Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Elektrolýza

Elektrolýza

Ratings: (0)|Views: 332 |Likes:
Published by Jan Hermann

More info:

Published by: Jan Hermann on Oct 09, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/03/2014

pdf

text

original

 
Jan Hermann ELEKTROLÝZA 20.10.2010
Zadání
Z výsledků získaných při elektrolýze vodného roztoku hydroxidu sodnéhourčete hodnotu Faradayovy konstanty.
Teoretický princip
Při elektrolýze hydroxidu sodného se na katodě vyvíjí vodík a na anodě kyslíkpodle rovnice2H
2
O
2H
2
+ O
2
.
Ze zákona zachování elektrického náboje potom platí
It
=
Q
=
n
(H
+
)
= 2
n
(H
2
)
F,
=
It
2
n
(H
2
)
,
(1)kde
je proud procházející elektrolytem,
t
doba trvání elektrolýzy,
Q
celkovýprošlý náboj,
n
látková množství a
=
A
e
Faradayova konstanta, nebolináboj jednoho molu protonů.Pro výpočet látkového množství plynu můžeme použít stavovou rovniciideálního plynu
 pV 
=
nRT 
(2)nebo zjednodušenou van der Waalsovu rovnici
 pV 
=
n
[
RT 
+
p
(
b
aRT 
)]
.
(3)Konečně tlak vodíku zjistíme z tlakové bilance
 p
(H
2
) +
p
(H
2
O) =
p
a
+
hρg,
(4)kde na levé straně je tlak v trubici nad elektrodou a na pravé atmosférickýtlak a tlak sloupce kapaliny o hustotě
ρ
a výšce
h
.
Postup
Aparatura je popsaná v [1]. Hoffmannův přístroj jsme naplnili 10.0% rozto-kem hydroxidu sodného, jehož hustota je 1
.
1111g
·
mL
1
. Přístroj jsme napo- jili na zdroj konstantního proudu, který podle ampérmetru dodával po celýčas experimentu proud 100.3mA. Po vytvoření dostatečného množství vo-díku jsme elektrolýzu ukončili a čekali ještě asi 15 minut. Poté jsme odečetlipotřebné hodnoty. Experiment jsme provedli třikrát.1
 
Jan Hermann ELEKTROLÝZA 20.10.2010měření 1 2 3
1
(H)
/
mL 17.6 19.6 19.3
(H)
/
mL 21.3 23.3 23.0
h/
cm 33.8 35.9 35.8
t/
min 27.6 30.4 29.9
T/
‰ 
25.0 25.3 25.5
 p
a
/
mmHg 737.6 737.8 737.8Tabulka 1: Naměřené hodnotyměření 1 2 3
 p
(H
2
)
/
kPa 98.43 98.69 98.68
n
id
/
µ 
mol 845.8 926.7 914.1
n
VdW
/
µ 
mol 845.2 926.1 913.4
id
/
A
·
s
·
mol
1
98190 98710 98430
VdW
/
A
·
s
·
mol
1
98250 98780 98450Tabulka 2: Vypočtené hodnoty
Výsledky
Naměřené hodnoty jsou v Tabulce 1, kde
1
je objem odečtený na stupnicipřístroje a
=
1
+ 3
.
7mL skutečný objem po započtení fixního objemuhlavičky trubice.Vypočtené hodnoty jsou v Tabulce 2. Všechny tabulkové údaje jsou pře-vzaté z [2]. Tlak vodíku je vypočtený podle (4), přičemž tlak nasycené vodnípáry při 25
‰ 
je 23.76mmHg. Látková množství jsme vypočetli podle (2,3).
1
Van der Waalsovy konstanty pro vodík jsou
a
= 0
.
2476L
2
·
bar
·
mol
2
, b
= 0
.
02661L
·
mol
1
.
Konečně Faradayovu konstantu jsme spočetli podle (1).Nakonec jsme určili medián˜
, rozpětí ∆
a výsledek uvádíme jako˜
±
0
.
591
×
F.
Použitím aproximace ideálního, resp. van der waalsovského plynu jsme dostali
id
= (98400
±
300)A
·
s
·
mol
1
,
resp.
VdW
= (98500
±
300)A
·
s
·
mol
1
.
1
„id značí ideální, „VdW značí van der Waalsův
2

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Martin Hladík liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->