Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
lịch sử lớp 12 - Bài 7 - TÂY ÂU

lịch sử lớp 12 - Bài 7 - TÂY ÂU

Ratings: (0)|Views: 1,291 |Likes:
Published by LOANKHANG

More info:

Published by: LOANKHANG on Oct 09, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/27/2012

pdf

text

original

 
 24
Bài 7
TÂY ÂU 
I. TÂY ÂU T NĂM 1945 N NĂM 1950.1. V kinh t: 
-
 
Sau chin tranh th gii th hai Tây Âu b tn tht nng , nhiu thành ph ,nhà máy b tàn phá nên sn xut b suy gim .
-
 
T 1945-1950 Tây Âu nhn vin tr M qua “K hoch Mác –san” , nên kinh t phc hi và l thuc M .
2. V chính tr: 
- Ưu tiên hàng u là cng c chính quyn ca giai cp tư sn, n nh tìnhhình chính tr – xã hi, hàn gn vt thương chin tranh, phc hi nn kinh t, liênminh cht ch vi M ng thi tìm cách tr li thuc a ca mình.- T 1945 – 1950, cơ bn n nh và phc hi v mi mt, tr thành itrng ca khi XHCN ông Âu mi hình thành.
Thí d : 
+ GCTS gt nhng ngưi công sn ra khi chính ph - Pháp, Anh, Ý .+ Tây Âu gia nhp khi Quân s Bc i Tây Dương –NATO- do M ng u .+ Pháp xâm lưc tr li ông Dương , Anh tr li Min in Mã lai; Hà lan tr li In ô nê xi a .
II. TÂY ÂU T 1950 N NĂM 1973.1. V i ni.a. Kinh t.
-
 
T 1950 – 1970, kinh t Tây Âu phát trin nhanh chóng. (
c tr thành cưng quôc công nghip th ba th gii, Anh th tư và Pháp th năm ) 
 
-
 
n u thp niên 70, tr thành mt trong ba trung tâm kinh t – tài chính lnca th gii vi trình  KH-KT cao.
Nguyên nhân: 
+ S n lc ca nhân dân lao ng.+ Áp dng thành công nhng thành tu KH-KT  nâng cao cht lưng, hgiá thành sn phm.+ Vai trò qun lý, iu tit nn kinh t ca nhà nưc có hiu qu.+ Tn dng tt các cơ hi bên ngoài như: vin tr M; ngun nguyên liu rca các nưc th gii th ba, hp tác có hiu qu trong khuôn kh EC…
b. Chính tr: 
- 1950 – 1973: là giai on phát trin ca nn dân ch tư sn  Tây Âu, ng thicó nhiu bin ng chính tr
(Pháp: t 1946 – 1958 có 25 ln thay i ni các) 
2.
V i ngoi 
:
Mt mt liên minh cht ch vi M( Anh, c, Ý ), mt khác c gng a phươnghóa quan h i ngoi (Pháp , Thy in, Phn Lan ).
 
 25
- Chính ph Anh ng h cuc chin tranh xâm lưc ca M  Vit Nam, ngh Israel chng -rp, CHLB c gia nhp NATO (5/1955)…- Pháp phn i trang b vũ khí ht nhân cho CHLB c, chú ý phát trinquan h vi Liên Xô và các nưc XHCN khác, rút khi B ch huy NATO và buc Mrút các căn c quân s… ra khi t Pháp.- Pháp , Thy in, Phn Lan u phn i cuc chin tranh ca M  VitNam.- 1950 – 1973: ch nghĩa thc dân cũ ca Anh, Pháp, Hà Lan, B ào Nna… cũng sp  trên phm vi toàn th gii.
III. TÂY ÂU T NĂM 1973 N NĂM 1991 1. Kinh t: 
-
 
T 
 
1973 n u thp niên 90: khng hong, suy thoái và không n nh (tăngtrưng kinh t gim, lm phát, tht nghip tăng),
-
 
Gp s cnh tranh quyt lit t M, Nht, các nưc công nghip mi (NIC).Quá trình nht th hóa Tây Âu gp nhiu khó khăn
 
2. V chính tr – xã hi: 
Tình trng phân hóa giàu nghèo ngày càng ln, t nnxã hi thưng xuyên xy ra.
3. i ngoi: 
 
-
 
11/1972: ký Hip nh v nhng cơ s quan h gia hai nưc c làm quan hhai nưc hòa du; 1989, “
Bc tưng Berlin” 
b xóa b và nưc c thng nht(3.10.1990)
-
 
Ký nh ưc Helsinki v an ninh và hp tác châu Âu (1975).
IV. TÂY ÂU T NĂM 1991 N NĂM 2000 1. V kinh t: 
T 1994, phc hi và phát trin tr li, Tây Âu vn là mt trong batrung tâm kinh t-tài chính ln nht th gii (GNP chim 1/3 tng sn phm côngnghip th gii tư bn).
2. V chính tr và i ngoi : 
-
 
Cơ bn là n nh.
-
 
s iu chnh quan trong trong bi cnh “Chin tranh lnh” kt thúc, trtt hai cc I –an- ta tan rã .
-
 
Nu như Anh vn duy trì liên minh cht ch vi M thì Pháp và c ã trthành nhng i trng áng chú ý vi M trong nhiu vn  quc t quantrng.
-
 
M rng quan h vi các nưc ang phát trin  Á, Phi, M La-tinh, các nưcthuc ông Âu và SNG.
V. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIN CA LIÊN MINH CHÂU ÂU (EU).1. Thành lp: 
-
 
Ngày 18/04/1951, 6 nưc Tây Âu (Pháp, Tây c, Italia, B, Hà Lan, Luc-xămbua (Lucxemburg) thành lp “Cng ng than – thép châu Âu” (ECSC).
-
 
Ngày 25/03/1957, sáu nưc ký Hip ưc Roma thành lp “Cng ng nănglưng nguyên t châu Âu” (EURATOM) và “Cng ng kinh t châu Âu” (EEC).
-
 
Ngày 1/7/1967, ba t chc trên hp nht thành “Cng ng châu Âu” (EC)
 
 26
-
 
07/12/1991: Hip ưc Ma-a-xtrish ưc ký kt, khng nh mt tin trình hìnhthành mt Liên bang châu Âu mi vào năm 2000 vi ng tin chung, ngânhàng chung…
-
 
1/1/1993: EEC thành Liên minh châu Âu (EU) vi 15 nưc thành viên.
-
 
1994, kt np thêm 3 thành viên mi là Áo, Phn Lan, Thy in.
-
 
01/05/2004, kt np thêm 10 nưc thành viên ông Âu, nâng tng s thành viên lên 25.
2. Mc tiêu: 
 
Liên minh cht ch v kinh t, tin t và chính tr (xác nh lutcông dân châu Âu, chính sách i ngoi và an ninh chung, Hin pháp chung…)
3. Hot ng 
:
- Tháng 6/1979: bu c Ngh vin châu Âu u tiên.- Tháng 3/1995: hy b vic kim soát i li ca công dân EU qua biên giica nhau.- 01/01/1999, ng tin chung châu Âu ưc ưa vào s dng,ng EURO- Hin nay là liên minh kinh t - chính tr ln nht hành tinh, chim ¼ GDPca th gii.- 1990, quan h Vit Nam – EU ưc thit lp và phát trin trên cơ s hptác toàn din.- Tháng 7-1995 EU và VN kỳ Hip nh hp tác toàn din.
Liên minh châu Âu (EU) 
 có tr s t ti th ô Brussels ca B. Trưc 1/11/1993 gi là Cng ng Châu Âu (EC).S nưc thành viên : Ti 1/1/1995, EU có 15 nưc thành viên gm : Pháp, c, Italia, B, Hà Lan, Luxembourg, Anh, Ailen, an Mch, Hy Lp, Tây Ban Nha, B ào Nha, Áo, Thu in và Phn Lan.K t tháng 1/5/2004, EU ã chính thc kt np thêm 10 thành viên mi là Cng hoà Czech,Hungaria, Ba Lan, Slovakia, Slovenia, Litva, Latvia, Estonia, Malta, Síp.Hin nay, EU có din tích: 4.000.000 km2; Dân s: 455 triu ngưi; GDP/u ngưi: 21.100 USD/năm.Quá trình thành lp: Quá trình thành lp EU bt u t 1951: 1. Hip ưc Paris (1951) ưa n vic thành lp Cng ng than thép châu Âu (ECSC).2. Hip ưc Roma (1957) ưa dn vic thành lp Cng ng nguyên t lưng (Euratom) và thành lp Cng ng Kinh t châu Âu (EEC).- T năm 1967 cơ quan iu hành ca các Cng ng trên ưc hp nht và gi là Cng ng châu Âu.- Năm 1987, EU bt u trin khai k hoch xây dng "Th trưng ni a thng nht Châu Âu" năm 1992.3. Hip ưc Liên hip Châu Âu (hay còn gi là Hip ưc Maastricht) ký ngày 7/2/1992 ti Maastricht (Hà Lan), nhm mc ích thành lp liên minh kinh t và tin t vào cui thp k 90,vi mt ng tin chung và mt Ngân hàng trung ương c lp, thành lp mt liên minh chính tr bao gm vic thc hin mt chính sách i ngoi và an ninh chung  tin ti có chính sách  phòng th chung, tăng cưng hp tác v cnh sát và lut pháp.Hip ưc này ánh du mt bưc ngot trong tin trình nht th hóa Châu Âu. C th: a. Liên minh chính tr: - Tt c các công dân ca các nưc thành viên ưc quyn t do i li và cư trú trong lãnh th ca các nưc thành viên.- ưc quyn bu c và ng c chính quyn a phương và Ngh vin châu Âu ti bt kỳ nưc thành viên nào mà h ang cư trú.- Thc hin mt chính sách i ngoi và an ninh chung trên cơ s hp tác liên chính ph vi nguyên tc nht trí  vn bo m ch quyn quc gia trên lĩnh vc này.- Tăng cưng quyn hn ca Ngh vin châu Âu.- M rng quyn ca Cng ng trong mt s lĩnh vc như môi trưng, xã hi, nghiên cu....

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Vk Hoadongtien liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->