Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
P. 1
Rebecca Horn and the Reconstruction the Real

Rebecca Horn and the Reconstruction the Real

Ratings: (0)|Views: 99|Likes:
Published by KatyaLachowicz
Reconstruction of the real in R. Horn, F. Bacon and A. Warhol's work.
Reconstruction of the real in R. Horn, F. Bacon and A. Warhol's work.

More info:

Published by: KatyaLachowicz on Oct 09, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

10/09/2011

 
\ilihha Dk|f afj zdi \i%Hkfxz|yhzbkf kc zdi \ian
Gazra Nahdkwbh}. Ap|bn <004\ilihha Dk|f& Pabfzbfo Eahdbfix 1244 $beaoi 1"& Zdi|i bxxkeizdbfo cyzbni alkyz bz& Xk eafr c|aeix. z|rbfo zk hapzy|i. zk p|ixi|si. lyz zdi pabfz cannx zd|kyod& Zdi c|aeix a|i skbj& Oazdi|ijaz zdi lkzzke kc zdi wann. nbgi liix dasbfo xeinz zdi p|kebxi kc fihza|& Zdir awabz zdib| ea|g& Hda|ahzi|. p|ixifhi& Sanbjazbkf&Pi|dapx. zdi pabfz eagix zdie wk|zdr kc itbxzifhi; Lyz bf libfojbxcyfhzbkfan. anekxz jbxalnij. c|aeix wbzdkyz zdib| hafsaxix% zdirhaffkz hapzy|i& Zdir a|i bepkzifz& Zdir haffkz jk wdaz zdir a|ieiafz zk jk. afj xk zdi pabfz ebxxix bz‒x ea|g. bz xpnazx kfzk zdicnkk|& Jil|bx. waxzi eazi|ban& K| bx bz;Ax zdkyod j|bsif lr xkei ck|wa|j ck|hi. zdbx bx hnia|nr fkz zdi ifjkc zdi nbfi& Zdi oanni|r cnkk| lihkeix zdi hafsax ck| zdkxijbxcyfhzbkfan c|aeix ax zdkyod bz wi|i a haei|a% zdi pkzifzbanbeaoi $pabfz" paxxbfo zd|kyod zdi nifx $c|aeix" bf k|ji| zk |iahd bzx pi|eafifz cbtzy|i ax af bep|bfz kf zdi fioazbsi $cnkk|"& Bf zdbx haxizdi haei|a dax xisi|an pkbfzx kc hapzy|i. afj xisi|an ksi|nappbfofioazbsi p|bfzx h|iazij lr zdi lnkhgbfo%kyz kc zdi pkxbzbsi c|aeix.jicrbfo bzx ifj. isif jicrbfo bz‒x pi|eafifz cbtzy|i. zdi —beaoix‒isif xiie zk paxx lirkfj zdi fioazbsi bzxinc& Zdi pabfz bep|bfzx kfzdi cnkk| dasi af izdi|ian qyanbzr zk zdie. ax zdkyod zdir xkkf wbnn li alxk|lij. k| xiip zd|kyod zdi h|ahgx bfzk zdi cknnkwbfo |kke. afkzdi| hkfzabfij xpahi& Axzdkyod az kfhi bx wbnn hkfzbfyi. lyz iqyannr jbxappia| c|ke zdi sbiwi|‒x xbodz&Zdi xdajkwx kc zdi c|aeix p|kmihzij kf zdi wann lidbfj. anxk xiie zk xbfg cy|zdi| bfzk zdi lahgo|kyfj. lirkfj zdi pabfz cnihgx wdbhd ck|hi zdib| war jkwf nbgi a sibn. xh|iifbfo kcc zdixdajkw jbeifxbkf lirkfj& _daz jbeifxbkf; _daz bx lidbfj zdi xh|iif; Zdi|i bx a hkfxzafzbfzi|pnar lizwiif zdi zd|ii inieifzx= c|aeix. pabfz. xdajkwx& Zdi cb|xz bx zd|ii jbeifxbkfan.wdi|iax zdi pabfz ea|gx afj xdajkwx xiie zk xdbcz lizwiif zdi xihkfj afj zdb|j jbeifxbkf& Bx zdbxa eahdbfi ck| xinc%|ipnbhazbkf; A l|kgif lkjr. k| hb|hybz z|rbfo zk eagi%jk wbzd af anzi|fazbsi|kyzi; A|i zdi zd|ii inieifzx myxz ifjnixx |icnihzbkfx kc kfi afkzdi|; Bc xk wdaz a|i zdibepnbhazbkfx;<& 8&:&C|afhbx Lahkf hkeix zk ebfj= Xzyjbix aczi| Sina}qyi}‒x Pk|z|abz kc Pkpi Bffkhifz T $1290%8"$beaoix <%:" ciazy|bfo a hyli wbzd bzx zkp caïaji itpkxij % a jisbhi ck| „xiibfo zdi beaoi ek|i
 
hnia|nr―& Zdi xpahi. ja|g. a haei|a klxhy|a. a |kke kc ifjnixx eb||k|x ifsinkpbfo a haoij xylmihzaz bzx hifz|i. ax zdkyod bz wi|i yfji| xkei xk|z kc eijbhan xy|sibnnafhi& Iahd azziepz az hapzy|bfozdi Pkpi bx bfh|iaxbfonr jihkfxz|yhzij. pynnij apa|z ax zdkyod Lahkf wi|i z|rbfo zk pynn zdi zd|iijbeifxbkfan hyli kyz c|ke zdi cnaz pabfzbfo& Z|rbfo zk l|bfo bz bfzk |ianbzr& Lyz di cabnx&Xbebna|nr zk \ilihha Dk|f. Lahkf. klxixxbsinr |ipiazx. xdbczx. jihkfxz|yhzx. zk zdi pkbfz zdaz zdi pk|z|abzx lihkei z|appij xpahix. haei|ax% }kfix ck| zdi eihdafbhan |i%hkfxz|yhzbkf kc sbxyan jaza&Afj bfjiij. Lahkf yxix wdaz di nalinx yxbfo a pdkzko|apdbh afankor. —xdyzzi|bfo‒ $appnrbfo asibn+xh|iif zk dbx beaoix"& A wk|j hkffkzbfo eynzbpni zagix. a jixpi|azi azziepz zk hapzy|i zdi isi|%cniizbfo beaoi&9&Bf Xgizhd ck| a Pk|z|abz kc Nbxa 1299 $beaoi 9". hkfxbji|ij lr Lahkf ax dbxekxz xyhhixxcyn yxi kc —xdyzzi|bfo‒. bz bx ax zdkyod xdi bx libfo hkfxz|yhzijc|ke zdi sibn. ax zdkyod xdi wi|i eaji%yp kc ebnnbkfx kc pbtinx& Xdi bxhkebfo zd|kyod zdi sibn& Xdi bx az kfhi libfo jihkfxz|yhzij afj |i%hkfxz|yhzij& L|kgif bfzk —eynzbpni c|aoeifzx&&axxielnij yfji| a fiw naw‒ax $Lifmaebf.122< p&<<?"& Lahkf z|bix zk |i%hkfxz|yhz Nbxa. l|iagbfo di| jkwf bfzk xeann c|aoeifzx. afj xkwbfo zdi pbihix lahg zkoizdi| aoabf& Diazziepzx zk —bfzifxbcr zdi |ianbxe‒ $Da||bxkf. <009 p&10<". lyz Nbxafisi|zdinixx |ieabfx a |i%hkfxz|yhzbkf& Cy|zdi|ek|i. bf |i%hkfxz|yhzbfo. wibfisbzalnr nkxi xkeizdbfo kc zdi k|bobfan& Bz bx a |i%hkfxz|yhzbkf& Bz bx a |i%p|ixifzazbkf& Bf |ipiazbfowi i|axi& Afj riz wi |ieabf hkfsbfhij zdaz bf |ipiazbfo xkeizdbfo bz lihkeix ek|i |ian& Lihayxibf |ipizbzbkf wi obsi bz sanbjbzr& _i ck|hi bz bfzk libfo&Bf Zdi \izy|f kc zdi \ian Dan Ckxzi| jbxhyxxix zdi Nahafbaf jbao|ae kc zdi oa}i . wdi|i zdi|ifabxxafhi —hkfi kc sbxbkf‒ bx bfsi|zij afj pnahij ksi| af itbxzbfo hkfi. wbzd a xh|iif bf bz‒x hifz|i&Nahaf xzazix zdaz zdi ahz kc xiibfo wk|gx zwk%cknj& _i a|i lkzd zdi klxi|si|x afj zdi klxi|sij& Ahkfzbfykyx xzazi kc xy|sibnnafhi& Pi|dapx isif zk zdi pkbfz wdi|i wi lihkei ky| kwf ksi|xii|x&Ek|iksi|. zdi xh|iif bf zdi hifz|i dax zdi |kni kc —zaebfo zdi beaoi‒ eijbazbfo zdi klmihz%oa}i ck| zdi xylmihz& Zdi xh|iif annkwx yx zk eafbpynazi zdi beaoi& Cb|xznr. wi haf p|kmihz af beaoi kc dkwwi wbxd zk li xiif. afj xihkfjnr wi haf hdkkxi wdaz wi xii bf |izy|f& Zdi xh|iif bf lkzd haxix. p|isifzx yx c|ke xiibfo zdi |ian& _i nbsi bf ky| kwf sb|zyan h|iazbkfx&Bz‒x bfzi|ixzbfo zk xii zdaz lkzd xbjix kc Nahaf‒x jbao|ae a|i iqyan& Hkynj bz li zdaz zdir a|i a|icnihzbkf kc iahd kzdi|; Zdaz zdi z|asinnbfo nbfix kc pi|hipzbkf bfxziaj kc ifjbfo az zdi oikeiz|an pkbfz. itpafj bfzk a eb||k| beaoi; Zdi p|khixx kc xiibfo zy|fx bfzk a xi|bix kc bfzi|bk|bxij |ic|ahzbkfafj |icnihzbkfx& Py|i cbhzbkf& Pi|dapx nbgi Fa|hbxxyx. wi a|i nkxz bf zdi itzifjij |icnihzbkfx kc ky|xinsix&3&
 
Eb||k|x pnar af bepk|zafz |kni bf \ilihha Dk|f‒x wk|g& Zagi C|ke \kkex eiiz bf Eb||k|x $beaoi3" a pi|ck|eafhi pbihi jazbfo 12?:+?9 ax af itaepni& Dk|f eksix. hksi|ij bf a |afoi kc c|aoeifzij eb||k|x7 wi haffkz xii di| ax kfi wdkni. fk| haf xdi xii di|xinc. |azdi| xdi jbxappia|xbfzk zdi |icnihzbkfx kc zdi xy||kyfjbfo xpahi zdaz xdi ha||bix kf di| lkjr& Zdi xylmihz appia|x axklmihz. afj zdi klmihz ax xylmihz& Di|i zdi zwk xbjix kc Nahaf‒x jbao|ae eb||k| iahd kzdi|& Dk|f bxxz|bppij kcc di| bjifzbzr. p|ixifzij ax af iepzr sidbhni kfzk wdbhd beaoix a|i p|kmihzij& Dkwisi|.zdi eb||k| jkix fkz p|kjyhi zdi |ian. |azdi|. a wa|pij. afj |isi|xij beaoi& \izy|fbfo zk _anzi| Lifmaebf‒x wk|jx. —eynzbpni c|aeifzx&&axxielnij yfji| a fiw naw‒. a z|yi |ip|ixifzazbkf kc zdi |ianbx bepkxxblni& Zdi cahzx a|i ei|inr |i%axxielnij& _daz wi yfji|xzafj ax /ayzdifzbhbzr/ bx fkz pkxxblni&?&Afj xk ax Dan Ckxzi| pkbfzx kyz. |ici||bfo zk Afjr _a|dkn‒x Jiazdafj Jbxaxzi| xi|bix $beaoi ?" . zdaz _a|dkn |ipiazx bf af azziepz zkeagi zdi z|aoijr ek|i |ian& Zk pbi|hi zd|kyod zdi p|kzihzbsi xh|iif&Dkwisi|. bf |ipiazbfo. di lafanbxix |ianbzr. |ijyhix bz bfzkfyelfixx& Zdi beaoix lihkei a eihdafbhan |i%p|kjyhzbkf kc afbnnyxbsi |ip|ixifzazbkf& Cy|zdi| dbodnbodzij lr zdi ekfkzkfr kc zdixh|iif%p|bfzbfo& —Zdi |ian haffkz li |ip|ixifzij‒ $Dan Ckxzi| p&1::"&Beaoi%eagi|x a|i hkfxzafznr z|rbfo zk l|iag zd|kyod zdi xh|iif lyzcabn& „B ae a |icnihzbkf pdkzko|apdbfo kzdi| |icnihzbkfx wbzdbf|icnihzbkfx& Bz bx a einafhdknr z|yzd zdaz B eyxz anwarx cabn& Zk pdkzko|apd |ianbzr bx zk pdkzko|apd fkzdbfo&― Jyafi Ebhdanx. ACabnij Azziepz zk pdkzko|apd |ianbzr 12?3&Afj riz zdi|i bx xzbnn xkeizdbfo pkbofafz nicz bf _a|dknx‒|ipizbzbkfx& Cb|xznr zdi xh|iif%p|bfzbfo p|khixx bxf‒z ifzb|inreihdafbhan& Zdi|i a|i ea|gx nicz wdi|i zkk eyhd bfg wax p|ixxijzd|kyod zdi xh|iif. zdi|i a|i l|iagx afj xnbodz sa|bazbkfx bf iahd p|bfz& Rix. di ear li a —|icnihzbkf pdkzko|apdbfo kzdi| |icnihzbkfxwbzdbf |icnihzbkfx‒ lyz iahd beaoi |icnihzij bx xnbodznr jbcci|ifz&Pi|dapx nbgi zdi beaoi kc zdi |kke |icnihzij bf Dk|f‒x eb||k|x. zdiinieifzx a|i |i%axxielnij bfzk jbcci|ifz pi|eyzazbkfx& Afj bz bxzdixi pi|eyzazbkfx zdaz ck|e zdi |ian& Bz zd|kyod jbcci|ifhi zdaz wih|iazi zdi |ian& Lihayxi zdi |ian bx alkyz p|ixi|sazbkf& Zdi|i bx asi|r eiek|alni qykzi c|ke Xgknbekwxgb‒x cbne —Zdi Xdkyz‒ wdi|ikfi kc zdi h|bhgiz pnari|x xarx —Bz‒x anwarx zdi xaei xzk|r. kfnr. Bhdafoi zdi xiqyifhi kc isifzx. zdi hnbeatix. lihayxi B nbgi zk giipzdbfox anbsi. B nbgi zk giip zdbfox anbsi‒&Ea|h Ayoâ a|oyij zdaz —isi|rzdbfo p|khiijx ax bc xpahi daj liif z|appij lr zbei. ax bc zdi|i wi|ifk dbxzk|r kzdi| zdaf zdi naxz :4 dky|x kc fiwx‒& Bz‒x zdi xaei xzk|r. kfnr zdi xiqyifhi kc isifzxhdafoi& Bz |ixkfazix winn wbzd Oik|oi K|winn‒x 124:. wdi|i zdi p|kzaokfbxz xpifjx dbx jar|iw|bzbfo. |iaxxielnbfo fiwxpapi| a|zbhnix az zdi ebfbxz|r kc z|yzd& Di yxix Fiwxpiag. a |ijyhijskhalyna|r laxij kf zdi pi|eyzazbkf kc a ciw wk|jx. jixbofij zk nbebz zdkyodz& Dkwisi|. kfhi rkyxza|z h|iazbfo pi|eyzazbkfx. wdif rky xza|z zk |ipiaz a wk|j. rky ajj afkzdi| eiafbfo zk bz. afkzdi| hkfzitz& Rky nkkxi hkfz|kn ksi| bz‒x jisinkpeifz& Bz bx bf a hkfxzafz p|khixx kc cnyt& Rix bf |ipiazbfowi i|axi. lyz ek|i bepk|zafznr. bf |ipiazbfo wi hdafoi& Nbgi |icnihzbkfx wbzdbf a eb||k|. zdieiafbfo kc zdi wk|j haf li wa|pij afj |isi|xij& _i jk fkz |ipiaz bf k|ji| zk ok lahg. |azdi| wi|ipiaz bf k|ji| zk ok ck|wa|j&Xk wi |izy|f zk zdi eynzbpni c|aeix afj xdyzzi|bfox kc Dk|f. Lahkf. _a|dkn. afj Nahaf‒x jbao|ae

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->