Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
28Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Hızlı Okuma Teknikleri

Hızlı Okuma Teknikleri

Ratings:

4.25

(4)
|Views: 4,429 |Likes:
Published by api-3749639
Hızlı Okuma Teknikleri
Hızlı Okuma Teknikleri

More info:

Published by: api-3749639 on Oct 15, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/09/2014

pdf

text

original

 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
©
www.
M
aximum
B
ilgi.com
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
DOSYA
İ
ÇER
İĞİ
 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
 
Temel
İ
dman, Egzersiz Ve Teknikleri
 
Sa
ğ
Yar
ı
Beyinle "Okuma"
 
İ
leti
ş
im Ve Okumak
 
Ön Okumalar
 
Seçerek Okuma
 
 Alg
ı
lama
 
Kötü Okuma,
İ
yi Okuma
 
 Aktif/Pasif Okuma Anlama
 
Çabuk Kavrama-Sa
ğ
lam Anlama
İ
çin Pratik Tavsiyeler
 
Sonsöz
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Ara
ş
t
ı
rma Serisi No.12
 ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
H
ı
zl
ı
Okuma Teknikleri
 ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
 
 
 Ara
ş
t
ı
rma Serisi No.12 H
ı
zl
ı
Okuma Teknikleri
 ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯  __________________________________________________________________ 
© WWW.MAXIMUMBILGI.COM
1"ÇOK HIZLI ve
İ
Y
İ
ANLAMALI OKUMA"n
ı
n
 
Temel
İ
dman, Egzersiz ve Teknikleri
Okuman
ı
n hangi
ş
ekli olursa olsun, öncelikli çal
ı
ş
ma, okuma tekni
ğ
iyle de
ğ
il,vücudunuzun bir parças
ı
olan "göz"ün fiziki i
ş
leyi
ş
ini düzeltmekle ilgilidir (bir deyanl
ı
ş
al
ı
ş
kanl
ı
klar
ı
n tashihi gerekir). Buna, eski bir deyim de olsa, "idman"diyelim. Dört idmanla ba
ş
lamakta yarar var.:1)
 
Gözü daha h
ı
zl
ı
"bakmaya" (yani,
ş
ekilleri, yaz
ı
lan beyne yollamaya)al
ı
ş
t
ı
rmak.
İ
dmanlar
"takistoskop"
aleti (el arac
ı
veya bilgisayar),al
ı
ş
t
ı
rma yoluyla sa
ğ
lan
ı
r. Bu araçlar yoksa, veya onlara ilâveten, resimve yaz
ı
lar
ı
elle kapatarak da gözün h
ı
z
ı
n
ı
art
ı
rabiliriz;2)
 
Gözü
daha geni
ş
bir alam
bir kerede yakalamaya al
ı
ş
t
ı
rma idmanlar
ı
.Gene yukar
ı
daki araçlarla fakat bir kerede bak
ı
lacak/görülecek hedef yaz
ı
larla çal
ı
ş
malar. Gazete sütunlar
ı
n
ı
ve kitap sayfalar
ı
n
ı
de büyük"blok" biçimler halinde okumaya al
ı
ş
mak;3)
 
Yanl
ı
ş
al
ı
ş
kanl
ı
ktan k
ı
sma idmanlar
ı
:
(a) Dudak k
ı
p
ı
rdatarak okumay
ı
;(b) G
ı
rtlak oynatarak okumay
ı
; (c) Okunan kelime ve cümleleri geriyedönüp tekrar okumay
ı
önlemek için çe
ş
itli araçlardan istifade;4)
 
Okumaya
uygun,
rahat ortamda okumak, gözün
sa
ğ
l
ı
k
durumunu,kontrol.
Tekniklerin Özü
 Bu,"fiziki" idmanlardan sonra, okuma tekni
ğ
inin özüne gelmi
ş
bulunuyoruz.Burada da a
ş
ama a
ş
ama i
ş
e giri
ş
mek gerekir.En son teknikleri de kaplayacak
ş
ekilde h
ı
zl
ı
okuma nas
ı
l uygulan
ı
r?1)
İ
lk yap
ı
lacak
ş
ey,
okuma amac
ı
n
ı
 
ı
k-seçik belirlemektir. Kendi kendinizesorun; okuyaca
ğ
ı
n
ı
z
ş
eyi
niçin
okuyacaks
ı
n
ı
z? Zevk versin diye mi? Hikâye,roman,
ş
iir gibi... Bir sorunun çözümlerini ö
ğ
renmek için mi? Bir
ş
eyin kolayyollar
ı
n
ı
bulmak için mi? Bir konunun temel dayanaklar
ı
n
ı
anlamak için mi? Yakla
ş
an bir s
ı
nav için do
ğ
ru cevaplara haz
ı
r olmak m
ı
d
ı
r okuman
ı
z
ı
n amac
ı
?Bu
"haz
ı
rl
ı
k"
a
ş
amas
ı
nda maksad
ı
n
ı
z
ı
ı
kça belirlerseniz, rastgele okumayaba
ş
lamak gibi, hem zaman kaybettirici, hem de anlamay
ı
bulan
ı
kla
ş
t
ı
r
ı
c
ı
 yanl
ı
ş
lar
ı
yapmazs
ı
n
ı
z. Okumaya beyniniz ayd
ı
nl
ı
k ve haz
ı
r olarak giri
ş
irsiniz.2) Amac
ı
n
ı
z belli. Ve okumak üzere kitab
ı
, gazeteyi, dergiyi veya raporu elinizeal
ı
yorsunuz.
 
 Ara
ş
t
ı
rma Serisi No.12 H
ı
zl
ı
Okuma Teknikleri
 ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯  __________________________________________________________________ 
© WWW.MAXIMUMBILGI.COM
2
a)
 
Ş
imdi yapaca
ğ
ı
n
ı
z
ş
ey, bizim "Çok H
ı
zl
ı
Okuma" sisteminde önerdi
ğ
imizikinci ad
ı
m
ı
atmakt
ı
r: Materyale
"Göz Atmak".
 1)
 
Kitapsa:
Eserin ad
ı
na ve ikinci ba
ş
l
ı
ğ
ı
na, yazar
ı
n kim oldu
ğ
una,yay
ı
n tarihine, yay
ı
nc
ı
s
ı
na, mümkünse "içindekiler" bölümüne, varsa"Endeks"ine göz atars
ı
n
ı
z. Herhalde sat
ı
n alma sözkonusuysafiyat
ı
na da. En çok 5 dakikada.2)
 
Gazete veya Dergiyse:
O nüshan
ı
n bölümlerine, yaz
ı
ba
ş
l
ı
klar
ı
na, altba
ş
l
ı
klara, resimlere, yazar
ı
n ad
ı
na, yaz
ı
n
ı
n uzunlu
ğ
una bakars
ı
n
ı
z.1-2 dakika yeter.3)
 
Raporsa:
Kimin taraf 
ı
ndan haz
ı
rland
ı
ğ
ı
na, konu ba
ş
l
ı
ğ
ı
na, bölümlistesine, ba
ş
l
ı
klara, kaç sayfa oldu
ğ
una... v.s. göz atars
ı
n
ı
z. En çok 3dakika.Bunlar
ı
tamamlad
ı
ğ
ı
n
ı
zda, "bunu gerçekten okumam gerek mi? Okuya-ca
ğ
ı
m
ş
ey bu mu? Ne kadar
ı
n
ı
okumal
ı
y
ı
m?" sorular
ı
n
ı
cevaplam
ı
ş
 olursunuz.b)
 
Bir ba
ş
ka amac
ı
n
ı
z da olabilir:
İ
lânlardan i
ş
veya ev aramak gibi; birtelefon rehberinden arayaca
ğ
ı
n
ı
z
ş
ahs
ı
n ismini, bir sözlükten bir kelimeyibulmak gibi. Bunda "Tarama" tekni
ğ
i uygulan
ı
r: ne atad
ı
ğ
ı
n
ı
z
ı
çok net
ş
ekilde (kelimenin resim gibi
ş
ekliyle) gözünüzde canland
ı
rd
ı
ktan sonra,sütun ve sat
ı
rlar boyunca bak
ı
ş
ı
n
ı
z
ı
a
ş
a
ğ
ı
do
ğ
ru (veya soldan sa
ğ
a) h
ı
zlakayd
ı
r
ı
rs
ı
n
ı
z tâ ki arad
ı
ğ
ı
n
ı
z isim veya kelimelere gelesiniz.3)
Foto
ğ
rafik Okuma,
yeni listemde s
ı
ras
ı
bizim "Çok H
ı
zl
ı
Okuma"daki "GözGezdirme" a
ş
amas
ı
ndan önce geliyor.Bu teknikte, kelimelere, sat
ı
rlara keskin bak
ı
ş
la göz dikme yerine, "Yumu
ş
ak"(adeta dalg
ı
n) bir gözle ve bütün bir sayfaya bakarak yapacaks
ı
n
ı
z. Ve beyniniz,"tümü" kavrayacak.Bu nas
ı
l olabilecek?Bilindi
ğ
i gibi, beynimizdeki iki yar
ı
mdan her biri az çok farkl
ı
bir fonksiyonla"alg
ı
lar".
"Sol beyin" mant
ı
kla
ş
ünüp anlar (veya, anlamaya çal
ı
ş
ı
r). Hergördü
ğ
ünü, duydu
ğ
unu,
analitik
bir
ş
ekilde i
ş
ler: Küçük parçalara böler, vebirimden, parçadan tekten tüme gider, sonuca ba
ğ
lar. Bu
bilinçli
okumad
ı
r."Sa
ğ
beyin" sezi
ş
yoluyla alg
ı
lar.
İ
lk olarak bir
ş
eyin (
ş
ekil, yaz
ı
, ses) tamam
ı
n
ı
(tümünü) yakalamaya çal
ı
ş
ı
r; bu.
"bilinç-alt
ı
"n
ı
n
alg
ı
lay
ı
ş
ı
d
ı
r. Daha sonra sa
ğ
beyin, yakalamaya çal
ı
ş
ı
r; sol beyninde yard
ı
m
ı
yla, birimlere, ayr
ı
nt
ı
lara iner ve hemen sentezler kurar: tümden tekealg
ı
lama tarz
ı
.Okullarda ö
ğ
retilen okuma yöntemi aksi iddialara ra
ğ
men hâlâ "tekten tüme"(tek harften, heceden) ba
ş
lan
ı
rd
ı
ama,
ş
imdi kelime ve kelimeler s
ı
ralan
ı
p

Activity (28)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Davut Sari liked this
Davut Sari liked this
merahli liked this
doserr liked this
doserr liked this
doserr liked this
Melek Demir liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->