Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Dnevni avaz [broj 5788, 9.10.2011]

Dnevni avaz [broj 5788, 9.10.2011]

Ratings:
(0)
|Views: 1,068|Likes:
Published by Tiskarnica

More info:

Published by: Tiskarnica on Oct 09, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/04/2013

pdf

text

original

 


Dnevniavaz
Nezavisni bh. politi~ki dnevnik
nedjelja, 9. 10. 2011.
Sarajevo
Godina XVII
Broj 5788
1 KM, 6 kn,40 din,0,70
E
www.dnevniavaz.ba
17 GODINA NAJTIRA@NIJA NOVINA U BOSNI I HERCEGOVINI
 
Eslu zi vno
Sanja i Dario Popovi}: Otvorili srce na{em listu deset godina od smrti pjeva~a grupe „Indexi“ 
(Foto: I. [ebalj)
Supruga i sin legendarnog Davorina Popovi}a
Glavni odbor SDP-a jednoglasno donio odluku
SARAJEVO
G
lavni odbor SDP-a BiHna ju~era{njoj sjednicidonio je odluku o saziva-nju 2. vanrednog kongre-sa. Odluka je donesena, kako jere~eno, zbog ozbiljnog politi~kogtrenutka i evidentno najve}e poli-ti~ke krize u zemlji nakon Dejtona.Lagumd`ija je izjavio da je sDraganom ^ovi}em dogovorio pr-incipe, ali da razgovori jo{ traju.- Zamolio sam ga da ne govorida smo blizu dogovora, jer kad godse to desi, mi odemo na sve strane -rekao je Lagumd`ija.
 2. strana
Najte`a blokada dr`ave od Dejtona, zaklju~uju iz ove stranke
 Vrijeme da se drugi lideri, prijesvega dva HDZ-a, napokon pomjere s politi~kih pozicija, smatraju u SDP-u
 Pjani}: Znamo da ~itava dr`ava pri`eljkuje da budemo prvi i `ivi za taj dan
   5 .  s   t  r  a  n  a
ZAOBILAZNICA
Bh. firmeopet ispaleiz igre
DOM BJELAVE
Napu{tenabeba postalastoti {ti}eni
   1   0 .  s   t  r .
Prekinut zavjet {utnje
   P  r   i   l  o  g   P  a  n  o  r  a  m  a
Svjetska banka:Anabela Abreu za „Avaz“
OPASNOSTOD NOVOGVALA RECESIJE
Fo~a:Sporne donacije u Jele~u
KAKO JE SDARAZBJESNILAPOVRATNIKE
TREBINJE
Potjera za{vercerimacigareta
   1   5 .  s   t  r .   9 .  s   t  r .
 56. i 57. strana
   7 .  s   t  r .
Nogomet:Miralem Pjani} pred me~ odluke
Nemamo {ta izgubiti
 
aktuelno
Dnevni avaz, nedjelja,9. oktobar/listopad 2011.
2
Begova d`amija
D`enaza zaErdoanovumajku
U Gazi Husrev-bego-voj d`amiji u Sarajevu,kako je bilo najavljeno,ju~er poslije podne-na-maza klanjana je d`ena-za u odsutnosti majciturskog premijera Erdo-ana (Erdogan) TenzileErdoan.D`enaza je obavljena satnakon {to se klanjala pr-ed Fatihovom d`amijomu Istanbulu, a kojoj je pri-sustvovao i reisu-l-ulemaIslamske zajednice u BiHMustafa Ceri}.
 A. C.
Banja Luka
Komunalci naminimalcu
Prosje~na pla}a radni-ka zaposlenih u komu-nalnim djelatnostima uRS za 30 posto je ni`a odprosjeka na entitetskomnivou, dok preduze}a izte oblasti duguju na mi-lione KM, i to uglavnompo osnovu poreza i dopr-inosa, ali i za elektri~nuenergiju. Ako ne bude br-zog rje{enja za sve proble-me koji postoje u komu-nalnim preduze}ima uRS, nastavit }e se blokade.
Prijedor
Lo{a godina zapoljoprivrednike
Ovogodi{nji su{ni pe-riod na podru~ju op}inePrijedor umanjio je rodkukuruza za 30 posto,potvr|eno je Srni uop}inskom Odsjeku zaunapre|enje poljoprivre-de. [efica Odsjeka Ta-tjana Mari} rekla je dasumale koli~ine ki{e ko-je su pale tokom ljetnihmjeseci ipak donekle po-mogle kukuruzu, jer jedobrog kvaliteta. Ona jedodala i to da je ovo je-dna od najlo{ijih godinaza poljoprivrednike.
Kre{evo
Me|unarodnisajam
U Kre{evu se tokomvikenda odr`ava 8.me|unarodni sajam mi-nerala, fosila, dragog ipoludragog kamenja, pr-enosi Onasa.Eksponate je predstavilo30 izlaga~a iz BiH, Hr-vatske, Slovenije, Srbije,Austrije i Njema~ke. Or-ganizator Sajma je Za-vi~ajna udruga„Kre{evski citrin’’.
Ukratko
Sat nakon Istanbula
SARAJEVO
Glavni odbor SDP-a jednoglasno donio odluku
Vanredni kongreszbog krize u BiH
Vrijeme da se drugi lideri, prije svega dva HDZ-a, pomjere s politi~kih pozicija, ka`u iz SDP-a
Lagumd`ija dobio podr{ku
Glavni odbor SDP-a BiHna ju~era{njoj sjednici donioje odluku o sazivanju 2. va-nrednog kongresa, koji }e bi-ti odr`an 29. oktobra 2011.godine, izjavio je ju~er za„Dnevni avaz“ Damir Ma{i},~lan Predsjedni{tva ove str-anke.
Zauzimanje stavova
- Zbog ozbiljnog poli-ti~kog trenutka i evidentnonajve}e politi~ke krize u ze-mlji nakon Dejtona, donije-li smo odluku o odr`avanjuvanrednog kongresa, na ko-jem }e se zauzeti stavovi iusvojiti rezolucije. Glavniodbor (GO) jednoglasno jedonio tu odluku - rekao jeMa{i}.Isti~e da je GO zauzeostav da je potrebno {to prijeformirati vlast u Srednjobo-sanskom i Hercegova~ko-neretvanskom kantonu, azadu`eni su kantonalniodbori da finaliziraju prego-vore i implementiraju izbo-rne rezultate.- Za formiranje vlasti uova dva kantona potrebna jepodr{ka i drugih politi~kihopcija. Spremni smo za for-miranje vlasti, ali ~ekamoda se drugi politi~ki subjektipomjere sa svojih zacrtanihpozicija da bi se mogao napr-aviti iskorak - naveo jeMa{i}.Prema njegovim rije~ima,GO je u potpunosti podr`aodosada{nje aktivnosti i stavo-ve predsjednika SDP-a Zla-tka Lagumd`ije tokom pre-govora o formiranju vlasti nanivou BiH.
Preuzeti odgovornost
- U odnosu na sve poli-ti~ke partije, SDP je u dosa-da{njem procesu pregovorapokazao najve}u spremnostna kompromis. Vrijeme je dase drugi lideri, prije svegadva HDZ-a, pomjere s poli-ti~kih pozicija koje se nisupromijenile posljednju godi-nu. Svugdje u svijetu norma-lno je da ona stranka koja po-bijedi na izborima ponudipremijera. SDP je htio ponu-diti premijera ne zato da bion bio iz SDP-a nego da bi-smo preuzeli odgovornostza sve {to se treba uraditi unarednom periodu - napomi-nje Ma{i}.
 A. DEDAJI]
Odr`an Sabor SNSD-a u Zvorniku, izabran novi-stari predsjednik
Dosada{nji predsjednikSaveza nezavisnih socijalde-mokrata (SNSD) MiloradDodik ponovo je izabran natu funkciju, odlu~eno je na 4.saboru ove stranke odr`a-nom ju~er u Zvorniku.Dodiku su jednoglasnodala podr{ku 593 delegata.Novi-stari predsjednik je re-kao da BiH ima {ansu da ideka kona~nom pomirenju idemokratskom razvoju, ko-ri{tenju svih ljudskih, prir-odnih i ekonomskih potenci-jala na dobrobiti svih njenihgra|ana, ako svoj put gradina dijalogu politi~kih pre-dstavnika izabranih voljomgra|ana.- Insistiranjem na usta-vnosti i zakonitosti (RS) jeotvorila novu stranicu ostva-rivanja svojih prava - nagla-sio je Dodik. Lider SNSD-aje tako|er istaknuo da }e seunutra{nja struktura BiHrazvijati na osnovu dogovo-ra i konsenzusa, kao teme-ljnih vrijednosti svakevi{enacionalne dr`ave.On je rekao da je SNSDopredijeljen za evropski putRS i BiH, za dijalog s Fede-racijom BiH, za regionalnusaradnju, napredak u refor-mama u kojima }e potpunobiti za{ti}eni interesi RS,poru~iv{i da odbacuje svepozive za nametanja jedno-stranog prekrajanja ustavnogunutra{njeg ure|enja BiH.Time se, ka`e Dodik, `eliza{tititi RS od prijenosa na-dle`nosti na organe BiH,podsjetiv{i da je u 68 slu~aje-va do{lo do prijenosa i preu-zimanja nadle`nosti s insti-tucija RS na institucije BiH,a da je samo u tri slu~aja Na-rodna skup{tina Srpske da-la svoju saglasnost.Ponovio je stav SNSD-a da}e dati saglasnost da bud`etinstitucija BiH za 2011., akou|e u parlamentarnu proce-duru, bude usvojen samoukoliko bude smanjen za 15do 18 posto u odnosu napro{logodi{nji.Iako je u svom izvje{ta-ju najavio obra~un s „onimakoji su u SNSD-u samozbog li~nih interesa“, za-la`u}i se za obra~un s krimi-nalom i korupcijom u nji-hovim redovima, ipak nijespomenuo nijedno konkre-tno ime.
 M. M.
S ju~era{nje sjednice GO: Spremni za formiranje vlasti 
(Foto: M. Kadri})
Dodik: BiH ima {ansu
Osporeno preno{enje nadle`nosti na dr`avu
 Dodik: U~vr{}ivanje RS
(Foto: M. Andri})
Lagumd`ija: Zamolio sam ^ovi}ada ne govori da smo blizu
Predsjednik SDP-a Zla-tko Lagumd`ija je izjavio upauzi sjednice da je sa^ovi}em dogovorio princi-pe, ali da razgovori jo{ traju.Lagumd`ija je, dao naznakeda postoji spremnost i za ne-ke ustupke, kako bi se nar-ednih dvadesetak dana do{lodo formiranja vlasti.- Ja sam ^ovi}a zamolioda ne govori da smo blizudogovora, jer kad god se todesi, mi odemo na sve stra-ne - rekao je Lagumd`ija. Pr-ema njegovim rije~ima, onood ~ega SDP ne}e odustati,to je Federalna vlada.
 
aktuelno
Dnevni avaz, nedjelja,9. oktobar/listopad 2011.
3
 Pi{e: Azra DEDAJI](adedajic
 avaz.ba)
Be{}utnavlast
Siroma{tvo je zakucalo na vrata gotovosvih u na{oj ionako napa}enoj dr`avi
Komentar dana
Ubistva iz ljubomore, sa-moubistva, zlostavljanja ihuliganstvo posljednjih ne-koliko dana obilje`ili su bh.svakodnevicu. Te{ke devi-jacije, ponekad s fatalnimishodom, u pona{anju ljudipokazuju da se vlasti hitnomoraju suo~iti s problemimakoji naprosto gu{e Bosance iHercegovce.Ne mo`e se vi{e tolerira-ti nemar onih koji su du`nirje{avati socijalnu i ekono-msku nesigurnost bh. gra-|ana. Siroma{tvo je zakuca-lo na vrata gotovo svih una{oj ionako napa}enoj dr-`avi. Huliganstvo iz 90-tihgodina na ulicama bh. prije-stonice uzdrmalo je svijest iaktiviralo stare rane onihkojima pod ko`u ne mo`evi{e ni{ta stati.Pojedinci se odlu~ujuna samoubistva kako biskrenuli pa`nju na svoje so-cijalne probleme. Svi {uteili samo odmahnu rukom ika`u „{ta }e, jadan, kad jepuk’o“. Dokad }e novinskistupci biti puni tu`nih `iv-otnih pri~a?Devijantna pona{anja ni-su samo medicinski problemnego i dru{tveni, smatrajustru~njaci, ali kod nas, uBiH, izgleda da je obrnuto.Do sada se niko od bh.politi~ara koji su zauzeliugodne pozicije u vladama iparlamentima nije ozbiljnopozabavio rje{avanjem ta-kvih pojava. Brinu se na{iministri da dobiju regres i zato ko }e iz njihovih strana-ka zauzeti bolju poziciju uupravnim i nadzornimodborima javnih preduze}a,a {to se tamo otpu{teni ra-dnik „@eljeznica FBiH“ Ve-rnes Buljugija namjeravaojavno spaliti, o~ito nikogavi{e nije briga. Be{}utnost iignorancija takvih doga|ajasiguran su put u propast.
O aktuelnim pitanjima u BiH i svijetu mo`ete glasati svakogdana na www.dnevniavaz.ba. Na portalu „Dnevnog avaza“  ju~er je „Google Analytics“ zabilje`io 281.439 posjetilaca.
      
 Pitanje:
 Je li informacija FUP-a o pove}anju kriminaliteta za 16 posto alarmantna?
Porast kriminala uFBiH za 16 postoalarmantan je podatak
A) DA 81,25%B) NE 16,67%C) Ne znam 2,08%
www.dnevniavaz.ba
ABC
   N   A   J   P   O   S   J   E    ]   E   N   I   J   I   P   O   R   T   A   L   U    B   i   H
     w     w     w  .      d     n     e     v     n      i     a     v     a     z  .      b     a
 Predsjednik RS Milorad Dodik za „Dnevni avaz“: Ne sva|am se s Bo{njacima!
Dodik je samo vje{t manipula-tor. On jedino {to `eli i stalnoradi na tome je da RS zavr{i uSrbiji ili da postane neka kvazi-dr`avica ~iju }e opstojnost po-dr`avati jedino Srbija.Me|utim, on mora biti svje-stan da Bo{njaci ne}e nikada pristati na podjelugdje bi im Srebrenica i druga strati{ta isto~ne Bo-sne bili strani teritorij.
(felixz feliksovi})
PORTAL - komentar dana
Politi~ka kriza u dr`avi,instruirano divljanje hu-ligana i poja~ane separati-sti~ke kampanje medija ko-jim se dirigira iz Srbije, alii Hrvatske kontinuitet supolitike iz 90-tih godinaprotiv BiH i njene dr`a-vnosti, smatraju uglednibh. intelektualci, koji upo-zoravaju da stanje u dr`avimnoge podsje}a na po~etak90-tih godina pro{log sto-lje}a.
Beogradske filijale
Posljednjih nekoliko danau tome prednja~e beogradskemedijske filijale u Banjoj Lu-ci poput „Pressa RS“, koji,iscrtavaju}i kartu podijeljeneBiH, zlokobno najavljuju ra-spad dr`ave ve} sa 1. januar-om naredne godine!? Ne tre-ba zanemariti da se radi o li-stu koji ima duge i duboke ve-ze s obavje{tajnim centrimamo}i bliskim radikalnim str-ujama s obiju strana Drine.Akademik Muhamed Fi-lipovi} smatra da se sve mo-ra kvalificirati kao sistemskakampanja protiv jedinstvaBiH koja, zapravo, nikadnije ni prekinuta.- Sve je dirigirano iz Sr-bije! Sve ovo gledamo ve} 15godina zbog toga {to je De-jton stvorio uvjete u kojimaBiH potpuno zavisi od togada li }e svi elementi koji jesastavljaju funkcionirati -isti~e Filipovi}, koji stoganagla{ava iznimnu va`nostda BiH nakon godinu krizevlasti po~ne funkcioniratikao dr`ava.Ni za profesora EnveraImamovi}a nema dileme;sve otvoreniji ataci na opsto-jnost BiH dolaze iz srpskih,ali i hrvatskih krugova.
Stare teze
- Opet se javljaju stare te-ze o podjeli BiH, o negiranjubosanskog jezika i naroda.Svi ti krugovi i pojedinci izBeograda i Zagreba koji to ra-de ne samo da produ`avajuagoniju BiH nego i Srbije iHrvatske - uvjeren je prof.Imamovi}.Za profesora Ned`adaMulabegovi}a, predsjedni-ka VKBI-ja, eskalacija pro-blema u bh. dru{tvu posebnoje potencirana de{avanjimana Kosovu.- Poku{ava se povu}i pa-ralela izme|u Kosova i Srbi-je te entiteta RS i dr`aveBiH, {to je apsolutno nemo-gu}e. Ovo je ujedno poli-ti~ka igra na srbijanskojsceni pred predstoje}e izbo-re u Srbiji - smatra prof.Mulabegovi}.
 A. [I[I]
INTELEKTUALCI
Reakcije na medijsku kampanju
Zlokobnenajaveraspadadr`aveZlokobnenajaveraspadadr`ave
Filijala beogradskog lista u Banjoj Luci „Press RS“ objavila naslovnicu nakojoj predvi|aju kraj BiH ve} 1. januara 2012. godine
 Filipovi}: Srbija dirigiraImamovi}: Osporavanje Bi
Dvosatni sastanak liderakantonalnih odbora dvaHDZ-a, SDP i SDA oko-n~an je polovi~nim uspje-hom. Potvr|eni principi ra-spodjele vlasti u SBK iz-me|u ove ~etiri stranke ko-je su dogovorili ~elnici par-tija. No, do kona~nog dogo-vora o izgledu nove vlade jo{uvijek se nije stiglo. Sporannije broj, ve} raspodjela re-sora u novoj vladi.- ^etiri ministarska mje-sta idu za dva HDZ-a i mje-sto predsjedavaju}eg Sku-p{tine, tri ministarska mje-sta za SDP, premijer i jedanministar za SDA. Sporne sudvije pozicije. Ne bih `eliootkrivati koje - kazao je na-kon sastanka Zukan Helez,predsjednik KO SDP SBK.Rezultatima sastanka bi-le su zadovoljne i predsjedni-ce @upanijskih odbora HDZBiH, Lidija Bradara i HDZ1990, Slavica Josipovi}.- [to se nas iz HDZ BiHti~e, mi smo ovo mogli napr-aviti i mnogo ranije i ja samjako sretna {to smo danas na-pravili korak vi{e. Novi sa-stanak imat }emo u ~etvrtaki mislim da }emo impleme-ntirati ono {to su predsjedni-ci na{ih stranaka dogovori-li - izjavila je Lidija Brada-ra, predsjednica @O HDZBiH.
 K. KAVAZOVI]
 Jedini je nezadovoljaniza{ao Salko Selman iz SDAi nakon sastanka doveo upitanje opstanak „plat-forme“.- Do kada }e ovako biti,do kada }e trajati „platfor-ma“ i gdje }e sti}i, po{to seve} u dva kantona naru{ava,ne znam. Ovdje ne}e mo}iizdr`ati „platforma“. Da li}e se obru{iti i dalje, ja o to-me ne}u govoriti, ali ovdjese obru{ila - rekao Selman.
Selman: Pada platforma
Formiranje vlasti u Srednjobosanskom kantonu
Dogovoren broj, sporni resori
   (    F   o   t   o   :    M .    L   u   g   i   }   )
 Josipovi} - Bradara: Dva HDZ-a ulaze u vlast 

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Ljiljana Vukovic added this note
Brojevi Avaza 10. 10. i 11. 10 su mi dosta vazni, pa ovo poslije Oskara, 14. 10. pa kad bi ste mogli..... molim. Hvala Ljlijana I dabome hvala za ove sto su tu!
Muhamed Ibric liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->