאקרים.השלם.בעברית

ספר.ההאקרים.השלם.בעברית

Ratings:

4.33

(3)
|Views: 3,426 |Likes:
Published by api-3748863

More info:

Published by: api-3748863 on Oct 15, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/18/2014

pdf

text

original

רפ ס
תור יח ה
יר ב ע ה

1
by efraim
abramov

תאירק ללגב םימרגנש רבד לכ\היעב\קזנ\םישעמל ןפוא םושב יארחא אל ינא
דבלב תידומיל הרטמל איה ןאכ רמוחה לכ . ןיפיקעב אלו תורישי אל הז טסקט
. וב שמתשהל ןפואו םינפ םושב רוסאו

םולש
םירבדה לכ תא םשור דימת ינא רמאמ בתוכ ינאשכש ריהבהל הצור ינא לכ םדוק
. בלהמ אב הז - ידימ יתודלי וא ינשגר היהי הז םא יל וחלסת זא בלהמ
ימש
efraim abramov
( םויה
bidia-boy > old-hacker > efraim abramov
)
תשר תא קופדל יתיצרו ןרקס יתייה דימת - 'ד התיכב ליחתמ ילש רופיסה
המוק יכ לזמ יל היה 'ד התיכל תיסחי ... ןיינעתהל יתלחתה - םינופלטה
זא רג יתחתמ
jacob
ןב זא היה אוה -
18
תירבע עדוי אלש שדח הלוע -
טנרטניא זא היה אל - השוע אוהש המ תא יתבהא ינא
קר היה
bbs
ל המוד והשמ
ftp
ינא ... ) םיצבק ונממ דירוהל רשפאש תרש (
ל בורק תיבב ולצא יתבשי
5
אל םעפ ףאש עדוי ינא - בקעי ( םויב תועש
ה בשחמ לומ ) תאז לכב רעטצמ ינא לבא הלאה תורושה תא ארקת
486
ולש
םדומ םע
36
k
ב בשחמה תא הנק אוה ( םור ידיסו
12
ינא זאו ) ח"ש ףלא
לש תוריהמב םיצבק םידירומ ונתוא רכוז
3
k
הרבח רעטצמ ( ... הינשל

ילש הרומה היה דימת אוה ןיינעל רוזחנ הככ זא ) היגלטסונ - יתחרמש
בשחמל עגונב תוצע תשקבמו וילא אב התייה ריעה לכ - חתות היה אוה - םיבשחמל
- ןמז ול ןיא רבכ לבא וילא םיאב םג םויה , !ריעה לכ - םיזגמ אל ינא (
הריד רבע אוהש ירחא ...ילש ןושארה הרומה היה אוה זא בוט ) ךשמהב וניבת

ילש ןושארה בשחמה תא יל ונק
133mhz
) ןטק יתייה - יתייכב ינא (- העתפהב
וטסיג'וגב ןמאתהל יתלחתה זא - הנשמ אל ... הסאב ... ) סעכ אבא ( לוקה סיטרכ תא יתסרה ןושארה עובשה לע זא
תא םש יתרכהו
sbh
ראשייש
לכל יתיא
דחא םיחותפ הייהנ דימת ונחנא ינא הפאו היהי אוה הפא הנשמ אלו םייחה
ב ינממ רגובמ היה םג אוה - ינשל
4
םיבשחמב חתות היה םג אוה - םינש
ילש בשחמה לע ונישע הנושארה םעפבו לוקה סיטרכ תא ןקתל יל רזע אוה
סודניוו ונקתה - יוסינ
95
םיחרכומ ונייה - " היווח " התייה תאז -
ב ונצביקש תורמל סודניווה תא םיטקסיד לע ריבעהל
rar
הנכותה התייה תאז זא(
עקתיהל ןכומש והשימ - רבח הז : בל ומיש ( םוי יצח ונל חקל ) םוחתב הליבומה
תצק יתרגבתהו םייתנשכ ורבע ... ונחלצה זא בוט ) ךליבשב קרו םוי יצח ךתא
םגו
sbh
תא ריכה אל אוה םעפ ףא - בוחרה תא בזע בקעי (
sbh
םג עדי אלו
ה םע ונלחתה ) !הז לע בשוח ינאש הנושארה םעפה תאז -ומויק לע
hacking
)ךרעב 'ו התיכ ( קסעה תא ץירהל ונלחתהו םירזויו תואמסיס המכ ונגשה
ש ונסאבתה לבא הז תא ונבהא
sbh
לש ןובשח לביק
1400
אמיא ... הזכ והשמ
ינפל קר ת"פל רבע אוהש וליפא( ןופלטה לש וקה תא ול הרגסו הנבצעתה ולש
תא ריכמ ינאש ומכ לבא - בוש וקה תא ול וחתפ םישדוח המכ
sbh
לצלצ חטב אוה
תיבל הרידמ יתרבע ינא הזה הרקמה ירחא ) :( קזב ןובשח לע םלועה לכל
ה המוקב וישכע אצמנ ינא (
3
קותמ ךכ-לכ קרפ רגסנ זא .) בתוכ ינא םשמ תיבב

בושי ותואב הזש תורמל רוחאמ יתראשה םיבוט יכה םירבחה תא - ילש םייחב
בוט רחא רבחו ת"פל רבע הנש ירחא לאומש - השק רבעמ היה הז - םתוא יתבזע גניקאהה לש ןיינעב ויה אל םגש םירבח
םויה םש ראשנ םגו םש ראשנ זאמ ילש
... ) :) לבח - םידידי קר ונחנא םויה לבא(

תא רקבל ימצעל יתחטבה
sbh
ןיידעו יתחלצה - תוחפל תחא םעפ ךרעב עובש לכ
םתוא רבוע ינא םויהש ולש םינחבמה לכו םיאליגה תורמל םיבוט םירבח ונייה
ובנג גניקירפה לש עטקה םע ונלחתה זאו ונרמש ונחנא בוט
pbx , 1800
דועו
םניח ןופלט ונל היה רקירפ לכל םולח היה הז זא - תוטישה לע ולע קזב םויה
- אשונל רוזחנ - ךבוסמ רתוי הברה ןיינעה וישכע , קזב ןובשח לע
sbh
רבע
אמיא םע הריד
ינממ קחורמ היה רשא םוקמל םדוקמ דוע רבע בקעי :) ת"פל ולש

קוחר רתוי דוע םוקמל רבע בקעי ןמז ותואב ... רשק לע ונרמש ןיידע םלוא
ינא םויהש ( בשחמ יקחשמ םע חומה תא יתקפד - ולא םינמזב םמעשמ ארונ יל היה . דבל יתראשנו
ש דע ) קיספהל םכל ץילממ - םהב עגונ אל

batman911
!אב

וללגב םג זאו - גניקירפ,גניקאהה ייח בוש וליחתה - ז התיכב יתייה זא
תוצצפ ונישע - היכרנא = תיממע ןושלב - ייחל םזירורט לש ןיינעה סנכנ
... החירבב :) יתסרדנ טעמכו יירחא ופדר ( הינבמ םילבח ונבנג , םירורפגמ
קחשל אלו םדא ןב ומכ רקאה תויהל יתרזח - םלולסמל ורזח םייחה הככ זא
ץורפל ךיא דומלל יתלחתה קר אלא םהב יתקחיש אל זאמ ) בשחמ יקחשמ ( תויטשב
יתצר ) סקסב אל ( הנושארה םעפה תא רכוז ינא חילצמ התאש הז ףיכ הזיא - ייחל גניקארקה לש עטקה סנכנ זאו - םתוא

היה םג הזו ףיכה היה הז ) ינשגר ארונ םדא ינא ןכ ( תושגרתה לש העמד יל הלזנ וליפא עגושמ ומכ יתצפק תיבה לכב
םע כ"חאו בקעי םע יתישעש תויוטשה לכ תאש זא יתנבה - ךרדה ךשמהל חתפמה
sbh
םע כ"חאו
batman911
ויה אל
םע דוע הז תא יתישע - הבר תובישח סחיימ אל ינא רתא תצירפל ( הנכות יתצרפ אלא - םניחל
jacob
םינושארה הימיב
.רואיתל השק - בלב לבא החירז ומכ הז - תושגר תיילע לש עגר היה הז זא - ) תשרה לש
ןוכיתל יתרבעש םג ... השק רתוי הברה הייהנ רגתאהו וליחתה לאוורייפה לש תויטשה לכ חתפתה לכה זא הנשמ אל זא
קוחרש
45
השק יל היה יתיבמ מ"ק
המקשה (
5:50
הרזח
16:00
תא יתרקיב - ומצעל רזח טאל טאל לכה זאו הקספה לש םישדוח המכ יתחקלו ... )
sbh
המכ
. :( ילש ןכש אוה ... רקבל ךירצ אל ינא ןמטאב תאו שדוחל םעפ ךרעב יתרקיב דימת ינא בקעי תא ת"פב םימעפ
ןב רבכ ינא - תרחא הז םויה
15
) ינשה ןימה ללגב םג(... םירבדה לכל התוחפ תובישח סחיימ ינאו
. לנימירק אל םגו טסיכרנא תוחפ הברהב ינא , הינופלט , םירתא ץרופ ינא ןיידע לבא
. לודג דסומב תורושקת תותשרב דבוע -
בקעי
sbh
. והשמ םינויצ ול היה אלש םושמ םיבשחמ תדיחיל ותוא וחקל אל - אבצב
batman911
. וילע ךומסל רשפא דימת - ילש ןכש - עבשומ טסיכרנא -
bidia boy
ל ךפהנש םושמ רטפנ -
old-hacker
היה הז הלחתהב ( יברע רפכל רושקה םשב קיזחהל הצר אלש ללגבו
אל ... ןמזמ רבכ םגו הדפיטניאה ללגב ) קוחצב
boy
.
old-hacker
ל ךפהו רטפנ -
efraim abramov
. הלודג םיבשחמ תשרל הצירפ לע ספתנש םושמ
efraim abramov
. רפסה תא םכל בתוכו דמול,ןיזאמ,חצפמ,ץרופ םשונ ייח -

תעדל שפוח , דומילה שפוח , םלוכל תוושה תויכזה םולח , תוישפוחה םולח - םשגתמ הז עגרבש םולח , םולח יל היה דימת
םירבד םייחהמ ללכבו גניקאהמ ייחב יתדמלש המ לכל רבסהה אוהש םולח , תושעל םילגוסמ םתאש םירחא םירבד שיש
תא ונל םימתוס םה ועדתש םיצור אל םה יכ הטיסרבינואב הז תא םכתא ודמלי אל םגו הידפולקיצנאב אורקל רשפא יאש
לכב םיצור םתא םא ( הז לע ומלשתש םיצור אל ונחנא םניחבו םלוכל עדימה תא םיציפמ ונחנא הלאה תורושב - תויפה
תא ןזאל עדיה תא ץיפהלו רוזעל דמלל םיצור ונחנא ) ונליבשב םולשתה היהי הז - םילוחל הקדצב לקש יצח ומיש הרקמ

(םיווש לכה המודכו יאקורמ,יסור ונלצא ויא -... תודעה תא סורהל הרבחב תומרה
sbh
ילשל קוידב תדגונמה הדעה אוה

ימ לכל , םלוכל םירזוע ונחנא ... ירמגל םירחא םיללכ יפל הייחת רשא הרבח םיצור ונחנא ) םיבוט יכה םירבחה ונחנאו
לע םיקחוצ אל - םירחא תוגהנתה יסופד יפ לע םייח ונחנא - ונל הלעי הז המכ הז המ הנשמ אלו דמלנ ותוא תעדל הצורש
תא םישגהל יל רוזעל ךישמהל םיצור םתא םא .םירחא ונחנא - ול ריבסהל םיסנמ אלא עדוי אלש ימ
לא םייחב לבא םעפ ףאו םישנא ודמלת , םישנא רתויש המכל רפסה תא וציפת - םכמ דחא רבד שקבמ ינא ילש םולחה
דחא ורזעת - רבדה ותוא תא םכל תושעל לכוי אוהו םכמ רתוי עדויש ימ היהי דימת יכ עדוי אלש ימב ועגפת וא וקחצת
.!םישפוח רתוי הברהו םידחואמ םיווש היהנ םלוכ הככו עדיה תמחלמב חצנל ינשל

םתאו ונתוא רוצעל וסנת דימת םתא - הלשממלו קזבל הרטשמל תונורחא םילימ המכ יל שי
תמרוזש תוישפוחה תא עדיה תא ורצעת אל םלועל םתא לבא טאל טאל וחילצת
םתא , חצנל תטעובו היח ראשת םירקאהה ברקב היחה שפנה תא לבא יירבח תאו יתוא ורצעת םתא יתוא ילוא - ונקרועב
ונפ תומולח יפלא תושפנ יפלא תומחלמב םתלזגש םתא םוטאה תצצפ תא םתרצייש םתא - תינויווש הרבח בצעל םתיסינש
דחא לכל עיגמש ינויוושה קדצה תאו המכוחה תא םדאב םייקש בוט יכה רבדה תא םיצורה םישנאל רובעל ונל ונת ךרד
הרטמ ונלוכל כ"הסב . ונלוכ תא רוצעל וחילצת אל לבא ונתאמ קלח ורצעת ילוא וחילצת אל יכ ונתוא רוצעל וסנת לאו
. ! תוריחה יחי . ! רתוי בוט םלוע תונבלו דמלל אלא ץורפל אל סורהל אל תפתושמ

by efraim abramov
ןכות
דומע
רמאמה םש
בתוכ
5-6
םינויצ תונשלו ס"היב תשרל ץורפל ךיא
old-hacker
7
תואסרגה לכ היקונ לש םינופאלפב םניח תוחיש
old-hacker
8
א קלח - ס"היבב תושעל יאדכ המ
old-hacker
9
םיטרכלט לע םידבועש םינופלטב םניח תוחיש
old-hacker
10
ןשע תצצפ
old-hacker
11-13
תואמסיס תצירפ windows 98\95
gehenom
14-15
ןופלט ירישכממ ףסכ בונגל ךיא
gehenom
16
ןופאלפהמ טוטיצ רישכמ תנכה
gehenom
17-18
לש הרוזנצה תמסיס תצירפ interner explorer
gehenom
19
טרכלט יסיטרכב רזוח שומיש
gehenom
20
ב הטיש - טרכלט יסיטרכב רזוח שומיש'
gehenom
21-24
ףויז e-mail - א קלח
gehenom

Activity (12)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Chaya Cohen liked this
Ofek Marom liked this
alejo12826 liked this
ExPhoze liked this
danielk27 liked this
Zohar Myara liked this
Jack Stein liked this
itay_kun liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->