Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Dnevni avaz [broj 5787, 8.10.2011]

Dnevni avaz [broj 5787, 8.10.2011]

Ratings:
(0)
|Views: 1,167|Likes:
Published by Tiskarnica

More info:

Published by: Tiskarnica on Oct 08, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/17/2012

pdf

text

original

 
DAN POSLIJE
Predrag Kurte{ o neredima
 vali fiaci je  za EP 
Dnevniavaz
Nezavisni bh. politi~ki dnevnik
subota, 8. 10. 2011.
Sarajevo
Godina XVII
Broj 5787
1 KM, 6 kn,40 din,0,70
E
www.dnevniavaz.ba
17 GODINA NAJTIRA@NIJA NOVINA U BOSNI I HERCEGOVINI
 Veliki trijumf selekcije BiH u Zenici
Pobjeda za bara`!
 
BUGOJNO
Titova vilaokupljali{tenarkomana
 Edin D`eko posti`e prvi gol protiv Luksemburga: Sa Francuzima za prvo mjesto u grupi 
(Foto: S. Jordamovi})
Intervju:Predsjednik RS za „Avaz“
DODIK: JANE MRZIMBOSNU
Evropska unija:Ekonomska kriza na vrhuncu
SNI@ENI KREDITNIREJTINZI, I BANKEPO^INJU PADATI
 Visoko: Velika tragedija u porodici Halilovi}
LJUBOMORNIMU@ UBIO MAJKUTROJE DJECE
F
ederalni ministar unu-tra{njih poslova PredragKurte{ u intervjuu za„Dnevni avaz“ izjavio jeda oni koji su prekju~er u prijesto-nici BiH izazvali krvave nerede, „uSarajevo nisu do{li da gledaju uta-kmicu i navijaju za svoj tim“.- Indikativno je da ovaj incidentpo mnogo~emu korespondira s do-ga|ajima koji su se u vrlo kratkomperiodu desili u drugim gradovimau BiH i ta ~injenica treba biti pre-dmet studioznih analiza - kazao jeKurte{.
 2., 3., 4. i 5. strana
 Fehro Habibovi} poku{ao se objesiti kod vrata Psihijatrije
(Foto: B. Nizi})
’Avazovi’ reporterisprije~ili samoubistvo
   1   7 .  s   t  r .
Nije isklju~eno da su doga|aji produkt politi~ke instrukcije
Do prolje}a zabrana za gostuju}e navija~e
MOSTAR
Predsjednik HVIDRA-epretukao invalida
Sara je vo 
HULIGANI
SUBILISPREMNI
   6   4 .   i   6   5 .  s   t  r  a  n  a
Drama biv{eg pripadnika Armije RBiH
 Prilog „Sedmica“ 
   2   2 .  s   t  r .
19. strana
   1   1 .  s   t  r .   1   6 .  s   t  r  a  n  a
 
aktuelno
Dnevni avaz, subota,8. oktobar/listopad 2011.
2
Dan nakon velikih nere-da uo~i utakmice @eljezni~ar- Hajduk, broje se povri-je|eni navija~i, uni{tena vo-zila i privedeni izgrednici.Najte`e povrije|eni MarioBori} (28) iz Splita, navija~Hajduka, koji je zbog fraktu-re lobanje zadobivene u na-vija~kim neredima operir-an na sarajevskoj Neurohir-ur{koj klinici, van je `iv-otne opasnosti.Portparol KCUS-a Bilja-na Jandri} ka`e da je Bori}probu|en, svjestan i komu-nikativan. Ljekarsku pomo}ju~er u pet sati potra`io je jo{jedan navija~ iz Sarajeva,koji je dobio udarac kame-nom u le|a. Time se brojosoba povrije|enih u krva-vim neredima popeo na 14.
U{li bez ulaznica
Sarajevska policija pri-vela je navija~a @elje S. E.(21) i protiv njega su podu-zete zakonske mjere, ka`u uMUP-u i dodaju da nasta-vljaju rad na identifikacijiostalih aktera nemilih scena.U toku su privo|enja i sa-slu{anja svih onih koji semogu dovesti u vezu s nere-dima.Iz MUP-a KS ju~er su hr-onolo{ki opisali nerede, po-tvrdiv{i da su navija~i Ha-jduka po~eli kavgu. Po izla-sku iz autobusa i vozila, onisu na stadionu Grbavica po-lomili dio za{titne ograde, azatim se uputili prema ju`nojtribini. Tu je desetak `eljo-vaca postavljalo navija~ketransparente.- Kada su primijetili~lanove „Torcide“, `eljovcisu otr~ali prema zapadnoj tr-ibini. Hajdukovci su sustiglijednog od njih i napali ga.Navija~i Hajduka potrgalisu transparente nastavlja-ju}i se kretati prema zapadu,ali su ih zaustavili za{titari ipolicajci. Ova grupa po-pra}ena je prema sjevernojtribini, namijenjenoj gostu-ju}im navija~ima, na koju sumogli u}i samo uz odgovar-aju}e ulaznice. S obziromna to da je ve}ina navija~aHajduka odbila kupiti ula-znice, delegat utakmiceodlu~io je da oni budu uda-ljeni sa stadiona, {to je iu~injeno. Policajci su ovenavija~e ispratili iz KS - sa-op}ila je ju~er sarajevska po-licija.Prema njihovim navodi-ma, prekju~er oko 17.30 sa-ti ulicom Topal Osman-pa{enenajavljeno i bez policijskeU ulici Topal Osman-pa{e u sarajevskom naseljuGrbavica ju~er su se mogli vi-djeti tragovi prekju~era{njegnasilja. Prema rije~ima o~evi-daca, ne{to du`e od sat prijeutakmice na parkingu ispredzgrade na broju 12 do{lo je do`estokih sukoba izme|u na-vija~a ovih klubova.
Manja skupina
O~evidac Kemal Kuldijaka`e da je skupina navija~aHajduka, koja je do{la iz He-rcegovine svojim vozilimabez pratnje policije, psovka-ma i vrije|anjem izazivalanavija~e @eljezni~ara, nakon~ega je izbila tu~a.- Jednom stranom ulicei{la je manja skupina @eljinihnavija~a, a suprotnom stra-nom navija~i Hajduka, kojisu ih provocirali, nakon ~ega jeizbila tu~a, iako su „Manijaci“bili u manjem broju. Tu~nja-va je trajala du`e od sat, jer de-setorica policajaca koji su biliraspore|eni na toj lokaciji ni-je mogla ni{ta uraditi. Razbija-li su i parkirana vozila ispredzgrade, letjeli su fla{e, baklje,kamenje... - ka`e Kuldija.O~evici ka`u da se ~ula ijaka pucnjava, kao iz vatre-nog oru`ja. Tokom bruta-lnog sukoba Alija Rov~anin
Ulicu osiguravala samo desetorica policajaca koji nisu mogli ni{ta, ka`e Kuldija
 Kuldija: Razbijena vozila I{ek: Od dima se nije vidjelo nebo
DAN POSLIJE
Pokrenuta opse`na istraga nakon
Te{ko povrije|eni mladi} je svjestan
Medicinsku pomo} zatra`ilo ukupno 14 osoba
Sukobe su zapo~eli
 Do{li da provociraju Policija koristila i pseSprovo|enje izgrednikau policiju
Stanovnici Grbavice svjedo~ili brutalnom nasilju prijeprijateljske
Letjeli su fla{e,baklje,
Reakcije na nasilje
Haris Pa{ovi}
Neredi imaju za cilj razbiti BiH
- Ni{ta nije slu~ajno.Ovo je nastavak koordi-nirane akcije proizvo-dnje nemira, iza ~ega,o~igledno, stoji poli-ti~ko organiziranje. Upitanju je zloupotrebanavija~a, a sve u cilju ra-zbijanja BiH, na ~emuse intenzivno radi cijelugodinu. Nije mi jasnoza{to policija nije spri-je~ila nerede, zato je ve-lika odgovornost na nji-ma. Mi, kao gra|aniBiH, ali i kao glasa~i,moramo tra`iti da naspolitika i policija za{titeod divljanja huligana.
Nermin Nik{i}
Scenarij otprije20 godina
Vlada Federacije BiH jespremna da zajedno sVije}em ministara BiH idrugom entitetskom vla-dom radi na dono{enjuzakona o spre~avanjunavija~kih nemira.Bilo bi „sjajno“ da suovo samo navija~ki nere-di i pogre{no izra`avanjetakozvanih navija~a i lju-bavi prema svom klubu. Na`alost, ovo nije tako jedno-stavan problem. Sje}am se sli~nog scenarija prije dva-desetak godina u na{oj biv{oj dr`avi kada su se navi-ja~ke skupine koristile u druge svrhe.
Mi{o Relota
Izaziva sesukob Bo{njakai Hrvata
- U ovom trenutku jenajopasnije nerede poli-tizirati, jer se time doli-jeva ulje na vatru i pravijaz, odnosno sukobizme|u Hrvata i Bo{nja-ka u Federaciji BiH.Loptu treba spustiti i dozvoliti stru~njacima i na-dle`nim institucijama da utvrde uzroke nereda u Sara-jevu. Sve druge, preuranjene izjave su budalaste i veo-ma opasne.
Adis Arapovi}
Bit }esve brutalnije
- Ovo }e biti samo jednaod posljedica koje }e sede{avati i koje }e biti svebrutalnije ukoliko sedru{tvo ozbiljno ne po-zabavi svojim vrijedno-snim poreme}ajima. Ni-je isklju~eno da postoji ipoliti~ka pozadina i po-liti~ke igre koje se ~estode{avaju na ovakvim ma-sovnim skupovima i njima se trebaju pozabaviti polici-ja i istra`ni organi. Neko mora snositi odgovornost.
Josip Muselimovi}
Smi{ljeniobra~uni
- Ne bih mogao re}i da je uneredima bilo politizacije,ali smi{ljenih navija~kihobra~una, sigurno, jeste.Stanje u sportu je zabrinja-vaju}e, potrebna je hitnadru{tvena intervencija. Na-dle`ne slu`be moraju izvu}ipouku i ovakve pojave sasje}iu korijenu.
 A. K. - M. H. - A. Dr.
 Pa{ovi}: Odgovornost je na policiji  Nik{i}: Zakon o spre~avanju navija~kih nereda Relota: Spustiti loptu Arapovi}: Snositi odgovornost  Muselimovi}: Sasje}i u korijenu
 
3
aktuelno
Dnevni avaz, subota,8. oktobar/listopad 2011.
 Pi{e: Tarik LAZOVI](tarikl 
@
 avaz.ba)
Formula zakompromis
Svi posljednji dogovori imaju zajedni~kiimenitelj - u njima nema Tihi}a
Komentar dana
Bosanci i Hercegovci,uglavnom, te{ko dolaze dodogovora. Tradicionalnakombinacija agresivnih po-litika, li~nih interesa i ter-sluka nije plodno tlo zabilo kakav kompromis.Stoga niko nije ni o~ekivaoda }e vlast brzo biti podije-ljena.Posljednja de{avanja nabh. politi~koj sceni, zapra-vo iza te scene, otkrivaju dase do dogovora, ipak, mo`edo}i. I to samo onda kadau pregovore nisu uklju~enipotro{eni politi~ari ~ija suusta prepuna kompromisa.Dogovori u Banjoj Luci,Mostaru i Br~kom su pro-pali, ali ne i dogovor o IPAfondovima, koji su samipostigli Milorad Dodik iZlatko Lagumd`ija.Ovih dana dolaze ozbi-ljne naznake da se Lagu-md`ija dogovorio i s Dra-ganom ^ovi}em o uspo-stavi kantonalnih vlasti.Svi ti dogovori imaju zaje-dni~ki imenitelj - u njimanema Sulejmana Tihi}a injegove SDA.Rasplamsali sukobiunutar platforma{a u Ze-ni~ko-dobojskom, Tuzla-nskom i Sarajevskom ka-ntonu otkrivaju tektonskeporeme}aje u vladaju}ojkoaliciji u FBiH. Zna~i lito da su oni odraz primje-ne nove formule za dogo-vor, pokazat }e se nare-dnih dana.No, ve} sada se zna dasu mnogi shvatili kako BiHne mo`e krenuti naprijed spoliti~kim snagama kojesu je dovele do ivice ekono-mske i politi~ke egzistenci-je. Lagumd`iji je sve jasni-je da, ako `eli zemljupovesti naprijed, mora serije{iti bremena strankekoja je odgovorna za krizuod koje BiH pati.
    w    w    w  .     d    n    e    v    n     i    a    v    a    z  .     b    a
 Ivica Osim, predsjednik Komiteta za normalizaciju: Slabo su re`irali incident, sve je bilo tako o~ito
- Pa, ovi nacionalisti i `ele dasuspendiraju fudbal u Bosni kaodokaz nemogu}nosti zajedni~kog `ivota. Ovo se radizbog ustavnih reformi koje }e biti klju~ne i koje }eodrediti daljnju sudbinu Bosne. Kakvo se stanje tadanapravi, niko ga vi{e ne}e mo}i mijenjati, {to ovi sepa-ratisti dobro znaju i poku{avaju izvu}i {to bolje startnepozicije!!!
(Kevin prince boateng)
PORTAL - komentar dana
 \oko NINKOVI]
 / 
TO JE TO
pratnje nai{la je kolona odosam vozila s Hajdukovimnavija~ima, koje su kameni-cama napali simpatizeri @el-jezni~ara.U tom sukobu ozlije|enoje {est navija~a Hajduka, tri`eljovca, o{te}eno je osamvozila „Torcide“ i nekolikoparkiranih automobila.
Krivi~no gonjenje
- Policija je nerede stavi-la pod kontrolu, pri ~emu suozlije|ena i dva pripadnikaMUP-a. Povrije|eni navi-ja~i dovedeni su u PU NovoSarajevo radi davanja izjavai utvr|ivanja {tete - saop}enoje iz MUP-a KS.U Tu`ila{tvu KS ka`uda je u neredima o{te}enoukupno 15 vjetrobranskihstakala na vozilima.- Nama za sada niko nijepredat niti imamo informa-ciju da ima uhap{enih. [estlak{e povrije|enih saslu{anoje u policiji. Izjavili su da imnisu poznate osobe koje su ihpovrijedile te da ne `ele nji-hovo krivi~no gonjenje -ka`e portparol Tu`ila{tva Jasmina Omi}evi}.U Tu`ila{tvu dodaju dase za sada nepoznate osobeterete za nasilni~ko po-na{anje (kazna od {est mje-seci do pet godina zatvora),napad na policajca (od jednedo deset godina), nano{enjete{ke povrede (od jedne dodeset godina) te o{te}enjetu|e stvari (do jedne godinezatvora).
 E. HALA]
ka`e da nijedan navija~ Ha-jduka nije imao {al svogkluba te da su ciljano izazi-vali nemire.
Sve ru{ili
- Iz zgrade nismo smjeliiza}i, ru{ili su sve pred so-bom. Parking je podsje}aona ratno polje. Kod nekoli-ko momaka vidio sam razbi-jenu glavu. Me|u navi-ja~ima @elje bio je i moj br-at koji ka`e da su im psova-li majku - ka`e Rov~anin.Tomislav I{ek sukob na-vija~a posmatrao je s drugestrane ulice, iz zgrade preko-puta stadiona.- Sa svih strana ~ula se ga-lama. Nakon {to sam ~uo daneko govori „juri{„ iza{aosam na balkon. Na sve stra-ne ljudi su se tukli, a od za-paljenih baklji i dima nebo senije vidjelo. Sukobi navija~a{irili su se, a glavna ulica pr-ema mostu u Hrasnom sko-ro je bila blokirana - ka`eI{ek.
 A. Nu.
Svjesno izazivanje nereda
krvavih nemira na ulicama Sarajeva
O{te}eno 15 vjetrobranskih stakala na vozilima
Saslu{anja u policiji nastavljena i ju~er 
 
navija~i Hajduka
Predstavnik navija~ke gr-upe „Torcida“ iz Kiseljakakod Sarajeva javio se tokomju~era{njeg dana kako bi,kako je rekao, bh. javnostupoznao sa „stvarnim ~in-jenicama“ u vezi s neredimana Grbavici.- ^lanovi „Torcide“ izKiseljaka, ali i ~itave srednjeBosne nisu izazvali nerede.Navija~ka kolona sa ~lanovi-ma ogranka bh. „Torcide“zaustavljena je kod Rajlo-vca i vra}ena nazad odmahpo izbijanju nereda u Saraje-vu. Druga kolona koja sekretala iz Splita zaustavljenaje na Ivan-sedlu. Na listi po-vrije|enih su Zadranin, dvaSpli}anina, Metkovi}anin iBjelovar~anin. Valjda to na-jbolje govori o tome ko je bioispred stadiona. Mediji kojisu to htjeli mogli su primije-tili registarske oznake iz Sla-vonskog Broda i Zagreba navideosnimcima - poja{njavapredstavnik „Torcide“ izKiseljaka.
Tvrdnje predstavnika „Torcide“ iz Kiseljaka
Nismo krivi za nerede
utakmice
kamenje

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Dženis Gadara liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->