Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Tuyen Tap Tho Xuan Dieu(Rieng Chung)_944

Tuyen Tap Tho Xuan Dieu(Rieng Chung)_944

Ratings:

4.5

(2)
|Views: 1,585 |Likes:
Published by api-3748986
xuan dieu
xuan dieu

More info:

Published by: api-3748986 on Oct 15, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/09/2014

pdf

text

original

 
9RIÏNG CHUNG
(In theo baãn cuãa NXB Vùn Hoåc 1960)
 RIÏNG CHUNG
1
 
2TOAÂN TÊÅP XUÊN DIÏÅU
 
NHÛÄNG VÊÌN XÊY DÛÅNG
NGOÁI MÚÁI
Khùæp núi, trïn nhûäng àûúâng töi ài, Töi àaä nghe xao xuyïën, rêìm Ngoái múái,Trïn nhûäng àûúâng töi daåo, töi quaTöi àaänghe nhiïìu, nhûäng khuác ca Ngoái múái.Duâài nhanh, duâàûáng laåi nhòn, Trong loâng töi sùæc haäy coân inNgoái múái.Trong buöíi chiïìu höìng, trong mai xanh. Mùæt töi giúãnhûäng trang töët laânh Ngoái múái.Giûäa khu phöëcuä, hoùåc ven höì. Trïn nhûäng vûúân hoang, trïn ngoaåi ö:Ngoái múái.Cêët lïn trïn ruöång, chaåy bùng àöìng,Chen vúái luâm cêy, soi xuöëng söng: Ngoái múái.
 RIÏNG CHUNG
3

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Nguyen Thao Ly liked this
hienxuan liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->