Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
lịch sử lớp 12 - Bài 18 - NHỮNG NĂM ĐẦU CỦA CUỘC KHÁNG CHIẾN TOÀN QUỐC

lịch sử lớp 12 - Bài 18 - NHỮNG NĂM ĐẦU CỦA CUỘC KHÁNG CHIẾN TOÀN QUỐC

Ratings: (0)|Views: 612 |Likes:
Published by LOANKHANG

More info:

Published by: LOANKHANG on Oct 09, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/29/2013

pdf

text

original

 
 40
Bài 18
NHNG NĂM U CA CUC KHÁNG CHIN TOÀN QUC CHNG PHÁP (1946 – 1950) I . KHÁNG CHIN TOÀN QUC CHNG THC DÂN PHÁP BÙNG N.1 . Thc dân Pháp bi ưc và tin công nưc ta.
-
 
Sau Hip nh Sơ b 6/3/1946 và Tm ưc 14/9/1946, Pháp vn chun bxâm lưc nưc ta.+ Tin công các phòng tuyn ca ta  Nam B và Nam Trung B.+ Tháng 11 -1946, Pháp khiêu khích ta  Hi Phòng, Lng Sơn.+  Hà Ni, Pháp n súng, t nhà Thông tin, chim óng B tài chính,tàn sát m máu  ph hàng Bún , Yên Ninh.
-
 
18/12/1946
, Pháp gi ti hu thư òi ta gii tán lc lưng t v chinu  Pháp gi gìn trt t  Hà Ni, nu không, chm nht sáng20/12/1946, Pháp s chuyn sang hành ng.
2 . ưng li kháng chin chng Pháp ca ng 
.
-
 
Ngày 12-12-1946 Ban Thưng v Trung Ương ng ra ch th Toàn dânkháng chin.
-
 
Ngày 18 và 19/12/1946, Hi ngh bt thưng Trung ương ng ti VnPhúc – Hà ông quyt nh phát ng c nưc kháng chin.
-
 
20 gi ngày
19/12/1946
, công nhân nhà máy in Yên Ph ( Hà Ni)phá máy, tt in làm tín hiu tin công, cuc kháng chin toàn qucchng Pháp bùng n.
 
H Ch tch ra
 
Li kêu gi toàn quc kháng chin: 
 
* Li kêu gi toàn quc kháng chin: 
 
+
Vì sao ta phi ng dy kháng chin ? 
Chúng ta mun hòa bình,chúng ta phi nhân nhưng. Nhưng chúng ta càng nhân nhưng, thc dân Pháp càng ln ti, vì chúng quyt tâm cưp nưc ta ln na ! “ 
+ Nêu cao quyt tâm kháng chin ca nhân dân ta: 
“Không ! Chúng ta thà hy sinh tt c, ch nht nh không chu mt nưc, nht nh không chu làm nô l.” 
+ Kêu gi mi ngưi dân Vitt Nam ng lên kháng chin 
:” Bt kỳ àn ông, àn bà, bt kỳ ngưi già, ngưi tr, không chia tôn giáo, ng phái, dân tc. H là ngưi Vit Nam thì phi ng lên ánh thc dân Pháp  cu T quc. Ai có súng dùng súng. Ai có gươm dùng gươm, không có gươm thì dùng cuc, thung, gy gc. Ai cũng phi ra sc chng gic Pháp cu nưc 
”.
+ Ch ra cuc kháng chin nht nh thng li 
:”Ta phi hy sinh n git máu cui cùng  gi gìn t nưc .Dù phi gian lao kháng chin , nhưng vi mt lòng kiên quyt hy sinh, thng li nht nh s thuc v ta “ 
* Ni dung cơ bn ca ưng li kháng chin chng Pháp 
-
 
Li kêu gi toàn quc kháng chin 
ca Ch tch H Chí Minh (19/12/1946).
 
 41
-
 
Ch th
Toàn dân kháng chin 
ca Ban Thưng v Trung ương ng(12/12/1946).
-
 
Tác phm
Kháng chin nht nh thng li 
( 9/1947) .
-
 
Là nhng văn lin lch s v ưng li kháng chin, nêu rõ tính cht, mcích, ni dung và phương châm ca cuc kháng chin chng Pháp:
kháng chin toàn dân, toàn din, trưng kỳ, t lc cánh sinh và tranh th s ng h ca quc t  
.
* Phân tích ưng li kháng chin: 
1. Cuc kháng chin chng thc dân Pháp là s tip tc ca cuc Cách mng tháng Tám.2. Kháng chin toàn dân: “Bt kỳ àn ông, àn bà, bt kỳ ngưi già,ngưi tr, không chia tôn giáo, ng phái, dân tc, h là ngưi Vit Nam thì  phi ng lên chng thc dân Pháp cu t quc. Vì li ích toàn dân và phi do toàn dân tin hành.3. Kháng chin toàn din: Trên các lĩnh vc chính tr, quân s, ngoi giao,kinh t,văn hoá.Mc khác ta va kháng chin va kin quc , xây dng ch   dân ch nhân dân nên phi kháng chin toàn din.4. T lc cánh sinh: da vào sc mnh nhân dân, ng thi tranh th s ng h ca quc t  5. Kháng chin trưng kỳ: Theo 3 giai on: Phòng ng, cm c và tng  phn công.ch mnh hơn ta , nên ta phi trưng kỳ thì mi phát huy ưc nhng thun li, khc phc nhng hn ch ca ta .Lc ta còn yu, ch ang rt mnh nên ta phi ánh lâu dài  tiêu hao sinh lc ch , phát trin dn lc lưng ca ta , n lúc ta s mnh hơn và ánh bi k thù.* Ý nghĩavà tác dng : + Thm nhun tư tưng chin tranh nhân dân , mang tính cht chính nghĩa nên ưc nhân dân ng h .+ Là ngn c oàn kt, ng viên toàn dân ánh thng k thù xâm lưc .
Câu hi :Kháng chin toàn quc chng thc dân Pháp bùng n ngày 19/12/1946 và Ni dung cơ bn v ưng li kháng chin ca ng II . CUC CHIN U  CÁC Ô TH VÀ VIC CHUN B CHO CUC KHÁ 
 
NG CHIN LÂU DÀI.1 . Cuc chin u  các ô th phía bc vĩ tuyn 16 .
-
 
Lúc 20 gi
19/12/1946
, cuc chin u  Hà Ni bt u, ta tin côngcác v trí quân Pháp, dng chưng ngi vt hoc chin lũy ngay trên ưngph  ngăn ch.
-
 
Trung oàn th ô ưc thành lp ánh quyt lit Bc B ph, Bưuin B H, u cu Long Bien, ga Hàng C, ch ng Xuân...
-
 
Sau hai tháng chin u kiên cưng - ngày
17/02/1947,
Trung oàn thô rút v căn c an toàn.
* Kt qu :
-
 
Trong 60 ngày êm, Hà Ni chin u gn 200 trn, git và làm b thươnghàng ngàn ch, phá hy nhiu vũ khí và phương tin chin tranh.
 
 42
-
 
Hoàn thành xut sc nhim v giam chân ch trong thành ph mt thigian dài  hu phương huy ng kháng chin, bo v Trung ương ngv căn c Vit Bc an toàn.
-
 
 Bc Giang, Bc Ninh, Nam nh, Vinh, Hu, à Nng …quân ta bao vây,tin công tiêu dit ch.
-
 
Cuc chin u  các ô th phía bc vĩ tuyn 16 to iu kin cho c nưci vào cuc kháng chin lâu dài .
-
 
Quân dân Nam B, Nam Trung B y mnh chin tranh du kích, chnánh ch trên các tuyn giao thông, phá cơ s hu cn ca chúng
.
2 . Tích cc chun b cho cuc kháng chin lâu dài : 
-
 
Chuyn các cơ quan ng, Chính ph, vn chuyn móc, nguyên vt liu…v Vit Bc .
-
 
Khu hiu
:
 “Vưn không nhà trng”, “Tn cư cũng là kháng chin”, “Pháhoi  kháng chin”, phá nhà ca, ưng sá, cu cng… không cho chs dng.
-
 
Chính ph xây dng lc lưng kháng chin v mi mt :
+ Chính tr : 
Lp y ban kháng chin hành chính, thc hin khángchin kin quc; lp Hi Liên Vit .
+ Kinh t : 
duy trì và phát trin sn xut , nht là lương thc .
+ Quân s 
:
quy nh ngưi dân t18t n 45 t ưc tham gia cáclc lưng chin u.
+ Văn hóa : 
tip tc duy trì ,phát trin phong trào bình dân hc v,trưng ph thông các cp vn ging dy, hc tp trong hoàn cnh chin tranh.
Vì sao ng và Chính ph ta phát ng toàn quc kháng chin chng thc dân Pháp? Tóm tt cuc chin u ca quân và dân Hà Ni trong nhng tháng u toàn quc kháng chin (t ngày 19 – 12 – 1946 n ngày 17 – 2 – 1947).TT NGHIP THPT 2010 
* Vì sao ng và Chính ph ta phát ng toàn quc kháng chin chng thc dân Pháp : - Sau khi ký Hip nh Sơ b 6/3/1946 và Tm ưc 14/9/1946 v Vit Nam, Chính ph ta thc hin nghiêm chnh nhng iu khon ca Hip nh và Tm ưc. Còn Chính ph Pháp ã bi ưc, y mnh vic chun b xâm lưc nưc ta mt ln na.-  Nam b và Nam Trung b, thc dân Pháp tin ánh các vùng t do ca ta.-  Bc b và Trung b, h tun tháng 11/1946, thc dân Pháp khiêu khích, tin công ta  Hi Phòng và Lng Sơn. Tháng 12/1946, chúng chim óng trái phép  à Nng, Hi Dương, ưa thêm vin binh n Hi Phòng.-  Hà Ni, tình hình nghiêm trng hơn. Trong các ngày 15 và 16/12/1946, quân Pháp bn súng, ném lu n  nhiu nơi : t Nhà Thông tin  ph Tràng Tin, chúng chim óng cơ quan B Tài chính và B Giao thông Công chính. Chúng còn cho xe phá các công s ca ta  ph Lò úc, gây ra nhng v tàn sát m máu  ph Hàng Bún, ph Yên Ninh, u cu Long Biên, khu Ca ông, … Trng trn hơn, trong các ngày 18 và 19/12/1946, tưng Mooclie gi ti hu thư òi ta phi phá b mi công s và chưng ngi trên các ưng  ph, gii tán lc lưng t v chin u,  quân Pháp làm nhim v gi trt t  Hà Ni.Nu yêu cu ó không ưc chp nhn thì chm nht là vào sáng 20/12/1946, quân Pháp 

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Wang Zi liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->